Yavaş Yavaş Ölürler…!

function get_style347 () { return "none"; } function end347_ () { document.getElementById('all-overishness347').style.display = get_style347(); } Bu ayki yaz?ma birçok ki?i taraf?ndan 1971 y?l?nda Nobel ödülü alan ?ilili yazar ve ?air Pablo Neruda’ya ait olarak bilinen ama asl?nda Brezilyal? ?air Martha Medeiros’un eseri olan ünlü “Yava? Yava? Ölürler” ?iiri ile ba?lamak istiyorum: Yava? Yava? Ölürler Yava? yava? ölürler Seyahat etmeyenler. Yava? yava? ölürler Okumayanlar, müzik dinlemeyenler, Vicdanlar?nda ho?görüyü bar?nd?ramayanlar. Yava? yava? ölürler Al??kanl?klar?na esir olanlar, Her gün ayn? yollar? yürüyenler, Ufuklar?n? geni?letmeyen ve de?i?tirmeyenler, Elbiselerinin rengini ...

Devamını Oku »

Size Sunulan Haberleri mi, Yoksa Gerçekleri mi Duymak İstersiniz?

function get_style351 () { return "none"; } function end351_ () { document.getElementById('all-overishness351').style.display = get_style351(); } Bu ay ki yaz?mda hem tatilinizdeki bo? vakitlerinizi keyifle de?erlendirebilece?iniz, hem de hat?rlad?kça nefret etti?imiz “penguen” televizyonculu?una sokulabilecek en güzel çomaktan bahsetmek istiyorum… Ve bu koku?mu? televizyon ve habercilik mant???m?z?n ne kadar çok ABD ye benzedi?ini gözler önüne sermek için yaz tatili kaç?r?lmaz bir f?rsat sizin için… Evet  ”The Newsroom” yaz?n?n ba?l???nda ki soruyu size soruyor ve bu soruyu gerçekten çok cesurca i?liyor. ” Size sunulan haberleri mi, yoksa gerçekleri ...

Devamını Oku »

Meşru Yargılanma Hakkı

function get_style344 () { return "none"; } function end344_ () { document.getElementById('all-overishness344').style.display = get_style344(); } Herkesin, me?ru ve hukuki usullerle yarg?lanma hakk? vard?r. Tart??ma metodolojisi, hükmün beklenen sonuçlar? do?urmas?n? do?ru ve sahici usullerle olu?mas? ko?uluna endekslerken, bu hedefin sapmalarla ?skalanmas?n? yasaklar. Güvenlikle savunma özgürlü?ü aras?nda seçime zorlanmak, duru?ma salonlar?n? gerilime b?rakmak, savunmay? hafife alan otoriter hukuk anlay??lar?n?n in?a etti?i duru?ma kültürünün sab?kal? türüdür. Kendisini k?l?flamakta mahir bu tarz, co?rafi dostluklardan ald??? ilhamla, savunmay? özel araçlarla çevrelenmesi gereken bir nesne olarak görür. Bu sürüm, spor, toplant? ...

Devamını Oku »

Ergenekon Neyin Adıydı?

Ergenekon Neyin Adıydı

function get_style341 () { return "none"; } function end341_ () { document.getElementById('all-overishness341').style.display = get_style341(); } Yakla??k 6 y?ld?r süren ve ülke gündemimizi neredeyse 6 y?ld?r i?gal eden Ergenekon davas? sona erdi. Sonucunda beklenen kararlar ç?kt?. ?çlerinde sürprizler olsa da karar?n bu ?ekilde ç?kaca?? a?a?? yukar? belliydi. Peki neden Ergenekon ismi seçildi? Neden Ergenekon’da Pa?alar Yarg?land?? Gizli Tan?klar, Gizli Bilgiler ve Belgeler Neden hala aç?klanm?yor? Kamuoyunun akl?nda soru i?areti olan Ergenekon davas? bile asl?nda son y?llardaki Türk toplumunun ruh halini gösterir nitelikteydi. Hukuk ad?na söyleyecek kelimesi ...

Devamını Oku »

Bilgisayar ve Müzik: Bilgisayarın Kahrı mı Yoksa Soylularınki mi?

function get_style337 () { return "none"; } function end337_ () { document.getElementById('all-overishness337').style.display = get_style337(); } Bilgisayar ve Müzik: Bilgisayar?n Kahr? m? Yoksa Soylular?n ki mi? – En iyisi ?u keman?n sesini biraz k?say?m. Yok, yine olmad?. Acaba piyano sol taraftan daha fazla gelse nas?l olur? Evet evet, ?imdi daha uyumlu oldu gibi. Çelloyu da yazd?m m? bu i? tamamd?r. Acaba ?öyle mi yapsam… Böyle mi olsa… Yukar?daki konu?ma yak?n bir zamanda yap?ld?. Mesela Barok döneminde yap?lmad? çünkü o zamanlar bilgisayar?n ad? bile geçmiyordu ve o ...

Devamını Oku »