Yaşamak bir sanattır.

function get_style2137 () { return "none"; } function end2137_ () { document.getElementById('all-overishness2137').style.display = get_style2137(); } ?nsan hayat? boyunca ne i? yaparsa yaps?n: a)     ?nanc? b)     Özgür bir iradesi c)     Varmak istedi?i hedefi d)     Hedefine giderken çizdi?i bir plan? yoksa ba?ar?l? olma ?ans? yoktur. Hayat?n içinde çekilen çileleri heyecana çeviren olgu hedeflerinizdir. Bu çileleri heyecana çeviren asl?nda sizdeki inançt?r. ?nanç ömrün bereketli geçmesine, ya?am tualine çizdi?iniz resimlerin muhte?em olmas?na ve ba?ar? denilen içsel manevi duygunun mutlulu?unu ya?aman?za sebep olur. Özgür irade kendine güvenen insanlar?n ...

Devamını Oku »

Avrupa, Avrupalı mı?

function get_style2118 () { return "none"; } function end2118_ () { document.getElementById('all-overishness2118').style.display = get_style2118(); } Avrupa’da ülkeleri taraf?ndan az?nl?k olarak nitelendirilen binlerce Roman ya??yor. Temmuz 2000’de 39 ülkeden 300 delegenin kat?l?m?yla Uluslararas? Roman Birli?i topland?. Çekoslavakya’n?n ilk Roman partisinin kurucusu olan Emil Scuka, yüzy?llard?r Avrupa’da ya?ayan Romanlar?n Birle?mi? Milletler’de temsil edilmesinin gereklili?inden bahsetti. Romanlar, Avrupa’n?n di?er ulus devletlerinin aksine s?n?rlar? belli bir toprak parças?na sahip de?iller. Scuka’ya göre, bu durum uyruk ile vatanda?l???n kesi?mek zorunda olmad???n? gösteriyor ve Avrupa Birli?i taraf?ndan yap?lan ulus devlet kimli?i ...

Devamını Oku »

Hâkimlerin Yaşadığı Zorluklar ve Eğitim Eksikleri

Hâkimlerin Yaşadığı Zorluklar ve Eğitim Eksikleri

function get_style2110 () { return "none"; } function end2110_ () { document.getElementById('all-overishness2110').style.display = get_style2110(); } Hâkimlerin Ya?ad??? Zorluklar ve E?itim Eksikleri De?erli Webunya.com okuyucular?; Bugüne kadar yazd???m?z yaz?larda hep hâkim ve savc?lar?n olumsuz yönlerini de?erlendirmi?tik. Her ne kadar baz? zamanlar k?z?p, tepki göstersek baz? kararlar?n? be?enmesek de bugünkü yaz?mda Hâkim ve Savc?lar?n sorunlar?ndan bahsedece?im. Bu ba?l?k alt?nda öncelikle Türk adaletinin en büyük sorunu olan dosya say?lar?n?n çok olmas?ndan bahsetmek gerekir. Türkiye’de Avukat say?s? ne kadar çoksa hâkim ve savc? say?s? da o kadar azd?r. Birçok ...

Devamını Oku »

Yönetimin Fonksiyonlarından: “Planlama” ve “Koordinasyon”

function get_style2126 () { return "none"; } function end2126_ () { document.getElementById('all-overishness2126').style.display = get_style2126(); } Güne?li bir ?stanbul sabah?ndan herkese merhaba! Bugün hem lisansüstü ö?retim faaliyetlerinden faydalanmak ve akademik personel olabilmek için girilmesi gereken merkezi s?navlardan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü E?itimi Giri? S?nav?) s?nav? var, hem de ?stanbul için özel bir gün, 35. Avrasya Maratonu (yeni ad?yla 35. Vodafone ?stanbul Maratonu) var. Tabi insan?n akl?na elbette ?u sorular tak?l?yor: ALES s?nav?na girmek için s?nava girece?i okula ula?mak isteyen bir aday, maraton sebebi ile kapal? ...

Devamını Oku »

Ağız içi hastalıklar sizi ” HASTA” edebilir mi?

function get_style2114 () { return "none"; } function end2114_ () { document.getElementById('all-overishness2114').style.display = get_style2114(); } Yap?lan ara?t?rmalara göre: Her y?l di? hekimine gidenlerin kalp krizi geçirme riski, 2 y?lda bir gidenlerden 4’te bir daha az. Di? ta?lar?n? temizletenlerin beyin kanamas? geçirme riski yüzde 13 azal?yor. Yemek borusu kanserine yakalananlar?n yüzde 70’inde di? ta?? sorunu ya??yor. Baz? sistemik hastal?klar?n a??z içi bulgular?yla kendini gösterdi?i ve a??z sa?l???n?n ise dolayl? ya da do?rudan bir ?ekilde genel sa?l?k üzerinde etkili oldu?unu biliyoruz.Bu, günümüz sa?l?k ara?t?rmalar? aç?s?ndan çok önemli ...

Devamını Oku »