Terimsiz Galatasaray

function get_style1061 () { return "none"; } function end1061_ () { document.getElementById('all-overishness1061').style.display = get_style1061(); } Y?llar?n? Galatasaray’a adam?? bir spor adam?yd? o, hepimizin gönlüne imparator diye taht kurmu?tu. Sadece teknik direktörlük kariyeri ile de?il futbolcu olarak Galatasaray formas? ile ç?kt??? 327 maçta da kulübe büyük katk?lar? olmu?tur. Galatasaray’da 3 dönem teknik direktörlük yapt?. ?lk dönem tarih yazm??t?. ?kinci dönem ise tam bir hayal k?rkl???yd?. Üçüncü dönem için büyük umutlarla tak?m?n ba??n? geçirilmi?ti. Taraftar?n beklentisini bo?a ç?karmad? Fatih Hoca. ?kinci dönemdeki hayal k?rkl??? hemen unutulmu?tu. Bu ...

Devamını Oku »

Eski Müzikler Daha Güzeldi. Yoksa Değil miydi?

function get_style1045 () { return "none"; } function end1045_ () { document.getElementById('all-overishness1045').style.display = get_style1045(); } Bir arkada? ortam?nda ne zaman müzikten konu?ulsa konu döner dola??r günümüz müzi?ine gelir ve illa ki birisi ‘Art?k eskisi gibi güzel müzik yap?lm?yor ya.’ cümlesini kurar. Bunun sonras?nda herkes bir a??zdan ‘Hakl?s?n, aynen öyle, ben de ayn?s?n? dü?ünüyorum, asl?nda var ya…’ diyerek yeni bir ‘müzik piyasas?n? kurtarma operasyonu’na giri?irler. Asl?nda bunu yapanlar genelde müzik üretimi ile ilgilenenler olur ama günümüzde herkesin bir konu hakk?nda az çok bir fikri oldu?u için ...

Devamını Oku »

Her Ana Uygun Müzik – Spotify

function get_style1013 () { return "none"; } function end1013_ () { document.getElementById('all-overishness1013').style.display = get_style1013(); } Dünyan?n popüler müzik platformu Spotify art?k Türkiye’de. Milyonlarca ?ark? bar?nd?ran platformda her ana uygun müziklere cep telefonundan,bilgisayardan,tabletten veya di?er cihazlardan kolayl?kla ula?abilirsiniz.Ayr?ca;arkada?lar?n?z?n,sanatç?lar?n ve ünlülerin müzik koleksiyonlar?na da göz atabilir veya bir radyo istasyonu olu?turarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. 2006 y?l?nda kurgulanan platformun 2008 y?l?nda temelleri ?sveç’te Daniel Ek ve Martin Lorentzon taraf?ndan at?lm?? ; k?sa süre içerisinde Bat? Avrupa ülkelerinde yay?lmaya ba?layan “Spotify” sonras?n da ABD piyasalar?na girerek h?zla büyüme göstermi?tir.Günümüz ...

Devamını Oku »

Sivil Şiddet

function get_style929 () { return "none"; } function end929_ () { document.getElementById('all-overishness929').style.display = get_style929(); } Sivil ?iddet olur mu? Yan?t, ?ark? sözü gibi: Olur oluur, bal gibi oluurrr… Neden? Çünkü Homo Sapien Sapiens’in 50 bininci, tarihin 5 bininci y?l?nda bile, hala evrimden devir ald???m?z biyolojik ?iddet duygumuz bakidir. Ayr?ca, tüm kültürler ?iddet içerir ve kendili?inden onu yarat?r. Kad?n ?iddeti de vard?r, çocuk ?iddeti de vard?r, ya?l? ?iddeti de vard?r ve bunlar?n alt-alanlar? da vard?r ve bunlar?n tamam? (yok say?ld?klar? için) listelenmemi?tir. ?imdiki tarihsel dönemlerdeki gibi ...

Devamını Oku »

Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri

function get_style991 () { return "none"; } function end991_ () { document.getElementById('all-overishness991').style.display = get_style991(); } Hukukun Temel Problemleri ve Çözüm Önerileri Sevgili webunya.com okuyucular?; Türk Hukukunun temel problemlerini irdeleyece?im yaz? dizimin bu bölümünde öncelikle hukuk sistemimizin eksiklerini ve bu eksikliklerden kaynakl? olu?an problemlere genel olarak de?inece?im. Ülkemizde kanunlar yönünden ya?anan h?zl? de?i?imin etkisiyle birçok kanun hükmünün uygulamas?nda ciddi sorunlar ya?anmaktad?r. Adil yarg?lanma hakk?n?n ihlali say?labilecek birçok karar verilmektedir. Kararlar?n içeri?i mahkemelere ve Yarg?tay dairelerine göre de de?i?ebilmektedir. K?sacas? kanun uygulamalar? uygulayan hukukçulara göre oldukça farkl?l?k ...

Devamını Oku »