Hayvan Sevgisi ve Çocuklarımız

function get_style158 () { return "none"; } function end158_ () { document.getElementById('all-overishness158').style.display = get_style158(); } Küçücük bir kedi yavrusu dü?ünün. Tüyleri daha yeni yeni ç?kmaya ba?lad??? için dik dik, kendi kuyru?uyla bile saatlerce oynayabilen, bize s?radan gelen ufac?k bir kapa?a bile ilgiyle yakla?an. Karn? doydu?u zaman k?vr?l?p bir yerde uyumaktan ba?ka bir ?ey dü?ünmeyen, savunmas?z, merakl? ve sevgiye doyamayan. Bir bebekten asl?nda hiçbir fark? olmayan. Ama insanlar?n kaçt???, tiksindi?i ve hatta görmeye tahammül edemedi?i bir bebek. Çocuklar?m?za sevgiyi ö?retirken hayvanlardan uzak tutmak, “dokunma, ?s?r?r seni, ...

Devamını Oku »

Öldükten Sonra Arkamızda Bir Eserimiz Dahi Olmayacak!!!

function get_style156 () { return "none"; } function end156_ () { document.getElementById('all-overishness156').style.display = get_style156(); } Mimarlar, hayatlar? boyunca dünyada pek çok iyi yada kötü eseri arkalar?nda b?rakabiliyorlar. Mimar Sinan, Mimar Kemaleddin (bu ismi hepiniz çok yak?ndan tan?yorsunuz, cebinize elinizi at?n 20 tl nin arkas?nda duruyor.) , Sedat Hakk? Eldem gibi Türk mimarisinin en büyük duayenlerinin isimleriyle an?labilecek say?s?z eserleri ya?amaya devam ediyor. S?rf bu nedenden dolay? bile oldukça önemli ve ?erefli bir meslektir mimarl?k. ?imdi gelelim konumuza, Dünyan?n her bölgesinde bir sanatç? olarak alg?lan?p, de?er ...

Devamını Oku »

Deneme Süresinde İşçiler Sigortalı Olur mu?

function get_style154 () { return "none"; } function end154_ () { document.getElementById('all-overishness154').style.display = get_style154(); } ?? Kanunu’nda i?verenlerin i?e ald?klar? çal??anlar?na yönelik, i?in niteli?ine göre birlikte çal???p çal??mayacaklar? anlamak için bir deneme süresi öngörülmü?tür. Bu deneme süresi sonunda taraflar i? akdinin devam edip etmemesi konusunda bir karara varmaktad?r. E?er ki deneme süresi sonunda anla?mazl?k oldu?u takdirde iki tarafta ?? Kanunu’nda belirtilen bildirim süresine uymaks?z?n tazminats?z sözle?meyi feshedebilme hakk?na sahiptirler. ?? Kanunu’na göre taraflar aras?nda akdedilen i? sözle?mesine deneme süresi hükmü konuldu?unda süresi 2 ayd?r. Ancak ...

Devamını Oku »

Bilinçaltını Yönlendirmenin Yolu

function get_style150 () { return "none"; } function end150_ () { document.getElementById('all-overishness150').style.display = get_style150(); } Gün içindeki davran??lar?m?z?n, ya?ad???m?z duygular?n ve içine dü?mü? oldu?umuz durumlar?n ço?u bilinçalt?m?z?n kontrolü alt?nda gerçekle?iyor. Ya?am?m?z boyunca edindi?imiz al??kanl?klar?m?z?n tümü, hep bilinçalt?m?za kaydediliyor. Bir müzik enstrüman? çalmay? veya araba kullanmay? ö?renmek ya da bir bebe?in yürümeyi ö?renmesi bilinçalt?n?n yard?m?yla gerçekle?iyor. Bu eylemler al??kanl?k haline geldikten sonra, bilinçalt? bunlar? otomatik ?ekilde yapmaya ba?l?yor. Örne?in, bisiklete binmeyi ö?rendiniz. Birçok kez bisiklet kulland?ktan sonra art?k bisiklete binerken yapt???n?z hareketlerin ço?u, bilinçalt?n?n emirleriyle otomatik ...

Devamını Oku »

Siyaseti Samimi Bulmuyorum,Bu Sebeble De İlgilenmiyorum

function get_style147 () { return "none"; } function end147_ () { document.getElementById('all-overishness147').style.display = get_style147(); } Bülent ARINÇ, Ali BABACAN ve di?erleri, kesinlikle ve kesinlikle siyasileri samimi bulmuyorum, buna KILIÇDARO?LU’da dahil, belki de bir hisle yola ç?k?yorum ama ben hislerimde asla yan?lmad?m ve san?r?m yan?lmam da. Siyasetle aran?z iyi olmasa bile en az?ndan haberlerden izledi?iniz kadar?yla bir ?eyler ö?renmi?sinizdir,e bende bu do?rultuda yapt?klar? aç?klamalarla ilgili bir görü? belirtiyorum ve hiçbirini samimi bulmuyorum. Neden terör mücadelesinde art?k kimse ölmeyecekti de bunca zaman bar?? sürecine girilmedi,e?er girilseydi ki ...

Devamını Oku »