Tutkunun Gelinciği

function get_style129 () { return "none"; } function end129_ () { document.getElementById('all-overishness129').style.display = get_style129(); } K?rm?z?, tutkunun rengi… Gelincikle birle?ti?inde, t?pk? yeti?ti?i tarlalar gibi uçsuz bucaks?z, sürüklüyor insan? derinliklere. ??te o derinlik, insan? çekiyor içine tablolar?na bakt???n?zda. Gelinci?in binbir halini darbeliyor f?rças?yla. Gülümseyen gelincik, suskun gelincik, co?kulu, küskün , tomurcuk gelincik, uykusundan yeni uyanm?? gelincik, güne?ten gözleri kama?m?? , rüzgarda savrulan gelincik…Ama hepsinde de tutkulu gelincik.Say?n Hikmet Çetinkaya, kendi duygular?n? yüklüyor bir nevi onlara.Böyle de?il midir bir sanatç?n?n ruhu? Duyguludur, tutkuludur ve boyas?yla harmanlar hislerini, ...

Devamını Oku »

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); } Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?. Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan ...

Devamını Oku »

Erkeklere Tüyolar, Kadınlara Cilt Bakım Tavsiyeleri

function get_style123 () { return "none"; } function end123_ () { document.getElementById('all-overishness123').style.display = get_style123(); } Kad?nlar… Anne, e?, sevgili, a?k ve daha birçok ?ey… Erkekler anl?k ruh hallerine göre kad?nlar? belirli yerlere koyarken, kad?nlar da kendilerini ruh hallerine göre erkeklerin dünyas?nda farkl? yerlerde görürler. ERKEKLERE TÜYOLAR Erkeklerin hayal dünyas?na bile müdahale eden biz kad?nlar ne kadar zoruz yahu. Ne istedi?imizi bilmeden birçok ?ey isteyip hiç biriyle mutlu olamayan bizler için henüz bir tedavi yok ama yine de kad?nlar? anl?kta olsa mutlu edebilece?iniz bir kaç formül ...

Devamını Oku »

Bozkıra Güzelleme

function get_style120 () { return "none"; } function end120_ () { document.getElementById('all-overishness120').style.display = get_style120(); } Bozk?ra Güzelleme “Denizi seyretmek gibidir bozk?rda gökyüzünü seyretmek…” Ne?et ERTA? Bozk?r nedir? Bozk?rlar bizim neyimiz olur? Uzaktaki yak?n?m?z m?, yak?ndaki uza??m?z m?? H?sm?m?z, akrabam?z, uzaktan uza?a sevdi?imiz yârimiz? Peki, bozk?rlar? deyim yerindeyse ço?u zaman niçin adamdan saym?yoruz; göz ard? ediyoruz? Bozk?r ekosistemi nedir? Bozk?r tipleri nelerdir? Türkiye’deki bozk?r alanlar? nerelerdir? Türkiye bozk?rlar?n?n yap?sal özellikleri nelerdir? Bozk?rda gördü?ümüz bütün bitkilere “ot” deyip geçebilir miyiz? Türkiye bozk?rlar?nda görebilece?imiz bitkiler, böcekler, ku?lar nelerdir? ...

Devamını Oku »

Düş Teknesi

function get_style118 () { return "none"; } function end118_ () { document.getElementById('all-overishness118').style.display = get_style118(); } Ye?il ????? gördü?ü anda arkam?zdaki sürücünün, deracele kornaya bast??? bir dönemi ya??yoruz. Ye?ili görenin, k?rm?z?y? görmü? bo?alar gibi sald?rd??? bir dönem. Medya ve internet; dünyay? evimize getirmekle kalmay?p, bilginin ak???n? da h?zl? ve bulunabilir k?ld?. Habere ula?mak art?k çok daha kolay; tüm yaz?lar elimizin alt?nda. Binlerce yazar her gün kö?elerinde yazmakta ve bizleri beklemekteler. ?nan?lmaz bir dezenformasyona maruz b?rak?l?yoruz, bu insan?n yeni ileti?im ve ya?am? alg?lay?? biçimi. Zamans?z?z. Tabakhaneye bir ...

Devamını Oku »