Anasayfa / Köşe Yazıları / Olumlu Düşünme Felsefesi Bir Zırvalık mıdır ?

Olumlu Düşünme Felsefesi Bir Zırvalık mıdır ?

Olumlu Düşünme Felsefesi Bir Zırvalık mıdır ?

function get_style2284 () { return "none"; } function end2284_ () { document.getElementById('all-overishness2284').style.display = get_style2284(); }

Uzun bir süredir gerçekten kim oldu?umu bulabilmek üzere, özüme do?ru bir yolculuk serüveni ya??yorum.  Bu yolculuk s?ras?nda ya?ad?klar?m?, duygular?m? da yaz?lar?mla aktarmaya çal???yorum.

Do?du?umuz andan itibaren aile, okul, arkada?lar, i? ortam?, din, gelenek, görenekler vs. gibi çevre taraf?ndan olu?turulmu?, bizim de benimsedi?imiz bir kimlik sahibi oluyoruz.  Kendimizde sevdi?imiz ya da sevmedi?imiz huy ve al??kanl?klar?m?z oldu?u kadar gurur duyduklar?m?z da oluyor..kendimiz tan?mlarken” ben ?öyleyim, böyleyim, onu severim, bunu sevmem” deriz ve liste uzay?p gider.

?tiraf etmem gerekirse ki; ben bunu çok yap?yorum art?k..bu  yolculuk süresince yüzle?meye ba?lad???m gerçeklerle  ki?ili?imin temel direkleri sanki birer birer y?k?l?yor. Bu kötü bir ?ey mi? Ya da iyi bir ?ey mi? ?kisi de de?il sadece gerçek.

 Bundan ?ikâyetçi de?ilim asl?nda. Üzerimdeki kal?n  kabu?u att???mda içinden de?erli bir inci tanesi ç?kmas?n? umuyorum belki de ..

Ego dedi?imiz bu yapay ki?ilik yokolunca geride kalan ne/kim olacak? Bu heyecan verici ve belki de biraz korkutucu.

 Hayat?m?n son 20 senesinden fazlas?nda ya?am felsefemi  “olumlu dü?ünmeyi ö?renmek ve ö?retmek” ve “daha iyi bir insan olabilmek üzere gayret etmek”  üzerine kurmu?tum. Dale Carnegie’nin “Dost Kazanma ve ?nsanlar? Etkileme Sanat?” ile Norman Vincent Peale’in “Olumlu Dü?ünmenin Gücü ve Olumlu Ya?aman?n Gücü” beni en çok etkileyen kitaplar olmu?tu. Özellikle Olumlu Dü?ünmenin Gücü neredeyse bir ba?ucu kitab?md?.

 Öyle ki 4 ay görevli olarak yurtd???na gitti?imde; ya?ad???m gerginlik, s?k?nt?, özlem gibi tüm duygularla ba?edebilmek için kitab?n orijinal bask?s?n? al?p okumu?tum. Bildi?im ba?ka bir yol da yoktu do?rusu;

 Sizi rahats?z eden duygulardan kaçmaya çal???yorsan?z;  yoksaymak, bast?rmak ya da dönü?türmek üzere bir ?eyler yapmam gerekir diye dü?ünürsünüz. Hislerinize teslim olmak bir kurban, ya da kazazede oldu?unuzu kabullenmek demekti. Daima, sorun varsa hemen çözüm de olmal? aray???nda biri olarak kendili?inden ruh halimin de?i?mesini bekleyemezdim. Onunla sava?mam gerekirdi.

Gelelim  beni ben yapt???na inand???m inançlar?m?n dumura u?ramas? a?amalar?na..

Yak?nda kat?lm?? oldu?um bir nefes kursunda, “ben iyi bir insan?m, daha da iyi bir insan olmak istiyorum”  diyenin ego oldu?unu çarpt?lar yüzüme önce.   Çünkü ben” iyi” isem demek ki baz? insanlar da “kötü” olmal?yd?; dahas? benim varl???m onlar?n olmas?na ba?l?yd?.  Bir tür kibir, üstünlük kurma durumu bu…

 ?kincisini de geçen gün okudu?um bir kitapta ya?ad?m. Osho’nun “Kendine Sayg?n?n Büyüsü “isimli kitab?nda olumlu dü?ünme felsefesi ile ilgili bir bölüm inançlar?m? sorgulamama neden oldu.

 Osho’ya benim gibi olumlu dü?ünmeye s?k? s?k?ya inanan biri diyor ki;” senin olumlu dü?ünme felsefesinin aleyhinde konu?tu?unu duymak benim için büyük bir ?ok oldu.”

“Sadece inanman?n yetmemesi ve üstelik s?k? s?k?ya inanmak; bunun arkas?nda bir zay?fl?k, ?üphe olmal?” dedi Osho. “?ok iki ?ey gerektirir: Bir yan?n derinlerde hakikati görür ve di?er bask?lay?c? yan?n ise onu görmek istemez. Bu çat??ma ?ok yarat?r.

Olumlu dü?ünme felsefesi sahte olmak, ikiyüzlü olmak demektir. Belli bir ?eyi görmek ve buna ra?men gördü?ün ?eyi inkâr etmek; kendini ve ba?kalar?n? kand?rmak demektir. Olumlu dü?ünme, Amerika’n?n insan felsefesine katt??? tek z?rva felsefedir.

Dale Carnegie’nin insanlar? etkilemek isteme fikrinin kendisi, sat?c? fikridir. Sat?c?, felsefeci oldu. Olumlu dü?ünme sadece insanlar? kand?rmakt?r. ?nsanlar? etkilemek ve dost edinmek, senin idealin haline gelirse,  rol yapmak ve insanlar?n istedi?i gibi davranmak zorunda kalacaks?n.

Bütün felsefe basit bir cümleye s?k??t?r?labilir.  ?nsanlar?n senden etkilenmesini istiyorsan sadece insanlar?n do?ru davran?? oldu?unu dü?ündükleri ?ekilde davran. Onlar?n idealindeki gibi olursun, onlar?n olmak istedi?i ama ba?aramad???. Elbette ba?ka birisinin ideali olamazs?n ama rol yapabilirsin, ikiyüzlü olacaks?n.

Çok insan? etkileyeceksen, o zaman hiç ?üphesiz bir sürü ki?ili?e, bir sürü maskeye sahip olman gerekecek.

Sürekli olmad???n biri gibi davranmak, oldu?un ?eyi gizlemek zorunda kalacaks?n. Bu bir insan? sahtekâr yapar.

Dale Carnege’nin felsefesi sahtekârlar yarat?r ama as?l amaç insanlar? etkilemektir. Neden?
?nsanlar? etkilemek sadece dost kazanmak için bir araçt?r. Kazanma kelimesinin alt?n? çizmek gerekiyor. Tüm politika bunun içinde. Ne kadar çok insan senin etkin alt?na girerse, o kadar güçlü olursun.

Bu nedenle politikac?lar konu?urken her zaman belirsiz bir dil kullan?r. ?stedi?in gibi yorumlayabilirsin. Böylece çok insan etkilenebilir. E?er çok aç?ksa ve söyledi?i tamamen bilimsel ise, belirsizlik olmadan kesin, sadece tek bir anlam? varsa, o zaman belki insanlar? huzursuz etmekte ba?ar?ya ula?acakt?r.

Etkilemek, müdahale etmek, kötüye kullanmak, seni sana ait olmayan bir yola sürüklemek, sana daha önce asla dü?ünmedi?in ?eyleri yapt?rmak demektir. Birisi söyledi?im bir ?eyde ya da oldu?um bir ?eyde bir hakikat görüyorsa bu ba?ka bir ?ey.

Kimseden etkilenme. Kimseye hayranl?k duyma. Bak, gör, fark?nda ol ve tercih yap. Fakat hat?rla sorumluluk senin. Asla kimseyi takip etme, çünkü bu ?ekilde kendinden uzakla??rs?n.

Dale Carnegie bütün bu olumlu felsefe, olumlu dü?ünme ekolünü ba?latt?; Olumsuz tatraf? görme, karanl?k taraf? görme. Sen görmeyince onun kayboldu?unu mu san?yorsun. Sadece kendini kand?r?yorsun. Gerçe?i de?i?tiremezsin. Olumsuz da olumlu kadar hayat?n parças?d?r. Birbirlerini dengelerler.

Benim yakla??m?m durumu oldu?u gibi görmektir. Bütünseldir, gerçekçi

?yi ve kötü, gündüz ve gece, ya?am ve ölüm, ikisi de oradad?r. Olumlu felsefeye de olumsuz felsefeye de kar??y?m.

Yar?m gerçek bütün bir yalandan çok daha tehlikelidir. Onu asla ke?fedemeyebilirsin.

Olumsuz dü?ünme felsefesini ö?ütleyen kimse olmamas?na ra?men ayn?s? olumsuz insanlar için de geçerlidir. Birisi gülümsüyorsa nedenini bulun. Arkas?nda gizledi?i bir ?ey olmal?. Gülümsemesine kanmay?n. Bazen sadece yapmac?k, formalite bir gülümseme, birini kar??laman?n uygar bir yolu olarak…

Bu nedenle olumsuz felsefe ekolü yok. Fakat esas?nda olumsuzlu?u gizlemek için olumlu felsefeye s?k? s?k?ya inan?rlar.

Sadece art? kutupla elektrik üretemezsin, eksi kutba da ihtiyac?n olacak. Do?al felaketlere bir ?ey diyemeyiz ama insan?n i?ini do?ru yapmamas? nedeniyle gerçekle?en felaketlere “?ikâyet etmeyin, olumlu bak?n” denmemeli. Suçlular?n kim oldu?unu bul ve olabildi?ince a??r cezalar almalr?n? sa?la.

?çten, dürüst, sahici ol…”

Bu okuduklar?mdan sonra hayat?m? tekrar gözden geçirdim.  Oysa sahte bir gülümseme hakiki bir somurtmadan iyidir… denmi?ti.

Olumlu dü?ünmeye ve ya?amaya çal??mak; bu kadar olumsuzlu?un ya?and??? bir dünyada, çok fazla enerji gerektiriyordu.

Benli?in kendi var olu?unun d???nda, ancak çaba ile üzerinde tutmaya çal??t??? olumlu dü?ünme örtüsü, uzun zaman içinde çok yorucu olmaya ba?l?yor.

Haks?zl??a u?rad???n? dü?ündü?ün durumlarda, sorumsuz davran??larla kar??la?t???nda, ne kadar öfkelensen de nezaketini korumak, olumlu yönünü bulmaya çal??mak;  y?llar içinde içten içe öfkenin birikmesine neden oluyor.

 Belki de gerekti?i anda bo?alt?lmayan bu öfke y?llar sonra s?k??m?? bir gaz?n küçük bir k?v?lc?mla infilak etmesi gibi büyük patlamalara ve büyük tahribatlara yol açabiliyor.

Her yaz?n?n bir sonuç paragraf? olur de?il mi? Bu durumda benim ç?kar?m?m,  fark?ndal???m ?udur ki;

Önemli olan ya?ad???m?z olaylara gerçek, samimi ve anl?k tepki verebilmektir. Sevgi, takdir, onay beklemeden, olumlu ve olumsuz dü?ünmeyi bir felsefe haline getirmeden… O zaman tepkiler haketti?i kadar? olaca??ndan tahrip gücü de fazla olmayacakt?r. Net olmak, ne istedi?ini veya istemedi?ini aç?kça aktarabilmek sürekli olumlu ya?amaya çal??maktan daha kolay olacakt?r mutlaka. Uygulayal?m, görelim…

Sevgiyle kal?n…

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*