En Az Üç “Çocuk Gelin” Lazım

function get_style779 () { return "none"; } function end779_ () { document.getElementById('all-overishness779').style.display = get_style779(); } Orta ö?retim kurumlar?yla ilgili ç?kar?lan yeni yönetmelikle, lise ö?rencilerinin okurken evlenmesinin önündeki engel kald?r?ld?. Bugüne kadar en az?nda lisenin bitmesini beklemek zorunda kalan koca adaylar?, liseden k?z kaç?rmam?? olacaklar. Ö?rencinin kayd? yine örgün ö?retim içinde olmayacak. Ancak kay?t aç?k liseye geçirilebilecek. Evlenmek isteyenin önünde e?itimi engel olmaktan kald?r?yorlar. “E?itim de görürüm mürüvvetimi de” dedirtmek istiyorlar çocuklara. Çocuk gelin diyoruz da çocuk damat niye demiyoruz? Bunun sebebi de toplumun k?z çocuk-erkek ...

Devamını Oku »

Kadınlar İçin Sonbahar Cilt Bakım Tüyoları

function get_style772 () { return "none"; } function end772_ () { document.getElementById('all-overishness772').style.display = get_style772(); } Hep kad?n yada erke?in mant?kl? ve mant?ks?zl?klar?ndan bahsediyorum. Asl?nda haks?z de?ilim. Bak?n ?imdi, birini seviyorsunuz sevginizden o kadar eminsiniz ki ama yine de gitmek istiyorsunuz??? Bir anda içinizi a??r bir korku, derin bir karamsarl?k kapl?yor. Kaçmak için can at?yorsunuz ya… Sonra ayn? saniyede, hayatta olmaz, asla olmaz diyorsunuz. Tarih tekerrür edecek  ya ben üzülece?im yada onu üzece?im gitmem laz?m diye dü?ünüyorsunuz. Uyuyup uyand???n?zda yada sesini duydu?unuzda hay?r asla vazgeçemem dersiniz. ...

Devamını Oku »

Guernica “Pablo Picasso”

“?u an üzerinde çal??t???m ve ad?n? Guernica koyaca??m duvar resmimde ve eserlerimin hepsinde, ?spanya’y? ac? ve ölüme bo?an askeri s?n?fa kar?? nefretimi aç?kça dile getiriyorum.” Pablo Picasso Guernica, sava??n yaratt??? vah?et ve ac?n?n bir belgesidir. Picasso bu resmi, Bask’?n kutsal kasabas? Guernica’n?n 26 nisan 1937’de bombaland???n? duydu?u zaman yapt?. Bu tarihte Alman hava kuvvetleri, ?spanyol Hükümeti’ne kar?? askeri darbe düzenlemekte olan General Franko ve yanda?lar? küçük bir ?spanyol kasabas? olan Guernica’y? birkaç saat içinde yerle bir ettiler. Picasso’nun resminin ard?ndan Guernica, ac?mas?z ?spanya ?ç Sava??n?n ...

Devamını Oku »

Suriye’de Kimyasal Silahlar Konusu

function get_style742 () { return "none"; } function end742_ () { document.getElementById('all-overishness742').style.display = get_style742(); } Suriye’de kimyasal silah kullan?ld??? iddialar?n?n sonucu bir türlü aç?kl??a kavu?turulamad?. Konuya ba?lamadan önce baz? koyutlar? belirtmek yararl? olabilir: Kimyasal silahlar?n tüm çe?itleri ve ölümlerdeki tüm belirtilerin listesi var m?d?r, yok mudur, kamuya aç?k duruma getirilmesi gerekli. Halihaz?rdaki kimyasal silahlar?n hemen tamam?n?n 3. Dünya ülkelerine satanlar G-8 ülkeleri. En önemlisi ?u: Kimyasal silah kullan?m?n?n insanl?k suçu say?lmas? konusunda bo?luklar var: Sava?larda askerlerden çok siviller ölür. O eskidenmi?: 2 ordu, yerle?im merkezlerinden ...

Devamını Oku »

Pazar Pazar

function get_style735 () { return "none"; } function end735_ () { document.getElementById('all-overishness735').style.display = get_style735(); } Gün Pazarsa, bugün keyifli kahvalt? günüdür. Pazar sofralar?n?z? de?i?ik sunumlarla tad?ndan yenmez bir hale getirmek için, siz sofran?za kurulun, meyve çay?n?z? yudumlay?n ve sizin için Pazar keyfinize keyif katacak seçti?im ürünlere göz at?n. Hep kitaplar?n?z?n ayrac? olacak de?il ya ?! Hem kullan??l?, hem ucuz fiyat? ile QTOO markas?na ait, tabak ayrac? 3 gün süresince perabulvari.com sitesinde… Ürüne ula?abilece?iniz link; https://www.perabulvari.com/kampanya/a0115/qtoo/3862/QTOO-POLY-Kahvalti-Tabagi-Ayraci-Kirmizi/179230 Bu hafta çaylar Tantitoniden! ??k tasar?m?, k??k?rt?c? rengi ile düdüklü ...

Devamını Oku »