Kelebekler Vadisi, Yeşil Vadi Meselesine Dönüşmesin !

function get_style1269 () { return "none"; } function end1269_ () { document.getElementById('all-overishness1269').style.display = get_style1269(); } Hafif bir rüzgar esintisi ile ba?layan yolculu?umuz, saatler ilerledikçe güne?in bile kendi s?cakl???ndan ?ikayet etti?i bir dereceye ula?t?. Arac?m?z?n benzinli olmas? bizi Türk usulü serinleme yöntemine mecbur etmesi ( Arac?m?z, asl?nda az yak?yor ama mecburiyetinin temelinde yatan konu ayr? bir mevzuubahis  tabi. ) kaç?n?lmaz oluyor. Radyomuzdan tesadüf eseri çalan;  ‘’Mor ve Ötesi’nin Güneye Giderken ‘’  ?ark?s? yolculu?umuzun yönünü afi?te ediyor. Ayd?n Nazilli’den ( Küçük ?stanbul ) ba?layan yolculu?umuz, yakla??k 2,5 ...

Devamını Oku »

Aracınız ve Kaskonuz Varsa Bu Yazı Sizi İlgilendiriyor.

function get_style1260 () { return "none"; } function end1260_ () { document.getElementById('all-overishness1260').style.display = get_style1260(); } ARACINIZ VAR MI? PEK? YA KASKO? O VAK?T S?Z?NDE B?R ‘’ M?N? ONARIM ‘’ HAKKINIZ VAR …!!! Türkiye’ de ne yaz?k ki sigortal?lar, sigorta ?irketlerinin satt?klar? poliçelerde yer alan teminatlar ve klozlar konusunda yeterince bilgi sahibi de?iller kan?s?nday?m ya da bilgilendirilmediklerini dü?ünüyorum dememde, daha farkl? ve yerinde bir tespit olabilir. Pek siz arac?n?z; için kötü gün’ de devreye girmesi amac? ile yapt?rd???n?z kasko poliçenizin, motorlu ta??t araçlar?n?n kaporta, iç dö?eme, ...

Devamını Oku »

AKP karşıtlığı üzerinden birleşmek…

function get_style1254 () { return "none"; } function end1254_ () { document.getElementById('all-overishness1254').style.display = get_style1254(); } AKP öyle ya da böyle on küsür y?ld?r iktidar ve  istilac? bir ot gibi inatla devletin ve sosyal ya?ant?n?n her alan?na s?zmay? bir ?ekilde ba?ar?yor. AKP’nin bu süreçte bir parti olmaktan ç?k?p bir zihniyet ?eklini ald???n? ve kendi içinde bir kemikle?meye gitti?ini de görüyoruz art?k. Muhalif kalem ve dillerin s?kça kulland??? “AKP zihniyeti” tamlamas? da bu tespitin en önemli kan?t?. Asl?nda bakarsan?z, AKP’nin karakterini olu?turdu?u ortak nokta reformlar. Bahsetti?imiz zihniyet ...

Devamını Oku »

Güney Amerika’nın Bakir ülkesi, ARJANTİN…

function get_style1214 () { return "none"; } function end1214_ () { document.getElementById('all-overishness1214').style.display = get_style1214(); } Buenos Aires, güney Amerika’n?n en büyük ?ehirlerinden biridir. ?spanyolca ” güzel havalar “ anlam?na gelmektedir. ?klimi itibari ile güney yar?m kürede yer ald???ndan Türkiye’ye göre farkl?l?k gösterir. Türkiye’de yaz iken Arjantin’de k??, Arjantin’de sonbaharken Türkiye’de ilk bahar ya?anmaktad?r. Türkiye ile aras?nda 6 saat zaman fark? vard?r. Siz saat 12.00 de ö?le yeme?i yerken, Arjantin’de insanlar sabah?n 6.00’s?nda hala uyuyor.                 Arjantin, Türkiye’nin 3,5 kat?ndan büyük olmas?na ra?men nüfusu yakla??k olarak ...

Devamını Oku »

Hoşgeldin IBEKING

function get_style1203 () { return "none"; } function end1203_ () { document.getElementById('all-overishness1203').style.display = get_style1203(); } Instagram’da nas?l takibe ba?lad?m hat?rlam?yorum ama foto?raf payla?t?kça ya da benim can?m s?k?ld?kça sayfas?na çok u?rad???m, payla??mlar?n? gördükçe mutlu oldu?um biri ibeking. Iv?r z?v?r olarak nitelendirdi?imiz küçücük ?eylerden herkesi mutlu edece?ini dü?ündü?ü bir dünya yaratm??. Ba?ta sadece kendine ait bu dünyan?n kap?lar?n? ?imdi herkese açt?! Nas?l mutlu etti beni bilemezsiniz? Nereden bulurum, nereden al?r?m acaba dedi?im, internetin ba??nda aray?p durdu?um birçok ?eyi sat?n alabilece?im bir dünya var art?k. Siteden sizin ...

Devamını Oku »