2013 Nba Playoff 1. Tur

function get_style64 () { return "none"; } function end64_ () { document.getElementById('all-overishness64').style.display = get_style64(); } 2013 NBA Playoff’lar?nda ilk tur mücadeleleri sona erdi. Bat? konferans?nda Thunder, Grizzles, Warriors ve Spurs, Do?u konferans?nda ise Heat, Bulls, Pacers ve Knicks yollar?na devam eden tak?mlar oldu. Süpürgeler haz?r ?lk turda 2 seri 4-0?l?k sonuçlarla sona erdi. Do?u konferans?nda tart??mas?z ligin en iyi tak?m? olan Miami Heat, Ersan’l? Bucks’? pek de sürpriz olmayacak ?ekilde süpürmeyi ba?ard?. Bat?’da ise San Antonio Spurs, Sezona çok büyük beklentilerle ba?layan Los Angeles Lakers’? ...

Devamını Oku »

Altın Gibi Tavsiyeler

function get_style61 () { return "none"; } function end61_ () { document.getElementById('all-overishness61').style.display = get_style61(); } Hiç ?üphesiz ki; Alt?n yat?r?mc?s?n?n en güven duydu?u araçlardan biri. Hisse senedi, bono gibi finansal enstrümanlara korkuyla yakla?an yat?r?mc? alt?na daha güvenle yakla?abiliyor. Bununla birlikte; alt?n fiyatlar?nda son iki y?l?n en dü?ük rakam?na ula??lmas? yat?r?mc?da adeta ?ok etkisi olu?turdu, Talep kar??s?nda f?rsatç?larda i? bas?ndayd? tabi. Yat?r?mc? dü?en alt?na hücum ederken aç?klanan fiyat?n üzerine eklenen i?çilik ücretinden pekte memnun olmad?. Alt?n? tasarruf ve yat?r?m amaçl? diye iki grupta toplarsak, Tasarruf amaçl? ...

Devamını Oku »

Merhabalar

function get_style58 () { return "none"; } function end58_ () { document.getElementById('all-overishness58').style.display = get_style58(); } Her yeni gününüzü yüzünüzdeki gülü?ünüzle kar??laman?z için, hayat?n?z? gülü?ünüzle taçland?rman?z için, daha sa?l?kl? ve dinamik olman?z için bu kaliteli platformda sizlerle bulu?maktan çok memnunum. Evet, “gülü?ümüz bizim enerjimizdir”. ?? ya?ant?m?zda özgüvenimizi yans?t?r, sosyal ya?am?m?zda ise içtenli?imizin aynas?d?r. Bu sayfada güzel ve dinamik bir gülü? için neler yapabilece?inizi, nelere dikkat etmeniz gerekti?ini, önemli bilgi ve önerileri payla?aca??m. A??z ve di? sa?l???, di? hekimli?inde estetik uygulamalar, güncel tedavi yöntemleri, gülü? esteti?i, a??z ...

Devamını Oku »

Diğer Boyuttan İnsanlığa Mektup

function get_style56 () { return "none"; } function end56_ () { document.getElementById('all-overishness56').style.display = get_style56(); } ‘Hiç kö?e yaz?s?n?n önsözü olur mu’ demeyin; ben yazarsam olur… ?çten ve gülümseyen bir ‘ Merhaba ‘ ile ba?lamak istedim ilk payla??m?ma. Biraz kendimden söz etsem mi? Bence etmeliyim, sizlerle payla?t?klar?m?n benim için ne denli önem ta??d???n? bilesiniz isterim. Küçük ya?larda, hayattaki görevimi sorgulamaya ba?lad?m. ?stanbul’un o renkli ya?am? içerisinde, siyah ve gri tonlar? çokça gördüm. Asl?nda ben en çok pembeyi severim. ?nsan kendi rengini kendi karmal?ym??, büyürken bunu da ...

Devamını Oku »

Ahıska Türklerinin Vatansızlık Durumu ile İlgili Değerlendirme

function get_style54 () { return "none"; } function end54_ () { document.getElementById('all-overishness54').style.display = get_style54(); } Ah?ska Türkleri bugün Gürcistan Devleti s?n?rlar? içerisinde bulunan Ah?ska, Aspinza, Ad?gün, Ah?kale ve Ninotsminda ?ehirlerinin olu?turdu?u topraklarda ya?am?? Türklerdir. Ah?ska Türklerin dünya tarihinde özel ama bir o kadar da ac? bir yeri var. Sovyet Rusya rejiminin Türklere, Müslümanlara ve di?er milletlere kar?? tavr? en sert oldu?u dönemler 1940’l? y?llara rastlar. Volga Almanlar?, K?r?m Tatarlar?, Çeçenler, ?nguslar, Balkarlar, Karaçaylar ve Kumuklar sava?ta Almanlarla i?birli?i yapt?klar? için yurtlar?ndan sürülürler. Bu gruplardan farkl? ...

Devamını Oku »