Anasayfa / Köşe Yazıları / Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Tedavinin HIV bula?lar?n? kesin olarak önledi?ine yeni ve güçlü bir kan?t daha;  343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULA?!
 

E?cinsel çiftlerle yap?lan Uluslararas? ara?t?rman?n sonucuna göre vücutlar?ndaki HIV düzeyi BEL?RLENEMEYEN HIV pozitif bireylerden negatif partnere H?Ç bula? gerçekle?medi!

Partnerlerden birinin HIV pozitif di?erinin HIV negatif oldu?u, 343 e?cinsel  serodifferent* çiftin kat?l?m?yla yap?lan ara?t?rmada, 16.899 kez kondom kullanmadan gerçekle?en cinsel temas hiçbir HIV negative kat?l?mc?n?n HIV ile enfekte olmad???na dair rapor, Temmuz ay?nda Paris’te düzenlenen ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da kat?ld??? 9. HIV Bilimleri Konferans?’nda (IAS 2017) yap?lan bir sunumla aç?kland?.

* Partnerlerden birinin HIV pozitif di?erinin HIV negatif  oldu?u çiftlere verilen bir di?er isim; SeroDifferent

The Opposites Attract (ters kutuplar birbirini çeker) ad? verilen bilimsel çal??mada partnerlerden birinin ilaç tedavisi (ART) alt?nda BEL?RLENEMEYEN düzeye bask?lanm?? HIV pozitif oldu?u e?cinsel erkek çiftler aras?nda HIV bula??s? gerçekle?ip gerçekle?medi?i ara?t?r?ld?. Çal??mada, HIV pozitif partnerlerin viral yükleri, çal??ma süresi boyunca “BEL?RLENEMEYEN düzeyde” olarak kay?t alt?na al?nd?. Ara?t?rman?n kat?l?mc?lar? Avusturalya, Bangkok ve Rio de Janeiro’da yer alan kliniklerde takip edildiler.

Opposites Attract ile bulunan kan?tlar, #hivbilgisi blogumuzda da yay?nlad???m?z PARTNER Study’de bulunan kan?tlara eklenerek, ilaç tedavisi (ART) alt?nda tamamen bask?lanm?? ve BELIRLENEMEYEN viral yük düzeyine inen HIV pozitif bireylerin cinsel ili?ki ile virüs BULA?TIRMAYAN bir seviyeye eri?tiklerini aç?kca ortaya kondu. Sonuçlar bir araya getirildi?inde, her iki çal??mada da, e?cinsel erkek çiftlerin 40.000’den fazla (kondom kullanmaks?n?z?n) ili?kide hiç bir yeni HIV bula? vakas? kay?tlara geçmedi.

Tüm bu sonuçlar geçti?imiz günlerde Paris’te düzenlenen HIV Bilimleri Konferans?’n?n organizatörü olan IAS (International AIDS Society – Uluslararas? AIDS Toplulu?u) ve UNAIDS gibi önemli kurulu?lar taraf?ndan da imzalanan ve K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un da Uluslararas? partneri  ve sözcüsü oldu?u  kampanyan?n ortak bildirileri imzalanan Prevention Acces Campaign (Tedaviye Eri?im Kampanyas?) taraf?ndan sürdürülen U=U Kampanyas?’n?n (Undetectable =  Untransmittable / Belirlenemeyen = Bula?t?rmayan) tüm söylemlerini bilimsel verilerle kan?tl?yor.

Yukar?da bahsi geçen çal??malar ayn? zamanda, e?er söz konusu çiftten pozitif olan? düzenli olarak ilaç tedavisi kullan?yorsa, ba?ka bir cinsel yolla bula?an enfeksiyon (CYBE) olmas? durumu bile HIV bula??s? riskini artt?rmad???n? ortaya koyuyor. Opposites Attract ara?t?rmas?nda kat?l?mc?lar?n %6’s?nda, Partner Study’nin kat?l?mc?lar?n?n ise %17,5’unda HIV d???ndaki di?er CYBE’ler (sifilis vb.) tespit edilmi?ti.

Ara?t?rma sonuçlar?na göre, e?er viral yük henüz BEL?RLENEMEYEN düzeyde olsa bile, cinsel ili?kideki rolün bula??y? etkilemedi?ini tespit etmi? durumda.

Kayda de?er ve çal?ma hakk?nda ?üphe uyand?ran bir di?er önemli veric Opposites Attract ara?t?rmas? s?ras?nda, 3 erkek bireyin HIV ile enfekte olmas?yd?. Ancak daha sonra yap?lan genetik analizlerle, bula?an virüsün, esas cinsel partnerin d???nda henüz viral yükü bask?lanmam?? ba?ka bireylerden bula?t??? tespit edildi. Bu veri ART kullanan ve virüsleri BEL?RLENEMEYEN düzeye bask?lanm?? HIV pozitif bireylerin virüsü BULA?TIRMADI?INI ayn? çal??ma içinde ikinci kez kan?tlam?? oldu.

Ara?t?rma yetkililerinden Andrew Grulich’ten edinilen bilgiye göre, çal??man?n Thailand’da yürütülen bölümünde, erkek kat?l?mc?lar?n %40’?, çal??maya kat?ld?klar?nda henüz antiretroviral tedaviye (ART) ba?lamam??lard?, ancak çal??ma ?artlar?na uygun olarak bu grup hemen tedavi alt?na al?narak, takiplerinde de k?sa sürede viral yüklerinin bask?lanarak BEL?RLENEMEYEN düzeye indikleri gözlemlenmi?tir. Tedaviye yeni ba?layan bu grupta, viral bask?lanma gerçekle?inceye kadar kondom ile cinsel ili?kiye girilmesi sa?lanm??t?r.
 

PARTNER Study’de ana konu HIV ile ba?lant?s?z baz? ba?ka bula??lar (Sifilis vb.) tespit edilmi?ti. ?ki çal??ma aras?ndaki bu fark?n ise, Opposites Attract’a kat?lan HIV negatif partnerlerden %24’ünün PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis – Erken Dönem Bula?? Önleme Tedavisi) kullanmakta olmalar? dü?ünülmektedir.

aidsmap.com’un görü? istedi?i ara?t?rmac?lardan Benjamin Bavinton, Opposites Attract kat?l?mc?lar?ndan PrEP tedavisi kullananlar?, bu tedaviyi tercih etmelerindeki sebebin, as?l partnerlerinden ba?ka bir partnerle ili?kiye girdiklerinde HIV bula??s?na maruz kalmak istememeleri oldu?unu belirtti.

ABD Ulusal Allerji ve Bula??c? Hastal?klar Kurumu Direktörü Nobel ödüllü Dr. Anthony Fauci, geçti?imiz günlerle düzenledi?i, viral yük ve bula??c?l?k konulu bas?n konferans?nda, “Bir bilim insan?, muthemel risklerden bahsederken ‘asla’ kelimesini asla kullanmamal?. Fakat bu sefer, tedavi alt?nda ve tespit edilemeyen viral yüke sahip bir HIV pozitif bireyin, HIV bula?t?rma riskininölçülemeyecek kadar dü?ük oldu?unu ve bunun da asl?nda ‘bula??c? de?ildir’ demekle e?de?er oldu?unu söyleyebiliriz. Kar??la?t???m?z bu durum bilimsel aç?dan bakt???m?zda, ‘bilimsel gerçek’ dedi?imiz ?eylerin asl?nda bu çal??malardaki gibi ezici kan?tlardan olu?tu?unu söyleyebiliriz.”

UNAIDS’?n Direktör Yard?mc?s? Dr. Luiz Loures ise, “Korunma amaçl? tedavinin toplumsal etkisi dü?ünüldü?ünde, kurulu?umuz, tedavi alt?nda olan ve bula??c?l??? söz konusu olmayan bireylerin toplumdaki say?s? artt?kça, mesela San Francisco, Sao Paulo ve Nairobi gibi ?ehirlerde, HIV’in etki alan?n?n da darald??? gözlemledi” dedi.

Paris’te düzenlenen 9. HIV Bilimleri Konferans?’n?n (IAS 2017) kapan?? gününde KIrm?z? Kurdele ?stanbul  sözcüsü oldu?u Uluslararas? U = U (Belirlenemeyen = Bula?t?rmayan) kampanyas? ad?na ana oturumda konu?ma yapan tedavi aktivisti Arda Karap?nar ‘’Elimizde HIV virüsü BEL?RLENEMEYEN düzeye bask?lanm?? HIV pozitiflerin virüsü bula?t?rmad?klar?na ve kimseye risk yaratmad?klar?na dair yeteri kadar kan?t var. ?imdi yap?lmas? gerekenler, HIV ta??yan herkesin hemen tedaviye ba?lamas? için daha çok test imkan? sunmak ve HIV tedavisi gören bireylerin ilaç ve test hizmetlerine kesintisiz eri?imini sa?lamak.

Bu kan?tlara göre ise HIV pozitif bireyleri ayr?mc?l??a maruz b?rakman?n akla uygun hiç bir yan? yok’ ifadelerini aktard?.

U=U kampanyas?n?n arkas?nda, Harvard mezunu bir avukat ve tedavi aktivisti olan Bruce Richman bulunuyor. Kampanya hakk?nda konu?an Richman “2003 y?l?nda tan? ald???mda, bu enfeksiyonu sevdi?im ki?iye bula?t?raca??mdan çok korkmu?tum ve ayn? zamanda bana ‘sen bula??c? bir enfeksiyon ta??yorsun’ diye hat?rlatan ilaçlar? hergün almaktan da kaç?nm??t?m. En sonunda 2012 y?l?nda tedaviye ba?lad???mda doktorum bana e?er viral yüküm bask?lan?rsa art?k bula?t?r?c?l???m?n söz konusu olmayaca??n? söylemi?ti” diye belirtti ve sözlerine ?öyle devam etti:

“Doktorun söylediklerini ilk duydu?umda içimde olu?an sevinç duygusu, zamanla kendisini öfkeye dönü?türdü, çünkü buldu?um her internet sitesinde benim hala bula?t?r?c?l?k konusunda yüksek bir risk ta??d???m yaz?yordu. Asl?nda yenilikçi bilim, toplum taraf?ndan bilinmesi gereken bir gerçe?i yaymada yenilikçi davranam?yordu. Doktorlar?n art?k bu sorumluluktan kaçmayarak, bir bir tüm hastalar?na bunu aç?klamalar? laz?md?. Bu yüzden doktorlarla i?birli?i yaparak U=U Ortak Bildirisini yay?nlad?k. Böylelikle HIV’in damgala?t?r?c? ve ötekile?tirici etkisini yok ederek, bireylerin tedaviye ba?lamalar?n? desteklemek ve art?k enfeksiyon yay?l?m?n? durdurmam?z gerekmektedir. Bunun için de, bildirimizi yeni onaylayan UNAIDS gibi kurulu?lara ve daha çok otoriteye ihtiyac?m?z bulunmaktad?r.”

Referans
Bavinton B et al. (yay?nlayan Grulich A) HIV treatment prevents HIV transmission in male serodiscordant couples in Australia, Thailand and Brazil. 9th International AIDS Society Conference on HIV Science, Paris, abstract no TUAC0506LB, July 2017.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*