Okuribito / Departures / SON VEDA

Uzak do?u filmlerini severmisiniz. Sevmek istermisiniz. Deneyin. Pi?man olmayacaks?n?z. ?nsanlar de?i?ir. Zevkleride, renkleride, hayatlar?da de?i?ir. Çünkü büyürüz. De?i?im, dünyaya ayak uydurabilmek içindir. E?er banane ya dünya bana ayak uydursun diyorsan?z aman dikkat huysuz ihtiyar lakab?na.:) Kabul etsekte, etmesekte fark?nda olmadan de?i?iyoruz. Bi kere evren de?i?iyor. Derken, nerden gelmi?tik bu konuya hah uzak do?udan. Safl???n, sadeli?in, yal?nl???n, dinginli?in, güzelli?in bulundu?u kültüre. Aile, ahlak, sayg?, güven, sadakat, hiyerar?i. Özellikle sanatta do?u kültürü tek çizgi. Anlatmak istedi?ini en kestirme yoldan anlat?r. Ne kadar basitse o kadar çok dü?ündürür. ...

Devamını Oku »

Bitiricinin Oyunu

function get_style2166 () { return "none"; } function end2166_ () { document.getElementById('all-overishness2166').style.display = get_style2166(); } Hem roman dizisinin ilk cildi, hem de film, bir tema üzerine yo?unla?m??: Bir sava?? kazanan bir çocuk: Ancak ve ancak o kazanabiliyor bu sava??, çünkü büyüklerden farkl? zihniyette, ayn? zamanda ya??t? çocuklardan da farkl? o. Bunu ‘Ya?l? Adam?n Sava??’ bilimkurgu roman? ile birle?tirince, ortaya ?unlar ç?k?yor: Bir: Ya?l?lar ve çocuklar sava?tan muaf de?ildir. ?ki: Sava??n kuram?n? ya?l? erkekler ve özelllikle de ya?l? bir erkek olan Sun Tzu yazm??t?r ama çocuklar, ...

Devamını Oku »

Eskilerden Kim Kaldı: Andrea Pirlo

function get_style2175 () { return "none"; } function end2175_ () { document.getElementById('all-overishness2175').style.display = get_style2175(); } Eskiler deyince akl?m?za,efsaneler gelir.Hani topu aya??na al?p ceza sahas?na dikine ko?ular yapan Maradona mesela ya da efsane paslar?yla Albertini ye ne dersiniz.Ço?u zaman bir yorumcunun hevesle,zevkle anlatt??? oyunculard?r bunlar,biz bu hafta Andrea Pirlo’ya gidiyoruz,ya?ayan efsanalerden… Brescia ve sonras? Andrea Pirlo futbol hayat?na karde?inin de oynad??? Brescia’da ba?lar.As?l y?ld?z?n? ise U-20 2000 Dünya Kupas?nda al?nan ?ampiyonlukta parlatm??t?r ki zaten esamesi Seri A’da okunan Pirlo ‘Adam olacak çocuk,U-20’den belli olur’ deyi?ini hakl? ...

Devamını Oku »

Gülsin Onay’ı dinlemek…

function get_style2172 () { return "none"; } function end2172_ () { document.getElementById('all-overishness2172').style.display = get_style2172(); } Yanl?? hat?rlam?yorsam lise ikinci s?n?ftayd?m. Müzik ö?retmenim, müzik ö?retmenimin ODTÜ’de ö?renim gören birkaç ye?eni ve birkaç mahalle arkada??mla birlikte piyano sanatç?m?z Gülsin Onay’?n Ortado?u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurda? Salonu’nda verdi?i resitali dinlemeye gitmi?tim. Hayat?mda gitti?im ilk klasik Bat? müzi?i konseriydi. Onay’?n piyano tu?lar?na her dokunu?unda, daha do?rusu parmaklar?n?n piyano tu?lar? üzerinde her uçu?u?unda ç?kan tane tane, pürüzsüz, net ses ve birbiri ard?na gelen notalar?n bütünselli?i ...

Devamını Oku »

Sitem sevgiden doğar…

function get_style2169 () { return "none"; } function end2169_ () { document.getElementById('all-overishness2169').style.display = get_style2169(); } Hayat?n?zdaki ço?u ?eyi tasarlayamazs?n?z, birini sevmeyi, i?lerinizi yoluna koymay?, hayat? düzene sokmay? vs vs… Belki de hayat bizi s?rf bu sebeple olgunla?t?r?r, yeni ?eyler ö?retir akl?m?z? ba??m?za getirir. Akl?m?z? ba??m?za getirmek için de birçok ?eyi yeniden yap?land?rmam?z için bizi yerden yere vurur, ayn? h?zla da göklere ç?kart?r. Sitem de bunun gibidir asl?nda… Dostunuz, sevgiliniz, arkada??n?z ya da hayat arkada??n?z kim oldu?u önemli de?il, önemli olan onu ne kadar önemsedi?iniz ve ...

Devamını Oku »