Yaşamak Mutluluktur

function get_style191 () { return "none"; } function end191_ () { document.getElementById('all-overishness191').style.display = get_style191(); } Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz. ?stiyoruz ki her ?ey tozpembe olsun. Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor. Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz, emek verece?imiz ?eyler var demektir. Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m?? Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir. ?u an öfkelenme ?u an endi?elenme Var olan tüm canl?lara iyi davran Ekme?ini helal yollardan kazan ?ükretmesini bil. RE?K?’nin be? alt?n kural? olarak adland?r?lan ...

Devamını Oku »

Merhaba İle Elveda

function get_style187 () { return "none"; } function end187_ () { document.getElementById('all-overishness187').style.display = get_style187(); } Evet merhaba ?lkoku.net okuyucular? ve TV dizisi olarak elveda dedi?imiz sinema için yeni bir merhaba olaca??n? ümit etti?imiz Behzat Ç. Elveda… ?lk yaz?mda hem size bir merhaba demek, hem yaz?lar?m?z ve tarz? ile ilgili biraz bilgi vermek ama ayn? zamanda hani okulun ilk günü ilk dersler tan??ma fasl?yla bo? bo? geçer, sen hocalar?n?n ismini ö?renir kaç ortal? kareli mi, çizgili mi defter alaca??n? falan ö?renirsin ama ö?retmenlerin akl?nda seninle ilgili ...

Devamını Oku »

Yabancıların Artan Türkiye İlgisi

function get_style184 () { return "none"; } function end184_ () { document.getElementById('all-overishness184').style.display = get_style184(); } Küreselle?en dünyada her geçen gün ekonomik ve hukuki s?n?rlar?n ortadan kalkmas?yla ülkeler aras? dola??mlar?n art???n? gözlemlemekteyiz. ?üphesiz, dünyadaki bu dola??mlardan son y?llarda en çok nasibini alan ülkeler aras?nda Türkiye ön s?ralarda bulunmaktad?r. Tarih boyunca stratejik konumu ve kaynaklar? ile yabanc?lar?n ilgisini çekmeyi ba?arm?? olan ülkemiz, son y?llarda stratejik konumunun yan?s?ra genç nüfusu, siyasi ve ekonomik at?l?mlar? ile yabanc? sermaye ve yabanc? çal??anlar için cazip bir yer halini alm??t?r. Özellikle son ...

Devamını Oku »

Ne Arıyorsan Kendinde Ara

function get_style181 () { return "none"; } function end181_ () { document.getElementById('all-overishness181').style.display = get_style181(); } Ki?inin de?eri nedir?  – Arad??? ?eydir!   “Ne Ar?yorsan Kendinde Ara” Ne güzel kelamd?r bu Mevlana hazretlerinin dedi?i, gönlünden yüzy?l öteden bizim gönlümüze de?en güzel bir kelam… siz okursunuz bunu ve ayn? anda bir çok ?ey dü?ünmeye ba?lars?n?z Kimin bende ki ederi nedir? Arad???m ?ey nedir? Arad?klar?m nerededir? Bulduklar?m kafi midir?  Ne ar?yorum ne aramal?y?m do?ru ?eyler pe?inde mi hayat? koval?yorum? Do?ru nedir? Bende kim ne arad? ne buldu? Buldu ...

Devamını Oku »

Büyük Başkan

function get_style179 () { return "none"; } function end179_ () { document.getElementById('all-overishness179').style.display = get_style179(); } 21 A?ustos 1951?de Trabzon’da gözlerini açan Sadri ?ener, 60?l? ve 70?li y?llarda Trabzon milletvekilli?i, Orman ve Devlet bakanl?klar? yapan Ahmet ?ener’in o?ludur. Üç çocuklu Ahmet ve Feride çiftinin ortanca çocu?u olarak dünyaya gelmi?tir. Sadri ?ener, Trabzonspor’da ilk olarak 11 Ocak 1986?da yap?lan kongrede Mehmet Ali Y?lmaz’?n listesinden yönetim kuruluna seçilerek, bu kurulda üye olarak görev yapt?. Böylece Trabzonspor’da ilk aktif durumunu gerçekle?tirmi? oldu. 12 Ocak 1992?de yap?lan 10. ola?anüstü genel ...

Devamını Oku »