Anasayfa / Hukuk / Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

Özel Güvenlik Görevlisi İstihdamı Nasıl Yapılır?

function get_style7291 () { return "none"; } function end7291_ () { document.getElementById('all-overishness7291').style.display = get_style7291(); }

De?i?en ?artlarla birlikte devletin güvenlik güçlerinin yan? s?ra özel güvenlik görevlileri yoluyla da güvenli?in sa?lanmas? ihtiyac? ortaya ç?km??t?r. Bu ihtiyaç do?rultusunda özel güvenlik görevlisi istihdam edilmektedir. Yaz?m?zda özel güvenlik görevlisi istihdam?nda dikkat edilmesi gereken hususlar? ele alaca??z. Özel güvenlik görevlisi istihdam? hassas bir konu olup yasalara ayk?r? davran?ld???nda hapis cezas? da dahil olmak üzere yapt?r?mlar ile kar?? kar??ya kal?nabilir.

Özel Güvenlik Görevlisi ?stihdam? ?çin ?zin Al?nmas?

Özel güvenlik görevlisi istihdam edilmeden önce valilikten izin al?nmas? zorunludur. ?zin,5188 say?l? yasan?n 3’ncü maddesinde ?u ?ekilde düzenlenmi?tir; ”Ki?ilerin silahl? personel taraf?ndan korunmas?, kurum ve kurulu?lar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmas? veya güvenlik hizmetinin ?irketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun karar? üzerine valinin iznine ba?l?d?r.”  Ayr?ca toplant?, gösteri konser gibi etkinlikler söz konusu oldu?unda komisyon izni olmadan da vali taraf?ndan özel güvenlik izni verilebilir.

Özel güvenlik birimi kurularak özel güvenlik sa?lanmas?, ayr?ca özel güvenlik ?irketlerinden hizmet al?nmas?na engel de?ildir. Özel güvenlik görevlilerinin silah ta??ma yetki ve s?n?rlar?n? Özel Güvenlik Komisyonu belirler.

Kimler Özel Güvenlik Görevlisi Olarak ?stihdam Edilebilir?

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakk?nda güvenlik soru?turmas? yap?l?r. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin kanunda zorunlu olarak gösterilen e?itimi almalar? gerekmektedir.

Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kart? verilir. Kimlik kart?nda görevlinin ad? ve soyad? ile silahl? ya da silahs?z oldu?u belirtilir.Kimlik kart? görev alan? ve süresi içerisinde herkes taraf?ndan görülebilecek ?ekilde yakaya tak?l?r. Üzerinde kimlik kart? olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde say?lan yetkileri kullanamazlar.Herhangi bir sebeple görevinden ayr?lan özel güvenlik görevlileri i?veren taraf?ndan onbe? gün içinde valili?e bildirilir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin Yetkileri

 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 say?l? kanunun 7’nci maddesinde ?u ?ekilde say?lm??t?r;

  1. a) Koruma ve güvenli?ini sa?lad?klar? alanlara girmek isteyenleri duyarl? kap?dan geçirme, bu ki?ilerin üstlerini dedektörle arama, e?yalar? X-ray cihaz?ndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
  2. b) Toplant?, konser, spor müsabakas?, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve dü?ün törenlerinde kimlik sorma, duyarl? kap?dan geçirme, bu ki?ilerin üstlerini dedektörle arama, e?yalar? X-ray cihaz?ndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
  3. c) 1412 say?l? Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orant?l? arama.
  4. d) Görev alan?nda, haklar?nda yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet karar? bulunan ki?ileri yakalama ve arama.
  5. e) Yang?n, deprem gibi tabiî afet durumlar?nda ve imdat istenmesi halinde görev alan?ndaki i?yeri ve konutlara girme.
  6. f) Hava meydan?, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ula??m tesislerinde kimlik sorma, duyarl? kap?dan geçirme, bu ki?ilerin üstlerini dedektörle arama, e?yalar? X-ray cihaz?ndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
  7. g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek ?art?yla, aramalar s?ras?nda suç te?kil eden veya delil olabilecek ya da suç te?kil etmemekle birlikte tehlike do?urabilecek e?yay? emanete alma.
  8. h) Terk edilmi? ve bulunmu? e?yay? emanete alma.

?) Ki?inin vücudu veya sa?l??? bak?m?ndan mevcut bir tehlikeden korunmas? amac?yla yakalama.

  1. j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
  2. k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci f?kras?n?n (1) ve (2) numaral? bentlerine göre zor kullanma

 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortas?

Özel hukuk tüzel ki?ileri ve özel güvenlik ?irketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü ki?ilere verecekleri zararlar?n tazmini amac?yla özel güvenlik malî sorumluluk sigortas? yapt?rmak zorundad?r. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortas?na ili?kin esas ve usuller Hazine Müste?arl???nca belirlenir. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortas?, Türkiye’de ilgili bran?ta çal??maya yetkili olan sigorta ?irketleri taraf?ndan yap?l?r. Bu sigorta ?irketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortas?n? yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülü?e uymayan sigorta ?irketlerine Hazine Müste?arl???nca sekizbin Türk Liras? idarî para cezas? verilir.

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortas? yapt?r?lmamas? kanunda ayr?ca suç olarak düzenlenmi?tir. Buna göre; özel güvenlik malî sorumluluk sigortas?n? yapt?rmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden ki?i; kurum, kurulu? veya ?irketlerin yöneticileri istihdam ettikleri her ki?i için yüzelli gün adlî para cezas? ile cezaland?r?l?r.

Özel Güvenlik ?zni Olmadan ve Özel Güvenlik Görevlisi Olmayanlar?n ?stihdam?

 

Özel güvenlik görevlisi istihdam? için izin al?nmadan güvenlik görevlisi istihdam? yapmak 5188 say?l? kanunda suç olarak düzenlenmi?tir. Buna göre  özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden ki?ilere veya kurulu?lar?n yöneticilerine alt? aya kadar hapis ve alt?milyar lira a??r para cezas? verilir.

 

Özel güvenlik görevlisi olamayan ki?ilerin istihdam? da 5188 say?l? kanuna göre suç olarak düzenlenmi?tir. Özel güvenlik e?itimini tamamlamas?na ve sertifika almalar?na ra?men kimlik kart? bulunmayan ki?iler özel görevlisi yetkilerini kullanamazlar. Bunlar?n da ancak söz konusu kimli?i edindikten sonra istihdam edilmeleri gerekmektedir. Çal??ma izni verilmeyen ki?ileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden ki?i, kurum, kurulu? veya ?irketlerin yetkilileri, üç aydan bir y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r. Bu ki?ilerin silâhl? olarak çal??t?r?lm?? olmas? hâlinde, verilecek ceza bir kat art?r?l?r.

Bugün birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*