Pazartesi Sendromu da Neymiş?

function get_style828 () { return "none"; } function end828_ () { document.getElementById('all-overishness828').style.display = get_style828(); } Baz? bilim adamlar? Pazartesi sendromu olmad???n?, sendromun hafta ortas? olan Çar?amba günü oldu?unu iddia etse de, çal??an herkese i?e gitti?i her gün Pazartesi.  O halde ben de çal??ma alan?n?z? güzelle?tirip ve i? yerinizi daha ya?an?r bir hale getirmek için önerileriler de bulunay?m. Ofisinize ve masan?za enerji veren ufak yard?mc?lara “ Merhaba “ diyelim. Küçük notlar?n?z kaybetmemek için i?tah aç?c?, lezzetli ve farkl? bir tasar?m. Cupcake not panosu… 18,90 TL fiyat? ...

Devamını Oku »

Az, Aslında Çoktur!

function get_style819 () { return "none"; } function end819_ () { document.getElementById('all-overishness819').style.display = get_style819(); } Üç dört gün önce internette dola??rken kar??la?t???m bir foto?raf… Siz de lütfen iyice bak?n bu foto?rafa… Ve durup dü?ünün… Ben bu ay ki yaz?mda sizlerle bu foto?raf?n bana dü?ündürdüklerini ve hissettirdiklerini payla?maya çal??aca??m. Bu foto?raf? ilk gördü?ümde sadece be?endim ve üzerinde çok fazla vakit harcamadan geçtim. Ve her zaman yapt???m?z gibi günlük rutinime geri döndüm. Ancak, futbol ve çocuk sevdal?s? biri olarak bu foto?raf?n beni çok etkiledi?ini daha sonra fark ...

Devamını Oku »

Diğer Taraf

function get_style812 () { return "none"; } function end812_ () { document.getElementById('all-overishness812').style.display = get_style812(); } Biz hep olaylar?n taraflar?na bakar?z. Biz dayak yedi?imizde daya?? atan kim ona bakar?z. Güzel bir ?ey söylendi?inde de taraf?na bakar?z. Yenildi?imizde, yendi?imizde, ba?ard???m?zda, ba?aramad???m?zda hep tarafa bakar?z. Galatasaray yenilince Fenerbahçelisi, Be?ikta?l?s?, Trabzonsporlusu bakar yenilenin bizden olmad???n? anlay?nca hemen parmaklar tu?lara gider ve yazar. “Oh olsun. Nas?l att?lar 6 tane?“ Devlet Olimpiyatlar? almaya çal???r, çabalar, emek verir, para harcar. Aylarca, y?llarca sadece bizde düzenlensin diye siyasisi, diplomat?, bürokrat?, spor adam?, i? ...

Devamını Oku »

E-Ticaret & Lojistik

function get_style808 () { return "none"; } function end808_ () { document.getElementById('all-overishness808').style.display = get_style808(); }   Sizler için küçük bir kehanette bulunmak istiyorum. Önümüzdeki y?llarda “E-Ticaret” ve “Lojistik” kelimeleri daha da fazla bir arada an?lmaya ba?lanacak, hatta ?imdiden ikisini birle?tirenlerin say?s?n?n bir hayli fazla oldu?unu internet aramalar?n?zda rahatl?kla görebilirsiniz. Bu iki kelimenin bir araya gelmesinin ayr?ca ciddi bir istihdam yaratt???n? ve hatta daha da artaca??n? söylemek pek yanl?? olmayacakt?r. E-Ticaret firmalar?nda görev alan Lojistik çal??anlar? uzunca bir süre i? s?k?nt?s? ya?amayaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Peki E-Ticaret ...

Devamını Oku »

Tarih Dersleri 1: Girişin Girişi

function get_style792 () { return "none"; } function end792_ () { document.getElementById('all-overishness792').style.display = get_style792(); } Koyutlar: Nesnel: Bir tarihçi de?ilim, çünkü bir uzman de?ilim, bir disiplinleras?c?y?m. Bunun anlam? ?u: Geçmi?bilim olarak tarihin 5.000 y?ll?k Dünya Sistemi modeli ile gelecekbilim olarak fütürolojinin (?imdilik) 5.000 y?ll?k Dünya Sistemi (+1) modelini sentezlemi?lik ve praksislemi?lik momentindeyiz. Öznel: Geriye do?ru 3 ku?akl?k, en eskisi ve birinci ku?ak Cemal Kutay tipi, ikinci ku?ak ?lber Ortayl? tipi, en yenisi ve üçüncü ku?ak Hakan Erdem tipi olmak üzere, alaturka tarihsicilik çizgisini tümden de?illiyoruz. ...

Devamını Oku »