Savaşa Girmek Ateşe Girmektir.

function get_style893 () { return "none"; } function end893_ () { document.getElementById('all-overishness893').style.display = get_style893(); } Ba?ta ?ngiltere ABD ve ?srail olmak üzere bat?l?lar, Büyük Ortado?u Projesi çerçevesinde Suriye’de k??k?rtmalarda bulundular. Neticede muhaliflerin ayaklanmas? ve Esed’in de ?iddete ba?vurarak bast?rmak istemesi ile deh?etli bir iç sava? ç?kt?. Türkiye önce bar??ç? yollar? dener gibi gözüktü. Ama bunu Bat? ad?na ültimatom verir gibi yapt??? için netice alamad?. Hükümet gelinen bu noktada, ABD’nin müdahalesini ve Türkiye’nin de koalisyona dahil olarak bir sava?a ba?lanmas?n? ?iddetle ister pozisyona geldi. Ancak ABD ...

Devamını Oku »

Akademik Sürenin Başlangıçı

function get_style887 () { return "none"; } function end887_ () { document.getElementById('all-overishness887').style.display = get_style887(); } Türkiye de hukuk e?itimi, lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde yap?labilir. Akademik bir sürecin ba?lang?c?, Hukuk Fakültesi (lisans yani LLB Bachelor of Laws ya  da latince anlam?yla Legum Baccalaureus) mezunu olmakla ba?lamaktad?r. Üniversitede akademik bir kadroya kabul  olsun ya da olmas?n her hukuk mezunu ALES (Asistanl?k Lisans Üstü S?nav?) s?nav?ndan en az 55 puan (bu taban puan üniversiteden üniversiteye de?i?mektedir) al?p ve ayn? zamanda yabanc? dil yeterlili?i verip (okul bünyesin ...

Devamını Oku »

Hayat Öpücüğü

function get_style877 () { return "none"; } function end877_ () { document.getElementById('all-overishness877').style.display = get_style877(); } TRabzonspor’a Hayat öpücü?ü 1992 Isparta do?umlu Yusuf ERDO?AN’dan TRabzonspor’a Uefa Kupas? grup maç?nda 86.dakikada att??? gol belki de gruptan ç?kma umutlar?n?n sönece?i ilk maçta ate?i yeniden alevlendirmi?tir. Bu gece ki maçta bask?n olan taraf?n TRabzonspor oldu?u gerçe?i inkar edilemez. Ancak TRabzonspor bal yapmayan ar? gibiydi, belki de Yusuf’un dedi?i gibi anlams?z penalt?’dan bir dakika sonra o golü bulamasayd?k maç? kaybedebilirdik. ?ans çok yan?m?zda olmasa da istek, azim ve h?rs maç? ...

Devamını Oku »

Sana Karşı “Seks” Besliyorum

function get_style872 () { return "none"; } function end872_ () { document.getElementById('all-overishness872').style.display = get_style872(); } “Nerde o eski a?klar?” kli?e sorusuyla hemen hemen her gün, her yerde kar??la??yor zihnimiz. Evet, gerçekten soruyorum nerde o eski a?klar?  Neydi ki o eski a?klar? Neden o kadar k?ymetliydi.  Biri bana bu modern diye y?rt?nd???m?z ça?da, a?k?n tan?m?n? yapabilir mi? Neydi a?k eskiden? Ya da biz nas?l tan?mlard?k, hat?rlayan?n?z var m?? Her metropolde gece d??ar? ç?kt???n?zda herhangi bir barda  ya da clupte geçirece?iniz 3-5 saatlik zaman diliminde, “modern ça?da ...

Devamını Oku »

Günce: “Bir Baba-Kız Hikayesinden Çok Daha Fazlası”

function get_style852 () { return "none"; } function end852_ () { document.getElementById('all-overishness852').style.display = get_style852(); } Hüseyin Nam?k Üstünel’in senaryosunu yazd???, Kemal Uzun ve Gürcan Mete ?ener’in yönetmen koltu?unu payla?t??? filmde bir baba ve k?z?n?n ba??ndan geçenler anlat?l?yor. Filmin ba?rollerinde Iss?z Adam filmiyle büyük ba?ar? yakalayan Cemal Hünal ve Türkiye’nin en ba?ar?l? çocuk oyuncular?ndan Nisa Melis Telli yer al?yor. Radyo programc?s? olan Cengiz (Cemal Hünal)’in tüm ya?am?, i? d???ndaki zamanlarda kar?s? ve k?z?yla geçer. Fakat mutlu bir pazar günü tüm ya?am?n? alt üst edecek olaylar?n ilki ...

Devamını Oku »