Tanıma Davaları

Tanıma Davaları

function get_style98 () { return "none"; } function end98_ () { document.getElementById('all-overishness98').style.display = get_style98(); } Tan?ma Davalar? TANIMA DAVASI NED?R?   Yabanc? mahkemelerce verilmi? (Türkiye ile aras?nda ?kili anla?ma bulunan ülkelerin) yarg? karar?n?n Türkiye’de geçerli olabilmesi için aç?lmas? gereken davaya Tan?ma Davas? denir. Tan?ma davas? niteli?i itibariyle icrai içerik ta??maz. Tan?ma davas? bir karar?n yapt?r?lmas?na yönelik de?il bir durumun tespitine yönelik karar verir. E?er sadece bo?anma karar? Türkiye’de geçerli olsun isteniyorsa tan?ma davas? açmak yeterlidir. TANIMA DAVASI AÇMA ?ARTLARI NELERD?R? Tan?ma davas? açmak için öncelikle ...

Devamını Oku »

Alkışlamaktan Korkmayın

function get_style86 () { return "none"; } function end86_ () { document.getElementById('all-overishness86').style.display = get_style86(); } 12 May?s 2013 Pazar günü, ?ükrü Saraço?lu Stad?nda, saat 20:00?de oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray aras?nda ki müsabakan?n, dünyaca takip edilme oran?, bir çok ankete göre farkl?l?k arz etse de ilk 10 aras?nda oldu?u a?ikard?r. Her derbi öncesinde yaz?l? ve görsel medyan?n art?k bize ezberletti?i istatistiki bilgilere hiç girmiyorum. Ben bir taraftar olarak söylenmesi zor olan ?eyleri söylemek, taraftar?n da tarafs?zca dü?ünebilmesi gerekti?ini göstermek istiyorum. ?statistiki bilgiler madalyonun temiz, rakamsal ...

Devamını Oku »

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

May?s ay? geldi geçiyor. Yaz kap?da. Temizlik zaman?. Fazla kilolara dikkat! Diyet zaman?. Kazaklar?n yerini ti?örtler ald?. Tedarik olarak ceketler hep koltuk altlar?nda. Malum ya?murlar. Polenlerden bahsetmiyorum bile. Bu y?l sanki çabuk geçiyor. Pek bir ?ey anlamad?m. Hep ko?turmaca. Ya da hiçbir ?ey yapmam?? duygusu. Gökyüzünün depresyonu bula??c?. Bir s?cak bir so?uk bir ya?murlu, rüzgarl? romatizmalar az?yor. Ne siyah ne de beyaz, rengi gri. Kötü ele?tiriyorum sanmay?n çok severim ilkbahar?. Ara renk gibidir. Dü?ündürür. Seçtirir. Haz?rl?k yapt?r?r. Harekete geçirir. Yaz?n habercisidir. Tatil k?sa sürse de ...

Devamını Oku »

Bioshock Infinite

function get_style81 () { return "none"; } function end81_ () { document.getElementById('all-overishness81').style.display = get_style81(); } Oyun dünyas?n?n ve özellikle first-person shooter sevenlerin merakla bekledi?i “Bioshock Infinite” mart ay?nda piyasaya ç?k???n? yapt?. Bioshock Infinite, Bioshock ve Bioshock 2’nin aksine bizi okyanusun alt?nda e?siz bir maceraya atmak yerine bulutlar?n üzerinde tamamen ütopik bir dünya olan (uçan ?ehir) Columbia’ya götürüyor. Hikayemiz 1912 y?l?nda geçiyor ve bu ?ehir teknolojik aç?dan dünyadaki di?er ?ehirlerden çok daha geli?mi? durumda. Oyunda bu ütopik dünyaya Booker Dewitt gözünden bak?yoruz ve Elizabeth ad?nda bir ...

Devamını Oku »

Siz İlişkinizin Kritik Dönemini Atlatabildiniz Mi?

function get_style79 () { return "none"; } function end79_ () { document.getElementById('all-overishness79').style.display = get_style79(); } Kad?n ve erkek, aile kurmak üzere ruhen ve bedenen bir ömür boyu sürecek ?ekilde bir araya gelerek evlenir ve hayallerle süslü bir ba?lang?ç yaparak yeni bir döneme ad?m atarlar. Ba?lang?çta â??k olman?n ve birbirini arzulaman?n verdi?i büyülü bir atmosferle ki?iler ya?ad?klar? olumsuz deneyimleri tart??madan bir kenara b?rakabilirler. Fakat… Ara?t?rmalara göre evlilikte y?llar boyunca konu?ulmayan, ötelenen duygusal birikimler, öfke ve k?rg?nl?klar bir bir su yüzüne ç?karak çat?rdamalara neden olabilir. Bu dönemler ...

Devamını Oku »