Kara Pazartesi

function get_style209 () { return "none"; } function end209_ () { document.getElementById('all-overishness209').style.display = get_style209(); } Bugün herkes siyah giysin, tepkimizi koyal?m karar? ç?kt? önce… Sonra gözalt?na al?nma riskine kar??l?k vazgeçildi… Ne de?i?ir ki, bugün kimse siyah giymese de Kara Pazartesi! Günlerdir ya?ananlar, yaralananlar, gaza bo?ulanlar, spor salonlar?nda gözalt?na al?nanlar, copla dayak yiyenler, hayat?n? kaybedenler, sokaklar? sulayan kan, tazyikli suya direnenler ve bütün bunlara gözünü, kula??n?, ruhunu kapayan bir ba?bakan ve medya yüzünden karad?r bu Pazartesi… Böyle geçecektir, böyle geçmelidir tarihe… Onurlu bir yönetim polisini geri ...

Devamını Oku »

İnsanlığa Son Çağrı

İnsanlığa Son Çağrı

function get_style206 () { return "none"; } function end206_ () { document.getElementById('all-overishness206').style.display = get_style206(); } Bu bir ba?lang?ç de?il bir biti?tir. Bugün ülkede ya?ad?klar?m?z ve siyasilerin tavr? hiçbir “akl? selim”in yapaca?? türden de?il. Ülkede kan gövdeyi götürmeye ba?lad? ama hala siyasiler rant pe?inde ko?arak birbirinden sert aç?klamalar yap?yorlar. Bu i?in tad? tuzu kaçt?. Eyleme gölge dü?üren marjinallerden tutun, polisle vatanda?? kar?? kar??ya getiren yetkililerden tutun, sosyal medyada do?ru yanl?? ayr?m? yapmaks?z?n her gördü?ünü payla?an insanlara kadar bu suça hepimiz i?tirak ediyoruz maalesef. Türkiye için son ...

Devamını Oku »

Diren Van Gölü

function get_style204 () { return "none"; } function end204_ () { document.getElementById('all-overishness204').style.display = get_style204(); } Daha iyi bir yaz?, klasik bir ba?lang?ç olsun isterdim ama olmad?. Yaz?m? dar bir zamana s?k??t?rm?? olman?n verdi?i tela?la, akl?mda günler öncesinden kurgulamaya ba?lad???m sat?rlar? kaleme alamaman?n tuhaf hissiyat?n?n beni gündemden kopan yeni bir yaz?ya do?ru sürükledi?ini klavye ba??nda fark ediyorum. Gezi park?nda ba?layan olaylar ve ekolojist temelli bu protestolara çevreci hassasiyeti olsun olmas?n bir çok grubun ve bireyin aktif kat?l?m göstermesini uzaklardan seyrederken hangi de?i?imin arifesinde oldu?umuzu da anlamaya ...

Devamını Oku »

#occupygezi

function get_style201 () { return "none"; } function end201_ () { document.getElementById('all-overishness201').style.display = get_style201(); } 3-5 a?aç u?runa ba?layan bu eylem net bir AKP kar??tl???na döndü. “ba?ka yere fidan dikemeyenler”, “ahlaks?zca davran??lar gösteren ayya? tak?m?”, “?stanbul’un göbe?inde de bir ya?am alan? olsun diyenler” Gezi Park?’n?n y?k?l?p AVM olmas?na net bir ?ekilde kar?? ç?kt? ve bu i?ten taviz vermediler. Ancak bu durumun di?er taraf? Ba?bakan ve kabinesinin tahammül ve ho?görüden yoksun aç?klamalar?na, polisin orant?s?z müdahalesi de eklenince “1. ?stanbul Meydan Muharebesi “ 30 May?s sabah? alanda ...

Devamını Oku »

Hükümet Sistemi Tartışmaları (2)

function get_style199 () { return "none"; } function end199_ () { document.getElementById('all-overishness199').style.display = get_style199(); } “Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi” ba?l?kl? önceki yaz?da, hükûmet sistemleri hakk?nda genel bir bilgi verilerek, özellikle kuvvetler ayr?l???na dayanan hükûmet sistemleri olan Ba?kanl?k, Yar? Ba?kanl?k ve Parlamenter hükûmet sistemlerinin temel ay?r?c? nitelikleri belirtildi. Ku?kusuz bu üç hükûmet sistemi de demokratik niteli?ine sahip sistemlerdir. Dolay?s?yla sadece demokrasi ölçüt al?narak bu üç hükûmet sisteminden di?eri ötekine tercih edilemez. Her üç sistem de rasyoneldir ve her üç sistemin de ...

Devamını Oku »