#ÖğretmenlerGünüMesajım

function get_style2299 () { return "none"; } function end2299_ () { document.getElementById('all-overishness2299').style.display = get_style2299(); } Ne zaman bana yara??r, nede ben zamana Ta ki vakti gelene kadar ayr?l???n… Küçüktüm ö?retmenin, Hem de çok küçük; Anlatt?n… Bir anlad?m, Bir Anlamad?m… Ve cebinden ç?kard???n kuma? mendilinle, Burnumuzu silmek zorunda kald???nda oldu…… Kara tahta, kara önlük ve hepsine inat beyaz tebe?ir Renklili?i ve ??mar?kl??? kaç?ran bir neslin son temsilcileriydik Doyas?ya ya?ayamad?k yaramazl???m?z?… Ö?rettin… Bir ö?rendim, bir ö?renemedim… Nereden bilebilirdim sistemin böylesine çarp?k oldu?unu, Elinde beslenme çantalar?yla biz, Geceden ...

Devamını Oku »

Kanserle Dans…

function get_style2295 () { return "none"; } function end2295_ () { document.getElementById('all-overishness2295').style.display = get_style2295(); } KANSERLE DANS; Ya Sen, Ya Ben, Ya da Sevdi?imiz; “Kanserle Dans” ettik, ediyoruz, edece?iz Bu ba?l?k ve mesaj beni çok etkilemi?ti ilk duydu?umda. Daha önce hep “kanserle sava?”?l?rd? ?nsan zihni ona meydan okuyan her durumda sava?maya, onu yenmeye, alt etmeye çal???yor. Gerçekte ise her sava? yeni dü?manlar yaratmaktan ba?ka bir i?e de yaram?yor de?il mi? Müzi?i duyarak, birlikte bazen birkaç ad?m ileri, bazen de geri ad?mlar atarak dans etmek; hatta ...

Devamını Oku »

Vatandaş Gözüyle Malatya Film Festivali…

function get_style2280 () { return "none"; } function end2280_ () { document.getElementById('all-overishness2280').style.display = get_style2280(); } Sinemaseverler mutlaka duymu?tur; 15-21 Kas?m tarihleri aras?nda Malatya’da 4. Uluslararas? Film Festivali düzenlendi. Anadolu’daki klasik festival modas?ndan öte bu Festivalde gerçekten iyi i?ler yap?l?yor. 4 y?ld?r bu etkinli?e kat?lan bir vatanda? olarak önceki Vali Sn. Ulvi Saran’?n ba?latt??? Festivalin, bu sene yeni Vali Sn. Vasip ?ahin’le iyice olgunla?t??? yorumunu kolayca yapabiliriz. ?lk sene bo? olan salonlarda ?imdi yer bulmak, özellikle baz? film ve yo?un saatler için, hiç de kolay de?il. ...

Devamını Oku »

Avukatlık Mesleğini Sömürenler ve Sömürtenler

function get_style2271 () { return "none"; } function end2271_ () { document.getElementById('all-overishness2271').style.display = get_style2271(); } Küreselle?menin bir sonucu olarak herkes k?sa yoldan zengin olman?n ve/veya elindeki sermaye veya network a??na güvenerek meslek sahiplerini sömürmenin bir yolunu ar?yor. Meslekta?lar taraf?ndan bilindi?i üzere Avukatl?k Kanunu Madde 35 uyar?nca “Kanun i?lerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yarg? yetkisini haiz bulunan di?er organlar huzurunda gerçek ve tüzel ki?ilere ait haklar? dava etmek ve savunmak, adli i?lemleri takip etmek, bu i?lere ait bütün evrak? düzenlemek, yaln?z baroda ...

Devamını Oku »

Bana Kendinden Bahseder misin ?

function get_style2254 () { return "none"; } function end2254_ () { document.getElementById('all-overishness2254').style.display = get_style2254(); } K?p?rt?s?z, sakin gözüküyordu, gözleri bir epilepsi hastas? gibi sadece bir noktaya odaklanm??,beyninin sadece bir lobunu kullan?yor gibiydi. Sanki bilinç alt?nda birikmi? verileri siliyordu. Beynindeki sinir hücreleri sanki grev yap?yor, 19 milyar nöronun kendisi için fazla oldu?unu mu dü?ündü acaba ? Saatte/400 km’lik bir h?zla beyin nöronlar?n? silmek gibi bir arzu içerisindeydi. Asl?na bakarsan?z bunu da ba?ar?yor gibiydi saatte milyonlarca nöron yok olup gidiyordu. Bilinçli mi yap?yordu acaba ? Unutmak istedi?i ...

Devamını Oku »