İstisna Hukukunun Akademik Versiyonu / Sinik Kişilik, Sinsi Kimlik

function get_style1621 () { return "none"; } function end1621_ () { document.getElementById('all-overishness1621').style.display = get_style1621(); } Akademik özgürlük: gerçe?i yans?zl?kla araman?n, güçle ba? etmenin, olup bitenleri burada durarak anlamland?rman?n, insani olanaklar? tart??arak geli?tirmenin, insan, do?a ve ekonun dram?na, kal?c? ve kati çözümler bulman?n di?er ad?d?r. ?nsan, do?a ve nesnenin s?rr?na eri?mek, do?an?n saklad?klar?n? bulmak, insan?n istifadesine sunmak, dertlerine deva olmak,  akademik yans?zl???n güvenceye al?nmas?na ba?l?d?r. Yans?zl?k, akademisyenin, akademinin kendisine, soka?a, topluma, kurum, kurulu? özne, eden ve nesnelere kar?? korumas?, gücü takmayacak vaziyete gelmesidir. Özgürlük; sapma ve ...

Devamını Oku »

Cami Yıkma Ustaları

function get_style1616 () { return "none"; } function end1616_ () { document.getElementById('all-overishness1616').style.display = get_style1616(); } ?nternetteki sosyal medya ald? ba??n? gidiyor. Müdavimi hergün art?yor, etkisi ço?al?yor. ?nterneti bo? b?rakan bir hareket ba?ar?ya zor ula??r. Sosyal medyada geçen haftan?n en önemli konular?ndan biri de Milli Gazete idi. Özellikle Ba?bakan’?n cami y?k?p yol yapma konusundaki konu?mas? mesaj trafi?inin oda??n? olu?turdu. En çok da Milli Gazete’nin bu haberi man?ete ta??mas? gündem oldu. Birileri Milli Gazeteyi ele?tiriyor. Ba?bakan?n cami y?k?m? konusunda sözleri eksik verilmi? diye… Yaralar?m? de?tiler. Cami, y?k?m? ...

Devamını Oku »

Aslında Hepimiz Kendimizi Arıyoruz

function get_style1590 () { return "none"; } function end1590_ () { document.getElementById('all-overishness1590').style.display = get_style1590(); } Asl?nda hepimiz kendimizi ar?yoruz. Daha da aç?k ?ekliyle ifade edersek kendimizdeki Tanr?y? ar?yoruz. Her ?eyin asl?n?n maddele?erek fizik alemi olu?turmas? ve fizik alemde asl?n? kaybeden varl?klar?n kendine, asl?na yeniden ula?ma mücadelesidir ya?am. Bir tarafta her ?eyi de?i?tirebilece?ine inan?rs?n, içinde muhte?em bir güç hissedersin. Di?er tarafta o güce nas?l ula?abilece?ini bulamam??s?nd?r. T?kand???n? hissedersin. ?çinden bir ses sana hep bu i?i ba?araca??n? söyler. Ki?ili?ini olu?turan hamuru kendi al?nterinle yo?urmaya ba?lars?n ama türlü ...

Devamını Oku »

Hearthstone: Heroes Of Warcraft (Beta)

function get_style1585 () { return "none"; } function end1585_ () { document.getElementById('all-overishness1585').style.display = get_style1585(); } Bu hafta sevgili oyunseverler için henüz kapal? betada olan bir oyunu inceledik. Oyun merakl?lar?n?n yak?ndan takip etti?i Blizzard firmas? geçti?imiz yaz aylar?nda World of Warcraft temal? bir kart oyununu piyasaya free to play(oynamas? bedava) olarak ç?karaca??n? aç?klam??t?. Bizde sizler için oyun daha piyasaya ç?kmadan oyunu sizler için inceledik. Hearthstone: Heroes of Warcraft hem kart oyunlar?na a?ina hemde yeni ba?layanlar için ö?renmesi çok kolay ve e?lenceli bir oyun. Firman?n tabiriyle ”simple ...

Devamını Oku »

Dikine Semantik Arama

function get_style1576 () { return "none"; } function end1576_ () { document.getElementById('all-overishness1576').style.display = get_style1576(); }     Yak?n anlaml? sözcükler sözlü?ü her dilde vard?r. Ancak bunlar, internet aramalar?nda yeterli olmuyor. Dikine semantik arama da gerekiyor ve bunun için, her 5 (veya belki 2-3) y?lda bir de?i?en sözlükler derlemek gerekli. (Bu metin, kendi metinlerim için böyle bir çabad?r.) Bu dikine semantik araman?n gereklili?inin nedeni, internetin do?al / kendili?inden bir hiper-tekst olu?umu olmas?d?r. Bunu örnekleyelim: Blogger’daki 17-25 Ekim 2013 tarihlerinde yay?nlad???m metinleri ve arama sözcüklerini irdeleyeyim: “Sanal ...

Devamını Oku »