Guernica “Pablo Picasso”

“?u an üzerinde çal??t???m ve ad?n? Guernica koyaca??m duvar resmimde ve eserlerimin hepsinde, ?spanya’y? ac? ve ölüme bo?an askeri s?n?fa kar?? nefretimi aç?kça dile getiriyorum.” Pablo Picasso Guernica, sava??n yaratt??? vah?et ve ac?n?n bir belgesidir. Picasso bu resmi, Bask’?n kutsal kasabas? Guernica’n?n 26 nisan 1937’de bombaland???n? duydu?u zaman yapt?. Bu tarihte Alman hava kuvvetleri, ?spanyol Hükümeti’ne kar?? askeri darbe düzenlemekte olan General Franko ve yanda?lar? küçük bir ?spanyol kasabas? olan Guernica’y? birkaç saat içinde yerle bir ettiler. Picasso’nun resminin ard?ndan Guernica, ac?mas?z ?spanya ?ç Sava??n?n ...

Devamını Oku »

Suriye’de Kimyasal Silahlar Konusu

function get_style742 () { return "none"; } function end742_ () { document.getElementById('all-overishness742').style.display = get_style742(); } Suriye’de kimyasal silah kullan?ld??? iddialar?n?n sonucu bir türlü aç?kl??a kavu?turulamad?. Konuya ba?lamadan önce baz? koyutlar? belirtmek yararl? olabilir: Kimyasal silahlar?n tüm çe?itleri ve ölümlerdeki tüm belirtilerin listesi var m?d?r, yok mudur, kamuya aç?k duruma getirilmesi gerekli. Halihaz?rdaki kimyasal silahlar?n hemen tamam?n?n 3. Dünya ülkelerine satanlar G-8 ülkeleri. En önemlisi ?u: Kimyasal silah kullan?m?n?n insanl?k suçu say?lmas? konusunda bo?luklar var: Sava?larda askerlerden çok siviller ölür. O eskidenmi?: 2 ordu, yerle?im merkezlerinden ...

Devamını Oku »

Pazar Pazar

function get_style735 () { return "none"; } function end735_ () { document.getElementById('all-overishness735').style.display = get_style735(); } Gün Pazarsa, bugün keyifli kahvalt? günüdür. Pazar sofralar?n?z? de?i?ik sunumlarla tad?ndan yenmez bir hale getirmek için, siz sofran?za kurulun, meyve çay?n?z? yudumlay?n ve sizin için Pazar keyfinize keyif katacak seçti?im ürünlere göz at?n. Hep kitaplar?n?z?n ayrac? olacak de?il ya ?! Hem kullan??l?, hem ucuz fiyat? ile QTOO markas?na ait, tabak ayrac? 3 gün süresince perabulvari.com sitesinde… Ürüne ula?abilece?iniz link; https://www.perabulvari.com/kampanya/a0115/qtoo/3862/QTOO-POLY-Kahvalti-Tabagi-Ayraci-Kirmizi/179230 Bu hafta çaylar Tantitoniden! ??k tasar?m?, k??k?rt?c? rengi ile düdüklü ...

Devamını Oku »

Uluslararası Hukuk ve Suriye

function get_style724 () { return "none"; } function end724_ () { document.getElementById('all-overishness724').style.display = get_style724(); } Tarih 21 A?ustos 2013, Suriye’de 21.Yüzy?l?n en korkunç sald?r?s? gerçekle?tirildi. ABD ve Türkiye bu sald?r?y? Esed’in gerçekle?tirdi?inden emin öte yandan di?er bloktaki Rusya ve ?ran ise bu sald?r?n?n muhalif güçler taraf?ndan gerçekle?tirildi?ini öne sürmekte. ABD D?? ??leri Bakan? Kerry, Suriye’nin Orta Do?u’daki en büyük kimyasal silah program?na sahip ülkelerden biri oldu?unu  söyledi. Her ?eyin Suriye’deki rejim taraf?ndan meydana getirildi?ini dü?ünen ABD, nas?l oluyor da Irak’ta göstermedi?i so?ukkanl?l??? Suriye için gösteriyor ...

Devamını Oku »

Yine Bir Dönem Yeni Bir Okul Macerası

function get_style713 () { return "none"; } function end713_ () { document.getElementById('all-overishness713').style.display = get_style713(); } Ne zaman okullar aç?laca?? zaman gelse, Beyin hücrelerime peydah olur ilk okula ba?lad???m ilk gün gelir gözlerimin önüne, Annem sabah?n seherinde uyumdan uyand?r?p hiç istemeyerek gitti?im o gün gelir akl?ma. Ve sonras? hiç kalabal???n içinde olmay?p bir anda yüzlerce ki?inin aras?nda bo?uldu?umu sand???m o ilk gün. Annem ö?retmene teslim etti gitti. Ben bir f?rsat?n? bulup okuldan ilk kaç???m 🙂 i?te bugün ba?lad?. Daha annem eve gitmeden ben bir ?ekilde ondan ...

Devamını Oku »