Anne ve Çocuk ve Spina Bifida

function get_style1985 () { return "none"; } function end1985_ () { document.getElementById('all-overishness1985').style.display = get_style1985(); } Spina Bifida ile ili?kim bir insan olarak hiç, bir anne olarak da mama markas? sanacak kadar cehaletteydi ne yaz?k ki… Ülkemde fark?ndal???n bu denli az olmas? ne üzücü. Var hâlbuki dernekleri, kitaplar? ve maalesef çokça da yayg?n. Türkiye’de farkl? birçok veri ortalamas?yla 1000de 3 gibi bir oran söz konusu. Spina Bifida; Türkçe en yak?n meali ile omurilik aç?kl??? hastal???. Dr. Nadire Berker ve Dr. Selim Yalç?n’?n deyi?iyle “ya?amla ba?da?abilen en ...

Devamını Oku »

Demokrasi, Azınlık, Halk, Hak, İstek

function get_style1965 () { return "none"; } function end1965_ () { document.getElementById('all-overishness1965').style.display = get_style1965(); } Webunya’da bir metin ba?l??? gördüm: “Demokrasi Az?nl???n Haklar?n? Korur, ?steklerini De?il” http://webunya.com/demokrasi-azinligin-haklarini-korur-isteklerini-degil Durdum. Yazan bir hukukçu. Bir daha durdum. Ben hukukçu de?ilim. Ben yazar?m. Ben çokdisiplinli bir yazar?m. Ben, ?u anda da öyle olarak, genelde huku?un san?k taraf?nda yer alabilen / ald?r?lan biriyim. Ben, hissi de?il, dü?üncesel bir varl???m. Ben, bir az?nl?k de?il, az?nl?klar içindeki az?nl?ktaki az?nl?ktaki (n sonusuza dek gider) az?nl?k biriyim. Yani, ben hiçim veya öyle say?l?yorum. (Benim ...

Devamını Oku »

Celal BAYRAK “ 20 Soruda Konuş Bakalım” köşesi ile Magazin Basını gündeminde…

function get_style1971 () { return "none"; } function end1971_ () { document.getElementById('all-overishness1971').style.display = get_style1971(); } Yapt??? özel röportajlarla magazin bas?n?nda önemli bir yeri olan Celal Bayrak sosyal sorumluluk projelerine destek olmak için “ 20 Soruda Konu? Bakal?m” projesini hayata geçirdi. WEBUNYA; insanlara konular?nda uzman ki?iler arac?l???yla do?ru bilgiyi sunmak ve bu bilgiler sebebiyle internet sitesinden sa?lanan gelirlerin büyük k?sm?n? ise kamuya yararl? statüdeki dernek ve vak?flara ba??? yapmak amac?yla kurulmu? tamamen gönüllülerden olu?an bir site. “ 20 Soruda Konu? Bakal?m” projesine hem sosyal sorumluluk projelerine ...

Devamını Oku »

Vatandaşların Hukuki Bilgiden Yoksun Olmasının Sebepleri

Vatandaşların Hukuki Bilgiden Yoksun Olmasının Sebepleri

function get_style1925 () { return "none"; } function end1925_ () { document.getElementById('all-overishness1925').style.display = get_style1925(); } Vatanda?lar?n Hukuki Bilgiden Yoksun Olmas?n?n Sebepleri De?erli Webunya.com okuyucular?; Bu haftaki yaz?mda hukuki de?erlendirmelerim az?nl?kta olacak. Daha çok toplumumuzda gördü?üm genel davran?? biçimlerini ve hukuki bilginin var olmas?n? engelleyen etkenleri de?erlendirece?im. Türk Hukuk sisteminin en büyük sorunlar?ndan biri de maalesef ki toplumun genelinde olan bir hastal?kt?r. Toplum olarak bizlere konulan bu hastal???n ad? “Okumama Hastal???”. Türk toplumunun büyük bir oran?n?n Müslümanl??a inanmas?na ra?men ilk ayet olan “?kra” yani “oku” emrini ...

Devamını Oku »

Fulden Uras’la “20 SORUDA KONUŞ BAKALIM”

“20 Soruyla Konuş Bakalım” köşemin konuğu; ünlü sinema oyuncusu ve şarkıcı Fulden Uras…  1 En sevdiğiniz kelime nedir? İyi ki. 2 Nefret ettiğiniz kelime nedir? Keşke. 3 Ne sizi heyecanlandırır? Yeni albümün ilk klibi. 4 Heyecanınızı ne öldürür? Negatif olan her ?ey. 5 En sevdiğiniz ses nedir? Dalga sesi. 6 Nefret ettiğiniz ses nedir? Sinek vızıltısı. 7 Hangi mesleği yapmak istemezsiniz? Ölü yıkamak zor olmalı. 8 Hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdiniz? Her enstrümanı çalabilmek. 9 Kendiniz olmasaydınız kim olurdunuz? İyiyim ben böyle emek verdim. ...

Devamını Oku »