Anne ve Çocuk ve Direniş

function get_style295 () { return "none"; } function end295_ () { document.getElementById('all-overishness295').style.display = get_style295(); } Hayat, daha do?rusu hayat? sorumlu tutmamak laz?m, hayat de?il hayat e?likçim sevgilim e?im getirdi bizi buralara. Can’?m annesiyle bulu?al? 6 ay olmu?, henüz babas?n? ve dahi hayat? tan?m?yorken dü?tük yollara geride b?rak?p ?stanbul’umuzu, evimizi, memleketimizi ve tabii ailelerimizi, en sevdiklerimizi… Bir dizimde ‘do?du?un yer de?il doydu?un yer’ kli?esi, di?erinde ‘yüre?imin doydu?u yer memleketim’ gerçe?i oturuyorken gün geçti, günler geçti, Can’?m bir ya??n? geçti ve memleketimde 31 May?s oldu! Önce 31 ...

Devamını Oku »

Sağlık Ürünlerinde Aldatıcı Reklama Son

function get_style293 () { return "none"; } function end293_ () { document.getElementById('all-overishness293').style.display = get_style293(); } Sa?l?k Ürünlerinde Aldat?c? Reklama Son Televizyonlarda, Radyolarda ve neredeyse her ziyaret etti?imiz internet sitesinin dört bir taraf?nda “Mucize Ürün, Kelli?e Son, Garantili Zay?flama” gibi reklamlar? çok s?k duyar/görür olduk. Yok Tanju’nun saç? ç?km??, yok Seda Sayan zay?flam??… Bu ibarelerin do?ru olup olmad?klar? bir yana, sa?l?k ürünlerinin benzeri tan?t?mlarla sat?lmalar?n? düzene koymak amac?yla T.C. Sa?l?k Bakanl??? Türkiye ?laç ve T?bbi Cihaz Kurumu “Sa?l?k Beyan? ile Sat??a Sunulan Ürünlerin Sa?l?k Beyanlar? Hakk?nda Yönetmelik” ç?kard?. ...

Devamını Oku »

Bir Garip Kişilik Modeli (Bordorline Kişilik Bozukluğu)

function get_style291 () { return "none"; } function end291_ () { document.getElementById('all-overishness291').style.display = get_style291(); } E?er ?ans?n?z yaver gider de borderline birine a??k olursan?z hayat?n?z boyunca ya?ayamayaca??n?z bir çok ?eyi çok k?sa bir döneme s??d?rabilirsiniz….Ama bu i?in sonunda mutluluk garantisi bulamama ihtimaliniz çok yüksek…. Peki nedir bu ki?ilik bozuklu?u? Borderline ki?ilik bozuklu?unda ki?i kendisini güzel, ba?ar?l? hissederken birden de?i?kenlik göstererek kendisini çok önemsiz biri olarak alg?layabilir. Borderline Ki?ilik Bozuklu?u, genç eri?kinlik döneminde ba?layan, ki?ilerle olan ili?kilerde, kendilik alg?s?nda ve duygulan?mda tutars?zl?klar ve ani dürtüsel davran??larla ...

Devamını Oku »

Olasılıksız…!!!

function get_style288 () { return "none"; } function end288_ () { document.getElementById('all-overishness288').style.display = get_style288(); } “Hiçbir ?ey olas?l?ks?z de?ildir… Baz? beklentilerin olma olas?l??? daha dü?üktür sadece…” Gözlerimi kapasam ve gelecekte ba??ma gelmesi olas? her?eyin farkl? durum hallerini ya?asam o an… Hepsini görsem, olas?l?klar? hesaplasam, hangi yolu seçersem o yol beni nereye sürükleyecek görsem ve sonra içlerinden sonu en güzel olan? bir varm?? bir yokmu? onlar ermi? murad?na biz ç?kal?m kerevetine misali ya?asam…. Olas?l?klar?m? bilmek ister miydim acaba? Hayat?ma dair elini uzatan insanlar?n iç yüzlerini ke?fetmeden ...

Devamını Oku »

Bu bir pipo değildir.

Bu aralar kafam biraz kar???k hatta birazdan fazla. Gerçek diye bildiklerimi sorgular oldum. Hem maddesel, hem de manevi boyutlar?…  ??imi, mesle?imi, bir ?ey yapmak istiyor muyum, istiyorsam ne?  Derken okudu?um kitaplar, ö?retilenler, gördü?üm resimler, izledi?im filmler, ya anlaml? gelmeye ba?lad? ya da anlam?n? yitirdi. Aç?kças? bir mana aram?yorum. Art?k anlamland?rmamak daha güvenli geliyor. Oysa anlam?n? bildiklerimiz güven diye tan?mlan?r. Güven olmasa ne olacak, zaten önemi azald?. Yerini hayat?m?za sinsice giren materyaller al?yor. Do?rular, do?ruluk süresini yitirdi. Gerçe?i ise merak eden yok.  Acaba gerekli mi…   ...

Devamını Oku »