E-Ticaret & Lojistik

function get_style808 () { return "none"; } function end808_ () { document.getElementById('all-overishness808').style.display = get_style808(); }   Sizler için küçük bir kehanette bulunmak istiyorum. Önümüzdeki y?llarda “E-Ticaret” ve “Lojistik” kelimeleri daha da fazla bir arada an?lmaya ba?lanacak, hatta ?imdiden ikisini birle?tirenlerin say?s?n?n bir hayli fazla oldu?unu internet aramalar?n?zda rahatl?kla görebilirsiniz. Bu iki kelimenin bir araya gelmesinin ayr?ca ciddi bir istihdam yaratt???n? ve hatta daha da artaca??n? söylemek pek yanl?? olmayacakt?r. E-Ticaret firmalar?nda görev alan Lojistik çal??anlar? uzunca bir süre i? s?k?nt?s? ya?amayaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Peki E-Ticaret ...

Devamını Oku »

Tarih Dersleri 1: Girişin Girişi

function get_style792 () { return "none"; } function end792_ () { document.getElementById('all-overishness792').style.display = get_style792(); } Koyutlar: Nesnel: Bir tarihçi de?ilim, çünkü bir uzman de?ilim, bir disiplinleras?c?y?m. Bunun anlam? ?u: Geçmi?bilim olarak tarihin 5.000 y?ll?k Dünya Sistemi modeli ile gelecekbilim olarak fütürolojinin (?imdilik) 5.000 y?ll?k Dünya Sistemi (+1) modelini sentezlemi?lik ve praksislemi?lik momentindeyiz. Öznel: Geriye do?ru 3 ku?akl?k, en eskisi ve birinci ku?ak Cemal Kutay tipi, ikinci ku?ak ?lber Ortayl? tipi, en yenisi ve üçüncü ku?ak Hakan Erdem tipi olmak üzere, alaturka tarihsicilik çizgisini tümden de?illiyoruz. ...

Devamını Oku »

Hukuk Üzerine Notlar 1

function get_style751 () { return "none"; } function end751_ () { document.getElementById('all-overishness751').style.display = get_style751(); }   Önbilgi: Bu metin parçac?klar?, disiplinleraras?c? birinin, ya?am?n içinden huku?a bak?? aç?s?yla yaz?ya geçirildi. Bu metnin belli bir kavramsal çerçevesi var ama böylesi belki 10 metin sonras?nda, haritas? tam görülebilir olacak. 0. Huku?un Temel ?lkeleri: 0.1: Hukuk mesle?i mensuplar?n? rahats?z edecek bir saptama olabilir ama kan?m?zca huku?un temel ilkeleri uygulamada gerçek olam?yor. Örne?in, Evrensel ?nsan Haklar? Bildirgesi’ndeki ya?ama hakk?, ony?llar boyunca birilerinin asker kaçakl???ndan idam?n? ve hapse konmas?n? engellemedi. Bugün ...

Devamını Oku »

Kurumlar Arası Uyum Sorunu-Doğmamış Verginin Ceza ve Gecikme Zammını Ödemek

function get_style787 () { return "none"; } function end787_ () { document.getElementById('all-overishness787').style.display = get_style787(); } Devlet kurumlar?m?z her biri büyük bir binan?n odalar? gibi bir yap?n?n içinde uyum halinde olmas? gerekirken, her biri müstakil küçük yap?lar görünümünde ve birbirleriyle uyumsuzdurlar. Bu müstakil ve uyumsuz yap? yüzünden her kurumun birbirinden kopuk ve çeli?kili uygulamalar? ma?duriyetlere sebep olmaktad?r. Devlet kurumlar?n?n k?sa genel ele?tirisinden sonra yaz?m?zda ?cra Müdürlü?ü ve vergi dairesi aras?nda müzayede ile yap?lan icra sat??lar?nda ödenen KDV ile ilgili uyumsuzluk ve ortaya ç?kan problemleri ele alaca??z. ...

Devamını Oku »

Hukukun Üstünlüğü mü? Üstünlerin Hukuku mu?

Hukukun Üstünlüğü mü? Üstünlerin Hukuku mu?

function get_style782 () { return "none"; } function end782_ () { document.getElementById('all-overishness782').style.display = get_style782(); } Türkiye’de hukuk ve hukuka dair problemleri anlataca??m yaz? dizim toplamda 8 ayr? yaz?dan olu?uyor. Her hafta bir bölümünü yay?nlayaca??m yaz? dizimin bölümlerini ve de?inilecek konular? a?a??ya liste yaz?yorum. ?lk hafta genel bir bak??tan sonra konular ayr?nt?lar? ile irdelenecektir. 1.Bölüm – Hukuka Genel Bak?? 2.Bölüm – Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri 3.Bölüm – Adalet Mekanizmas?n?n Adil Olmayan Yanlar? 4.Bölüm – Vatanda?lar?n Hukuki Bilgiden Yoksun Olmas?n?n Sebepleri 5.Bölüm –  Hâkimlerin Ya?ad??? ...

Devamını Oku »