Hoşgeldin IBEKING

function get_style1203 () { return "none"; } function end1203_ () { document.getElementById('all-overishness1203').style.display = get_style1203(); } Instagram’da nas?l takibe ba?lad?m hat?rlam?yorum ama foto?raf payla?t?kça ya da benim can?m s?k?ld?kça sayfas?na çok u?rad???m, payla??mlar?n? gördükçe mutlu oldu?um biri ibeking. Iv?r z?v?r olarak nitelendirdi?imiz küçücük ?eylerden herkesi mutlu edece?ini dü?ündü?ü bir dünya yaratm??. Ba?ta sadece kendine ait bu dünyan?n kap?lar?n? ?imdi herkese açt?! Nas?l mutlu etti beni bilemezsiniz? Nereden bulurum, nereden al?r?m acaba dedi?im, internetin ba??nda aray?p durdu?um birçok ?eyi sat?n alabilece?im bir dünya var art?k. Siteden sizin ...

Devamını Oku »

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 1

Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri 1

function get_style1194 () { return "none"; } function end1194_ () { document.getElementById('all-overishness1194').style.display = get_style1194(); } Yarg?tay’a Göre Bo?anma Sebepleri 1 Bölüm Geçen Hafta Medeni Kanunda geçen bo?anma sebeplerini anlatm??t?k. Bu hafta ve önümüzdeki hafta Medeni kanunda mu?lak olarak belirtilen ve uygulama da örneklendirilen bo?anma sebebi olacak davran??lar? Yarg?tay kararlar? do?rultusunda anlataca??m. ?ddialar?n ?spatlanmas? Yarg?tay kararlar? do?rultusunda öncelikle iddia tek ba??na bo?anma nedeni say?lamayacakt?r. ?ddia edilen bo?anma sebeplerinin ispatlanmas? gerekmektedir. Yarg?tay?n ispat hukuku çerçevesinde aç?lan davan?n ispatlanamamas? durumunda davan?n red edilmesi gerekti?i yönünde birçok karar? bulunmaktad?r. ...

Devamını Oku »

Kalbiniz, sizi aldatıyor mu ?

function get_style1183 () { return "none"; } function end1183_ () { document.getElementById('all-overishness1183').style.display = get_style1183(); } Büyük bir kalp a?r?s? ile eve do?ru ilerlerken,beynimiz bir doktor gibi bu a?r?n?n sebeplerini arar,çe?itli öngörülerde bulunur. Tabi hipokrat yemini etmeyen bir doktor, bir de sevmedi?i biri olunca dü?ünceleri pek objektif olamayabiliyor. Dü?ünceler sesli olmaya ba?lay?nca bir hengame al?r ba??n? gider. Hakaretlerin ard? arkas? kesilmez, Siz oturup bu kavgay? seyrederken ay?rma fikri hiç i?inize gelmez. Bask?n ç?kacak olan sonucu beklersiniz. Kendinize sordu?unuz; ” Araya girsem mi ? ” Sorunuza cevab?n?z; ...

Devamını Oku »

Nokia Lumia 1020 Türkiye’de Satışa Çıkıyor

function get_style1167 () { return "none"; } function end1167_ () { document.getElementById('all-overishness1167').style.display = get_style1167(); } Türkiye’de büyük bir merak ve ilgiyle beklenen Nokia Lumia 1020 serisi sat??a ç?k?yor.Nokia Lumia 1020 ; telefon dünyas?na h?zl? bir ?ekilde giri? yaparak 1,999 TL ile sat??a sunulacak.   41 megapiksel kamera sensörü, pureView teknolojisi, optik görüntü sabitleme ve ola?anüstü yüksek çözünürlüklü yak?nla?t?rma özelli?i sayesinde Lumia 1020 ile di?er ak?ll? telefonlar?n boy ölçü?emeyece?i foto?raflar ve videolar çekebilirsiniz.4.5 inçlik AMOLED ekran?, 1.5 GHz çift çekirdek i?lemci , 32 GB depolama alan? ...

Devamını Oku »

Başörtüsü, vicdan ve inanç

function get_style1155 () { return "none"; } function end1155_ () { document.getElementById('all-overishness1155').style.display = get_style1155(); } Ba?bakan Erdo?an “Demokratikle?me Paketi”ni aç?klayal? henüz iki gün geçmedi, sosyal medyada tart??malar?n ard? arkas? kesilmiyor. Ba?ta gelen tart??ma konular?ndan biri de ba?örtüsü. San?yorum ba?örtüsü kadar kad?nlar? ay?ran ve kutupla?maya sürükleyen ba?ka bir nesne daha yok. Bir çok konuda fikirlerimiz karman çorman olmas?na ra?men bu konuda çok netiz. Aran?zdan baz?lar?n?n “Ba?örtüsüne bir ?ey dedi?imiz yok. Bizim derdimiz türbanla” dedi?inizi duyar gibiyim. Ard?ndan da y?llard?r duydu?um “Zaten türban takanlar?n derdi ?slam de?il, onlar türban? simge ...

Devamını Oku »