Evlatlarımızın Geleceği İçin Bu Hafta; Babam İçin..”In the Name of the Father”1993

function get_style242 () { return "none"; } function end242_ () { document.getElementById('all-overishness242').style.display = get_style242(); } Gecen hafta yazmaya ba?lad???m yaz?m?n üç de ikisi bitmi?ti ki, Gezi Park? gündeme oturdu, yaz?m?nda konuyla alakas? olmamas? nedeniyle “Penguen” belgeseli saçmal???na dönü?memesi için “önemli” olanla alakas?z olmas? nedeniyle anlay???n?za s???narak devam etmedim ve yay?nlamad?m. Bugün sizlere büyük ihtimalle ço?unuzun izledi?i 1993 yap?m?, Babam için; “In the Name of the Father”? hat?rlatmak istedim. Bir k?sm?n?z?nda bu sene “Lincoln” filminde dikkatini çeken Daniel Day-Lewis’in bu filmde ba?rol oynam?? ve oscar aday? ...

Devamını Oku »

Muhteşem Gatsby

function get_style239 () { return "none"; } function end239_ () { document.getElementById('all-overishness239').style.display = get_style239(); } Filmin konusuna ve oyunculuk hakk?nda ki bilgilere girmeden bir kitap uyarlamas? oldu?unu belirtmek isterim.Kitap F. Scott Fitzgerald 1920?li y?llarda Abd’de kaleme ald?.Tabi her uyarlama filmde oldu?u gibi roman’a çok sa?d?k kal?nmam??. Film’in yönetmeni ve oyuncular? bize daha önce yine roman uyarlamas?nda ba?ar?l? olmu? Romeo + Juliet akl?m?za geliyor. Yönetmenli?ini Baz luhrmann yapt??? ba? rollerinde ise Leonardo DiCaprio,Tobey Maguire , Carey Mulligan, Joel Edgerton bulunmaktad?r. 66?nc? 2013 Cannes Film festival’nin aç?l??? ...

Devamını Oku »

Sınavlara Hazırlıkta Arkadaş Çevresi Çok Önemli

function get_style233 () { return "none"; } function end233_ () { document.getElementById('all-overishness233').style.display = get_style233(); } S?navlara Haz?rl?kta Arkada? Çevresi Çok Önemli Ayn? amaç için çal??t???n?z ve ortak bir kaderi payla?t???n?z arkada?lar?n?z?n varl??? size büyük bir psikolojik destek verece?i gibi s?nav kayg?n?z?n da azalmas?na katk? sa?layacakt?r. Ayr?ca bu arkada?lar?n?zla aran?zdaki tatl? rekabet çal??ma performans?n?z? art?racak ve sizi sürekli “dinç” tutacakt?r. Arkada?lar?n?z?n YGS-LYS havas?ndan uzak olmas?, çal??ma i?tiyak?n?z? olumsuz yönde etkileyece?i gibi “ufkunuzun da daralmas?na” sebep olacakt?r. Üst düzey bir kapasiteye sahip oldu?u halde, olumsuz arkada? grubunun ...

Devamını Oku »

Kendimizi Sorgulamak : “Önce ben” Savaşı

function get_style230 () { return "none"; } function end230_ () { document.getElementById('all-overishness230').style.display = get_style230(); } Uyku tutmad? yine; ve yine kendi içimdekilerle ba?ba?a kald?m. Asl?nda hep onlarlay?m. Bir insan k?rg?nl?klar?n?, affedi?lerini, hayal k?r?kl?klar?n? vb.. ne kadar büyütebilir kendi içinde? Bunu ne kadar kendi ile olan mücadelesi iç sava?? haline getirebilir? San?r?m bu sorunun cevab?n? önce kendimde ar?yorum. Ve ani bir kararla hayal k?r?kl?klar?mla yüzle?me karar? ald?m. ?çimde tutmama; kendimi sorgulad???m kadar hayal k?r?kl?klar?n? açan ki?ileri de haddim olmadan sorgulama karar? ald?m diyebilirim. Tabii bu insanlar ...

Devamını Oku »

Hatay Bu Oyuna Gelmez

function get_style227 () { return "none"; } function end227_ () { document.getElementById('all-overishness227').style.display = get_style227(); } Hatay ilinin merkezi olan Antakya; binlerce y?l öncesine dayanan tarihi ile hala yerle?im yeri olan dünyan?n en eski ?ehirlerinden biridir. ?l genelinde bulunan bir çok antik yerle?im yeri ile ilçe ve kasabalar?n büyük bir ço?unlu?u da bin y?l? a?k?n tarihin miras?d?r günümüze. Co?rafi konum olarak Asya’y? Avrupa’ya ba?layan ?pek Yolu’nun liman? konumunda oldu?undan çok h?zl? büyüyen ve zenginle?en bölge ?ehirleri do?al olarak zaman?n emperyal güçlerinin hedefi olmu? ve tarih boyunca ...

Devamını Oku »