Türkiye’de Kadın Olmak

function get_style76 () { return "none"; } function end76_ () { document.getElementById('all-overishness76').style.display = get_style76(); } Türkiye’de kad?n olmak… Zor Güzel ülkemizde ya?amak bile yeterince zorken kad?n olman?n sorumlulu?u çok daha zor. Türkiye ?statistik Kurumu’nun yapt??? ara?t?rmaya göre her 3 kad?ndan 1’i ?iddete maruz kal?yor. E?itimsiz kad?nlarda bu oran %52 iken lise ve üstü e?itim alanlarda %25. Yani e?itimli olmak da bir yere kadar kad?nlar?m?z?n kurtar?c?s? oluyor. Yine de e?itimin önemini yads?yamay?z; bu ülkede okuma yazma bilmeden anne olan, kendisi çocuk ya?ta iken çocuk yeti?tiren kad?nlar?m?z? ...

Devamını Oku »

Başbakan’ın BOP Açıklaması

function get_style74 () { return "none"; } function end74_ () { document.getElementById('all-overishness74').style.display = get_style74(); } ABD yetkililerinin aç?klad???na göre Büyük Ortado?u Projesi (BOP), Türkiye dâhil ?u kadar ?slam ülkesinin s?n?rlar?n?n cebren de?i?tirilece?i, büyük ?srail’in kurulmas? için sahalar?n aç?laca?? bir proje. Ba?ka amaçlar? da var. Harita taslaklar? ortal?kta dolan?yor. Bu projenin yürütülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakan? i?in en ba??nda ABD taraf?ndan “E?ba?kan” olarak görevlendirilmi?tir. Say?n Ba?bakan 30 Nisan 2013 tarihli Akparti grubunda yapt??? konu?ma ile bu olaya birazc?k aç?kl?k getirdi: “Say?n Bush döneminde ABD taraf?ndan ba?lat?lan ...

Devamını Oku »

Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu

function get_style72 () { return "none"; } function end72_ () { document.getElementById('all-overishness72').style.display = get_style72(); } 6361 Say?l? Yeni Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman ?irketleri Kanunu Sonras?nda ?krazatç?lar?n Durumu Ne Olacak? Mülga 90 say?l? Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de ikrazatç?lar?n, ikrazatç?l?k faaliyeti d???nda hiç bir i? yapamayaca??, mevduat veya her ne ad alt?nda olursa olsun bir ivaz kar??l??? para toplayamayaca?? ve her ne ad alt?nda olursa olsun tahvil ve benzeri borçlanmaya yönelik sermaye piyasas? arac? ihraç edemeyece?i öngörülmü?tü. Mülga 90 say?l? KHK’da, ikrazatç?lar?n faaliyetlerini sürdürmek amac?yla bankalar ...

Devamını Oku »

Ülkemizde İş Sağlığı ve İş Güvenliği

function get_style70 () { return "none"; } function end70_ () { document.getElementById('all-overishness70').style.display = get_style70(); } Ülkemizde hemen hemen her gün i? kazas?nda insanlar ölmekte veya meslek hastal?klar?na yakalanmaktad?r. Yasal mevzuatlara göre al?nmas? gereken tedbir al?nmamakta ve insanlar özellikle a??r i? kollar?nda meydana gelen kazalarda ya?amlar?n? yitirmekte, hastalanmakta veya sakat kalmaktad?rlar. Sorunun i?çi aç?s?ndan incelendi?inde: asgari ücretle a??r i?lerde çal??an i?çilerin sürekli olarak ihmal, hata yüzünden, i?veren taraf?ndan gerekli önlemlerin al?nmamas? nedeni ile ya?amlar? yitirdi?i bu durumun toplumsal ya?amda bir yara oldu?u görülecektir. Baz? i?verenlerin ruhsat?n?n ...

Devamını Oku »

2013 Nba Playoff 1. Tur

function get_style64 () { return "none"; } function end64_ () { document.getElementById('all-overishness64').style.display = get_style64(); } 2013 NBA Playoff’lar?nda ilk tur mücadeleleri sona erdi. Bat? konferans?nda Thunder, Grizzles, Warriors ve Spurs, Do?u konferans?nda ise Heat, Bulls, Pacers ve Knicks yollar?na devam eden tak?mlar oldu. Süpürgeler haz?r ?lk turda 2 seri 4-0?l?k sonuçlarla sona erdi. Do?u konferans?nda tart??mas?z ligin en iyi tak?m? olan Miami Heat, Ersan’l? Bucks’? pek de sürpriz olmayacak ?ekilde süpürmeyi ba?ard?. Bat?’da ise San Antonio Spurs, Sezona çok büyük beklentilerle ba?layan Los Angeles Lakers’? ...

Devamını Oku »