Adliye Kapısını Tazminatlarla Kapamak

function get_style48 () { return "none"; } function end48_ () { document.getElementById('all-overishness48').style.display = get_style48(); } Mahkemelere eri?im, öznel bir hakk?n belirlenmesi, s?n?rlanmas? veya korunmas? önündeki engellerin kald?r?lmas?, temizlenmesi azalt?lmas?yla mümkündür. Adil yarg?lanma hakk?, dava öncesi ve dava s?ras?nda bireyin önüne konulan engellerle cebelle?mesini, kan ter ve revan içinde kalarak, mahkeme kap?s?ndan dönmesini görünen adalete ayk?r? bulur. Dolay?s?yla, davala?may? riske edeceklerin kendisini peçeleyerek süreci dumura u?ratmas?n?n engellenmesini ödev olarak addeder. Hak arama özgürlü?ü, iyi niyetle mahduttur. Aralar?nda iyi niyetin de oldu?u birçok de?er kendisini dava ve ...

Devamını Oku »

Nasıl Bir Yargı ve Adalet Anlayışı?

function get_style45 () { return "none"; } function end45_ () { document.getElementById('all-overishness45').style.display = get_style45(); } ?lk yaz?m?n konusunun ne olmas? gerekti?ini oldukça dü?ündüm ve öncelikle ülkedeki de?i?meyen, de?i?tirilemeyen ve hatta belki de düzeltilemeyen ve neredeyse her dönem ele?tirel anlamda kronikle?en adil olmayan adalet ve hakimlik anlay???na de?inmeyi tercih ettim. Neden düzeltilemeyen ve adil olamayan bir adalet anlay??? vard?r ülkede? Ülkemiz son on y?ld?r e?itim, sa?l?k, ekonomi ve pek çok alanda de?i?imler geçirdi. Bunun yan?nda adalet sisteminde de de?i?iklikler yap?ld?, bu konuda pek çok alanda yasal ...

Devamını Oku »

İş Kazaları Sebebiyle Mağdur Olmayın

function get_style42 () { return "none"; } function end42_ () { document.getElementById('all-overishness42').style.display = get_style42(); }   Bugünkü yaz?mda i? kazalar? ile kar??la?t???n?zda neler yapman?z gerekti?ini anlataca??m. Fakat bunu anlatmadan önce i? kazalar?n? genel bir ?ekilde anlatmak ve hukuki tan?m?n? yapmakta fayda var. Dünya s?ralamas?nda ülkemizin yine üst s?ralar? kimseye kapt?rmad??? , say?s? günden güne artan bir sorun “i? kazalar? “. Çe?itli kanunlarda çe?itli tan?mlar? yap?lmakta fakat ayn? kanunlarda bu durumun azalmas?na ve ya asgariye indirgenmesine yönelik hiçbir çözüm bulunmamaktad?r. ?? kazalar? kanunlardaki tan?mlar?ndan birisi ; ...

Devamını Oku »

Hükûmet Sistemi Tartışmaları (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi

function get_style39 () { return "none"; } function end39_ () { document.getElementById('all-overishness39').style.display = get_style39(); } Son y?llarda epeyce tart???lan ve önümüzdeki dönemde de yeni anayasa aray??lar? ba?lam?nda daha yo?unluklu tart??malar?n konusu olaca?? ?imdiden belli olan “hükûmet sistemi”, zannedildi?inden çok daha uzun süredir ülkemizde siyasetin ve kamuoyunun gündeminde yer almaktad?r. Söz gelimi, Atatürk’ün “biz bize benziyoruz” sözünü bilmeyenimiz yoktur. Ancak bu sözün, cumhuriyetin ilan?ndan önceki hükûmet sistemi tart??malar? ba?lam?nda söylendi?ini belki pek az?m?z bilir. Gerçekten de, Heyeti Vekilenin (Bakanlar Kurulu, Hükûmet) Salâhiyet ve Vazifesine Dair Encümeni ...

Devamını Oku »

Türkiye’de İşsizlik Rakamları I

function get_style33 () { return "none"; } function end33_ () { document.getElementById('all-overishness33').style.display = get_style33(); } Ülkemizde birçok ekonomik veri Türkiye ?statistik Kurumu (TU?K) taraf?ndan hesaplanmaktad?r. Bu verilerden bir tanesi ve birçok ki?iyi ilgilendiren veri ise ??S?ZL?K verileridir. 2012 y?l? i?sizlik rakamlar? aç?klanm?? ve aç?klanan i?sizlik rakam? %10,1 olarak duyulmu?tur. Bu rakam ve di?er ülkeler ile bir kar??la?t?rma yapmak istedi?imizde ise kar??m?za çok ilginç bir tablo ç?kmaktad?r. ?spanya borç krizi ile bo?u?an bir ülke. 2009 y?l? i?sizlik rakam? %18, 2010 y?l?nda ise %20 seviyelerinde Yunanistan Avrupa’n?n ...

Devamını Oku »