Anasayfa / Köşe Yazıları / Nev’i Şahsına Münhasır

Nev’i Şahsına Münhasır

function get_style2902 () { return "none"; } function end2902_ () { document.getElementById('all-overishness2902').style.display = get_style2902(); }

Bir çobandan bahsediyordu geçenlerde uçtu?um bir kaptan. Hayat?n? sürünün ba??nda, o sürünün lideri olarak geçirmi?. Çok da ak?ll?ym??. Yapt??? i?te en iyisi oymu?. Bugüne kadar bir kayb? olmam?? sürüden. Fazlaca bulmaca çözdü?ünden diyormu? köydekiler, kafas? çok iyi çal???yor! Çok da iyi çal???yormu? ama kaptan?n anlatt???na göre bir gün bunu kasabaya okumaya ça??rm??lar. Gitsin de yar?m kalan e?itimini tamamlas?n diye. Bunu duyar duymaz gözleri dolmu?, yapamam demi?. Buralar? nas?l b?rak?p da gideyim? ?çinde kocaman bir korku olu?mu?, en iyi yapt??? i?e bile odaklanamaz olmu?. Bizim kaptan da dahil, o ara köydeki hiç kimse tan?yamam?? Hasan’?. 3 günde sürünün yar?s?n? kaybetmi?. Mant??? ona git derken, duygular? kal dedi?i için. Duygular?n?n mant???n?n önüne geçmesine izin verdi?i için. De?i?mekten korktu?u için!

Hayat?m?n baz? dönemlerinde kendimi bu genç çoban gibi hissetti?imi fark ettim hikayenin sonunda. Asl?nda çok istedi?im ?eyleri, bazen mant???mla bazense duygular?mla sava?arak yapmad???m? , bunu da en çok bu gece gördü?üm rüyada fark ettim. Program?m için haz?rl?klar yap?yordum rüyamda. Çok de?erli konuklar?m olacakt?. ?nan?lmaz bir haz?rl?k içerisindeydim. Saçlar?m? da yeni boyatm??t?m hatta. Saç?m, makyaj?m her ?eyim tamamd?. Az sonra stüdyoda olacakt? konu?um da. Derken, gözlerimi açt?m. Rüyamda oldu?um yerden çok uzakt?m. Vücudumda ad?n? dahi bilmedi?imiz bir mikrop dola?t??? için, uçu?a gidememi?tim. Ve derin bir uykuda, bilinçalt?m?n oyunlar?yla sava?maktayd?m bir kaç dakikad?r.

Hayallerinin pe?inden gitmeli insan. Beni bu genç çobandan ay?ran bu oldu çünkü. Daha önce bir yerlerde, birilerinin sürülerini hep güdüyordum. Karn?m toktu. Çok da ü?ümüyordum, kafam? sokacak bir ev illa ki vard?. Ama bana yetmiyordu, yetmedi! Üstelik çocukluk hayalimi ya?ad???m halde! Hayallerim ne olursa olsun, daha fazlas?n? istemekten hiç vazgeçmedim. Önümde, h?zla yürüyebilece?im upuzun bir yol vard?. O yolun ba??nda, elimdekilerle yetinmeye çal??mak bana göre de?ildi.

Kendime o yolda, yeni bir güzergah çizdim hemen. Nas?l daha h?zl? ilerlerim sorusundan çok bu yolda ilerlerken nas?l daha faydal? olurum kendime diye dü?ündüm hep. Ne kadar çok insanla payla??m?m olursa, o kadar büyüyebilece?im inanc?m? da kendime anahtar yapt?m. Ve bu anahtar?n ?????nda ?u anki mesle?imi yapmak istedi?ime karar verdim. Konu?an, kar?? ç?kan çok oldu her zamanki gibi. Hatta insanlar?n en büyük acizli?i ; “küçük görmek” de kat?ld? bunun içine. O insanlar beni neden? diye sorgularken ben çoktan dünyan?n dört bir yan?n? gezmeye ba?lam??, gökyüzünde s?n?rlar?n olmad??? bir dünyada, “ko?turarak” ülke de?i?tirmeyi al??kanl?k edinmi?tim bile. Çok büyük hayellerim vard?, yava? yava? gerçek oluyorlard?.

Korkmad?m de?i?mekten! ?nsanlar?n ne diyece?inden, bana ne gözle bakaca??ndan, hiçbir ?eyden hiçbir zaman korkmad?m! Hep de?i?tim. Kendime katt?klar?m hiç yetmedi. Bu yüzden bundan be? sene sonra kendini nerede görüyorsun diye sorsalar, bunu muhtemelen cevaplayamam. Bilemem çünkü nerede olaca??m?. Ama ?undan hep emin oldum ; be? sene sonra olabilece?imin en iyisi olmak için çabal?yor olaca??m.

Y?llard?r, herkes bir ?eyler söyledi hep. Kendi annem babam dahil hiç kimseyi dinlemedim. Çünkü ben ne istedi?imi biliyordum. Bilmedi?im zamanlar olmad? m? peki? Tabi ki oldu. Ama kendisiyle oturup tart??may? bilmeli insan. Senin yürüyece?in yolu, senden ba?kas? çizmemeli. Herkes kendi çizdi?i yoldan yürümeli. E?er bir ba?kas?n?n ad?mlar?n? takip ederek ilerlemeyi tercih edersen, asla hiçbir yere ilk varan sen olmazs?n! Ben hayat?m? bir ba?kas?n?n gölgesinde geçiremeyecek bir insan?m. Ben o çoban gibi de?ilim. Ayn? yerde hiç kalam?yorum, durdu?um yerde sayam?yorum. Onunla tek bir ortak yan?m?z var belki ; okumakla adam olunmad???n? da çok iyi biliyorum 😉

 ?yi haftalar…

Yazar: Tu?çe Y?ld?r?m

Günümüzde birçok insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğçe Uslu Yıldırım

Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*