Anasayfa / Köşe Yazıları / Öl Kızım!

Öl Kızım!

Öl Kızım!

function get_style5803 () { return "none"; } function end5803_ () { document.getElementById('all-overishness5803').style.display = get_style5803(); }

Hepimiz büyürken, büyüdü?ümüzde ne olaca??m?z? sorduklar?nda hayallerimizi payla?t?k… Balerin, bilim adam?, doktor, mühendis, oyuncu, ö?retmen, müzisyen falan filan. Ve bu soruyu soran hemen herkes, aferin dedi bize. Kimse uyarmad?, bu memlekette önce hayatta kalmay? ba?ar da, sonra becerebiliyorsan genetik mühendisi olursun diye…

Ah, üzerinize al?nmay?n beyler; biliyorum muhalif olanlar?n?z için di?erlerine göre zor olsa da hayat, be? kez evlenip iki e?inizi öldürseniz ya da e?inizi 37 yerinden b?çaklay?p yo?un bak?ma soksan?z bile, televizyona ç?kar?p hakl?l???n?z? savunma ?ans? veriyor bu ülkedeki ahlak size!

?zlemediyseniz bile duymu?sunuzdur ya?ananlar?. Tepkinizi d??a vurmad?ysan?z bile okkal? bir küfür savurmu?sunuzdur…

Büyüyüp kad?n olacaklara yap?lacak uyar?lar listenizi eminim siz de benim gibi bir kenara koymu?sunuzdur. Herkesin bildi?i ama kimsenin dillendirmedi?i detaylarda bo?ulmu?sunuzdur.

Abilerim, ablalar?m; k?z çocu?unuz varsa ya da ye?eniniz, onsekiz ya??na geldi?inde teslim etmek üzere ?u listeyi bir yere kaydediniz!

Sevgili genç k?z?m;

Çantandaki hayallere ula?abilmek için çok sava?man ve çok yorulman gerekecek. Ve bugüne kadar kimsenin yan?nda zikretmedi?i gerçekler zaman zaman yoluna ç?kacaklar. Her ?eye haz?rl?kl? olman ve gard?n? alman için bu liste, böyle durumlarla kar??la?t???nda e?ekten dü?mü?e dönme diye…

Bir kere “namus” iki bacak aras?ndad?r bu ülkede. Erkek yaparsa elinin kiri olur, sen yaparsan yollu olursun.

Ayn? okuldan e?it dereceyle mezun olsan?z bile, erkek arkada??n?n ba?vurdu?unuz i?i alma ihtimali seninkinden yüksektir, muhtemelen alaca?? maa? da.

Hiçbir erkek sabah i?e giderken k?l???na ikinci kez bakmayacak aynada, ama sen her sabah i?yeri tacizlerinden kaç?nmak için sa??n? solunu kontrol ederek ç?kmak zorunda kalacaks?n evden. Hatta sosyete pazar?ndan sahte bir yüzük al?p, ni?anl?y?m aya??na yatacaks?n uzak tutmay? ba?arabilmek için haddini bilmez ay?lar?.

Kötü bir gün geçiriyorsan mesela, mesela çok can?n s?kk?nsa, insanlar hemen “muayyen günün mü” diye soracaklar; i?in komi?i bunu kad?n arkada?lar?n da yapacaklar.

Güzel oldu?un için de ele?tirileceksin, ?i?man oldu?un için de, ??k olsan da, pasakl? olsan da, neye benzersen benze ele?tirecek bir ?ey bulurlar bu memlekette.

Çok çocuk istersen dalga geçecekler, e?itimsizlikle suçlayacaklar; hiç çocuk istemezsen “sende bir sorun” oldu?una inanacaklar, malum kuluçka makinesi olarak yarat?ld?n ya…

E?it haklar için sava?t???nda “feminist” diyecekler sana bu bir hakaretmi?çesine ve erkeklerden ve cinsellikten nefret etti?ini söyleyecekler olur olmaz her yerde.

Hep zay?f, korunmas?, kollanmas? gereken gözüyle bakacaklar sana. Mallar?ym??s?n gibi davranmaya kalkacaklar. Senin bedenin hakk?nda senin iznin olmadan kararlar alacaklar.

Oturmas?n? kalkmas?n? bilmen gerekti?ini savunacaklar sa?da solda, hak etmeyen kad?n?n dayak bile yemedi?ini iddia edecekler bunca cinayet aras?nda.

Ve televizyona ç?karacaklar katilini, alk??latacaklar milyonlara…

Ba??na geleceklere haz?r olman? bekleyecekler, hepsi normal olaylarm??ças?na…

Büyürken kimse anlatmayacak bunlar? sana, daha büyüyemeden gelin etmeye kalk??acaklar oysa…

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*