Oyun ve Politika

function get_style2060 () { return "none"; } function end2060_ () { document.getElementById('all-overishness2060').style.display = get_style2060(); } Eh sonunda… Birileri de sonunda bunu ak?l etti, bilgisayar oyunu ve politikan?n ilinitisi irdelenmi?, yani Olivier Mauco bunu ak?l etmi?: http://agos.com.tr/haber.php?seo=olivier-mauco-oyun-sana-her-seyin-mumkun-oldugunu-soyler&haberid=6084 Kar??la?t?r-kar??tla?t?r ve al?nt?-yorum olarak gidece?iz: “Oyunlar ve edebiyat görünürde epey farkl?. Oyun oynamayan insanlar, oyunlar?n daha çok filmlere benzedi?ini dü?ünüyor. Oyunlar?n sadece görsel yönünü görüyorlar. Fakat asl?nda oyun eyleminin kendisi okuma ve yazmaya daha yak?nd?r.” Genç ve oyun kültürünü ya?ad??? umulabilecek olan birinden beklenmeyecek derecede s?? bir yakla??m: Bir: ...

Devamını Oku »

Beni Anlamıyorsun !

function get_style2049 () { return "none"; } function end2049_ () { document.getElementById('all-overishness2049').style.display = get_style2049(); } Anlamak,anla??lmak,anlatabilmek,anlayabilmek … K?saca ‘’ Anla’’ emir kipiyle ba?lad???m?z sitem ifade eden bu sözcü?ün, yal?n hali veya türetilmi? tüm halleri içerisinde bir veya daha fazla halinden hep  kinayeli olarak ?ikayet etmi?izdir. Çocuklu?undan ba?lay?p, tüm ya?am? boyunca büyük bir ço?unluk,  ailesinin kendisini hiçbir zaman anlamad???n? dü?ünür. Gerçekle?meyen istekler veya gerçekle?tirilemeyen istekler hep anne ve baban?n anlay??s?z olduklar?n? noktalar. ??in özüne bakt???m?zda anne ve baban?n bu duruma gelmesi tamamen kendi hatalar?ndan kaynakland???n? gösterir. ...

Devamını Oku »

Çağla Akalın’la “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruda Konuş Bakalım” ın yeni konuğu; Türkiye’nin ilk Trans Güzellik Kraliçesi ve Köşe Yazarı Çağla Akalın. 1 En sevdiğiniz kelime nedir? Karar. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Zarar ve ziyandan nefret ederim. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Aşk.  4 Heyecanınızı ne öldürür? İhanet. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Seda Sayan’ın sesi. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Nefret demeyelim de duymak istemediğim çok ses var. İsim veremem. 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Hizmetli olmak istemem. Ama mecbur kalırsam da yaparım. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak ...

Devamını Oku »

Radyasyon ve Sağlık

function get_style2027 () { return "none"; } function end2027_ () { document.getElementById('all-overishness2027').style.display = get_style2027(); }  RADYASYON NED?R? KAÇMA ?ANSIMIZ VAR MI? Bu ba?l?k bana y?llar önce sevgili Cem Y?lmaz’?n bir gösterisinde, radyoaktif kayna?a müdahale eden radyasyondan korunma uzmanlar?yla ilgili yapt??? bir ?akay? hat?rlatt?, “???k h?z?ndan h?zl? kaçt?lar”  demi?ti… Kaçmak m?, kucaklamak m? gerekiyordu,  isterseniz yaz?n?n sonuna b?rakal?m. Özellikle günlük hayat?m?zda radyasyon ne ?ekilde kar??m?za ç?kar?  Onunla birlikte ya?amak zorunda m?y?z?  Dü?man m?d?r? Öyleyse dü?man? nas?l tan?r?z ve gard?m?z? al?r?z..  gibi sorular? bilimsel, rakamsal dehlizlerde kaybolmadan ...

Devamını Oku »

Görücü Usulü Aşk

function get_style2024 () { return "none"; } function end2024_ () { document.getElementById('all-overishness2024').style.display = get_style2024(); } San?r?m lisedeydim, kuzenim de o dönem üniversitede okuyordu.  Annelerimiz yazl?kta oldu?u için anneannemle kal?yorduk ikimiz de. (Sadece ba?? bo? ve kötü k?zlar evde yaln?z kal?r!!!) Deli gibi kap? çal?yordu ve anneannem kuzenimin kap?y? açmas? konusunda ?srar ediyordu. Me?er kirac? paray? getirmi?. Çocuk çok efendi, hali vakti yerinde, kiray? asla geciktirmeyen çok iyi bir çocukmu?. Anneannem Kendine göre çöpçatanl?k yap?p kuzenimi göstermeye çal???yordu. Hat?rl?yorum, saatlerce kuzenimle gülmü?tük. O zaman dü?ündü?üm ?ey ...

Devamını Oku »