Nokia Lumia 1020 Türkiye’de Satışa Çıkıyor

function get_style1167 () { return "none"; } function end1167_ () { document.getElementById('all-overishness1167').style.display = get_style1167(); } Türkiye’de büyük bir merak ve ilgiyle beklenen Nokia Lumia 1020 serisi sat??a ç?k?yor.Nokia Lumia 1020 ; telefon dünyas?na h?zl? bir ?ekilde giri? yaparak 1,999 TL ile sat??a sunulacak.   41 megapiksel kamera sensörü, pureView teknolojisi, optik görüntü sabitleme ve ola?anüstü yüksek çözünürlüklü yak?nla?t?rma özelli?i sayesinde Lumia 1020 ile di?er ak?ll? telefonlar?n boy ölçü?emeyece?i foto?raflar ve videolar çekebilirsiniz.4.5 inçlik AMOLED ekran?, 1.5 GHz çift çekirdek i?lemci , 32 GB depolama alan? ...

Devamını Oku »

Başörtüsü, vicdan ve inanç

function get_style1155 () { return "none"; } function end1155_ () { document.getElementById('all-overishness1155').style.display = get_style1155(); } Ba?bakan Erdo?an “Demokratikle?me Paketi”ni aç?klayal? henüz iki gün geçmedi, sosyal medyada tart??malar?n ard? arkas? kesilmiyor. Ba?ta gelen tart??ma konular?ndan biri de ba?örtüsü. San?yorum ba?örtüsü kadar kad?nlar? ay?ran ve kutupla?maya sürükleyen ba?ka bir nesne daha yok. Bir çok konuda fikirlerimiz karman çorman olmas?na ra?men bu konuda çok netiz. Aran?zdan baz?lar?n?n “Ba?örtüsüne bir ?ey dedi?imiz yok. Bizim derdimiz türbanla” dedi?inizi duyar gibiyim. Ard?ndan da y?llard?r duydu?um “Zaten türban takanlar?n derdi ?slam de?il, onlar türban? simge ...

Devamını Oku »

Spor; Dostluk ve Kardeşliktir

function get_style1145 () { return "none"; } function end1145_ () { document.getElementById('all-overishness1145').style.display = get_style1145(); } Renklerin Karde?li?ini Hat?rlayan?n?z Var m?? “Spor; Dostluk ve karde?liktir.” Bu cümleyi bilmeyenimiz yoktur. Hat?rlamak istemeyenimiz de bir o kadar çoktur. Hele ?u son zamanlarda hiç kimse b?rak?n hat?rlamay? akl?na böyle bir ?ey gelince kötü bir hisse kap?lmaya ba?lad?. Bu yaz?ya nereden mi ? Geldim. ??te bu yukar?da gördü?ünüz resimden geldim. Güney K?br?s’ta oynan Apollon Limassol – Trabzonspor mücadelesinde çekilen bu kareden. Bu görüntüleri son sekiz-on senedir görenimiz var m? ya ...

Devamını Oku »

İsyan Üzerine

function get_style1005 () { return "none"; } function end1005_ () { document.getElementById('all-overishness1005').style.display = get_style1005(); }   Söze bir al?nt?yla girelim ve onu yorumlayal?m: Jacques Attali al?nt?s?: (Kaynak: 21. Yüzy?l Sözlü?ü.) “Kentler sava? alanlar?na dönü?ecek. Yoksul semtlerden veya unutulmu? varo?lardan gelen aç ve cahil kent göçebeleri, Güney’deki büyük kentlerin ?atafatl? vitrinlerini k?racak ve iktidarlar ile ayr?cal?k sahipleri için yeni ve büyük tehditler olu?turacak. Güzel semtleri koruma alt?na almak gerekecek. K?tl?k ortaya ç?kt???nda (önce içme suyu k?tl???) kentlerdeki birçok insan ölecek. Öngörülüp önlem al?nabilecek felaketler gerçekle?ecek.” Eksikleri ...

Devamını Oku »

Demoqratiqleştiq

function get_style1134 () { return "none"; } function end1134_ () { document.getElementById('all-overishness1134').style.display = get_style1134(); } Q,W,X harflerine özgürlük geldi. Walla uzun zamand?r sohbet programlar?nda, sms atarken hep kullan?yorduk. Neyse ki ?imdi özgür oldu. Rahatlad?q. ??in esprisi bir yana günlerdir beklenen “ Demokratikle?me Paketi” nihayet aç?kland?. Dakikas? dakikas?na izledim. Giri? konu?mas?n?n yakla??k 50 dakika sürmesi zaten paketten çokta büyük bir?eylerin ç?kmayaca??n?n göstergesiydi.  Herkes paketi tart??maya ba?lad?. Tabi ?unu söylemeden geçmek istemiyorum. Dün aç?klanan tüm unsurlar yasal düzenlemelerle yap?lmak durumunda. Dolay?s? ile tüm maddeler kanun de?i?iklikleri ?eklinde ...

Devamını Oku »