Caner Tanrıverdi ve İstanbul Fashion Week – Röportaj

function get_style1342 () { return "none"; } function end1342_ () { document.getElementById('all-overishness1342').style.display = get_style1342(); } Best Model Türkiye 2013 Manhunt birincisi yani Türkiye’nin en yak???kl? erke?i seçilen “Caner Tanr?verdi” , yar??madan sonra ilk kez “?stanbul Fashion Week” kapsam?nda Hakan Akkaya defilesinde podyuma ç?kt?. Ça?la ?ikel’ le ayn? podyumda yürüyen Caner Tanr?verdi, izleyicilerin büyük be?enisini toplad?. Caner’ le ?fw ile ilgili dü?üncelerini ö?renmek için söyle?tik. Keyifli Okumalar… ?fw ‘nin moda dünyas? ve senin için önemi nedir? Moda dünyas?n?n en iyi organizasyonu oldu?u dü?ünüyorum. Bu yüzden benim ...

Devamını Oku »

Ölme EŞŞEĞİM Ölme

function get_style1333 () { return "none"; } function end1333_ () { document.getElementById('all-overishness1333').style.display = get_style1333(); } Birkaç gündür gündemi kurcalayan bir dekolte meselesi ald? ba??n? gitti. Say?n Çelik dekolte dedi?inde korktum. Gömle?imin dü?melerini ilikledim. Benden de rahats?z olur diye. Kendime bir çeki düzen verdim. Sonra hat?rlad?m merak edilecek bir durum yok. Nihayetinde benim nüfus cüzdan?m MAV?. Ya pembe olsayd?. Allah Korusun! Say?n Çelik demi? ki “Bu demokratik bir tepki. Ben sadece fikrimi söyledim.”. Bunu duydu?umda anlad?m. Tepkinin ne oldu?unu anlamad???m?z?. Bunu bir kaç dost meclisi ve ...

Devamını Oku »

Bilim-Teknoloji İlintileri: Girişin Girişi

function get_style1329 () { return "none"; } function end1329_ () { document.getElementById('all-overishness1329').style.display = get_style1329(); }       Nedense, bu ikisi e?lenik say?l?r, yani biri olmazsa olmaz gibidir ama pek de öyle de?ildir, hem de epeyiden çok öyle de?ildir.   ?öyle tan?mlanabilir:   Saf bilimden gelen baz? denklemler olmadan baz? teknolojiler yarat?lamaz ama o denklemler varken bile, o teknolojilerin yarat?lmas? zaman alabilir ve bunun nedenleri konumuz olan alan?n d???nda da olabilir.   Bu veri taban? e?li?inde aç?mlamalar ve irdelemeler:   Bir: Kuram?n Uygulanmas?:   Bir ...

Devamını Oku »

Futbolda Şiddet ve Holiganizm Eğilimi Giderek Artıyor

function get_style1321 () { return "none"; } function end1321_ () { document.getElementById('all-overishness1321').style.display = get_style1321(); } Hitay Yat?r?m Holding firmalar?ndan Türkiye’nin en büyük izinli veritaban?na sahip online ara?t?rma ?irketi DORinsight taraf?ndan Futbolda ?iddet ve Taraftarl?k Ara?t?rmas? gerçekle?tirildi. 25-26 Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yap?lan ara?t?rmaya; 18 ya? üstü 531 ki?i kat?ld?. Ara?t?rma sonuçlar?na göre; kat?l?mc?lar?n yüzde 77’si, geçmi? y?llar ile mukayese edildi?inde ülkemizdeki ?iddet ve holiganizm e?iliminin art???n? dü?ünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kad?nlarda daha yüksek. Yap?lan ara?t?rmaya göre kat?l?mc?lar?n yüzde 70’ten fazlas?, “Spor kültürü ...

Devamını Oku »

Ne Olacak Bu Memleketin Hali ?

function get_style1309 () { return "none"; } function end1309_ () { document.getElementById('all-overishness1309').style.display = get_style1309(); } Nedir bu memlekette olanlar; bu bölünmeler, bu de?i?meler bu o biçim yönetim? Acaba sonumuz hay?r m? olacak yoksa cidden sonumuz ‘hay?r’ bir ?ey olmayacak m? inan?n benimle beraber ço?u insan da bunu çözemedim. Hayat?n?zdaki ço?u ?eyi kendimiz kontrol edemiyoruz baz? ?eylere boyun e?mek zorunda kal?yoruz, yapacak fazla bir ?ey yok; kral ç?plak misali bak?p görüp ses ç?karam?yoruz. Bence biraz daha Türkiye için gerçekten iyi ?eyler yap?lmas? için u?ra??lmal?, yoksa bu ...

Devamını Oku »