Şu ‘Eski Şarkılar’ Ve ‘COVER’ları

function get_style1840 () { return "none"; } function end1840_ () { document.getElementById('all-overishness1840').style.display = get_style1840(); } Laf? hiç uzatmadan hemen ?unu sorarak ba?layal?m: Eski bir ?ark? ba?ka bir ?ark?c? taraf?ndan neden tekrar söylenir? Birkaç ba?l?kta inceleyelim: * Zaman?nda çok me?hur olmam??, gizlide kalm?? ve günümüzde ço?u ki?inin hat?rlamad??? dü?ünüldü?ü için insanlara dinletme arzusu. * Zaman?nda çok me?hur olmu? ve günümüzde ço?u ki?inin hat?rlad??? dü?ünüldü?ü için dikkat çekmesinin ‘garanti’ olmas?. * Etraftan beste toplamak ile u?ra?mamak için. * Tamamen keyfi. ME?HUR ?ARKIYI SÖYLEMEK: ?üphesiz ki günümüzde müzik ...

Devamını Oku »

YASEMİN ŞEFİK’ LE “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruyla Konuş Bakalım” köşemin konuğu Pal Fm Hitnoz programının yaratıcısı ünlü radyocu, yazar ve  dj;  Yasemin Şefik… 1 En sevdiğiniz kelime nedir? Bi nevi. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Bakarız. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Her şey. 4 Heyecanınızı ne öldürür? Hevessizin biri. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Rüzgar. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Poşet sesi…fışııır fışırrr ses çıkarır ya o ayyyy! 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Gassal’lık yapamazdım. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Uçmak doğal bir yetenek ise ben uçmak istiyoruuuum ! ...

Devamını Oku »

Kopenhag Maçının Ardından

function get_style1826 () { return "none"; } function end1826_ () { document.getElementById('all-overishness1826').style.display = get_style1826(); } ?stanbul’da oynanan Kopenhag maç?ndan sonra gerek at?lan goller gerekse oynanan futboldan dolay? deplasmandaki maç için de bir ?eyler yapabilece?imize dair inanc?m?z artm??t?. Galatasaray, ligde oynad??? Konya maç?nda sakatlanan Sneijder ve kaleci Muslera’n?n ?okunu atlatamadan devler liginde önemli bir kar??la?maya ç?kt?. Özellikle kalede büyük s?k?nt?lar ya?anabilirdi. Kale tecrübesiz olan Eray’a emanet edildi. Maç ba?lar ba?lamaz herkesin bir gözü de kalecideydi. Böylesine büyük bir maçta kalede oldu?unun verdi?i heyecan her halinden belli ...

Devamını Oku »

Sosyal Medya ve Aşk!

function get_style1821 () { return "none"; } function end1821_ () { document.getElementById('all-overishness1821').style.display = get_style1821(); } Sosyal medyay? yak?ndan takip eden bir kad?n?m. Facebook, instagram, twitter.. hepsinde hesab?m var ve aktif olarak kullan?yorum. Asl?nda iyi bir bilgisayar kullan?c?s?y?m veya ben öyle oldu?umu dü?ünüyorum.  Hat?rlars?n?z, burjuva gençlik y?llar?mdan bahsetmi?tim, çocuklu?umda da madamlarla büyümesem de Commodor 64 ile ç?lg?nlar gibi kaset sarm??l???m vard?r. ?lk bilgisayar?m? Almanya’dan day?m 1996 y?l?nda göndermi?ti. Siyah, kasas? ekran?n alt?nda dahiliydi. 56K modemimle mirc odalar?nda az dola?mad?m. O dönem bilgisayar masam olmad??? için, bilgisayar ...

Devamını Oku »

5. İzmir İktisat Kongresi Ardından (1)

function get_style1793 () { return "none"; } function end1793_ () { document.getElementById('all-overishness1793').style.display = get_style1793(); } ?lk yap?lan ?zmir iktisat kongresinin üstünden 90 y?l geçmi? ve 5.’si düzenlenen kongre geni? bir kat?l?mc? kitlesi 30.10.2013 ile 01.11.2013 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilmi?tir. Bu kadar geni? bir kat?l?ma ra?men sorunsuz denebilecek bir organizasyon gerçekle?tirilmi?tir. Kongre düzenleme ekibi bu anlamda ciddi bir s?nav vermi?tir. Kongrede ayn? anda birden fazla oturum olmas? bizi tercih yapma mecburiyetinde b?rakm??t?r. Kongrenin genelde Bankac?l?k finansa ve verimlilik üzerinde olan oturumlar?n? takip ettim. Gerçekten de konusunda uzman ...

Devamını Oku »