Anasayfa / Magazin / On Parmağında On Marifet !

On Parmağında On Marifet !

On Parmağında On Marifet !

Ajlan Büyükburç’?n an?s?na kurulan Ajlan Records’tan müzik dünyas?na yepyeni bir isim: Fatih Melek, Demolar ad?n? verdi?i single’?yla müzikseverleri selaml?yor. Aslen mühendis olmas?na ra?men y?llard?r müzik endüstrisinde çal??an Fatih Melek’in ke?fedilmeye haz?r ?ark?lar? bu yaz?n en çok konu?ulan i?lerinden olacak.

Ünlü ileti?imci Özgür Aras ‘?n 1999 y?l?nda bir trafik kazas?nda hayat?n? kaybeden ?ark?c? Ajlan Büyükburç ‘un ad?n? ya?atmak amac?yla kurdu?u müzik ?irketi Ajlan Records’un yeni projesi Fatih Melek “Demolar” single’? geçti?imiz gün müzikseverlerle bulu?tu.

Y?llard?r müzik sektörünün mutfa??nda çal???p pek çok ?ark? ve müzik yaz?s?na imza atan Fatih Melek ‘in “Demolar” single ‘?nda 2 ?ark? bulunuyor. Albümün en önemli özelli?i ise ?ark?lar?n demo tabir edilen okuma halleriyle dinleyiciyle bulu?uyor olmas?. Dinleyicilere samimi bir çal??ma sunduklar?n? belirten Fatih Melek’in albüm prodüktörlü?ünü Özgür Aras yaparken ?ark?lar?n düzenlemelerinde ise O?uz Çetiner imzas? bulunuyor.

 

FAT?H MELEK K?MD?R? : Kendisini bildi bileli çok s?k? bir müzik dinleyicisi olan Fatih Melek 90’larda ç?kan hemen her albümü dinler kartonetlerine kadar ezberlerdi. Bu ilgisi büyüdükçe artmaya devam etti. Bir yandan kendi ?ark?lar?n? yazarken bir yandan müzik endüstrisinde çal??t?. Asl?nda ?TÜ mezunu bir telekomünikasyon mühendisi olmas?na ra?men müzi?e olan sevgisi hep a??r bast?. Müzik ve konser sektörünün mutfa??nda çal???rken sadece ?ark? de?il çok say?da müzik yaz?s? da yazd?. Ülkenin müzik piyasas?ndaki hareketleri kapsaml? müzik dosyalar?yla çe?itli mecralarda yay?nland?. Pek çok ?ark?c?ya geri vokal yapan Fatih Melek, ald??? ?an e?itiminin ard?ndan demolar yaparak yazd??? ?ark?lar? seslendirmeye ba?lad?.

Fatih Melek tüm bunlar?n yan?nda ba?ar?l? bir reklam yazar?. Eurovision’un da s?k? bir takipçisi olan Fatih Melek’in bu y?l yaz?p söyledi?i müzikli bir parodi videosu tüm Avrupa’da büyük be?eniyle kar??land?, ?ngiltere’nin en popüler haber sitelerine, Fransa’n?n Eurovision radyolar?na kadar ula?t?.

instagram/fatihmelek3

twitter/fatihmelek

fatihmelek.net

Hakkında Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*