Çılgın Bal Zehirlenmesi

function get_style660 () { return "none"; } function end660_ () { document.getElementById('all-overishness660').style.display = get_style660(); } Ç?lg?n Bal Zehirlenmesi Uzmanlar rhododendrons polenlerinden üretilen bal?n kalp aritmilerini tetikleyebilece?i konusunda uyar?yor. BBC’nin haberine göre Avrupa Kardiyologlar Toplant?s?nda  iki  “ç?lg?n bal zehirlenmesi” vakas? anlat?larak, tüketiciler uyar?ld?. Türkiye’de Karadeniz bölgesinden gelen bal? yiyen baba ve o?ulda da kalp ile ilgili sorunlar?n ortaya ç?kt??? belirtildi. Bal zehirlenmesi çok nadir görülse de uzmanlar bal tüketicilerini dikkatli olmalar? gerekti?ini söyledi. Ç?lg?n Bal Zehirlenmesi Nedir? Ç?lg?n bal zehirlenmesi, insanlar?n grayanotoksin ( rhododendron ponticum ve ...

Devamını Oku »

Wal-Mart’tan Akıllı Telefon Sahiplerine Müjde

Walmart Logo

function get_style639 () { return "none"; } function end639_ () { document.getElementById('all-overishness639').style.display = get_style639(); } Dünyan?n her yerinde ?ubeleri olan perakende sat?? yapan ma?azalar zinciri Wal-Mart hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.2007 y?l?nda Fortune dergisinde “Dünya çap?nda yüksek ciro yapan ?irket” olarak yerini alan Wal-Mart ak?ll? telefon sahiplerine yeni bir hizmet sunmaya ba?l?yor. Cihazlar? iyi ve çal???r durumda olan ak?ll? telefon sahiplerine ; telefonu ma?azalar?na getirmeleri kar??l???nda yeni alacaklar? telefon için kredili bir hesap aç?lacak.Ak?ll? telefonlar?n durumuna göre 50$ ve 300$ ?eklinde aç?lan kredili hesaplar? isteyen mü?teriler yeni ...

Devamını Oku »

Borderline Kişilik Bozukluğu – Uç Noktada Yaşanan Hayatlar

function get_style535 () { return "none"; } function end535_ () { document.getElementById('all-overishness535').style.display = get_style535(); } S?n?r (BorderLine) Ki?ilik Bozuklu?u (Sorularla Uç Noktada Ya?anan Hayatlar) ?nsan hayat?n?n k?r?lma anlar?ndan biri… E?er borderline ki?ilik bozuklu?una sahip olan biriyle tan??t?ysan?z, flört ediyorsan?z ya da evlenmi?seniz vay halinize… Bir kere daha dü?ünmenizi tavsiye ederim… Borderline ki?ilik bozuklu?unda kendine zarar verme e?ilimi çok s?k görülür. Manipülatif intihar giri?imleri, kendine zarar verme gibi davran??lar?na depresyon, i?levsellikte bozulma, duygulan?mda dalgalanmalar, dürtü kontrolünde zorlanmalar, bo?luk duygular? ve kayg? e?lik eder. Toplumda korkulan ama ...

Devamını Oku »

Tartışma Kültürsüzlüğü

function get_style532 () { return "none"; } function end532_ () { document.getElementById('all-overishness532').style.display = get_style532(); }   Kan?mca Türkiye’deki en önemli sorunlardan bir tanesi de yeterince geli?mi? bir tart??ma kültürü olu?turulamamas?d?r. Ve a?a?? yukar? her tart??ma konusunda belli ki?ilerin televizyon vb ileti?im araçlar?n ön saflarda olmas?d?r. Uzmanl?k alanlar? olsun ya da olmas?n. Çok derin tarihsel altyap? ve ara?t?rma çal??malar? gerektiren pek çok konu dönem dönem ülke gündemine masadaki yemek servisi gibi belirli bir s?rayla konulup al?nmaktad?r. Kürt Meselesi, etnik kökenler, Ermeni Soyk?r?m? iddialar?, Sünni alevi inançlar?, ...

Devamını Oku »

Kozmetik Kullanımını Ne Kadar Biliyoruz?

function get_style528 () { return "none"; } function end528_ () { document.getElementById('all-overishness528').style.display = get_style528(); } KOZMET?KLERDE NELERE D?KKAT ED?LMEL?! ?nsanlar, kad?n ya da erkek yüzy?llardan beri güzelle?mek, kendilerini ba?kalar?na be?endirmek, daha genç görünmek, yüzlerindeki k?r???k, yara, sivilce ya da çe?itli izleri gizlemek, güne?ten, rüzgârdan, so?uktan ciltlerini korumak, vücutlar?ndaki istenmeyen tüyleri gidermek, saçlar?n?n dökülmesini önlemek ya da rengini de?i?tirmek için boyalar, merhemler, losyonlar, parfümler icat etmi?tir. Kozmetikler ve Kullan?m Alanlar? Kozmetoloji, insan vücudunun deri, t?rnaklar, k?llar, saçlar, dudaklar ve d?? genital organlar gibi de?i?ik d?? k?s?mlar?na, ...

Devamını Oku »