İbralaşmayı Yoksayan Etik İlişki/Yozlaşan Gerekçe

function get_style2201 () { return "none"; } function end2201_ () { document.getElementById('all-overishness2201').style.display = get_style2201(); } Özet: Çal??ma, Yarg?lamay? kendi ba?lam?nda öznel gerçe?ini arayan etik bir ili?ki olarak telakki eder. Gerekçeyi ise bu ili?kiyi kendine has, söylem söz ve kurallar?yla formüle eden, do?as? gere?i kürsünün birey toplum ve kamuyla ibrala?mas?na özgülenen, salon kap?lar?n?, dosyalar?n kapaklar?n? aralayarak yarg?n?n demokratikle?mesini, kürsünün insani de?erlere sadakatini, hükmün kal?c? bar??a hizmet sunmas?n? sa?layan bir rol, i?lev olarak alg?lar. Etik bir misyon olarak gerekçenin ard alan?n?, onu var eden nedenceleri, misyon hedefleriyle, ...

Devamını Oku »

Dinlenesi Şarkılar Serisi: Led Zeppelin – Stairway to Heaven

function get_style2193 () { return "none"; } function end2193_ () { document.getElementById('all-overishness2193').style.display = get_style2193(); } Ço?u müzik grubu ile nice kavgalar?n sonunda televizyonun kumandas?n? hâkimiyetini ele geçirip gecenin bir yar?s? TRT 2’de yay?nlanan Rock Market’i izleyerek tan??an bir ku?aktan geliyorum ben. ?mkânlar?, ?ngilizce bilgisi kadar s?n?rl? fakat ezgileri yüksek bir gençlikti 90’lar gençli?i. 80’lerin zengin miras?yla ??marm?? yeti?mi?, kendi ma?rurlu?unda milenyuma umutla bak?yorduk. Dinlenen müzi?in kalitesi o kadar üst seviyedeydi ki nice kaliteli grup ve sanatç?lar Michael Jackson, Madonna, Queen, Bon Jovi, Metallica Justin Bieber gibi efsanelerin gerisinde kald?lar ve ...

Devamını Oku »

Aşk tesadüfleri mi sever?

function get_style2197 () { return "none"; } function end2197_ () { document.getElementById('all-overishness2197').style.display = get_style2197(); } K?? aylar?n? hiç sevmem. Kesinlikle k?? insan? de?ilim (gerçi baz? ay? özellikleri ta??yorum) ama kesinlikle yaz insan? da de?ilim. En nefret etti?im ?ey  terlemektir. Ben bahar insan?y?m. Böyle ask?l? ipek elbisemin üstüne omuzlar?mda ceketim, rak? masas?nda kadeh toku?turmay? seven bir kad?n?m. Ama bu sene bahar?n bitmesini bile dört gözle bekledim. Allah?m bu kadar çok insan nas?l evlenebiliyor? Zaten bu devirde çeyrek alt?n bile kaç para olmu?, nas?l yeti?ece?iz? Hay?r, olay ...

Devamını Oku »

Nereye Gidiyor Bu TÜRKİYE’min Hali

function get_style2182 () { return "none"; } function end2182_ () { document.getElementById('all-overishness2182').style.display = get_style2182(); } Al sana seçim oyunlar?ndan birisi daha… 2014 seçimlerine her geçen gün yakla??rken Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ne yapaca??n? ?a??rm?? gibi görünüyor. Ad? s?k s?k de?i?en önce Kürt aç?l?m? ard?ndan demokratik aç?l?m ve son olarak da çözüm süreci olarak adland?r?lan süreç tam anlam?yla arap saç?na dönmü? durumda. Yap?lan icraatlar ve söylemler sözde Kürdistan devlet planlar?n? yapan terör örgütü PKK sempatizanlar?n?n yüzünü güldürüyor. Geçen gün haberleri seyrederken Ba?bakan Recep Tayip Erdo?an Diyarbak?r’daki ...

Devamını Oku »

Kadınlar BACIBOOK – Erkekler HACIBOOK

function get_style2088 () { return "none"; } function end2088_ () { document.getElementById('all-overishness2088').style.display = get_style2088(); } “Önce yeni bir ?ey üretmeli, sonra var olan? ele?tirmeli” Sosyal medyada yeni modam?z bac?lar hac?lar… 🙂 Güzel ülkemde iyi kötü her ?eye  ayak uydurmak gerekiyor. Kendimizce  ya?an?l?r k?labilmek ad?na modam?z? yarat?yoruz. 🙂 Sosyal medya olmadan olmaz art?k, bir kere al??t?k onunla ya?amaya. Onsuz eskisi gibi müzik kanal?nda  ki alt yaz?lara m? geçece?iz haberle?mek için… YOO YOOOO OLMAZ. 🙁 Çenem dursa da kalemim durmuyor. Dayanam?yorum yine  yaz?yorum. Çok söyler oldum ?u ...

Devamını Oku »