‘Sen anlat Çanakkale’m, ben anlattığımda kafası çok güzel diyorlar’…

function get_style248 () { return "none"; } function end248_ () { document.getElementById('all-overishness248').style.display = get_style248(); } Ah yurdum için can?n? hiçe sayan Atatürk’üm her ?ey o kadar de?i?ti ki Senin kurdu?un Cumhuriyet, iç i?lerde birbirine laf yeti?tirmekle, siyasilerin birbirine olan k?zg?nl?klar? ile devam ediyor… Neyse ki devam ediyor, bu Cumhuriyeti bize sen ve Türk Askerlerinin yüce kuvveti ile kazan?p arma?an ettin, birinci vazifemizin bu ülkenin de?erlerine ve geleneklerine sahip ç?kmam?z?, Gençli?e Hitabede aktard?n. Biz ülkedeki sorunlarla gençler olarak bo?u?urken, senin Tarihte okudu?umuz yüce ve büyük yüre?ini ...

Devamını Oku »

Gezi Parkı Direnişini Anlamak

function get_style245 () { return "none"; } function end245_ () { document.getElementById('all-overishness245').style.display = get_style245(); } Y?llard?r seçmek için gittik sand??a… Ne istediklerini sormad?k., Ne istedi?imizi zaten onlar sormad?lar. Birkaç avanta, birkaç yak?na i? ve birazda tatl? söz. Geldiler anlatt?lar ve gittiler. ??te böyle seçtik ve zaten be? y?l bir daha da u?ramad?lar. Bu ülke gerçek bir siyasetçi görmedi. ?lk önce kendi menfeatlerini dü?ündüler, sonra yak?nlar?n, sonra yalakalar?n. Arta kalan? millete da??tt?lar. Kabul etmeseler de vesayet alt?nda idiler. Ülkeyi elin s?cak paras?yla yönettiler. S?cak paran?n sahipleri ...

Devamını Oku »

Evlatlarımızın Geleceği İçin Bu Hafta; Babam İçin..”In the Name of the Father”1993

function get_style242 () { return "none"; } function end242_ () { document.getElementById('all-overishness242').style.display = get_style242(); } Gecen hafta yazmaya ba?lad???m yaz?m?n üç de ikisi bitmi?ti ki, Gezi Park? gündeme oturdu, yaz?m?nda konuyla alakas? olmamas? nedeniyle “Penguen” belgeseli saçmal???na dönü?memesi için “önemli” olanla alakas?z olmas? nedeniyle anlay???n?za s???narak devam etmedim ve yay?nlamad?m. Bugün sizlere büyük ihtimalle ço?unuzun izledi?i 1993 yap?m?, Babam için; “In the Name of the Father”? hat?rlatmak istedim. Bir k?sm?n?z?nda bu sene “Lincoln” filminde dikkatini çeken Daniel Day-Lewis’in bu filmde ba?rol oynam?? ve oscar aday? ...

Devamını Oku »

Muhteşem Gatsby

function get_style239 () { return "none"; } function end239_ () { document.getElementById('all-overishness239').style.display = get_style239(); } Filmin konusuna ve oyunculuk hakk?nda ki bilgilere girmeden bir kitap uyarlamas? oldu?unu belirtmek isterim.Kitap F. Scott Fitzgerald 1920?li y?llarda Abd’de kaleme ald?.Tabi her uyarlama filmde oldu?u gibi roman’a çok sa?d?k kal?nmam??. Film’in yönetmeni ve oyuncular? bize daha önce yine roman uyarlamas?nda ba?ar?l? olmu? Romeo + Juliet akl?m?za geliyor. Yönetmenli?ini Baz luhrmann yapt??? ba? rollerinde ise Leonardo DiCaprio,Tobey Maguire , Carey Mulligan, Joel Edgerton bulunmaktad?r. 66?nc? 2013 Cannes Film festival’nin aç?l??? ...

Devamını Oku »

Sınavlara Hazırlıkta Arkadaş Çevresi Çok Önemli

function get_style233 () { return "none"; } function end233_ () { document.getElementById('all-overishness233').style.display = get_style233(); } S?navlara Haz?rl?kta Arkada? Çevresi Çok Önemli Ayn? amaç için çal??t???n?z ve ortak bir kaderi payla?t???n?z arkada?lar?n?z?n varl??? size büyük bir psikolojik destek verece?i gibi s?nav kayg?n?z?n da azalmas?na katk? sa?layacakt?r. Ayr?ca bu arkada?lar?n?zla aran?zdaki tatl? rekabet çal??ma performans?n?z? art?racak ve sizi sürekli “dinç” tutacakt?r. Arkada?lar?n?z?n YGS-LYS havas?ndan uzak olmas?, çal??ma i?tiyak?n?z? olumsuz yönde etkileyece?i gibi “ufkunuzun da daralmas?na” sebep olacakt?r. Üst düzey bir kapasiteye sahip oldu?u halde, olumsuz arkada? grubunun ...

Devamını Oku »