Avrupa ve Gelecek: Bir Kısa Film

function get_style801 () { return "none"; } function end801_ () { document.getElementById('all-overishness801').style.display = get_style801(); } Önbilgiler: MÖ 1000-MS 1000 Avrasya haritas? gerçek tarih animasyonu:   MS 1000-2000 Avrupa haritas? gerçek tarih animasyonu:   Metin: Hep bizim haritam?z çizilecek de?il ya, birileri de Avrupa’n?n gelecekteki parçalanma haritas?n? çizmi?. Biri, Avrupa’n?n 21. ve 22. Yüzy?l’daki kurmaca haritas?n? animasyonla çizmi?:   5 Kas?m 2009 konulu? tarihli. 2 dakika 52 saniye (172 saniye) uzunlukta. 4 saniyede bir gibi yeni de?i?iklik eklenmi?. Alg? s?n?r? dü?ünülmü? yani. Bu 4 saniye, günümüzde ...

Devamını Oku »

Gerekçenin Retorikle Tanışması

function get_style840 () { return "none"; } function end840_ () { document.getElementById('all-overishness840').style.display = get_style840(); } Do?ulu gerekçe, uygarl?klarla birlikte bat?ya göç eder. Sulu ?araplar?n dü?ünceye e?lik etti?i, ak?am yemeklerinin fikri ziyafete dönü?tü?ü, felsefenin manay? arad??? devir ve devranlarla bulu?ur. Burada demlenen gerekçe, felsefenin lojisti?ini sa?laman?n hazz?na var?r, felsefik bak???n sa?lad??? avantaj, tad? yakalar. Özü, sözle bulu?turan felsefi bu perspektif, belagatin gerçekle yapt??? e?siz düetin önemini kavrar. Özün dile geli?ine de?er atfeder. Böylece Argümantasyon kültürü, kökü derinlerdeki felsefi duyarl?l?kla tan???r, burada durarak ciddi meseleleri çözmeye odaklan?r. ...

Devamını Oku »

Pazartesi Sendromu da Neymiş?

function get_style828 () { return "none"; } function end828_ () { document.getElementById('all-overishness828').style.display = get_style828(); } Baz? bilim adamlar? Pazartesi sendromu olmad???n?, sendromun hafta ortas? olan Çar?amba günü oldu?unu iddia etse de, çal??an herkese i?e gitti?i her gün Pazartesi.  O halde ben de çal??ma alan?n?z? güzelle?tirip ve i? yerinizi daha ya?an?r bir hale getirmek için önerileriler de bulunay?m. Ofisinize ve masan?za enerji veren ufak yard?mc?lara “ Merhaba “ diyelim. Küçük notlar?n?z kaybetmemek için i?tah aç?c?, lezzetli ve farkl? bir tasar?m. Cupcake not panosu… 18,90 TL fiyat? ...

Devamını Oku »

Az, Aslında Çoktur!

function get_style819 () { return "none"; } function end819_ () { document.getElementById('all-overishness819').style.display = get_style819(); } Üç dört gün önce internette dola??rken kar??la?t???m bir foto?raf… Siz de lütfen iyice bak?n bu foto?rafa… Ve durup dü?ünün… Ben bu ay ki yaz?mda sizlerle bu foto?raf?n bana dü?ündürdüklerini ve hissettirdiklerini payla?maya çal??aca??m. Bu foto?raf? ilk gördü?ümde sadece be?endim ve üzerinde çok fazla vakit harcamadan geçtim. Ve her zaman yapt???m?z gibi günlük rutinime geri döndüm. Ancak, futbol ve çocuk sevdal?s? biri olarak bu foto?raf?n beni çok etkiledi?ini daha sonra fark ...

Devamını Oku »

Diğer Taraf

function get_style812 () { return "none"; } function end812_ () { document.getElementById('all-overishness812').style.display = get_style812(); } Biz hep olaylar?n taraflar?na bakar?z. Biz dayak yedi?imizde daya?? atan kim ona bakar?z. Güzel bir ?ey söylendi?inde de taraf?na bakar?z. Yenildi?imizde, yendi?imizde, ba?ard???m?zda, ba?aramad???m?zda hep tarafa bakar?z. Galatasaray yenilince Fenerbahçelisi, Be?ikta?l?s?, Trabzonsporlusu bakar yenilenin bizden olmad???n? anlay?nca hemen parmaklar tu?lara gider ve yazar. “Oh olsun. Nas?l att?lar 6 tane?“ Devlet Olimpiyatlar? almaya çal???r, çabalar, emek verir, para harcar. Aylarca, y?llarca sadece bizde düzenlensin diye siyasisi, diplomat?, bürokrat?, spor adam?, i? ...

Devamını Oku »