İnsan Beyni Projesi

function get_style1283 () { return "none"; } function end1283_ () { document.getElementById('all-overishness1283').style.display = get_style1283(); } Bir haber: “Ço?unlu?u Avrupa ülkesinden 135 bilimsel kurumun kat?l?m?yla gerçekle?en ve 10 y?l sürecek olan uluslararas? ?nsan Beyni Projesi’ne ba?land?. Toplam maliyetinin 1 buçuk milyar dolar? bulmas? beklenen ara?t?rma, k?smen Avrupa Birli?i taraf?ndan finanse ediliyor. ?ngilizce ‘The Human Brain Project’ ya da k?saca HBP olarak bilinen projenin amac?, insan beyninin i?leyi?ini bilgisayar ortam?na ta??yacak teknolojileri geli?tirmek. Ayr?ca her y?l on binlercesi yay?mlanan beyin ara?t?rmalar?n? bir araya getirerek bir veri taban?n?n ...

Devamını Oku »

Çaaak

function get_style1143 () { return "none"; } function end1143_ () { document.getElementById('all-overishness1143').style.display = get_style1143(); } Bu, ?ngilizce bilmez, bilmedi?ini bilmez dizi çevirmenlerinin nev icad? sözcüklerden biri… Yankiler’in avuç içi vuru?turmas?nda kullan?l?r oldu. Gazetecilik dilinde ise, birine a??r ele?tiride bulunmak anlam?nda kullan?l?r. Ayd?n Engin bundan ?ikayet eder olmu?: “Okur dedi?in bu ülkede bir, bilemedin iki gazete al?r. Ço?u kez de kendi me?rebine, kendi dünya görü?üne uygun gazeteyi seçer. O gazetelerde ço?u kez kendi görü?lerini peki?tiren, do?rulayan; k?zd?klar?na hünerle çakan; sevdiklerini öven yazarlar? tercih eder. Demem o ...

Devamını Oku »

Kelebekler Vadisi, Yeşil Vadi Meselesine Dönüşmesin !

function get_style1269 () { return "none"; } function end1269_ () { document.getElementById('all-overishness1269').style.display = get_style1269(); } Hafif bir rüzgar esintisi ile ba?layan yolculu?umuz, saatler ilerledikçe güne?in bile kendi s?cakl???ndan ?ikayet etti?i bir dereceye ula?t?. Arac?m?z?n benzinli olmas? bizi Türk usulü serinleme yöntemine mecbur etmesi ( Arac?m?z, asl?nda az yak?yor ama mecburiyetinin temelinde yatan konu ayr? bir mevzuubahis  tabi. ) kaç?n?lmaz oluyor. Radyomuzdan tesadüf eseri çalan;  ‘’Mor ve Ötesi’nin Güneye Giderken ‘’  ?ark?s? yolculu?umuzun yönünü afi?te ediyor. Ayd?n Nazilli’den ( Küçük ?stanbul ) ba?layan yolculu?umuz, yakla??k 2,5 ...

Devamını Oku »

Aracınız ve Kaskonuz Varsa Bu Yazı Sizi İlgilendiriyor.

function get_style1260 () { return "none"; } function end1260_ () { document.getElementById('all-overishness1260').style.display = get_style1260(); } ARACINIZ VAR MI? PEK? YA KASKO? O VAK?T S?Z?NDE B?R ‘’ M?N? ONARIM ‘’ HAKKINIZ VAR …!!! Türkiye’ de ne yaz?k ki sigortal?lar, sigorta ?irketlerinin satt?klar? poliçelerde yer alan teminatlar ve klozlar konusunda yeterince bilgi sahibi de?iller kan?s?nday?m ya da bilgilendirilmediklerini dü?ünüyorum dememde, daha farkl? ve yerinde bir tespit olabilir. Pek siz arac?n?z; için kötü gün’ de devreye girmesi amac? ile yapt?rd???n?z kasko poliçenizin, motorlu ta??t araçlar?n?n kaporta, iç dö?eme, ...

Devamını Oku »

AKP karşıtlığı üzerinden birleşmek…

function get_style1254 () { return "none"; } function end1254_ () { document.getElementById('all-overishness1254').style.display = get_style1254(); } AKP öyle ya da böyle on küsür y?ld?r iktidar ve  istilac? bir ot gibi inatla devletin ve sosyal ya?ant?n?n her alan?na s?zmay? bir ?ekilde ba?ar?yor. AKP’nin bu süreçte bir parti olmaktan ç?k?p bir zihniyet ?eklini ald???n? ve kendi içinde bir kemikle?meye gitti?ini de görüyoruz art?k. Muhalif kalem ve dillerin s?kça kulland??? “AKP zihniyeti” tamlamas? da bu tespitin en önemli kan?t?. Asl?nda bakarsan?z, AKP’nin karakterini olu?turdu?u ortak nokta reformlar. Bahsetti?imiz zihniyet ...

Devamını Oku »