Anasayfa / Tüketici Rehberi / Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

Ön ödemeli (maketten) konut satış sözleşmeleri

function get_style5023 () { return "none"; } function end5023_ () { document.getElementById('all-overishness5023').style.display = get_style5023(); }

Ön ödemeli konut sat?? sözle?meleri di?er ad?yla maketten konut sat??lar? 6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanunun 40-46 maddeleri aras?nda düzenlenmi?tir. Bu konuda taslak halinde bulunan yönetmelik henüz yay?nlanmad???ndan de?erlendirmemiz 6502 say?l? kanun çerçevesinde olacakt?r. Ön ödemeli konut sat??? problemlerin ya?and???, müteahhitlerin para al?p konutlar? tamamlamad???, paray? toplay?p ortadan kayboldu?u ya da tüketicinin istedi?i gibi konut in?a edilmedi?i problemli bir aland?r. Geçmi?te bu konuda bir çok tüketici zarara u?ram??t?r. Bu sebeple ön ödemeli konut sözle?mesi yap?lmadan önce iyi ara?t?r?lmal?, iyi dü?ünülmelidir.

Ön Ödemeli Konut Sat?? Sözle?meleri Nedir?

6502 say?l? kanunun 41/1 hükmü “Ön ödemeli konut sat?? sözle?mesi, tüketicinin konut amaçl? bir ta??nmaz?n sat?? bedelini önceden pe?in veya taksitle ödemeyi, sat?c?n?n da bedelin tamamen veya k?smen ödenmesinden sonra ta??nmaz? tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendi?i sözle?medir.”Ön ödemeli konut sat??? sözle?mesi yap?ld???nda ortada henüz haz?r bir konut yoktur. Konutun paras? ödenmeye ba?lan?r ve ayn? zamanda konutun in?as? yap?lmaya devam eder. Tüketicilere sözle?menin Kurulmas?ndan en az bir gün önce Bakanl?kça belirlenen hususlar? içeren ön bilgilendirilme formu verilmesi zorunludur. Bunun yan?nda yap? ruhsat? al?nmadan ön ödemeli konut sat??? sözle?mesi yap?lamaz.

Ön Ödemeli Konut Sat??? Sözle?melerinde ?ekil ?art?

Ön ödemeli konut sat?? sözle?mesinin tapu siciline tescil edilmesi ve sat?? vaadi sözle?mesinin de noter de düzenleme ?eklinde yap?lmas? gerekir. Bu kurala uyulmamas?n? sat?c? sonradan tüketici aleyhine ileri süremez. Geçerli sözle?me yap?lm?? olmad?kça sat?c? tüketiciden hiçbir ödeme talep edemeyece?i gibi, tüketiciyi borç alt?na sokan k?ymetli evrak, senet ya da ba?ka bir belge de talep edemez.

Ön Ödemeli Konut Sözle?melerinde Sat?c?n?n Teminat Gösterme Yükümlülü?ü

Bakanl???n, konut say?s? ya da bedele göre belirleyece?i kriterlerin üzerindeki büyüklükteki projeler için sat?c? ön ödemeli konut sat???na ba?lamadan önce bina tamamlama sigortas? yapt?rmas? zorunludur. Bina tamamlama sigortas? kapsam?nda sa?lanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masas?na dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. Bunun yan?nda belirlenen büyüklü?ün üzerindeki projeler için sat?c?,bina tamamlama sigortas? yapt?rmay?p tüketici lehine de teminat gösterebilir. Henüz yay?mlanmayan Ön Ödemeli Konut Sat??lar? Hakk?ndaki Yönetmeli?in 12. maddesindeki  düzenlemeye göre konutun adedi otuzun üzerindeki projelerde konut sat??lar?na ba?lamadan sat?c?; hak edi? sistemi, ba?l? kredi, banka teminat mektubu ya da bakanl?kça kabul görmesi gereken ba?ka bir teminat? tüketici lehine teminat olarak gösterebilir. Ama söz konusu yönetmelik taslak halinde olup henüz yasala?mam??t?r.

Ön Ödemeli Konut Sözle?melerinde Tüketicinin Cayma Hakk?

Tüketici on dört gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir cezai ?art ödemeden sözle?meden cayma hakk?n? sahiptir. Cayman?n geçerli olabilmesi için on dört gün içerisinde sat?c?ya yöneltilmi? olmas? yeterlidir. Henüz yay?nlanmayan yönetmeli?e göre cayma hakk?n?n sat?c?ya noter arac?l???yla ya da iadeli taahhütlü mektup ile yöneltilmi? olmas? gerekti?i düzenlenmi?tir. ?spat aç?s?ndan olmas? gereken ve tüketici lehine olan da budur.  Sat?c?, cayma hakk? konusunda tüketiciyi bilgilendirdi?ini ispatla yükümlüdür. Bunun d???nda e?er ta??nmaz?n k?smen ya da tamamen ba?l? kredi ile al?nm?? olmas? halinde kredi on dört günlük cayma süresi geçmeden yürürlü?e girmez. Sat?c?n?n mü?terilerine kredi sa?layan finans kurulu?u cayma süresi içerisinde faiz, komisyon ve masraf ad? alt?nda hiçbir masraf talep edemez. Cayma hakk? kullan?ld?ktan sonra sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren on gün içinde tüketici edimlerini iade eder.

Ön Ödemeli Konut Sözle?melerinde Konutun Teslimi Süresi

Ön ödemeli konut sat??? sözle?melerinde konutun devir ve teslimindeki üst s?n?r 6502 say?l? kanun md. 44’de ?u ?ekilde düzenlenmi?tir; “ Ön ödemeli konut sat???nda devir veya teslim süresi sözle?me tarihinden itibaren otuz alt? ay? geçemez. Kat irtifak?n?n tüketici ad?na tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetli?in devri hâlinde de devir ve teslim yap?lm?? say?l?r.”

Ön Ödemeli Konut Sözle?melerinde Sözle?meden Dönme

Yukar?da sözle?meden caymay? anlatm??t?k. Bu konu ba?l??? alt?nda ise sözle?meden dönme konusunu i?leyece?iz. Okuyucular?m?z?n kavramlar? kar??t?rmamas? için dönme ve cayman?n fark?n? aç?klamakta fayda var. Cayma halinde sözle?me en ba??ndan hükümsüz olurken ve taraflar birbirinden edimlerini iade etmeleri istenebilirken, dönme halinde sözle?me hükümlerini do?urmu? ancak bir tak?m yükümlülükleri yerine getirmek ?art?yla bir taraf sözle?meyi sona erdirmektedir.

Ön ödemeli konut sat??? sözle?melerinde tüketicinin devir veya teslim tarihine kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözle?meden dönme hakk? bulunmaktad?r. Henüz yay?nlanmayan yönetmeli?e göre dönme hakk?n?n sat?c?ya noter arac?l???yla ya da iadeli taahhütlü mektup ile yöneltilmi? omas? gerekti?i düzenlenmi?tir. ?spat aç?s?ndan olmas? gereken ve tüketici lehine olan da budur. Sözle?meden dönülmesi durumunda sat?c?; konutun sat??? veya sat?? vaadi sözle?mesi nedeniyle olu?an vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden do?an masraflar ile sözle?me bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat?n ödenmesini isteyebilir. Sat?c?n?n sözle?meden dönülmesi halinde bedel talep edemeyece?i haller ise ?unlard?r;

1- Sat?c?n?n yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle sözle?meden dönülmesi,

2-Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalmas? sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma dü?mesi yüzünden sözle?meden dönülmesi,

3-Sözle?menin yerine ola?an ko?ullarla yap?lacak bir taksitle sat?? sözle?mesinin konulmas?na ili?kin önerisinin sat?c? taraf?ndan kabul edilmemesi yüzünden sözle?meden dönülmesi,

Bu hallerde sat?c? tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. 6502 say?l? yasan?n 45/3 hükmüne göre sözle?meden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belge, dönme bildiriminin sat?c?ya ula?t??? tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Sat?c?n?n ald??? bedeli ve tüketiciyi borç alt?na sokan her türlü belgeyi iade etti?i tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*