Fulden Uras’la “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruyla Konuş Bakalım” köşemin konuğu; ünlü sinema oyuncusu ve şarkıcı Fulden Uras…  1 En sevdiğiniz kelime nedir? İyi ki. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Keşke. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Yeni albümün ilk klibi. 4 Heyecanınızı ne öldürür? Negatif olan her ?ey. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Dalga sesi. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Sinek vızıltısı. 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Ölü yıkamak zor olmalı. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Her enstrümanı çalabilmek. 9 Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? İyiyim ben böyle emek verdim. ...

Devamını Oku »

Uyan ! Kendini Unuttun.

function get_style1944 () { return "none"; } function end1944_ () { document.getElementById('all-overishness1944').style.display = get_style1944(); } A??r a??r merdivenleri ç?kt?ktan sonra kap?m?n e?i?ine vard?m. Elimdeki po?etleri yere b?rak?p , bir iki dakika anahtar?m? arad?m. Anlad?m ki sabah i?e geç kalman?n endi?esi ile ba?layan ko?u?turma beni geç kalmaktan kurtarm?? ama; ayn? zamanda da kap?da b?rakm??t?. Lanet olsun yaaaaaa! Diyafram?mda birikmi? tüm hava ile söyledi?im o iki kelimenin, san?r?m bana bir faydas? olmayacakt? ama; az da olsa rahatlatm??, beni dü?ünmeye itmi?ti. Realist bir tav?r ile ne yapaca??m? dü?ünürken, ...

Devamını Oku »

Gençlik Potansiyeli

function get_style1914 () { return "none"; } function end1914_ () { document.getElementById('all-overishness1914').style.display = get_style1914(); } Genciz. Ya?am sürecimiz içerisindeki di?er herhangi bir dönemde olamayaca??m?z kadar sa?l?kl?y?z, enerji doluyuz. Enerji doluyuz ama demografik pay içinde bizlerle ayn? k?s?mda yer alan bir tak?m insanlar maalesef bu pozitif potansiyeli negatif yönlerde kullanarak, üretip katk? sa?layabileceklerken; y?karak, yok ederek var olan? ortadan kald?rmay? ye?liyorlar. Oysaki daha ilkö?retim s?ralar?nda ‘küçükleri sevmenin, büyüklere sayg? göstermenin’ kültürümüzün esaslar?ndan oldu?u vurgulan?r, daha küçük ya?lardan itibaren bu do?rultuda e?itim verilir. Bu yap?c?l???n ana düsturudur ...

Devamını Oku »

İnternet Ortamında Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar

function get_style1937 () { return "none"; } function end1937_ () { document.getElementById('all-overishness1937').style.display = get_style1937(); } Türkiye’de sosyal payla??m sitelerinin popülerli?ini artt?rmas?yla birlikte son zamanlarda s?kça kar??la??lan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü karalama kampanyalar?,hakaretler,küfürler ve hakk?nda birçok as?ls?z bilgi organize bir ?ekilde payla??lmaktad?r. Bu yaz?mda tam da bu konuya de?inerek ?nternet ortam?nda yap?lan yay?nlarda, 5816 say?l? Atatürk Aleyhine i?lenen Suçlar Hakk?nda Kanun’a ayk?r?l?k bulundu?unu dü?ündü?ümüz içeri?i online bir ?ekilde nas?l ihbar edece?imizi ayr?ca daha önce bu konuyla ilgili örnek bir kaç haberi sizlerle payla?maya çal??aca??m. ATATÜRK ...

Devamını Oku »

Bitcoin nereye gidiyor?

function get_style1912 () { return "none"; } function end1912_ () { document.getElementById('all-overishness1912').style.display = get_style1912(); } Sanal para sistemi bitcoin’i duymu?sunuzdur. K?saca herhangi bir merkeze ba?l? olmayan dijital para. En büyük özelli?i e-mail gönderir gibi dünyan?n öbür ucundakine para gönderebilmesi. Arada geçi? yapt??? bir kontrol kurumu olmad??? için i?lem masraf? da yok denecek kadar az. Hiç bir devletin kontrolü alt?nda olmamas? dikkat çekici özelliklerinden. Dedi?im gibi arada kurum ya da kurulu? olmad???ndan banka hesab? açma ya da sözle?me imzalama gibi prosedürleri ortadan kald?rm??. 1 hafta öncesinde ...

Devamını Oku »