El Yazısı mı? Klavye mi? Hangisi Bizi Daha Akıllı Yapar?

function get_style1393 () { return "none"; } function end1393_ () { document.getElementById('all-overishness1393').style.display = get_style1393(); }   Bu metin, ayn? ba?l??? ta??yan ?u metne bir kar?? yorum olarak yaz?lm??t?r: http://webunya.com/el-yazisi-mi-klavye-mi-hangisi-bizi-daha-akilli-yapar Bir yazar olarak, metindeki savlarla kendi gözlemlerimi kar??la?t?rarak ve kar??tla?t?rarak yorumlar yapaca??m. Öncelikle, yazman?n hemen hiçbir yazar? daha ak?ll? yapmad???n? bizzat gözledim (diyelim, 10-100 yazar tan?d?m). Ancak, okuman?n birçok okuru daha ak?ll? yapt???n? gözledim. Ancak, okuman?n birçok okuru epeyi daha aptal yapt???n? da gözledim, özellikle internet metinlerinin okurlar?n?. Bu 2 paragraftaki gözlemler, birbirleriyle çeli?iyor gibi görünse ...

Devamını Oku »

Tarih Dersleri 5

function get_style1389 () { return "none"; } function end1389_ () { document.getElementById('all-overishness1389').style.display = get_style1389(); }   E?er fütüroloji olmasayd?, tarih kubur ve kabirden ibaret olurdu. Bundan yüzy?l önce, fütüroloji yokken, tarih öyleydi zaten. O zaman da, ?imdiki tarih bilgimizin belki % 10’una sahiptik. O zamanki bilgimizle tarih henüz tarih ve bilim de?ildi, bolca hikayeydi. Dünya Sistemi türü modeller olmadan tarih, tümüyle karma??k veriler y???n?ndan ibaret olur. Ancak, bu veri y???n?n?n yorumlanmas? ve kavramsal çerçevelenmesi, her kültürel modda farkl? olur. Bugüne dek ya?ad???m?z; toplay?c?, çobansal, tar?msal, ...

Devamını Oku »

Anish Kapoor

Kim midir? 1954 Bombay do?umludur. Heykeltra?, mimar, tasar?mc?, ressam, seramiker, grafiker, foto?rafç? gibi çok yönlü ki?iliktir. Ça?da? sanat?n ya?ayan ismi deniliyor. Anish Kapoor ilk ki?isel sergisiyle ?stanbul’da S.Ü. Sak?p Sabanc? Müzesinde… Sanatç?n?n eserleri ?stanbul’umun bo?az? e?li?inde 10 Eylül 2013 – 5 Ocak 2014 tarihleri aras?nda  sergilenecektir.  Küratörlü?ünü Sir Norman Rosenthal yapm??t?r. Gittim. Gördüm. Offffff dedim. Çok etkilendim. Gerçi  ilk akl?mdan geçen imkanlar? çok iyi  birisi olmal?, hatta bu imkanlar? çok iyi de?erlendiren bir sanatç? dedim.  Gidenler ne demek istedi?imi anlar. Tonlarca a??rl?kta, çe?itli ta?lardan olu?an ...

Devamını Oku »

Yeni Bir Android Cihaz Karşınızda…

function get_style1373 () { return "none"; } function end1373_ () { document.getElementById('all-overishness1373').style.display = get_style1373(); } GENERAL MOB?LE D?SCOVERY       General Mobile’?n ülkemizde büyük ilgi gören ve Mesut Çevik’in incelemesinde fiyat/performans kral? ilan edilen Discovery, 4Gb l?k kapasiteli cihaz?ndan sonra  16GB kapasiteli versiyonu ile kar??m?zda. General mobile firmas? haziran ay?nda kendi ad? ile ç?kartt??? ak?ll? telefon General mobile Discovery piyasada her geçen gün h?zla talebi yay?lmay? ba?lad?. Ben bu cihaz? çok merak ederek 4Gb l?k olan ürünü sat?n ald?m ve kulland?kça elimden dü?üremedim. Gün içinde ...

Devamını Oku »

Kapitalist Ataerkil !

function get_style1363 () { return "none"; } function end1363_ () { document.getElementById('all-overishness1363').style.display = get_style1363(); } Eski ça?lardan itibaren ba?layan, kad?n ve erkek birlikteli?i üzerine olu?turulmu? insan topluluklar?, anaerkil dönemin sa?lad??? sosyal e?itlik ortam? içerisinde ya?anm??t?r. Bu dönemde üretken,verimli,ya?ama can veren do?a anan?n yani kad?n?n etkin oldu?u ve soyun anadan çocu?a geçti?ine inanan bir ana hukuk sistemi mevcuttu. Bu düzen içerisinde de kad?n  üretkenli?i ile do?an?n devam?n? sa?lad??? için de?erli bir varl?kt?. Erkek ise henüz babal?k rolünün bilincine dahi sahip de?ildi. Tabi bu birliktelik anatomik  gerekçeler ...

Devamını Oku »