Uluslararası Hukuk ve Suriye

function get_style724 () { return "none"; } function end724_ () { document.getElementById('all-overishness724').style.display = get_style724(); } Tarih 21 A?ustos 2013, Suriye’de 21.Yüzy?l?n en korkunç sald?r?s? gerçekle?tirildi. ABD ve Türkiye bu sald?r?y? Esed’in gerçekle?tirdi?inden emin öte yandan di?er bloktaki Rusya ve ?ran ise bu sald?r?n?n muhalif güçler taraf?ndan gerçekle?tirildi?ini öne sürmekte. ABD D?? ??leri Bakan? Kerry, Suriye’nin Orta Do?u’daki en büyük kimyasal silah program?na sahip ülkelerden biri oldu?unu  söyledi. Her ?eyin Suriye’deki rejim taraf?ndan meydana getirildi?ini dü?ünen ABD, nas?l oluyor da Irak’ta göstermedi?i so?ukkanl?l??? Suriye için gösteriyor ...

Devamını Oku »

Yine Bir Dönem Yeni Bir Okul Macerası

function get_style713 () { return "none"; } function end713_ () { document.getElementById('all-overishness713').style.display = get_style713(); } Ne zaman okullar aç?laca?? zaman gelse, Beyin hücrelerime peydah olur ilk okula ba?lad???m ilk gün gelir gözlerimin önüne, Annem sabah?n seherinde uyumdan uyand?r?p hiç istemeyerek gitti?im o gün gelir akl?ma. Ve sonras? hiç kalabal???n içinde olmay?p bir anda yüzlerce ki?inin aras?nda bo?uldu?umu sand???m o ilk gün. Annem ö?retmene teslim etti gitti. Ben bir f?rsat?n? bulup okuldan ilk kaç???m 🙂 i?te bugün ba?lad?. Daha annem eve gitmeden ben bir ?ekilde ondan ...

Devamını Oku »

Caner Tanrıverdi’den Türkiye Temsili Öncesi Fotoğraf Çekimi

function get_style689 () { return "none"; } function end689_ () { document.getElementById('all-overishness689').style.display = get_style689(); } Türkiye’nin en yak???kl? erke?i seçilir seçilmez röportaj yapt???m Caner Tanr?verdi, yar??ma sonras? ilk kez objektif kar??s?na geçti. Kadir Bolat’ ?n yönetmenli?inde Kilyos’ ta gerçekle?en çekimler iki gün sürdü ve foto?raflar? ilk kez  benimle payla?t? ve bende sizinle payla??yorum. Manhunt International’a çok s?k? haz?rland???n? belirten Caner, Kas?m ay?nda yap?lacak yar??mada ülkemize birincili?i getirmekte çok kararl? oldu?unu kendine güvendi?ini belirtti. Yar??maya çok az kalm??ken ve özel çekimler ilk kez bendeyken yar??ma hakk?nda ...

Devamını Oku »

Afitap Hanım Sahnelere Geri Dönüyor…

function get_style684 () { return "none"; } function end684_ () { document.getElementById('all-overishness684').style.display = get_style684(); } Bembeyaz saçlar?n? topuz yapm?? yine,  eskiden de hep topuz yapard?.  Duru?u, yürüyü?ü nas?l bir asilliktir o.  Afitap güne? Afitap , güzel yüz Afitap , yine çok güzel … Hem Cumhuriyet kad?n? hem Osmanl? kad?n?d?r Afitap.  Dilinde Anadolu’ dan türküler dilinde ?ngilizce ?ark?lar, ?iirler özellikle ?iirler…sözcüklerle oynar Afitap… Seneler sonra yine ilk günkü  gibi heyecanl?, yerinde duram?yor. Bedeni seksen ya??nda belki ama gözleri  sekiz  ya??nda bir çocu?un gözleri bu gece. Elinde ...

Devamını Oku »

Kadıköy

function get_style672 () { return "none"; } function end672_ () { document.getElementById('all-overishness672').style.display = get_style672(); } 6 genç fidan? kaybettik bu eylemler sürecinde. Herkes bir yandan bu canlar için üzülürken bir yandan da umursamaz tav?r alan ?ktidara da ate? püskürüyor. Ya?anan her kay?ptan sonra ba?ta valiler olmak üzere yetkililer gerçek d??? bilgilerle kamuoyunda infial uyand?rd?. Tepkiler ç?? gibi büyümeye devam ediyor. Suriye ve M?s?r’da ya?anan geli?meleri an be an takip eden, onlar için gözya?? döken ve kurtar?c? rolüne soyunan siyasiler, kendi ülkelerinde hayat?n? kaybeden gencecik insanlar ...

Devamını Oku »