İş Kazaları Sebebiyle Mağdur Olmayın

function get_style42 () { return "none"; } function end42_ () { document.getElementById('all-overishness42').style.display = get_style42(); }   Bugünkü yaz?mda i? kazalar? ile kar??la?t???n?zda neler yapman?z gerekti?ini anlataca??m. Fakat bunu anlatmadan önce i? kazalar?n? genel bir ?ekilde anlatmak ve hukuki tan?m?n? yapmakta fayda var. Dünya s?ralamas?nda ülkemizin yine üst s?ralar? kimseye kapt?rmad??? , say?s? günden güne artan bir sorun “i? kazalar? “. Çe?itli kanunlarda çe?itli tan?mlar? yap?lmakta fakat ayn? kanunlarda bu durumun azalmas?na ve ya asgariye indirgenmesine yönelik hiçbir çözüm bulunmamaktad?r. ?? kazalar? kanunlardaki tan?mlar?ndan birisi ; ...

Devamını Oku »

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

function get_style39 () { return "none"; } function end39_ () { document.getElementById('all-overishness39').style.display = get_style39(); } Son y?llarda epeyce tart???lan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa aray??lar? ba?lam?nda daha yo?unluklu tart??malar?n konusu olaca?? ?imdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildi?inden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktad?r. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilan?ndan önceki hükûmet sistemi tart??malar? ba?lam?nda söylendi?ini belki pek az?m?z bilir. Gerçekten de, Heyeti Vekilenin (Bakanlar Kurulu, Hükûmet) Salâhiyet ve Vazifesine Dair Encümeni ...

Devamını Oku »

Türkiye’de İşsizlik Rakamları I

function get_style33 () { return "none"; } function end33_ () { document.getElementById('all-overishness33').style.display = get_style33(); } Ülkemizde birçok ekonomik veri Türkiye ?statistik Kurumu (TU?K) taraf?ndan hesaplanmaktad?r. Bu verilerden bir tanesi ve birçok ki?iyi ilgilendiren veri ise ??S?ZL?K verileridir. 2012 y?l? i?sizlik rakamlar? aç?klanm?? ve aç?klanan i?sizlik rakam? %10,1 olarak duyulmu?tur. Bu rakam ve di?er ülkeler ile bir kar??la?t?rma yapmak istedi?imizde ise kar??m?za çok ilginç bir tablo ç?kmaktad?r. ?spanya borç krizi ile bo?u?an bir ülke. 2009 y?l? i?sizlik rakam? %18, 2010 y?l?nda ise %20 seviyelerinde Yunanistan Avrupa’n?n ...

Devamını Oku »

ILIK adam!

function get_style31 () { return "none"; } function end31_ () { document.getElementById('all-overishness31').style.display = get_style31(); } ?iddet ve kaos ile beslenen ülke futbolumuzda kendi futbolcusuna dert anlatan adam ILIK, kulübeden oynan oyuna, oyuncusuna küfür eden adam, adam gibi adam… Zafer kazand???nda tribünün önünde e?ilen adam ILIK, balkona ç?k?p el sallayan adam, adam gibi adam… ?tiraz ederken gözü dolan adam ILIK, hakemin yakas?na yap??an adam, adam gibi adam… E?ofman giyen adam ILIK, dü?meleri göbe?ine kadar aç?k beyaz gömlek giyen adam, adam gibi adam… Her sorulan soruyu cevaplamaya ...

Devamını Oku »

Kobe vs Jordan

function get_style29 () { return "none"; } function end29_ () { document.getElementById('all-overishness29').style.display = get_style29(); } NBA’de dün gece oynanan maçlar?n sonunda “Tüm zamanlar?n en skorerleri” listesinde küçük bir de?i?ikli?e ?ahit olduk. Los Angeles Lakers’?n süper star? Kobe Bryant, Sacramento Kings potas?na b?rakt??? 19 say?yla, önünde bulunan Wilt Chamberlain’i geride b?rakarak 4. s?raya yerle?ti. 31.419 say?s? bulunan Chamberlain’i, 31.434 say?yla geride b?rakan Kobe Bryant, Wilt Chamberlain’i ilk kez geçmiyor. Kobe, lise y?llar?nda da Wilt Chamberlain’a ait 4 y?ll?k say? rekorunu k?rm??t?. Kobe Bryant’?n önündeki isim ise ...

Devamını Oku »