Anasayfa / Köşe Yazıları / Oğlan bizim kız bizim

Oğlan bizim kız bizim

Oğlan bizim kız bizim

function get_style5765 () { return "none"; } function end5765_ () { document.getElementById('all-overishness5765').style.display = get_style5765(); }

Uzun bir aradan sonra tekrardan yazmaya ba?layabildim. Ne A?ustostu ama! S?caklar radikal kararlar almam? engelliyor dedikten sonra almad???m karar kalmad?. Ne dengesiz kar?y?m valla…

A?ustos ay?n?n ba??nda patronumla 2 saatlik harika bir konu?ma yapt?k ve istifa ettim. Ondan sonra olay çingene pazarl???na döndü. Kar??l?kl? tehditler sonucunda tabi ki tüm param? sÖke sÖke ald?m… ?hbar süreme ba?lad?m. Ay ne e?lenceli bir dönemmi? o süreç. Resmen mahalle yanarken saç?n? tarayan orospu gibiydim. Hiçbir ?ey umrumda de?il ?irkette. 23 günde kendime baya güzel bir i? buldum ve 2 gün sonra ba?l?yorum… (Siz bu sat?rlar? okurken ba?lam?? olaca??m, bana 1-2 hafta müsade edin, oray? da biraz kar??t?ray?m). ?lk defa kurumsal bir yerde çal??aca??m için san?r?m biraz gerginim. Görü?meye y?rt?k jean ile gitti?im için bekleme s?ras?nda herkes bana garip garip bak??lar att?. Ya gençler b?rakal?m bu i?leri, biz giyinmesini de iyi biliriz… Bu arada baya ho? tipler var, o tipimle fazla kesi?me yapmad?m ama iyi yürürüm orda…

Sonras?nda geçen hafta sonu en sevdi?im çiftlerden biri olan UMME çifti evlendi. O kadar dans ettim ki valla kalçam a?r?yor. Önce sabah k?z?m?z? evden alma törenine kat?ld?k. Her?eyde gözlerim doluyor. Sonra en sevdi?im k?s?m ba?lad?. Davul-zurna! Sabah 11’de göbek ata ata ay?ld?k valla. Ak?am dü?ün için süslendim püslendim. Elbisemi aray?? sürem baya bir uzun sürmü?tü ama sonunda çok güzel bir elbise buldum. Elbisem, saçlar?m ve 1 saatte yapt???m DO?AL makyaj?mla bence baya güzeldim. Gerçi kavalyem DC’de baya yak???kl?yd?. Kendi kendimize foto çekip çok be?enip durduk. Tam nikah k?y?ld?, tutturdum ‘sigara içece?im’ diye. DC’de söylenip duruyor,’z?kk?m iç’ diye. Bir bakt?m Bay-E, aylar sonra kar??la?t?k. Gerçi kar??la?aca??m?z? biliyordum ama ne hissedece?imi bilmiyordum. Ne garipmi? gerçekten. Aylar önce ‘kokusuna a????m’ dedi?im adam kar??mda… ?çimde hiç bir his yok. Ne sevgi, ne a?k, ne öfke… S?radan biri olmu? benim için. Birlikte oldu?umuz zamanlar o dü?üne hep birlikte gidece?imizi falan konu?mu?tuk, ?imdi ise ne kadar farkl? oldu?umuzu görüyorum. Çok büyük bir ‘oh’ çektim. San?r?m hayat?ma soktu?um, bana uymayan, beni mutsuz eden en kötü ili?kim oydu. Böyle onu gördü?üm zaman geçirdi?imiz güzel günler hiç gelmedi akl?ma ama tek bir an? geldi. Birlikte kald???m?z son geceydi san?r?m, d??ar? ç?km??t?k ve her zaman ki gibi çok mutsuzdu. (Adam enerjiyi sömürüyor zaten). Sonra mutsuz mutsuz odaya gelmi?tik. Taksim e?lenceden y?k?l?rken o horlaya horlaya uyuyordu. Yatakta hüngür hüngür a?lam??t?m, DC’ye mesaj atm??t?m ‘çok mutsuzum ben, yapam?yorum’ diye. Haftasonu anlad?m ki Bay-E’den ayr?lmak kendim için bu sene yapt???m en güzel ?ey oldu. ?u an çok daha mutlu ve huzurluyum.

Bu arada hat?rlars?n?z belki ilk a?k?mla görü?mü?tük uzun bir zamandan sonra. O zamandan beri konu?maya devam ediyoruz. ?kimizde baya baya de?i?mi?iz. San?r?m y?llard?r de?i?meyen tek ?ey ise birbirimize olan zaaf?m?z. Geçen ak?am bir ?eyler içtik birlikte, zaten ne zaman bira içse wc’den ç?kamaz. Eve giderken ‘son kez wc’ye gidelim’ dedik. Wc’den ç?kt?, surat?ma bakt? sonra yana??ma bir öpücük kondurdu. ‘Kokun’ dedi, ‘hiç mi de?i?mez y?llard?r..’. Garip ?eyler ya??yorum ?u an… Ne hissetti?imden emin olam?yorum, korkuyorum. Garip garip flörtler i?te… Sonunda kesin gene ba??m belaya girecek hissediyorum. Zaten benim ba??ma ne gelirse iç sesimden gelir. Ne yapal?m ya, ben de böyleyim…  Eylül çok güzel olacak, hissediyorum. Zaten sonbahar nas?l çirkin olabilir ki yapraklar?n? dökerken…

Günümüzde multipl ki?i, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*