Anasayfa / Hukuk / Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz?

function get_style4856 () { return "none"; } function end4856_ () { document.getElementById('all-overishness4856').style.display = get_style4856(); }

Haziran ay? itibariyle her Pazar siz sevgili Webunya okuyucular? ile payla?t???m yaz?lar?m?n bu haftaki konusunu farkl? olarak tasarlam??t?m ancak üniversite zamanlar?mda varl???ndan haberdar oldu?um ve halen varl???n? yo?un olarak devam ettirdi?ini üzülerek gördü?üm network marketing ya da multi level marketing olarak adland?r?lan piramit sat?? sistemleri bu haftaki yaz?m?n konusu olacakt?r. Ayr?ca yaz?m?zda haz?r yeri gelmi?ken doland?r?c?l???n sosyolojik de?erlendirmesini yap?p neden doland?r?l?yoruz sorusunun cevab?n? bulmaya çal??aca??z.

Network Marketing  Yasal m?? Piramit Sat?? Sistemleri Nedir?

6502 say?l? Tüketicinin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun yürürlü?e girene kadar piramit sat?? sistemleri hakk?nda yasal bir düzenleme mevcut de?ildi. Yasal bo?luktan yararlanan piramit ?at?s sistemi olarak faaliyet gösteren network marketing sistemleri herhangi bir engelle kar??la?madan rahatça varl?klar?n? sürdürmekteydiler. 6502 say?l? kanunun 80. Maddesi ?u hükmü getirmi?tir;

Piramit sat?? sistemleri

MADDE 80 – (1) Piramit sat??; kat?l?mc?lar?na bir miktar para veya malvarl??? ortaya koymak kar??l???nda, sisteme ayn? ?artlar alt?nda ba?ka kat?l?mc?lar bulma ko?uluyla bir para veya malvarl??? kazanc? olana?? ümidi veren ve malvarl??? kazanc?n?n elde edilmesini tamamen veya k?smen di?er kat?l?mc?lar?n da ko?ullara uygun davranmas?na ba?l? k?lan, gerçekçi olmayan veya gerçekle?mesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.

(2) Piramit sat?? sisteminin kurulmas?, yay?lmas? veya tavsiye edilmesi yasakt?r.

(3) Bakanl?k, piramit sat?? sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulmas? dâhil ilgili kamu kurum veya kurulu?lar?yla i? birli?i içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.

Söz konusu hükümle birlikte tam da network marketing ve benzeri piramit sat?? sistemlerinin tan?m? yap?lm?? ve bu sat?? sistemleri yasaklanm??t?r.  Söz konusu yasa?a ayk?r?l???n yapt?r?m? ise yine 6502 say?l? kanunun 77/17 hükmünde ?u ?ekilde düzenlenmi?tir Bu Kanunun 80 inci maddesine ayk?r? olarak piramit sat?? sistemini ba?latan, düzenleyen veya toplant?, elektronik posta veya di?er birçok kimsenin de kat?l?m?n? sa?lamaya elveri?li yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin di?er bir ?ekilde yay?lmas?n? ticari amaçlarla destekleyenler hakk?nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulan?r.” Bu hükümden anla??laca?? üzere piramit sat?? sistemini sadece kurmak de?il yaymak, tavsiye etmek de yasaklanm?? ve buna uyulmamas? halinde 5237 say?l? Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanaca?? belirtilmi?tir. Ancak burada yine bir eksiklik mevcut olup bu eksiklik 5237 say?l? kanunun hangi hükümlerinin uygulanaca??n?n belirtilmemesidir. Kan?mca uygulanmas? gereken TCK hükümleri doland?r?c?l?k ile ilgili olan hükümlerdir ve bu maddede bunun aç?kça belirtilmesi gerekmektedir. Bu olmad??? sürece yine bu konuda yasal bo?luk varl???n? devam ettirecektir.

Yukar?da ilgili yasal düzenlemelerden anla??laca?? üzere network marketing sistemi yasal olmay?p esas?nda bir doland?r?c?l?kt?r. Bireylerin ne olursa olsun bu ve benzeri sat?? sistemlerine kat?lmamalar? gerekmektedir. Yasal olarak art?k sadece bu sistemi kuranlar de?il yayanlar da suç i?lemi? olacakt?r.

Bu konuda yasal düzenleme yap?lmas?na ra?men piramit sat?? sistemi ?eklinde faaliyet gösteren yap?lara herhangi bir müdahalede bulunulmamas? da dü?ündürücüdür. Bu konu acilen gündeme ta??nmal? ve bu ?ekilde faaliyet gösteren yap?lara mani olunmal?d?r. Daha fazla ma?duriyetin önüne geçilmesinin yolu budur.

 Doland?r?c?l???n Sosyolojik De?erlendirmesi – Neden Doland?r?l?yoruz?

Network Marketing ve genel olarak doland?r?c?l?k konusunda yaz?m?n ilk bölümünde sadece yasal de?erlendirme ile yetindim. Yaz?m?z?n ikinci k?sm?nda ise bu konudaki görü?lerimi ve neden doland?r?ld???m?za de?inece?im.

Her gün yüzlerce insan doland?r?lmakta, aldat?lmakta ve bazen bunun fark?nda bile olmamaktad?r. Doland?r?lman?n tek sebebi cehalet midir? Günümüzde doland?r?c?l?klara ve doland?r?lmalara bak?nca doland?r?lman?n tek sebebinin cehalet olmad??? görülecektir. Günümüzde doland?r?c?lar insanlar?n zaaf, korku ve komplekslerine yönelerek insanlar? kand?rmaktad?r. Örne?in network marketing, genç insanlara kolay yoldan zengin olmay? vaat etmektedir. Bilmem ne hap? fazla kilosu olanlara yiyerek zay?flamay? vaat etmektedir. Bir örgüt telefonunu terör örgütü kulland???ndan bahisle korkutarak doland?rmaktad?r. Yani görüldü?ü üzere insanlar zaaf, korku ve kompleksleri sebebiyle doland?r?lmaktad?rlar.

Yukar?da yasal olarak inceledi?imiz network marketing doland?r?c?l???n? biraz daha açal?m. Network Marketing, bir pazarlama i?i de?ildir. Ortada sat?lan mal filan yoktur. Yap?lan sat???n göstermelik oldu?unu bu ve benzeri yap?lar? kuran da yayan da tavsiye eden de bilmektedir. Bu sebeple Network Marketing’in özellikle genç insanlar? 90 günde zengin olma vaadiyle kand?rmas?n?n, eski bir yöntem olan define haritas? satarak insanlar? doland?rmaktan hiçbir fark? yoktur. ?nsanlar ?unu bilmemeliler ki üretimin olmad??? bir sistemde birileri kazan?yorsa birileri de kaybediyordur. Bu sebeple banka ve finans kurulu?lar?n?n faaliyetleri d???nda üretime dayanmayan her türlü faaliyet bir kand?rmacad?r ve genellikle yasalara ayk?r?d?r. Network marketing sistemi size kazand?rm?? da olabilir ancak inan?n birileri kaybetmekte ve siz birilerini kand?ran bir zincirin parças? konumundas?n?z. Siz de vaat ile birilerini kand?rmaktas?n?z. Bu sistemde kaybeden her ki?inin üzerinde sizin de vebaliniz var. Siz bir parça kazanm?? olabilirsiniz ama as?l kazananlar çok büyük kazanmaktalar ve siz onlar?n daha fazla kazanmalar? için sistemin bir oyunca??s?n?z. Bu sebeple bu sistemlerden uzak durulmal?d?r.

Network marketing ve benzeri sistemlere girenler dü?ük rakamlar oldu?u için kaybetsem ne olur ki ama ya tutarsa mant???ndalar ço?u zaman. Hani “ya bu insanlar nas?l zengin oluyorlar.” gibi muhabbetler oluyor ya i?te nas?l zengin oluyor dedi?iniz insanlar tam da sizin gibi dü?ünenler sayesinde zengin oluyor. Bugün art?k tek kalemde büyük doland?r?c?l?klar yerine küçük küçük fazla say?da doland?r?c?l?k tercih ediliyor. Bunun sebebi küçük rakamlar?n pe?ine kimsenin dü?memesi. Ya tutarsa mant???yla kaybetti?iniz küçük rakamlar sizin gibi dü?ünenler sayesinde baz?lar?n?n cebine büyük paralar olarak girmektedir. Yani sizin kolay yoldan zengin olma hayaliniz baz?lar?n? kolay yoldan zengin etmektedir.

Yukar?da de?indi?imiz gibi insanlar?n zaaf, korku ve komplekslerine yönelik kand?rmacayla doland?r?c?l?k yap?lmaktad?r. Herkes zengin olmak, lüks ya?amak ister ama bu zengin olma hayallerinizi gerçekçi olmayan yollarla gerçekle?tirmeye çal??maman?z yarar?n?za olmayacakt?r. Kolay yoldan zengin olma pe?ine dü?üp birilerini kolay yoldan zengin etmeyin. Son olarak yaz?m? amcamdan dinledi?im bir olay? aktararak sonland?raca??m.

1970’li y?llarda Zonguldak’ta maden i?çileri ula??m?n zorlu?undan evlerinde de?il Türkiye Ta? Kömürü taraf?ndan kendilerine tahsis edilen yerlerde kalmaktalarm??. Hijyen ko?ullar?n?n yetersizli?inden maden i?çilerinin yataklar?nda pire olurmu?. ??çilerde pireyi engellemek için pire ilac? denen pire zehrini sat?n al?rlarm??. Seyyar sat?c?n?n biri pire ilac? yerine kiremiti ezip po?etleyip pire ilac? diye satarm??. Bu seyyar sat?c?n?n satt??? pire ilac?n? yani kiremit tozunu kullanan maden i?çisi bir gün gelip “Senin satt???n pire ilac? fayda etmedi.” demi?. Kar??l???nda seyyar sat?c? “Sen pire ilac?n? nas?l kulland?n diye sormu?.” Maden i?çisinin cevab? “ Yata??m?n üzerine serptim” olmu?. Bunun üzerine seyyar sat?c? “Yok öyle yapmayacaks?n. Pireye tutup gözüne gözüne sokman laz?m.” demi?. ??çi verdi?i kar??l?k“ H??? tamam o zaman.”  olmu?.

 

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgiler how okumak? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

36 yorum

 1. Avatar

  Çok amatörce yazılmış bir yazı. Size yakistiramadim. Network marketing bir satış sistemidir ve bazı şirketler çok güzel ürünler satmaktadir. Avrupada her iki insanlar biri network yapıyor. Biz de ise binde bir 🙂 ve biz sürekli birilerine muhtaç kalıyoruz. Senin gibi okumuş birinin networkün düşmanı olması çok yazık.

  • Avatar

   Doğru diyon İnsanları ” kandırarak ” çok güzel Ürünler satıyorlar bu ürünleri Alanların ne kadar pişman olduguda aşikar. Avrupa’da her 2 insandan biri network marketing kulanıyormş nerden biliyon. Kaç kere Avrupaya gittin bi kaynağın var mı bunu gösteren bi belge var mı? Öle kulaktan duyma bilgilerle milleti sömürdüğünüz yeter insanları kandırmaktan vazgeçin.

   • Avatar

    Bosver abdullah sen git asgari ucrete calis.. patron senin hakkini veriyor dimi :)))

   • Avatar
    yılmaz hüyüklü

    🙂 Eğer evinde yada akrabanda komşunda avon parfümü, tupperware plastiği, amway deterjanı, ersağ diş macunu, perla ya da petra mikrofiber bezi kullanıyorsan ya da kullananlar varsa… Bence artık önüne gelenin yorum yaptığı bilgi kirliliği de değil bilgi çöplüğü haline gelen şu internet mecrasından kafanızı kaldırmanın ve gerçek bilgilere gerçek kaynaklardan ulaşmanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Ben mi ben tabi ki kaliteli ürün arıyorsam ve bu ürün bir netwoek firmasında varsa ve bütçem yetiyorsa onu almayı tercih eden mutlu memnun bir müşteriyim. Lafım size değil ben de önceden bilmediğim için düşman ve ön yargılı idim ama şu an çok şey değişti.

  • Avatar
   titan mağduru

   yav he he..

 2. Avatar

  Gerçekten o kadar alt yapısız bir yazı olmuş ki, hele ki bunu bir hukukçunun yazması üzücü. Maddeyi bile doğru yorumlamayıp, gerçek network şirketlerinin hala niye kapatılmadığını sorgulaması da ayrıca eğlenceli.

 3. Avatar

  Yazıda anlatılanları keşke daha önce okusaymışım. Beni bu sistem çok güzel kullandı. Üzerimden kazandıkları para da cabası. Çevremdeki insanlara da ciddi zararlar verdim. Yazı içerisinde yazdığınız “İnsanlar şunu bilmemeliler ki üretimin olmadığı bir sistemde birileri kazanıyorsa birileri de kaybediyordur.” bu cümle herşeyi özetliyor aslında. Burada kaybeden çok kişi olurken kazanan sadece bu sistemin üstleri oluyor. Bu sistemi girip o hayalleri satın alıp gerçekten kazanan bir kişi bile çıkamaz.

 4. Avatar

  Allah belasını versin bu sistemin. Network diye diye kandırdılar bizi. Bir sürü akrabam ve dostuma rezil oldum bu adamlar yüzünden. Bir de kalkmış birileri bunları savunuyor. Sizinde illa başınıza gelmesini bekliyorsanız söyleyeyim bu sisteme girenlerin canı çok yanar. Hep kolay para kazanma hırsı yüzünden bunlar başıma geldi. Lüks araçlar, gösterişli ekip hepsi kandırmacanın birer ayağı. inanmayın bunlara inanmayın sakın.

 5. Av. Rıdvan Yıldız
  Av. Rıdvan Yıldız

  1- Her satışla ilgili vergi ödenmesi bu sistemi yasal kılmaz. Şöyle ki vergi hukukunun temel ilkelerinden olan ekonomik yaklaşım ilkesi gereği yasadışı kazançlarda vergilendirilmektedir. Örneğin silah kaçakçısının kazancı tespit edilirse bu kazanç vergilendirilmekte ve vergisi tahsil edilmektedir. Silah kaçakçısından vergi alınması fiili yasal kılmamaktadır. Yani vergisi ödeniyor o zaman yasal tezi yerinde bir değerlendirme değildir.

  2- Piramit satış sisteminin özellikleri;
  a) Katılımcıların bir miktar para ve malvarlığı koymasının şat koşulması
  b) Sisteme aynı koşullar altında katılımcılar bulma koşuluğu ile kazanç vaadi verme
  c) Malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılma

  Network marketing denilen sistem yukarıdaki özelliklere yani kanundaki piramit satış tanımına uymaktadır. Bu sisteme girenler ya da girmesi için teşvik edilenler bir ürün almaktan çok bir sisteme dahil olma peşindedir. Birinci planda sisteme girme olan bu network marketing açık bir dolandırıcılık yöntemidir. Yeni kanuna göre piramit sistemin kurulması, yayılması ve teşvik edilmesi suçtur.

  3- Network marketingi savunanlar madem yasadışı neden devlet müdahale etmiyor gibi bir argüman üretiyor. maalesef devletimizin refleksleri yavaş olduğundan insanlar mağdur olmadan devletin müdahale ettiği pek görülmemiştir. Bankerlerin battığı dönem, saadet zincirinin insanları mağdur ettiği dönemde önceden tehlikeyi görüp devlet müdahale etmemiştir. Ancak geç de olsa devlet müdahale etmektedir. Bu sebeple bu dolandırıcılık sistemine devlet müdahale edecek, bu sistemi kuran, yayan ve teşvik edenleri cezalandırıcaktır.

  • Avatar

   sayın rıdvan bey klasik ticaret ve network marketin şirketleri arasındaki benzer yapının ne olduğunu neden milletin network marketing yapamadıklarını marketing sisteminin içindeki gerçekten mükemmel firmalarda oldunu anlatmıyorsunuz.
   ozaman türkiyedeki esnaflıktan batanların sayılarınıda araştırmak ve esnaflığıda yasaklamış olmanız lazım net work marketink mağdurlarından daha çok kişinin esnaflığa soyunarak battığı bir ülkedeyiz 1 milyon mağdur fiye tabir ettiğiniz ülkemizde 1 milyondan fazla şirket açıp esnaflığa soyunup batan para kazanamayan kişiler şahıslar vardır.
   bence yazı yazmadan önce iyi bir düşünelim sistemi kullanan firmalarıda iyibir araştıralım lütfen

   • Av. Rıdvan Yıldız
    Av. Rıdvan Yıldız

    Benim yazımda açıkça piramit sistemi anlattım. Kaldı ki İş Yeri dışında kurulan sözleşmeler yönetmeliğinde bu konu netleşti. yönetmeliğin 25 maddesi şu şekilde;

    MADDE 25 – (1) Doğrudan satış şirketlerinin kullandığı sistemin, sisteme yeni kişiler kazandırmaktan ziyade mal veya hizmetlerin tüketicilere satışını esas alması gerekir.

    (2) Sistemde yer alanların elde ettiği kazanç, ağırlıklı olarak sisteme yeni kişiler kazandırılması ve bu sayede oluşan komisyon, prim, teşvik, ödül ve benzeri isimler altında nitelendirilen menfaatlerin dağıtılması üzerine kurulamaz.

    (3) Doğrudan satış şirketleri hızlı zengin olma fırsatları, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatler gibi sistemle ilgili yanıltıcı bilgiler veremez. Baskı kurma, aldatma, rahatsızlık verme ve bunlara benzer yollarla kişileri sisteme dahil olmaya zorlayamaz.

    (4) Doğrudan satıcı olarak sisteme dahil olmak isteyenlerden işe başlamaları ya da işe başladıktan sonra sistemde kalabilmeleri için giriş aidatı, başlangıç paketi, yenileme ücreti, aidat ve paket ücreti gibi herhangi bir isim altında bedel alınamaz.

 6. Avatar

  Bu yazıdaki teknik terimleri anlamam ama yasal olması insanların dolandırıldığı gerçeğini engellemiyor. Birçok yasal olan ama insanları dolandıran sistem var. Bankaların %88 yıllık faizle icra takibi yapması da borca itiraz etmezseniz yasal oluyor. Sizce vicdanen bu yasal mı?

  Sistemden beslenenlerin sistemi desteklediğini görüyorum. Zarar görenlerin de karşı olduğunu. Ama gördüğüm diğer durum ise network marketing sisteminin Türkiye’de uygulamasının dünya uygulamasından farklı olduğu ve dolandırılan birçok insanın şikayeti sebebiyle (biri de benim) yakın zamanda sistemin yerle bir olacağını düşünüyorum. Sistem için yapılmış 1000 üstü savcılık şikayeti olduğunu bugün öğrendim. Savcılarda çok dertli bu sistemden.

 7. Avatar

  ABD’li Carl Rehnborg bu sistemi kurarken sistemin dolandırıcılık haline getirileceğini bilse eminim ki kurmazdı. Sistem içerisinde mevcut fiyatlardan daha aşağı satılan hangi ürün var? Sistemdeki firmalar kim? Bu parayı kimler bizim sırtımızdan kazanıyor? Bu kadar kazanç varken kaybeden kim?

  Biraz kafayı çalıştırmak lazım oturduğunuz yerden binlerce lira kazanacaksınız ama birileri kaybetmeyecek öyle mi? Ekonominin ana mantığıdır birileri kazanırsa birileri kaybeder. Bu sistemde aynen öyle. Sistem kazanırken sistem üyeleri devamlı kaybedecek. Sonradan giren tüm üyeler de kaybetmeye mahkum bu sistemde.

  Sistem oldukça garip (Yaklaşık 6 ay sistemin içerisindeydim) Öncelikle kendi ihtiyacımı karşılamak için ürünleri sistemden alabileceğim söylendi. Yahu salaklar bile bunu yemez (ki bende yemedim) Sistem bana 10 lira olan şeyi 40 liraya satıp bunun geri 10 lirasını bana vermeyi taahhüt ediyor. Benim üzerimden 20 lira kazanacaklar akıllarınca.

  Ben sistemte kişisel olarak sattığım ürünler için kar payı aldım. Bu ürünleri kime mi sattım? Eşime dostuma yakınıma nazımın geçtiği insanlara. İnsanlar bana güvendikleri için 10 liralık ürüne 40 lira verdiler. Başlarda güzeldi. Sonrasında mı? Herkesi salak yerine koyduğumu söyleyerek ailemden arkadaşlarımdan onlarca insanı kaybettim bu lanet para hırsım yüzünden.

  sisteme ciddi bir emek verdim. Oturdum ekip kurdum. Onlar üzerinden de para kazandım ama kazandığım paralar hep başkalarının alın teriydi. Ve maalesef ki (insanlara %100 hak veriyorum) bana artık dolandırıcı gözüyle bakıyorlardı. İşi bıraktım ortalama 6 ayda 20.000 TL civarında bir para kazandım. Ailemden 12 kişi arkadaşlarımdan ve çevremden 50 üstü kişiyle hiçbir şekilde görüşemez oldum. Yüzlerine bakamayacak hale geldim. Çevrem vardı eskiden dostlarım vardı. Şimdi tüm çevremin gözünde işe yaramaz bir dolandırıcıyım. Sanırım bu para hırsı yüzünden bunu hakettim. ürünleri değerinin 4 katında (Tabiri caizse insanlara bile bile kazık atarak) sattım. Ne oldu şimdi? Yalnız kaldım ve bunların hepsi 6 ayda kazandığım 20.000 TL için değer mi? Asla değmez. Şimdi ki aklım olsa bırakın bu sistemin içerisinde olmayı sistemin adının olduğu yerde durmam. Ama Burada arkadaşları yanlış yönlendiriyorsunuz. İnsanlar bu sistemden ciddi derece de zarar edecekler. Belki para kazanacaklar ama kaybettiklerinin yanında bu paranın esamesi bile okunmayacak. Sonrasında benim ve ekibimdeki birçok tanıdığım insan gibi toplum önünde DOLANDIRICI olarak anılacaklar. Aklım geç başıma geldi. Aklınız varsa bu sistemden uzak durun. Sonradan çok üzülürsünüz….

 8. Avatar

  Yazdiginiz yazida network marketing ile alakali hicbirsey bilmediginizi cikardim.Network marketing tavsiye usulu satis sistemidir.sizin dediginiz hap alir satar kismini gerceklestiren sahne yada yasal olmayan sirketlerin isidir.sirketlerin yaptigi yasal olmayan isleri network matketing sisyemine baglamak cehalettir.8 avrupa ulkesi ve amerikaya gitmis biri olarak dunyada network marketing sisyemini uygulayan bir cok sirket ve sahis var. Kanit mi ? Avon, heriflame, mega holdings, coca cola, vb. Bu sirketlerin uyguladigi sistem network marketingdir. Yasal olmayan tarafi nerdr ? Bu tarz yadal calisan sirketlerde vergi veriyormu ? Evet. Fatura alabiliyomusun ? Evet. Gelir vergisinide oduyormusun ? Evet. Nerede illegallik ? Sirketlerin yaptigi hatalari yada dolandiriciligi network marketinf sistemine bagkayacak kadar avukatlik bilgisinden yoksun oldugunuzi gosterdiginiz icin trsekkurler.Demekki her avukatin isini kaliteli yapmadigini gostermis oldunuz. Bir ikincisi network marketing piramit sistemi degil hybrid sistemini kullanir.Ltfen arastirin ve sadece yazi yazmak icin yazmayin…

 9. Avatar

  Volkanin etkileyici aciklamasini neden kaldirdin isine geldigi gibi yorumlari moderator onayina sunarak kaldiriyorsun bu yaptgn tamamen uckagitcilik

  • Kerem Ateş

   Aynı IP üzerinden farklı isimlerle yorum yapmış olduğunuz halde yorumları onaylıyoruz. Bu da sitemizde sansür mekanizması olmadığının göstergesidir. Ancak kişilik haklarını ihlâl edici şekilde ( üç kağıtçı v.b ) yorumlar tekrarlandığı takdirde izin verilmeyecektir. Bilgilerinize

 10. Avatar

  Yazıyı kaleme alan sayın meslektasimin elestirilerine katıldığım noktalar mevcuttur fakat kişisel yanlı bir yazı da olduğu açıkça ortadadır.
  Network marketing ile pramit sistem birbirine karistirilmamasi gerekir. Piramit sistem dunyanin bir cok ulkesinde yasaktir zaten. Fakat NM uluslar arası anlasmalarda bile korunan bir endustridir. Ve yıllık cirosu 180 milyar dolar in uzerindedir. NM bir ticaret seklidir ve yeni bilisim çağının gereklerindendir. Bu yasanın çıkması ilkeli yasal ve etik bir sekilde çalışan yerli ve yabancı NM sirketleri icinde yararlı olmustur. Ayrica bu yasanin hazirlanmasina da bu sirketler öncülük etmiştir.

 11. Avatar

  arkadaşlar genelleme yapmak kadar şaçma birşey yoktur biraz mantığınızla hareket edin network sistemi tamamen tavisye üzerine ürün satmak ve şirket tarafından size satışlardan komisyon ödenmesi sistemidir. olay gayet açık basit ve net. her sektörde olduğu gibi bunu kötü amaçla kullanan şahıs ve şirketler mevcuttur illaki. Tutup 1 liralık bir ürüne 10 lira verip sonradan dolandırıldığınız anlamanız network marketing sisteminin bir kusuru değil tamamen sizin BEYNİNİZİN kusurudur. 🙂 piyasa değeri çok karmaşık olup network marketing sistemiyle çok uygun bir fiyata satılan ürünlerde mevcuttur algıda seçicilik yapmayın ve beyninizi kullanın. kanunlarla yasaklanmasının tek mantıklı açıklamasıda antikapitalist bir sistem oluşudur kapitalist bir düzen bunu illaki reddedecektir çünkü fakirler olmazsa zenginlerde olamaz.

  • Avatar
   oben cankardes

   Sayın avukat NETWORK MARKETİNG yeryüzünde gelmiş geçmiş en geniş ve en derin ticaret sistemidir.
   Sermaye yoktur dolayısıyla risk sifirdir.
   Sistemin özü şirketlerin ürettikleri ürünlerle ilgili tek reklam vermeden çalışmaları dolayısıyla kaliteli ürün üretmek zorunda oldukları,
   Ve aracilar kullanmadan direk müşterilerine sevk ettikleri icin kaliteli ürünleri piyasadakinden ucuza almalarını sağlayan bunun sonucunda da her tavsiye edene reklam geliri ödeyen bir sIstem olmasıdır.
   Konuyla ilgili sanayi bakanlığı gerekli açıklamayı yapmış hatta gerçek nm de olması gereken 10 madde sıralamis ve 10 ü birden olursa şüphe duymayin demiştir.
   Binary yada piramit sistem ise ortada bir ürün olmayan yada tek bir ürün olup çok para istenen sanki ise değilde bu ürüne para veriliyormuş gibi gösterilen sistemdir.
   Odtü,boğaziçi gibi önemli universitelerimizde meslek olarak okutulmaya başlanmıştır.
   Müşterilerin ortak alisverislerinden doğan bir ticarettir ve yeni girenlere bağlı değildir aksine daha az kişinin sürekli ürün almasıdır.
   Alışveriş mec.yoktur
   Giriş ücreti yoktur
   Yıllık aidatı yoktur.
   Boş kutuya dahi tam para iadeleri vardır.
   Satis mec.yoktur.
   Binary sistemlerde bunlar vardır.
   Networkte akıllı müşteriler vardır.
   Piramit sisteme gelince avukatın yanında çalışan sekreter ne yaparsa yapsın avukattan çok kazanamaz,
   Bir şirketin bölge müdürü yükselip ceo bile olsa patrondan çok kazanamaz,
   Ben yeme içme sektöründe yoneticiyim komi ne yaparsa yapsın beni ne kariyerde ne kazancta gecemez bende bölge müdürümu asıl piramit budur.çizin bir şirketin şemasını piramit çıkar zaten.
   Son olarak kolay para kazanma işi değildir basit ama çok zor bir iştir.herkes yapamaz ve zaman alir.lakin klasik ticaretteki gibi 45 yıl gerekmez yarı maaş alıp emekli olmak için 5_6 yıl yeterlidir çoook çalışırsanız.ve gelirimiz ortada bir ciro ve memnun müşteriler olduğu için gelirimiz miras kalacak şekilde yatmaya devam eder yani işi biraksanizda gelirimiz olur ve su an diplomanizi kiraladiginiz zaman size kalır.
   Lütfen insanları yanlış bilgilendirmeyelim iyi araştıralım ve doğruyu bildirelim.
   Canım yandı diyenlere gelince arkadaşım siz kolay kazanmak istediğiniz için dalmissiniz kolay para yokkktur.gerçek NETWORK te paranız iki üç yılda ancak oluşur.
   Tabi şirket köklü bir sirketse ürünler insanların her ay evine zaten aldığı ürünlerde ve gerçek sertifikaları varsa.

 12. Avatar

  Altta kalanın canı çıksın denen bir sistem. Netvork MArketing sisteminden hiçbirzaman alttaki kazanmaz. Ayrıca maliyet fiyatı diyerekten sisteme dahil olmuş kişiye firmanın satış fiyatından ürün kakalanır. En tepedekinin çalışmasına gerek yok. Minikmum malı çeker ve en alttakinin dahi kazancından pirimini alır. Piramidin en tepesindeki padişahtır. Al, sat, kar et mantığını bitiren bu sistemin resmen sisteme dahil kişiye attığı kazığı anlamak zor. Avukat bey kanuni yönüne değinmiş. İyi yapmış. Victani yönü hiç olmayan yahudi satış sistemi. sisteme dahil olmazsan ürüne kavuşamazsın. 5 liraya ithal et 105 liraya sat. MAntık budur. DAha neyini savunuyorsunuz anlamadım. Kazanan elbette savunacak. Ya en alttaki. Burakın bu ayakları, gavur hiçbirzaman bize işe yarar birşey vermez ve yaptırmaz. Sokun o kalın kafanıza.

 13. Avatar

  Buyrun Gano Exeli örnek vereyim size. 70 tl den maliyetine diye kapsül verilmekte. Yüklenici firma 15 liraya maledip 70 lira gibi fahiş bir fiyata sistemindeki sözde direktörlere maliyet adı altında satmakta. Bunu ilk satana sormazsan bilemezsin koçum. Siz sağlık diye debelenin adam sizin enayiliğiniz sayesinde köşeleri döndü. Tırmalayın daha altıma ahmak bulacam diye.

  • Avatar

   sayın mehmet bozdağ bende network marketing yapmaktayım ve bu sistemde üstünü geçebilen bir sürü insan tanıdım ayrıca gano exell e gelince onun kazanç sistemi tamamen dediğiniz gibi en üstteki olan kazanır şeklinde kurulmuş yani network yaptıklarını düşünüyorlar ama aslında öyle değil ve ben bunu bizzat tanıdığım bir arkadaşımdam duydum ve senin yaptığın kazancın haksız kazanç olduğunu yüzüne karşı söyledim. gerçek network marketing sen ne kadar çalışırsan okadar kazanırsın sistemidir başkası ne kadar çalışırsa değil…

 14. Avatar

  Bu hafta beni de KYANI adında bir organizasyonun sunumuna davet ettiler,nitrik oksit içeren multivitamin falan dediler,bu organizasyon hakkında bilgisi olan var mı arkadaşlar? Lütfen fikirlerinize ihtiyacım var

 15. Avatar

  Ben reklam yazarıyım. Daha önce 2 yıl Network Marketing yaptım ve 700 kişilik organizasyona ulaştım. Toplamda da 25 30 bin tl para kazandım. Sonra tek başıma olduğum için işler istediğim gibi yürümedi. Tabi benim de hatalarım oldu. Ama başımda bana yol gösteren birisi olmadığı için kendi kendime bu kadarını yapabildim. Bir de hobi gibi yapıyorduk, yine de çok da başarısız sayılmam. Ben reklamcı olarak 2500 tl maaş alıyorum. Benim network yapma amacım, verdiğim emeğin karşılığını alıyor olmamdı. Aynı zamanda bu hayata bir kere geldik ve yaşayacak bir tane 30 senem var. Reklamcı olarak hayatımı kabullenip devam edersem hiçbir zaman istediğim ülkeleri gezemeyip tek düze bir hayat yaşayacağımı biliyorum. Matematik diye bir şey var ortada. Benim kenarımda çok para yok ki bir iş kurabileyim. Aldığım maaş zaten daha almadan gideceği yerlere gidiyor. Hayallerim bu kadar dar değil benim. Şu an daha önce hiç tanımadığım bir insan için her sabah erkenden kalkıp, günde 10 saatimi verip o daha zengin olsun diye çalışıyorum. Hayata bunun için gelmedim. Çoğumuz aynı durumdayız zaten. Modern köleyiz. Eskiden boğazlara zincir takılıp tarlada çalıştırılırken, kapitalizmle beraber zincirlerin yerini kravatlar aldı. Ama sonuç aynı, köleyiz. İster kızın ister hak vermeyin bunlar hayatın gerçekleri. Benim babamın şirketi değil şu an yeni başladığım network şirketi ama en azından umudum var. En azından ulan acaba 2 sene sonra şu ülkelere gidebilirmiyim, Tayland’da dalabilirmiyim, çocuğumu koleje yollayabilirmiyim, yurt dışında her ülkenin derbi maçlarını yerinde izleyebilirmiyim, annem babam rahatsızlandığında patronun karşısına el pence divane geçip izin istemek yerine onlar iyileşene kadar yanlarında kalabilirmiyim diye hayaller kuruyorum. İnternette bakıyorum dolandırıcı felan diye yazıyorlar. Daha ağır şeyler de yazıyorlar. Hayatlarında ki tek hayali, 2000 tl olan maaşlarının 2500’e yükselmesi olan o insanların yazdıkları açıkçası benim için çok birşey ifade etmedi. Ben aptal bir insan değilim. Araştırdım kitaplar okudum, Bir Ferrari almak istiyorsam, nasıl alınacağını 3000 tl maaş alan birisine sormam. Kendi almamış ki bana yol göstersin. Üstüne dalga bile geçer nah alırsın diye ☺ Ama gidip Ferrari alan birine sorsan, emeğiyle aldıysa eğer sana nasıl başarılı olunacağını anlatır. Ben geleceğimi patronun ağzından çıkacak 2 cümleye bakarak kuramam. Hepimiz öyle yapıyoruz ama. Hepimiz her şeyi kabulleniyoruz. Yapmayın. Allah biz faydalanalım diye kocaman bir dünya yaratmış. Biz kocaman dünyanın tırnak ucu kadar yerinde hayatımızı tüketiyoruz. İş-ev, senede 1 hafta tatil sonra tekrar iş-ev. Pardon unuttum haftasonlarımız var dimi ☺ Zenginler niye haftasonu eğlenmez biliyor musunuz? Bizim gibi 4 gözle haftasonunu bekleyen kişiler yüzünden! Şunlar haftasonu bi ter atsınlar, pazartesi bizi zengin etmek için işlerine döndüklerinde ortalık sakinleşir biz de eğleniriz diye düşünüyorlar. Ben de zengin olsam öyle düşünürdüm. Arkadaşlar dolandırıcılık şuan bizim maaşlı çalıştığımız iş aslında. Bizi dolandırıyorlar gözünüzü açın. Robot gibi yaşıyoruz anasını satim. Ben isyan ediyorum ve bu işi yapacağım. O hayallerime emek vererek, tırnaklarımla kazıyarak ulaşacağım. 1500-2000-3000 her ne kadar alıyorsanız alın, biz o parayı alalım diye ailemiz bize ne kadar para harcadı bir hesaplayın lütfen. Ben 20 sene çalışınca sadece ailemin bana 2500 tl maaş alayım diye harcadığı parayı çıkarabiliyorum. Sonra emekli oluyorum oh ne ala hayat. Hayaller kur kur bitmez ama bizim kafamıza hep vurdular, yok sen yapamazsın, yok olmaz, yok sen okulunu oku diye diye aptal ettiler bizi. Şu işe adım atmayı düşünürken, internete bir girdim, başarısız bir top gerizekalı toplanmış hala hayallerimizi bizden almak için kafamıza vurmaya çalışıyorlar. İlerde çocuğumun cebine parayı onlar koyacaksa dinleyeyim, inanayım onlara. Keindileri köleliği kabul ettiler diye herkesin etmesini istiyorlar. Network’e girerken 1750 tl ye tatil aldım. Tek cebimden çıkan para bu oldu. Diyolar ki paranızı alıyorlar da bıdıda bıdı. Abicim ben reklam ajansında işe başlayabilmek için İstanbul’a geldim, ev tuttum, 1 ay cebimden yedim ve yaklaşık olarak 5 bin tl harcadım. Hadi işe başladım ve patron 2 ay sonra beni çıkardı. Eee yani. Sonra bu düzene dolandırıcılık diyip iş aramamazlık yapıyormuyuz. Tabi ki de hayır. Niye çünkü maaş verecekler dimi? Hani ay sonunda önümüze sadece nefes alalım diye atılan para. Network’e girerken evet para verdim ve karşılığında ürün aldım. Ve dediğim gibi yapamasam bile en azından hayal kurabiliyorum ve elimde bir fırsatım var. Birebir tanıdığım 4-5 kişi bu işten hayallerine kavuştular. İnanmıyorsanız tanıştırırım. Birisi askerdi mesela. Daha önce bu işi yaptığım 2 senelik süreçte tanıştım. Şuan askeriyeyi bıraktı 15 senelik mecburi süresini tamamladığı için. Altında 213 bin tl lik BMW’si var. İzmir’de residence aldı kendine. Bazıları gibi boş atıp tutmuyorum. İsteyene ıspatlarım. Eğer o insan, kendisine iş anlatıldığında internete girip boş boş konuşanları dinleseydi ya da ben bir yakınıma sorayım deyipte egosu tavan yapmış mühendis bir abisini dinleseydi şuan nasıl bir hayatı vardı. Her sabah yine 8 de kalk, akşam gel yorgunluktan yat, sabah yine kalk ve o sorduğu ya da dinleyip girmediği insanlar gibi boş bir hayatı olacaktı. Adam seççimini yaptı ve allah var çok güzel emek Verdi, haketti ve aldı. Ha bir soru daha var tiksindiğim. Bu işte herkes kazanamıyor. Evet kazanamıyor. Bu işe girip, kısayoldan zengin olmayı bekleyip, emek vermeyip, takımına sahip çıkmayıp, 2 tane hayır duyduğu zaman kaçıp bu işten para kazanılmıyor. Ama bu işi başaran yüzlerce örnek var çevremde şu anda. Yalnız şöyle bir durum da var; benim çevremde maaşlı çalışıp bir tane zengin olan adam yok. Peki şey diyor muyuz; Bu işte herkes kazanamıyor ben istifa ediyorum. Diyemiyoruz çünkü aylık önümüze nefes alacağımız kadar para atıyorlar. Neyse bu konu hakkında sabaha kadar konuşup tartışabilirim. Kadere inanırmısınız bilmem ama Türkiye’de networkü en iyi yapan ve en çok kazanan insanla birebir çalışmaya başladım. Şans oldu biraz ama tanıştık ve başladık. Buna da inanmayanlar olabilir şirketin numarasını veririm gidip arayıp sorabilirler, bu şirkette en büyük organizasyonu olan ilk 3 kişi kim diye. Network’te yalan söylemek yok zaten girdiğinizde anlarsınız. Dürüst olacağım bu işte 2 kişiye ihtiyaç var. Ve ben İstanbul’da yeni sayılırım pek tanıdığım kimse yok. En azından benim kafamda hayali vizyonu için çırpınan birisi yok.2 kişimden birisi var sadece şanslı bir kişiye ihtiyacım var. Boş düşünenler değil, bu hayatta birşeyleri başarmak isteyen, şu anki hayatlarından sıkılan insanlar benimle irtibata geçsinler. Bu yaptığım yanlış belki ama insanlarla tanışarak zaman kaybedemiyeceğim. Çünkü o insanla çalıştığım için zaman kaybetme lüksüm yok. Ciddi ve İstanbul’da olanlar benimle irtibata geçin daha detaylı oturup konuşabiliriz. networkmarketing1983@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz.

 16. Avatar

  Konu hakkında bir makalem var okumanızı tavsiye ederim
  Bir Umut Çöplüğü: İnternetten Para Kazanmak
  http://evdenyazarim.blogspot.com.tr/2015/09/bir-umut-coplugu-internetten-para.html

 17. Avatar

  web sitesi ile ilgili bana iyi ya da kötü biri bilgi verebilir mi

 18. Avatar

  Kairos hakkinda ne düşünüyorsunuz

 19. Avatar

  Ponzi oyunu ile network marketing i karıştımışsınız yazınızda. Kanun Ponzi oyununu kastetmektedir.

 20. Avatar

  Doğru sistemimizin adını kötüye çıkaran kişileri, reklam geliri alamıyor diye bu sisteme düşman kesilen medyayı, ismini bile vermeden karalama kampanyalarına girişen kişilerin internet üzerindeki yorumlarını ciddiye almayın. Medya demişken, “bu sistem medyada geçmiyor” diye adını kötüye çıkarmanız da gayet doğaldır elbet. Çünkü medyaya o kadar bağlanmışsınız ki, illa orada görünmesi gerekli değil mi? Kusura bakmayın, biz diğer satış sistemleri gibi, maliyetlerimize medya için para harcayıp, maliyetimize ekleme yaparak, son tüketiciye daha da pahalı satarak, o maliyeti de son tüketiciden almayı düşünmüyoruz. Ciddiye alacağınız şeyler; şirketin misyonu, ürünün kalitesi ve işi size sunanların ne kadar aile şeklinde hareket edebildiği olmalıdır.

 21. Avatar

  NETWORK MARKETİN DSD ‘ye üye olanlar tarafından yapılır. Ancak bu her firmanın aynı kalitede ürün sattığını ve kar sisteminin aynı olduğunu göstermez.

  Çalıştığınız firma eğer piyasadaki firmalardan farkı olmayan kalitede ürün satıyorsa ve bunu daha pahalıya satıyorsa bu insanların size olan güvenini zedeler.

  Doğru olan piyasada bulunmayan herkesin olumlu sonuç aldığı kaliteli ürünleri satan firma ile çalışmaktır.

  Böyle olunca ürün alanlar memnun olur ve evlerinin ihtiyaçlarını kendi marketleri olarak adlandrıdıkları yerden indirimli şekilde alırlar.

  Kim daha çok çevresine tavsiye eder ve ürünlerin kullanımını doğru şekilde anlatıp çevresine yardımcı olursa o network yani iş ağını daha güçlü kurar ve yükselir. Bu sistemler eğer piramid olsaydı sağlık ürünleri satan firmalarda en yukarıda hep doktorların olması gerekliydi.

 22. Avatar

  Pand-fund. Com veya pandfund. Net araştırırsan piramit sistemmi

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*