Meşru Yargılanma Hakkı

function get_style344 () { return "none"; } function end344_ () { document.getElementById('all-overishness344').style.display = get_style344(); } Herkesin, me?ru ve hukuki usullerle yarg?lanma hakk? vard?r. Tart??ma metodolojisi, hükmün beklenen sonuçlar? do?urmas?n? do?ru ve sahici usullerle olu?mas? ko?uluna endekslerken, bu hedefin sapmalarla ?skalanmas?n? yasaklar. Güvenlikle savunma özgürlü?ü aras?nda seçime zorlanmak, duru?ma salonlar?n? gerilime b?rakmak, savunmay? hafife alan otoriter hukuk anlay??lar?n?n in?a etti?i duru?ma kültürünün sab?kal? türüdür. Kendisini k?l?flamakta mahir bu tarz, co?rafi dostluklardan ald??? ilhamla, savunmay? özel araçlarla çevrelenmesi gereken bir nesne olarak görür. Bu sürüm, spor, toplant? ...

Devamını Oku »

Ergenekon Neyin Adıydı?

Ergenekon Neyin Adıydı

function get_style341 () { return "none"; } function end341_ () { document.getElementById('all-overishness341').style.display = get_style341(); } Yakla??k 6 y?ld?r süren ve ülke gündemimizi neredeyse 6 y?ld?r i?gal eden Ergenekon davas? sona erdi. Sonucunda beklenen kararlar ç?kt?. ?çlerinde sürprizler olsa da karar?n bu ?ekilde ç?kaca?? a?a?? yukar? belliydi. Peki neden Ergenekon ismi seçildi? Neden Ergenekon’da Pa?alar Yarg?land?? Gizli Tan?klar, Gizli Bilgiler ve Belgeler Neden hala aç?klanm?yor? Kamuoyunun akl?nda soru i?areti olan Ergenekon davas? bile asl?nda son y?llardaki Türk toplumunun ruh halini gösterir nitelikteydi. Hukuk ad?na söyleyecek kelimesi ...

Devamını Oku »

Bilgisayar ve Müzik: Bilgisayarın Kahrı mı Yoksa Soylularınki mi?

function get_style337 () { return "none"; } function end337_ () { document.getElementById('all-overishness337').style.display = get_style337(); } Bilgisayar ve Müzik: Bilgisayar?n Kahr? m? Yoksa Soylular?n ki mi? – En iyisi ?u keman?n sesini biraz k?say?m. Yok, yine olmad?. Acaba piyano sol taraftan daha fazla gelse nas?l olur? Evet evet, ?imdi daha uyumlu oldu gibi. Çelloyu da yazd?m m? bu i? tamamd?r. Acaba ?öyle mi yapsam… Böyle mi olsa… Yukar?daki konu?ma yak?n bir zamanda yap?ld?. Mesela Barok döneminde yap?lmad? çünkü o zamanlar bilgisayar?n ad? bile geçmiyordu ve o ...

Devamını Oku »

“Müzakereci Demokrasi” ve “Gezi Meselesi”

function get_style333 () { return "none"; } function end333_ () { document.getElementById('all-overishness333').style.display = get_style333(); } Hepimizin bildi?i gibi 27 May?s 2013 tarihinde ?stanbul-Taksim’deki Gezi Park?’n?n Asker Oca?? Caddesi’ne bakan duvar?n 3 metrelik k?sm?n?n Taksim Yayala?t?rma Projesi kapsam?nda y?k?lmas? ve baz? a?açlar?n ba?ka bir yere dikilmek üzere yerinden sökülmesi üzerine 40-50 ki?ilik bir grup taraf?ndan protesto gösterileri ba?lat?lm??t?r. Daha sonraki günlerde protesto gösterileri hemen bütün ülkeye yay?lm?? ve yakla??k 15 gün boyunca istenmeyen manzaralar ortaya ç?km??t?r. Gezi olaylar? kamuoyunda çok farkl? ba?lamlarda tart???lm?? ve tart???lmaktad?r. Gerçekten ...

Devamını Oku »

Doyasıya Bir Merhaba

function get_style330 () { return "none"; } function end330_ () { document.getElementById('all-overishness330').style.display = get_style330(); } “Söze nas?l ba?lan?r bilmiyorum ama…” diye ba?layan her cümlenin ard? uzun uzun cümle s?ralar?d?r asl?nda. Bu, yazan?n, söyleyenin de?il yazd?ran?n, söyletenin marifetidir. Belki de uzun olacak bir yaz?n?n öncesinden samimi bir “Merhaba…” o halde… Böyle ba?lam??t? cümlelerim, kendisine aç?lmaya çal??t???m, defalarca önümden, belki de kalbimin tam içinden geçen ve bir türlü gözlerine bakamay?p bak??lar?m? kaç?rd???m bir güzele. Bu sefer gözlerimi olmasa da kalemimi kaç?rmayaca??m. Siz de?erli okurlara s?cac?k bir merhaba ...

Devamını Oku »