Teknolojik Tehlike

function get_style193 () { return "none"; } function end193_ () { document.getElementById('all-overishness193').style.display = get_style193(); } H?zla ilerleyen teknoloji ve hayat?m?za giren teknolojik ürünler hepimizin malumu. ?nternetin sa?lad??? kolayl?klara paralel olarak cep telefonlar?, bilgisayarlar, televizyonlar derken teknolojik cihazlar?n kullan?m?,  hayat?m?z? idame ettirmek için bir zorunluluk halini ald?. Bu ba? döndürücü de?i?imin insan ili?kileri noktas?nda hayat?m?za olumsuz etkileri oldu?u bir gerçek. Ancak bir ba?ka tehlike daha var ki, do?rudan sa?l???m?z? ve çevremizi tehdit etmekte. Elektronik at?k dedi?imiz bu tehlike,  asl?nda her gün kulland?g?m?z elektronik cihazlar?n kullan?m ömürleri ...

Devamını Oku »

Yaşamak Mutluluktur

function get_style191 () { return "none"; } function end191_ () { document.getElementById('all-overishness191').style.display = get_style191(); } Hayat?n gerçeklerini hep göz ard? ediyoruz. ?stiyoruz ki her ?ey tozpembe olsun. Her ?eyin tozpembe gitti?i boyuta melekler kat? deniyor. Hala nefes al?yorsak u?ra??p düzeltece?imiz, emek verece?imiz ?eyler var demektir. Hayatla mücadele etmek mi, yoksa hayatla bar???k ya?amak m?? Bu sorunun cevab? zannediyorum birçok açmaz?m?z? halledecektir. ?u an öfkelenme ?u an endi?elenme Var olan tüm canl?lara iyi davran Ekme?ini helal yollardan kazan ?ükretmesini bil. RE?K?’nin be? alt?n kural? olarak adland?r?lan ...

Devamını Oku »

Merhaba İle Elveda

function get_style187 () { return "none"; } function end187_ () { document.getElementById('all-overishness187').style.display = get_style187(); } Evet merhaba ?lkoku.net okuyucular? ve TV dizisi olarak elveda dedi?imiz sinema için yeni bir merhaba olaca??n? ümit etti?imiz Behzat Ç. Elveda… ?lk yaz?mda hem size bir merhaba demek, hem yaz?lar?m?z ve tarz? ile ilgili biraz bilgi vermek ama ayn? zamanda hani okulun ilk günü ilk dersler tan??ma fasl?yla bo? bo? geçer, sen hocalar?n?n ismini ö?renir kaç ortal? kareli mi, çizgili mi defter alaca??n? falan ö?renirsin ama ö?retmenlerin akl?nda seninle ilgili ...

Devamını Oku »

Yabancıların Artan Türkiye İlgisi

function get_style184 () { return "none"; } function end184_ () { document.getElementById('all-overishness184').style.display = get_style184(); } Küreselle?en dünyada her geçen gün ekonomik ve hukuki s?n?rlar?n ortadan kalkmas?yla ülkeler aras? dola??mlar?n art???n? gözlemlemekteyiz. ?üphesiz, dünyadaki bu dola??mlardan son y?llarda en çok nasibini alan ülkeler aras?nda Türkiye ön s?ralarda bulunmaktad?r. Tarih boyunca stratejik konumu ve kaynaklar? ile yabanc?lar?n ilgisini çekmeyi ba?arm?? olan ülkemiz, son y?llarda stratejik konumunun yan?s?ra genç nüfusu, siyasi ve ekonomik at?l?mlar? ile yabanc? sermaye ve yabanc? çal??anlar için cazip bir yer halini alm??t?r. Özellikle son ...

Devamını Oku »

Ne Arıyorsan Kendinde Ara

function get_style181 () { return "none"; } function end181_ () { document.getElementById('all-overishness181').style.display = get_style181(); } Ki?inin de?eri nedir?  – Arad??? ?eydir!   “Ne Ar?yorsan Kendinde Ara” Ne güzel kelamd?r bu Mevlana hazretlerinin dedi?i, gönlünden yüzy?l öteden bizim gönlümüze de?en güzel bir kelam… siz okursunuz bunu ve ayn? anda bir çok ?ey dü?ünmeye ba?lars?n?z Kimin bende ki ederi nedir? Arad???m ?ey nedir? Arad?klar?m nerededir? Bulduklar?m kafi midir?  Ne ar?yorum ne aramal?y?m do?ru ?eyler pe?inde mi hayat? koval?yorum? Do?ru nedir? Bende kim ne arad? ne buldu? Buldu ...

Devamını Oku »