Her Ana Uygun Müzik – Spotify

function get_style1013 () { return "none"; } function end1013_ () { document.getElementById('all-overishness1013').style.display = get_style1013(); } Dünyan?n popüler müzik platformu Spotify art?k Türkiye’de. Milyonlarca ?ark? bar?nd?ran platformda her ana uygun müziklere cep telefonundan,bilgisayardan,tabletten veya di?er cihazlardan kolayl?kla ula?abilirsiniz.Ayr?ca;arkada?lar?n?z?n,sanatç?lar?n ve ünlülerin müzik koleksiyonlar?na da göz atabilir veya bir radyo istasyonu olu?turarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. 2006 y?l?nda kurgulanan platformun 2008 y?l?nda temelleri ?sveç’te Daniel Ek ve Martin Lorentzon taraf?ndan at?lm?? ; k?sa süre içerisinde Bat? Avrupa ülkelerinde yay?lmaya ba?layan “Spotify” sonras?n da ABD piyasalar?na girerek h?zla büyüme göstermi?tir.Günümüz ...

Devamını Oku »

Sivil Şiddet

function get_style929 () { return "none"; } function end929_ () { document.getElementById('all-overishness929').style.display = get_style929(); } Sivil ?iddet olur mu? Yan?t, ?ark? sözü gibi: Olur oluur, bal gibi oluurrr… Neden? Çünkü Homo Sapien Sapiens’in 50 bininci, tarihin 5 bininci y?l?nda bile, hala evrimden devir ald???m?z biyolojik ?iddet duygumuz bakidir. Ayr?ca, tüm kültürler ?iddet içerir ve kendili?inden onu yarat?r. Kad?n ?iddeti de vard?r, çocuk ?iddeti de vard?r, ya?l? ?iddeti de vard?r ve bunlar?n alt-alanlar? da vard?r ve bunlar?n tamam? (yok say?ld?klar? için) listelenmemi?tir. ?imdiki tarihsel dönemlerdeki gibi ...

Devamını Oku »

Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

function get_style991 () { return "none"; } function end991_ () { document.getElementById('all-overishness991').style.display = get_style991(); } Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri Sevgili webunya.com okuyucular?; Türk Hukukunun temel problemlerini irdeleyece?im yaz? dizimin bu bölümünde öncelikle hukuk sistemimizin eksiklerini ve bu eksikliklerden kaynakl? olu?an problemlere genel olarak de?inece?im. Ülkemizde kanunlar yönünden ya?anan h?zl? de?i?imin etkisiyle birçok kanun hükmünün uygulamas?nda ciddi sorunlar ya?anmaktad?r. Adil yarg?lanma hakk?n?n ihlali say?labilecek birçok karar verilmektedir. Kararlar?n içeri?i mahkemelere ve Yarg?tay dairelerine göre de de?i?ebilmektedir. K?sacas? kanun uygulamalar? uygulayan hukukçulara göre oldukça farkl?l?k ...

Devamını Oku »

Medeni Kanuna ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Medeni Kanuna ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri

Medeni Kanun’a ve Yargıtay’a Göre Boşanma Sebepleri Bu hafta ve önümüzdeki hafta Aile Hukuku’nun temel sorunlarından olan boşanma sebeplerine değineceğim. Boşanma davaları için özellikle Yargıtay’ın bakış açısı ve hangi davranışı boşanma için geçerli sebep saydığını, hangi davranışı boşanma için geçerli sebep saymadığını anlatacağım. Boşanma ve sebepleri kanunlarda açıkça tanımlanmış olsa da Yargıtay uygulamalarında hangi hususların boşanma sebebi sayılacağı her geçen gün değişerek geliştirilmektedir. Öncelikle boşanma sebeplerini kanunda geçen şekliyle anlatalım. Boşanma Sebepleri 22.01.2001 tarihinde çıkarılan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161 v.d maddelerinde anlatılmıştır. Bunlara ...

Devamını Oku »

İlk Mastürbasyonumu Hülya Avşar’ın Resmiyle Yaptım…

function get_style968 () { return "none"; } function end968_ () { document.getElementById('all-overishness968').style.display = get_style968(); } KANK? NUR?’YLE ÖZEL RÖPORTAJ O bir dönemin “Kankigiller” program?yla fenomen olmu? ismi Kanki Nuri. Dillere pelesenk olmu? “dermi?im” cümlesinin yarat?c?s?. 10 y?ld?r var olan sahne hayat?n? albümle taçland?rarak müzik piyasas?na merhaba dedi. Nuri ’yle kariyeri, yeni albümü, müzik piyasas? ve bir nebze de olsa a?k? konu?uyoruz. A?ktan bahsederken ergenlik dönemiyle ilgili öyle bir aç?klama yap?yor ki, bakal?m neler demi?… Bir dönem spikerlik sonra sunuculuk yapt?n. Sunuculu?a nas?l ba?lad?n? Evet, bu ...

Devamını Oku »