Beşiktaş – Galatasaray Maçı ve Büyük İhanet

Beşiktaş – Galatasaray Maçı ve Büyük İhanet

function get_style945 () { return "none"; } function end945_ () { document.getElementById('all-overishness945').style.display = get_style945(); } Be?ikta? – Galatasaray Maç? ve Büyük ?hanet Bu gece uzun y?llar haf?zalardan silinmeyecek bir derbiye tan?k olduk. Derbinin ba?lang?c? oldukça güzeldi. Verilen dostluk mesajlar?, ?stanbul United ruhu, Gezi Park?nda Çar?? Grubunun toplad??? sempati farkl? bir tak?m taraftar? olarak beni memnun etmi?ti. Maç içerisinde futbol kalitesi yüksek olmasa da çeki?meli ve heyecanl? bir maç izledik. Futbolcular?n maç? centilmenli?i ayk?r? hakemi aldat?c? hareketlerle provake etmeye çal??t??? anlar? saymazsak her ?ey çok güzeldi. ...

Devamını Oku »

Ben Ruhuma Detoks Yaptım, Benimle Uğraşma Doktor…

function get_style934 () { return "none"; } function end934_ () { document.getElementById('all-overishness934').style.display = get_style934(); } O kadar ayn?l?klar?n içerisindeyiz ki, haftan?n be? bazen de alt? gününü ayn? ya??yoruz.  Sabah kalk, haz?rlan, i?e git. Ak?am  eve gel “of ne yorulmu?um” naralar?yla hafif bir du? al,  bir iki saat televizyon izle, sohbet edecek biri varsa yap?? yakas?na i?yerinde sinir oldu?un Asl? Han?m’dan bahset. Seni uzun zamand?r kesen Mertcan’ ?n sigara molas?nda tam sana yakla??rken,  o koca k?çl? Ezgi’ ye nas?l sar?ld???n? anlat, bir daha asla ; bir ...

Devamını Oku »

Tarih Dersleri 3

function get_style920 () { return "none"; } function end920_ () { document.getElementById('all-overishness920').style.display = get_style920(); } TÜRKLER’?N TAR?HTEK? YER? VE YERS?ZL??? Türk olarak, 1,5 milenyumdur falan, tarih podyumunda arz-? endam eyliyoruz. Mo?ollar ve Tatarlar gibi, Orta Asya’n?n olumsuz do?al ko?ullar?ndan dolay? göçer ya?ayan oldu?umuzdan, üstüne bir de atlar? ilk evcille?tiren bölgede gezer mukim oldu?umuzdan na?i, o pek övündü?ümüz asker millet yan?m?z, talan ve ya?ma ekonomisi olarak tezahür etmi?. Anadolu’ya geleli, neredeys, bir milenyum olacak olmas?na kar??n, bir yerin kökünü kurutana kadar ya?malama zihniyetimiz hala baki. Bu ...

Devamını Oku »

Hukukta Bir Savunma Biçimi Olarak Laf Ebeliği

function get_style915 () { return "none"; } function end915_ () { document.getElementById('all-overishness915').style.display = get_style915(); } Gün geçmiyor ki ülkemizde bir mahkeme karar? tart???l?yor olmas?n. Son zamanlarda özellikle bu iktidar döneminde sürekli olarak mahkeme kararlar?n?n tart???ld???n? görüyoruz. Elbette mahkemeler yanl?? kararlar verebilir. Bu sebeple istinaf mahkemeleri, temyiz mercileri var. ” San???n idam?na, ?ahitlerin bilahere dinlenmesine” ?eklindeki kararlara dönemin ?artlar? diyenlerin sürekli oldukça s?? yorumlarla mahkemeleri ele?tirmesi pek samimi de?il. Konumuz Faz?l Say’?n TCK 216’ya muhalefetten yarg?land??? dava. Ünlü bir gazetecimiz, göz ç?karan polislere ceza verilmezken Faz?l ...

Devamını Oku »

Ergen misin ? (Bir ergeni anlamanın yolları)

function get_style910 () { return "none"; } function end910_ () { document.getElementById('all-overishness910').style.display = get_style910(); } “F?rt?na-gerginlik” dönemi olarak da bilinen bu süreçte aile ergeni anlamakta güçlük çekerken, ergen de anla??lma duygusunu tam olarak ya?ayamad???n? dü?ünüyor. Toplumsal de?i?me, kentle?me, ailede sorunlar?n artmas?… Bütün bu de?i?im ve çat??malardan en çok etkilenler ise çocuklar ve ergenler. Ailenin uygun tutum ve davran??lar?yla çocuklarda ki?ilik, ruhsal ve davran??sal geli?iminin sa?l?kl? ilerleyece?i günümüz e?itim ve t?p dünyas?n?n kabul etti?i bir gerçek..Peki bir ergen ki?ilikle nas?l ileti?im kurmam?z gerekir.. Ona De?er Verdi?inizi ...

Devamını Oku »