Anasayfa / Köşe Yazıları / Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Okan Kurt’un Avukatından Haciz Konusu İle İlgili Açıklama…

Ünlü ?ark?c? Demet Akalan’?n e?i Okan KURT eski orta??’n?n ba?latm?? oldu?u icra takibi ile kar?? kar??ya kalm??t?. Ancak Okan KURT’un avukat? konu ile ilgili olarak önemli bir aç?klama yapt?. ?lgililer hakk?nda ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???na suç duyurusunda bulunuldu?u belirtilen aç?klama ?öyle:

“Bahse konu haciz iddialar? asl?nda hiç varolmayan bir borcu tahsil etme gayretinden kaynaklanmakta, daha da önemlisi usulsüz tebligata dayanmaktad?r. Müvekkillerim ile hiç bir ilgisi bulunmayan alakas?z bir adrese tebligat yap?lm?? ve yine müvekkillerim ile hiçbir ba?lant?s? bulunmayan bir ?ah?s taraf?ndan gerçe?e ayk?r? bir beyanla müvekkilerim ad?na tebli? al?nm??t?r. Bu usulsüzlü?e sebep olan, göz yuman tüm ilgililer hakk?nda ve benzer suçlardan hakk?nda birçok mahkumiyet hükmü bulunan Osman Görgülü hakk?nda suç duyurusunda bulunulmu? olup soru?turma, ?zmir Cumhuriyet Ba?savc?l???n?n 2017/83601 dosya numaras? ile yürütülmektedir. ?laveten müvekkillerimin hiç haberi olmadan adeta arkadan dola?arak usule ayk?r? tebligatla yap?lmaya çal???lan haciz i?lemlerinin geçersizli?i ile ilgili dava da aç?lm?? olup çok k?sa bir sürede sonuçlanaca??ndan emin oldu?umuz bu dava sonucu kamuoyu ile e?zamanl? olarak payla??lacakt?r.”
Av. Ersoy AKDEM?R

Hakkında Webunya Magazin

Webunya Magazin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*