Gönderilmeyen Mektup ve Kış İçin Cilt Bakım Önerileri

function get_style1633 () { return "none"; } function end1633_ () { document.getElementById('all-overishness1633').style.display = get_style1633(); } Merhaba Bu bilmem kaç?nc? gönderilmeyen mektup… Sana yazmak  istedi?im o kadar çok ?ey varken hiç bir cümleyi toparlayamamak çok garip, Halbuki kula??na y?llarca içimde biriktirdi?im  bu sevgiyi, bu özlemi, bu çocuklu?u, bu kad?nl??? f?s?lday?p  anlatmak isterken yan?nda lal olan dilim ne dese bo?tu… Bütün benli?im seni bekledi hayat? ya?amak için… Ald???m her nefesin keyfini ç?kartmak, gök yüzüne bak?p görmek için y?llarca bu gözler seni bekledi… Riyazs?z yal?n ç?r?lç?plak seni bekledi. ...

Devamını Oku »

Lili Marleen

function get_style1625 () { return "none"; } function end1625_ () { document.getElementById('all-overishness1625').style.display = get_style1625(); } Çok az ?ark?n?n öyküsü, bu denli tuhafça griftle?mi?tir. ?ark? 1915’te 1. Dünya Sava?? s?ras?nda yaz?lm??. Oysa ?ark?, 2. Dünya Sava?? s?ras?nda ünlü olmu?, üstelik sava?an her 2 dü?man taraflar?n saflar?nda da… http://en.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen Vak?a ayn?, rivayet muhtelif… John Steinbeck, ?ark?n?n öyküsünü ayn? ba?l?kl? yaz?s?nda ?öyle özetler: Bir Alman radyosu bombalan?r. Kazara bir tek o ?ark?n?n pla?? sa?lam kal?r. Günde 50 posta ?ark? çal?n?r. Viral videolar gibi, viral bir ?ark? olur bu ...

Devamını Oku »

İstisna Hukukunun Akademik Versiyonu / Sinik Kişilik, Sinsi Kimlik

function get_style1621 () { return "none"; } function end1621_ () { document.getElementById('all-overishness1621').style.display = get_style1621(); } Akademik özgürlük: gerçe?i yans?zl?kla araman?n, güçle ba? etmenin, olup bitenleri burada durarak anlamland?rman?n, insani olanaklar? tart??arak geli?tirmenin, insan, do?a ve ekonun dram?na, kal?c? ve kati çözümler bulman?n di?er ad?d?r. ?nsan, do?a ve nesnenin s?rr?na eri?mek, do?an?n saklad?klar?n? bulmak, insan?n istifadesine sunmak, dertlerine deva olmak,  akademik yans?zl???n güvenceye al?nmas?na ba?l?d?r. Yans?zl?k, akademisyenin, akademinin kendisine, soka?a, topluma, kurum, kurulu? özne, eden ve nesnelere kar?? korumas?, gücü takmayacak vaziyete gelmesidir. Özgürlük; sapma ve ...

Devamını Oku »

Cami Yıkma Ustaları

function get_style1616 () { return "none"; } function end1616_ () { document.getElementById('all-overishness1616').style.display = get_style1616(); } ?nternetteki sosyal medya ald? ba??n? gidiyor. Müdavimi hergün art?yor, etkisi ço?al?yor. ?nterneti bo? b?rakan bir hareket ba?ar?ya zor ula??r. Sosyal medyada geçen haftan?n en önemli konular?ndan biri de Milli Gazete idi. Özellikle Ba?bakan’?n cami y?k?p yol yapma konusundaki konu?mas? mesaj trafi?inin oda??n? olu?turdu. En çok da Milli Gazete’nin bu haberi man?ete ta??mas? gündem oldu. Birileri Milli Gazeteyi ele?tiriyor. Ba?bakan?n cami y?k?m? konusunda sözleri eksik verilmi? diye… Yaralar?m? de?tiler. Cami, y?k?m? ...

Devamını Oku »

Aslında Hepimiz Kendimizi Arıyoruz

function get_style1590 () { return "none"; } function end1590_ () { document.getElementById('all-overishness1590').style.display = get_style1590(); } Asl?nda hepimiz kendimizi ar?yoruz. Daha da aç?k ?ekliyle ifade edersek kendimizdeki Tanr?y? ar?yoruz. Her ?eyin asl?n?n maddele?erek fizik alemi olu?turmas? ve fizik alemde asl?n? kaybeden varl?klar?n kendine, asl?na yeniden ula?ma mücadelesidir ya?am. Bir tarafta her ?eyi de?i?tirebilece?ine inan?rs?n, içinde muhte?em bir güç hissedersin. Di?er tarafta o güce nas?l ula?abilece?ini bulamam??s?nd?r. T?kand???n? hissedersin. ?çinden bir ses sana hep bu i?i ba?araca??n? söyler. Ki?ili?ini olu?turan hamuru kendi al?nterinle yo?urmaya ba?lars?n ama türlü ...

Devamını Oku »