Ahıska Türklerinin Vatansızlık Durumu ile İlgili Değerlendirme

function get_style54 () { return "none"; } function end54_ () { document.getElementById('all-overishness54').style.display = get_style54(); } Ah?ska Türkleri bugün Gürcistan Devleti s?n?rlar? içerisinde bulunan Ah?ska, Aspinza, Ad?gün, Ah?kale ve Ninotsminda ?ehirlerinin olu?turdu?u topraklarda ya?am?? Türklerdir. Ah?ska Türklerin dünya tarihinde özel ama bir o kadar da ac? bir yeri var. Sovyet Rusya rejiminin Türklere, Müslümanlara ve di?er milletlere kar?? tavr? en sert oldu?u dönemler 1940’l? y?llara rastlar. Volga Almanlar?, K?r?m Tatarlar?, Çeçenler, ?nguslar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kumuklar sava?ta Almanlarla i?birli?i yapt?klar? için yurtlar?ndan sürülürler. Bu gruplardan farkl? ...

Devamını Oku »

Yazılarımla Sizlerle Olacağım

function get_style52 () { return "none"; } function end52_ () { document.getElementById('all-overishness52').style.display = get_style52(); } Merhaba, Kimdir bu Ali Ball? diyeceksiniz? Ali Ball?, 2008?den beri çe?itli selektif kozmetik ve dermokozmetik markalarda uzmanl?k yaparak bu sektöre ad?m?n? atan, ona inanan ve yan?nda olan insanlar?n inanc?n? bo?a ç?karmadan i?inde ba?ar?l? olan bir makyördür. Bu sitede sizinle bran??m ile ilgili önemli bilgiler, güzel payla??mlarda bulunaca??z. Örne?in; cildinizle ilgili dikkat etmeniz gerekenler, hangi cilt hangi ürünleri kullanmal?, yüz hatlar?n?z? nas?l öne ç?kar?rs?n?z yada nas?l geri planda tutabilirsiniz, her mevsimin ...

Devamını Oku »

Sigortanız Eksik mi Bildiriliyor?

function get_style50 () { return "none"; } function end50_ () { document.getElementById('all-overishness50').style.display = get_style50(); } Sosyal güvenlik aç?s?ndan kay?td??? çal??ma üç ?ekilde olmaktad?r. Bunlardan ilki ve en s?k rastlanan? ki?inin hiçbir ?ekilde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemesi; ?kincisi, ay içinde tam gün çal??an ve 30 gün olarak bildirim yap?lmas? gereken sigortal?n?n gününün eksik bildirilmesi; üçüncüsü ise asgari ücretten yüksek kazanç elde eden çal??an?n sosyal güvenlik primlerinin asgari ücretten gösterilmesidir. Çal??ma hayat?na ili?kin, ülkemizde Asgari Ücret Tespit Komisyonu taraf?ndan çal??anlara ödenecek en az ücret belirlenmektedir. Böylelikle ki?ilerin ...

Devamını Oku »

Adliye Kapısını Tazminatlarla Kapamak

function get_style48 () { return "none"; } function end48_ () { document.getElementById('all-overishness48').style.display = get_style48(); } Mahkemelere eri?im, öznel bir hakk?n belirlenmesi, s?n?rlanmas? veya korunmas? önündeki engellerin kald?r?lmas?, temizlenmesi azalt?lmas?yla mümkündür. Adil yarg?lanma hakk?, dava öncesi ve dava s?ras?nda bireyin önüne konulan engellerle cebelle?mesini, kan ter ve revan içinde kalarak, mahkeme kap?s?ndan dönmesini görünen adalete ayk?r? bulur. Dolay?s?yla, davala?may? riske edeceklerin kendisini peçeleyerek süreci dumura u?ratmas?n?n engellenmesini ödev olarak addeder. Hak arama özgürlü?ü, iyi niyetle mahduttur. Aralar?nda iyi niyetin de oldu?u birçok de?er kendisini dava ve ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Yargı ve Adalet Anlayışı?

function get_style45 () { return "none"; } function end45_ () { document.getElementById('all-overishness45').style.display = get_style45(); } ?lk yaz?m?n konusunun ne olmas? gerekti?ini oldukça dü?ündüm ve öncelikle ülkedeki de?i?meyen, de?i?tirilemeyen ve hatta belki de düzeltilemeyen ve neredeyse her dönem ele?tirel anlamda kronikle?en adil olmayan adalet ve hakimlik anlay???na de?inmeyi tercih ettim. Neden düzeltilemeyen ve adil olamayan bir adalet anlay??? vard?r ülkede? Ülkemiz son on y?ld?r e?itim, sa?l?k, ekonomi ve pek çok alanda de?i?imler geçirdi. Bunun yan?nda adalet sisteminde de de?i?iklikler yap?ld?, bu konuda pek çok alanda yasal ...

Devamını Oku »