Hükümet Sistemi Tartışmaları (2)

function get_style199 () { return "none"; } function end199_ () { document.getElementById('all-overishness199').style.display = get_style199(); } “Hükûmet Sistemi Tart??malar? (1) ve “Biz Bize Benziyoruz” Meselesi” ba?l?kl? önceki yaz?da, hükûmet sistemleri hakk?nda genel bir bilgi verilerek, özellikle kuvvetler ayr?l???na dayanan hükûmet sistemleri olan Ba?kanl?k, Yar? Ba?kanl?k ve Parlamenter hükûmet sistemlerinin temel ay?r?c? nitelikleri belirtildi. Ku?kusuz bu üç hükûmet sistemi de demokratik niteli?ine sahip sistemlerdir. Dolay?s?yla sadece demokrasi ölçüt al?narak bu üç hükûmet sisteminden di?eri ötekine tercih edilemez. Her üç sistem de rasyoneldir ve her üç sistemin de ...

Devamını Oku »

Tek Diş Eksikliği Nelere Sebep Olur?

function get_style197 () { return "none"; } function end197_ () { document.getElementById('all-overishness197').style.display = get_style197(); } Maalesef bazen yeni tan??t???m hastalar?mda, y?llar önce kaybedilmi? veya geli?imsel olarak eksik olan tek di?in önemsenmemesinden kaynakl? sorunlar? görüyorum. Bu eksik olan tek di?in önemsenmemesinden y?llar sonra nas?l sorunlara sebep oldu?unu da mutlaka hastama ayr?nt?l? bir biçimde anlat?yorum. Di?lerimizin her biri ayr? bir görev için özel tasar?mlara sahiptir. Her birinin yeri ve s?ras? bellidir. Genel olarak ön di?lerimiz koparmaya yarad??? için her kesici alet gibi ince bir yüzeye sahiptir. Arka ...

Devamını Oku »

Efektif Savunmanın Verimlilik Sınırı

function get_style195 () { return "none"; } function end195_ () { document.getElementById('all-overishness195').style.display = get_style195(); } CMK 147 maddesi, ceza muhakemesinin muratlar?ndan ba?at olan? gerçekle?tirmeyi üstlenir. Etkin bir savunma ve savunman?n kendisini kanun yolu arac?l???yla bir ba?ka platformda yeniden tart???l?r k?labilmesine ba?l?d?r.Bu amac?n gerçekle?mesi, amaca detek olan türev haklar?n etkinli?ini sa?lamadaki yetiyle ölçülür. Ça?da? yasalar, bu misyonu ayakta tutan edenleri 147 maddenin çat?s? alt?na bir araya getirir. An?lan madde tart??mak için yarg?lamaya ça?r?lm?? bireyin ihtiyac? olan malzemeyi nas?l ve ne ?ekilde sa?layaca??na dair olanaklar? ve kolayl?klar? ...

Devamını Oku »

Teknolojik Tehlike

function get_style193 () { return "none"; } function end193_ () { document.getElementById('all-overishness193').style.display = get_style193(); } H?zla ilerleyen teknoloji ve hayat?m?za giren teknolojik ürünler hepimizin malumu. ?nternetin sa?lad??? kolayl?klara paralel olarak cep telefonlar?, bilgisayarlar, televizyonlar derken teknolojik cihazlar?n kullan?m?,  hayat?m?z? idame ettirmek için bir zorunluluk halini ald?. Bu ba? döndürücü de?i?imin insan ili?kileri noktas?nda hayat?m?za olumsuz etkileri oldu?u bir gerçek. Ancak bir ba?ka tehlike daha var ki, do?rudan sa?l???m?z? ve çevremizi tehdit etmekte. Elektronik at?k dedi?imiz bu tehlike,  asl?nda her gün kulland?g?m?z elektronik cihazlar?n kullan?m ömürleri ...

Devamını Oku »

Yaşamak Mutluluktur

function get_style191 () { return "none"; } function end191_ () { document.getElementById('all-overishness191').style.display = get_style191(); } Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz. ?stiyoruz ki her ?ey tozpembe olsun. Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor. Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz, emek verece?imiz ?eyler var demektir. Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m?? Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir. ?u an öfkelenme ?u an endi?elenme Var olan tüm canl?lara iyi davran Ekme?ini helal yollardan kazan ?ükretmesini bil. RE?K?’nin be? alt?n kural? olarak adland?r?lan ...

Devamını Oku »