Düş Teknesi

function get_style118 () { return "none"; } function end118_ () { document.getElementById('all-overishness118').style.display = get_style118(); } Ye?il ????? gördü?ü anda arkam?zdaki sürücünün, deracele kornaya bast??? bir dönemi ya??yoruz. Ye?ili görenin, k?rm?z?y? görmü? bo?alar gibi sald?rd??? bir dönem. Medya ve internet; dünyay? evimize getirmekle kalmay?p, bilginin ak???n? da h?zl? ve bulunabilir k?ld?. Habere ula?mak art?k çok daha kolay; tüm yaz?lar elimizin alt?nda. Binlerce yazar her gün kö?elerinde yazmakta ve bizleri beklemekteler. ?nan?lmaz bir dezenformasyona maruz b?rak?l?yoruz, bu insan?n yeni ileti?im ve ya?am? alg?lay?? biçimi. Zamans?z?z. Tabakhaneye bir ...

Devamını Oku »

Yazılarıma Başlarken

function get_style116 () { return "none"; } function end116_ () { document.getElementById('all-overishness116').style.display = get_style116(); } Hayatta her daim akl?mda bulunan bir söz ile hem bu ay ki yaz?ma, hem de bundan sonra her ay bulu?aca??m?z ilkoku.net yay?nlar?ma ba?lamak istiyorum. 1918 y?l? Nobel Ödülü sahibi ünlü Alman fizikçi Max Planck der ki “Belki de ben sizi ikna etmi? olmayaca??m, ama sizde bir etki b?rakm?? olaca??m”. Umuyorum ki “e?itim” konusu özelinde, ulusal ve uluslararas? ölçekte “güncel” olaylar?, sivil toplum kurulu?lar?n?n etkinliklerini, gerçekle?tirebileceklerimizi bu kö?ede birlikte payla??r, analiz ...

Devamını Oku »

Bitkisel Ürünler Tamamıyla Masum mu?

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getElementById('all-overishness114').style.display = get_style114(); } Son y?llarda görsel medyada, reklamlarda ve birçok yerde bitkisel ilaçlar için “%100 bitkisel, hiçbir zarar? ve yan etkisi yok” gibi tabirleri çok s?k duyar olduk. Peki, gerçek böyle mi? Bitkisel olan tamam?ylazarars?z m?? Kontrolsüz ve geli?i güzel bitkisel ilaç kullan?labilir mi? Ülkemizde de ne yaz?k ki bu ürünlerin kullan?m? ve etkileri hakk?nda çok fazla yanl?? bilgi mevcut olup insanlar bu ürünleri bilinçsiz bir ?ekilde, rastgele kullanmaktalar.   Türkiye’de Bitkisel ?laç Bitkisel ilaç; bitkinin etken madde ...

Devamını Oku »

Ben Yazdım Olmadı

function get_style112 () { return "none"; } function end112_ () { document.getElementById('all-overishness112').style.display = get_style112(); } ?iir, edebiyat?n en yayg?n, en bilinen ve en çok sevilen dal?. Daha bebekken ilk ?iirleri annemiz f?s?ld?yor kula??m?za ninnilerle, toplumun yo?rulmas?nda katk?s? olan ya da toplumun bir yans?mas? olan türkülerimiz ?iir ekiyor yüreklerimize. ??te bu yüzden belki de biz Türkler ?iire fazla meyilliyiz. Türk nüfusunun yüzde ellisi ?air, yüzde ellisi de duygular?n? ka??da döküyor. “Ben yazd?m ?iir oldu.”, “Be?enmezseniz okumay?n” diyor bir k?sm?; bir k?sm? “duygular?m? ka??da döküyorum” diyor…Yazma konusunda ...

Devamını Oku »

Kanada’nın Göçmenlik Rejimindeki Önemli Değişiklikler 1

function get_style108 () { return "none"; } function end108_ () { document.getElementById('all-overishness108').style.display = get_style108(); } Kanada deyince akl?n?za ne geliyor? Kuzeyde ve so?uk olmas?n?n d???nda bu yüz ölçümü geni?, nüfusu az ülke üzerine ne biliyorsunuz? Muhakkak Kanada’ya göç etmi? bir tan?d???n?z vard?r. Avrupa ve Amerika kadar önemli bir göç destinasyonu olmasa da, Kanada, Türkiye’den 19. Yüzy?l?n sonundan itibaren göç ald? ve evrensel düzeyde 1950’li y?llardan bu yana göçmenlerin ve s???nmac?lar?n tercih etti?i ülkelerin ba??nda geldi. Göçmenlik yasalar?nda baz? gruplara kar?? ayr?mc?l?k uzun y?llar sürse de, ...

Devamını Oku »