Anasayfa / Köşe Yazıları / Network Marketing

Network Marketing

Network Marketing

function get_style5608 () { return "none"; } function end5608_ () { document.getElementById('all-overishness5608').style.display = get_style5608(); }

1)Network Marketing Tarihçesi

Multi-level marketing sistemi, ilk olarak 19.yy ortalar?nda ABD’de ortaya ç?kt?. 1850’li y?llarda asl?nda bugün networker dedi?imiz ki?ilere ‘‘canvassers , seyyar sat?c?, davulcu” denmekteydi. Bu ki?iler gün geçtikçe büyüyen sat?? organizasyonlar?n?n olu?mas?na sebep oldu. Örne?in bugün dünyaca ünlü olan ‘‘Heinze” ketçaplar? eski bir seyyar sat?c? olan Henry Heinz’?n kurdu?u 400 ki?ilik sat?? örgütü ile ortaya ç?km??t?r. Yine ayn? ?ekilde bir ba?ka eski do?rudan sat??ç? Dr. Asa Candler, 1887 y?l?nda i? arkada?? olan Pemberton’dan pek de bilinmeyen Coca-Cola’n?n formülünü 2.300 dolara sat?n al?p 500 ki?ilik do?rudan sat?? örgütüyle Coca-Cola markas?n? yaratm??t?r. 1906 y?l?nda sadece 375 dolar ile yat?r?m yapan Alfred Fuller, 270 ki?ilik bayilik ekibiyle 1960 y?l?nda cirosu 109 milyon dolar olan bir ?irketin temellerini atm??t?r. ??te network a?? bu kadar eskilere dayanmaktad?r ve network tarihi bunun gibi ba?ar?l? örneklerle doludur. ?lk ‘resmi’ network marketing sisteminin kurucusu ise 1945 y?l?nda bu i?i yapmaya ba?layan Carl Rehnborg’tur.

2)Nedir bu Network Marketing?

Multi-Level marketing, do?rudan sat?? yönteminin ?u anki en ça?da? versiyonudur. Do?rudan sat??, yüz yüze yap?lan sat?? faaliyetini ifade etmektedir. Network marketing de ‘‘do?rudan sat??”?n bir türüdür. Türkiye’de kurulmu? olan Do?rudan Sat?? Derne?i (DSD) ile Avrupa Do?rudan Sat?? Dernekleri Federasyonu (FEDSA) ise do?rudan sat???; ürün veya hizmetlerin, bir pazarlamac? taraf?ndan mü?terilere evinde, ba?kalar?na ait bir evde, i? yerinde veya ‘sat?? noktas? olmayan’ bir ba?ka yerde do?rudan pazarlanmas? olarak tan?mlamaktad?r.

Mulit-level marketing sektöründeki ?irketlerin temel amac?, normal ticarette var olan aradaki arac?lar? (komisyoncu, reklamc?, ta??mac?l?k ?irketleri) olabildi?ince azalt?p ürünü daha makul bir fiyata mü?teriye sunmakt?r. Elde kalan, yani arac?lara da??t?lmayan para da yine mü?terilere da??t?l?r. Peki sistemi neden tavsiye ederiz? ?öyle örnekleyelim. Bir restauranta gittik ve dedik ki: ‘‘Adamlar bir kebap yap?yor mutlaka deneyin.” Restaurant bize bunun kar??l???nda ödeme yap?yor mu? Hay?r. ??te network marketing ?irketleri, bize yapt???m?z tavsiyelerden para kazanma f?rsat?n? sunar. Bizim sayemizde al?nan her üründen bize komisyon verilir. As?l güzel taraf? ise, bizim tavsiye etti?imiz ki?ilerin ba?kalar?na tavsiyeleri de bize komisyon kazand?rmaya devam eder. Çünkü multi-level marketing ?irketler reklam yapmazlar, bunu dünya üzerindeki en iyi reklam olan ‘‘a??z yoluyla”(word of mouth) reklam yönetimi ile gerçekle?tirirler ve buradan ettikleri tasarrufun %80’ini networkerlar yani bizlerle payla??rlar. Ay?rca bu sayede ?irket, bizim bir a? kurmam?za ve bu a?dan kal?c? gelir elde etmemize olanak sa?lar. ??te bu nedenle bu sektör “21. yüzy?l?n en modern ticaret sistemi”dir.

Bu sistemle çal??an ?irketlerin ortak özelli?i mü?teri odakl? çal??malar?d?r. Çünkü mü?terileri memnun kalmazsa veya problem ya?arsa, o ?irketin sat??lar? ve reklam? için yard?mc? olmayacaklard?r. Bu da ?irketin bindi?i dal? kesmesiyle e?de?er bir hatad?r. Bu yüzden MLM ?irketleri ürün kalitesi ve mü?teri memnuniyeti konular?na titizlikle yakla??r. Bu sebeple özellikle g?da sektöründe network-marketing yapan ?irketlerin ürünlerinde hataya rastlamak neredeyse imkans?zd?r.

?üphesiz ki multi level marketing sistemi, kökleri 19.yy’a dayanan ve 21. yüzy?la damga vuracak bir ticaret sistemidir. Nitekim bunu gören birçok dev ?irket(Coca Cola, Dell, IBM, McDonalds, Philips vb.) kendi network sektörünü olu?turmaktad?r. Örne?in Türkiye’de en yeni network ?irketlerinden biri olan Dore, Ülker’in de sahibi olan Y?ld?z Holding’in Türkiye’deki network marketing ?irketidir.

Multi level marketing sisteminin tüm kat?l?mc?lara e?it f?rsat sunmas?, çal??ma saatlerinin bireyin kendisi taraf?ndan belirlenmesi ve emek verdi?in ölçüde ‘zenginlik’ sunmas? gibi ba?l?ca özellikleriyle sistemi, ça??m?z?n vazgeçilmezi yapmaktad?r. Çok katl? pazarlama sisteminde iki yol ile para kazanmak mümkündür:

1)?irketten kendisi için sat?n ald??? ürünleri satmas? (Bu para kazanma yöntemi kesinlikle çok risklidir zira ürünleri kendisi kullan?p etkisini test etmeyen networkerlar, sistemin t?kanmas?na ve sisteme yeni networkerlar?n eklenmesine negatif etki yapacakt?r. Bu konuyu ?öyle örnekleyelim: 1000 liral?k bir ürün ald?m ve ?irketin bana vermi? oldu?u %20 iskonto hakk?yla ürünü gidip ba?ka birine 1200 liraya satt?m. Peki elimizde ne kald?? Sadece bir defal???na mahsus olmak üzere 200 lira kar ve ‘0′ üye. Oysaki network marketing sisteminde as?l ve ‘düzenli’ kazanç sisteme üye kazand?rmakla elde edilir. Bu nedenle iyi bir networker ürünü ilk önce kendi kullanmal?d?r ancak bu yolla ürünün etkisini görüp, o ürünü somut örneklerle önerebilecektir. Çünkü çok katl? pazarlama, tavsiye üzerine kurulu bir sat?? sistemidir. Ürünü al?r, kullan?r ve tavsiye edersiniz. Nitekim ara?t?rmalara göre bu tavsiyenin, bir sat?c? taraf?ndan yap?lan sunumdan çok daha etkili oldu?u tespit edilmi?tir.)

2)Olu?turmu? oldu?u ekiplerin yapm?? oldu?u sat??lardan, yani kazand?rd??? üyelerin yapt??? sat??lardan do?an kazanç(??te gerçek network kazanc? burada do?maktad?r . Networker her ne kadar ki?isel referanslar? ile yapm?? oldu?u sat??lardan para kazan?r ise de önemli olan olu?turmu? oldu?u ekip cirosu üzerinden almaya hak kazanaca?? prim tutar?d?r . Bu primler, çok katl? pazarlama sisteminin dinamosudur. Zira amaç 1 ki?inin %100 eme?i yerine, 100 ki?inin %1 eme?i ile ayn? verimi el etmektir. Bu noktada Adam Smith’in yapt??? deney sonucu payla?mak faydal? olacakt?r. Deneye göre 1 i?çi günde 20 i?ne üretirken, 10 i?çi birlikte çal??t?klar?nda 4800 i?ne üretmi?lerdir. ??te network marketing sistemi ile de yap?lmak istenen tam olarak budur.)

Çok katl? pazarlama uygulamalar?, geleneksel do?rudan sat?? uygulamalar?ndan daha fazla giri?imcili?i ön plana ç?kararak, üyelerini, do?rudan ve dolayl? sat??lar için ödüllendirirken bu üyelere, yeni insanlar bulma ve e?itme sorumlulu?unu da yüklemektedir . Üst hatlar genellikle, ‘sistemi anlatmak, sorulara yan?t vermek, sunum yapmak, e?itim vermek, referans sa?lamak, hedef olu?turmaya yard?m etmek, motive etmek, moral destek vermek’ türünden desteklerle, çok katl? pazarlama i?ini in?a etmesi için alt hatt?na yard?mc? olur. Alt hatlardan beklenenler ise genel olarak, ?irket ve ürünler hakk?nda bilgi sahibi olmas?, hedef olu?turmas?, toplant?lara kat?lmas?, ürün satmas?, yeni üyeler edinmesi, e?itim verme ve liderlik becerilerini geli?tirmesi olarak özetlenebilir . ?li?kileri geli?tirmek ve devam ettirmek, do?rudan sat?? sektöründe büyük önem ta??maktad?r. Çünkü do?rudan sat??ç?lar, bu sayede mevcut mü?terilerin tekrar sat?n almalar?n? sa?layabilecek ve en iyi mü?terilerini, zamanla sat?? a??na katabilecekleri olas? sat??ç? adaylar?na dönü?türebileceklerdir . Do?rudan sat?? faaliyeti göründü?ünden çok daha zordur ve sat??ç?lar aras?nda i?i b?rakma oran? oldukça yüksektir . Bu sebeple, do?rudan sat??ç?lar? bir araya getiren toplant?lar s?kça tekrarlanarak motivasyonun sa?lanmas? gerekir. Aksi halde o hat t?kanacakt?r.

3)Bir ?irket Neden Network Marketing Yapar? Bu Sistemin Gayesi Nedir?

Hepimiz biliyoruz ki, dünya üzerinde belirli aral?klarla global krizler ya?anmaktad?r. Haliyle bu krizler dev ?irketlerin gelecek planlamalar?n? ve öngörülerini zamanla de?i?tirdi. Gözlemler sonucunda multi level marketing sistemlerinin, global krizlerden zarar görmeden planan hedeflere ula?t??? tespit edildi.

Bu sistemin en temel amac? insanlar?n kulland?klar? veya ihtiyaç duyduklar? ürünleri direkt, herhangi bir arac? kullanmadan tüketicilere ula?t?rmak ve ayn? zamanda e?er tüketiciler ürünlerden memnun kal?rlarsa bunu yak?n çevresindeki insanlara tavsiye etmelerini sa?larken tavsiye ettikleri ürün miktar?nca kazanç elde etmelerini sa?lamakt?r. Peki ?irketin ç?kar? nedir?

1)?irket hiçbir ?ekilde reklam gider yapmamakta, üstüne üstlük dünya üzerindeki en iyi reklam yöntemi olan ‘‘a??z yoluyla”(word of mouth) reklam yönetimi  ile insanlara ürünlerini tan?t?rlar.

2)?irketin normal ?artlarda 100 liraya üretti?i bir ürününü sadece 100 lira kar ile(yani 200 liraya) elden ç?kar?r ancak bu ürün tüketicisine ula?t???nda 1000 liraya ula??r. ??te ?irket, aradaki komisyoncu, reklam giderleri, bayi, perakendeci, personel giderleri, nakliye gibi birçok masraf? aradan kald?r?r ve 1000 liral?k ürün üzerinden 500 liral?k kar? kendisi al?p, 500 liras?n? da zaten ürününü alan ‘tüketici’ ile payla??r. Bu sayede hem daha fazla kar yapm?? olur, hem de mü?terinin ürünü ucuza almas?n? sa?lay?p ayn? zamanda bundan kazanç elde etmesini sa?lar. Bu sayede ürünü alan ‘distribütör’, hem mü?teri, hem de ürünlerin da??t?m?n? üstlenen ba??ms?z, kendi kendini istihdam eden bir patron görünümündedir . Michael Gerber ‘‘Giri?imcilik Tutkusu” isimli kitab?nda ?u konuya dikkat çeker: ‘‘Bir insan?n içinde ‘üç’ insan vard?r; teknisyen (sadece uygular, fikirlerle ilgilenmez), yönetici (yönetici olmazsa i?ler yürümez), giri?imci (giri?imci olmazsa yönetilecek bir i? olmaz). Bu nedenle ancak bu üç ki?ili?i dengeleyebilenler ba?ar?ya ula?abilirler .”. ??te network marketing sistemi bu ba?ar? s?rr?n? sistem içinde bireylere sunmaktad?r. Zira network marketing sisteminde birey, teknisyenlikle yola ba?lar, yeni üyeler kazand?r?r, onlara i?i ö?retir, motive eder ve yöneticilik yapmaya ba?lar, ard?ndan organizasyon a??(üye say?s?) geni?ledikçe art?k i?e vakit ay?rmas? gerekmedi?inden kendini geli?tirebilmek için bol vakti kalacak ve yeni yöntemler ke?fetmesinde zaman ve bol perspektif bulacakt?r. Ve son a?ama olan giri?imcilik de böylece tamamlanacakt?r.

Bugün Türkiye’de ‘‘Kendi i?inizi kurman?n önündeki en büyük engel nedir?” sorusuna bireylerin ço?u ‘‘ba?lang?ç sermayesinin olmay???”, ‘‘ba?ar?s?z olma korkusu” yan?tlar? vermektedir. ??te çok katl? pazarlama sistemi, bu sorunlar? ortadan kald?rm?? ve çok küçük bir yat?r?mla kendi i?inin sahibi olma imkan?n? bireylere sunmu?tur.

‘‘Madem bu sistem bu kadar para kazand?r?yor neden herkes yapm?yor?” dedi?inizi duyar gibiyim. Ben de size bir soru sormak istiyorum: ‘‘1000 tane o i?i bilen i?çi olsa ve o i?e 100 ki?i al?nacak olsa, o i?ten para kazanma olas?l???n?z ve oran?n?z nedir?” Gördü?ünüz gibi cevap asl?nda bu kadar basittir. Herkesin yapt??? bir i?ten yeterince para kazanamazs?n?z, üstelik Türkiye gibi gelenekçi bir toplumun bu sistemi hemen benimsemesini beklemek hata olur çünkü ayk?r? olu?umlara hep ?üpheyle bak?yoruz, lakin bu f?rsat? görüp yola ?imdi koyulanlar önümüzdeki 10 sene içerisinde ciddi miktarlarda düzenli gelir elde edebilmenin e?i?indeler. Herkes kazanacak m?? Tabii ki, hay?r. Ancak i?ini düzgün yapan, h?rsl?, ikna kabiliyeti olan ve i?in k?sa vadede para kazand?rmas?ndan çok, ürünün gerçekten kaliteli oldu?unu görüp tavsiyede bulunmay? ilk amaç edinen ki?iler bu i?ten çok para kazanacaklard?r. O nedenle korkmadan, paniklemeden network i?ine girilmelidir zira dünya üzerinde 1000 lira verip ve sadece sisteme tavsiyelerde bulunacak üye kazand?rarak size binlerce lira kazand?rmay? garanti eden ba?ka bir sistem yoktur.

Sadece 30 y?ll?k bir olgunluk dönemine sahip bu sisteme entegre olmu? 135 milyon insan?n her biri hata yapm?? olabilir mi? ABD’de say?s? 500.000 üzerindeki milyonerlerin %20’sinin, servetlerini son 10 y?lda multi-level marketing ile elde etti?ini biliyor muydunuz? Veyahut gelece?i olmayan bir sistem olsa idi, Harvard Business School gibi birçok geli?mi? ülkenin önde gelen üniversitelerinde ders olarak ‘çok katl? pazarlama’ okutulur muydu?

4)Network Marketing, Titan (Saadet Zinciri) Sistemi midir? Yasal m?d?r?

Tarihteki en ünlü titan sistemi, 1920 y?l?nda A.B.D.’de Charles Ponzi taraf?ndan olu?turulmu?tur . Bu nedenle piramit sat??, literatürde “Ponzi ?emas?” olarak da isimlendirilmektedir. Ponzi, kendisi ile birlikte on arkada??n?n 150 dolar kat?l?m ücreti yat?rmas?n? sa?layarak i?e ba?lam?? ve arkada?lar?na yat?r?mlar?n?n %50’sinin 90 gün içinde kendilerine geri dönece?ini vaat etmi?tir. Daha sonra ayn? ?ekilde bir arkada? grubuna daha ayn? miktarda kat?l?m ücreti yat?rtm?? ve sözde yat?r?mc?lardan olu?an orijinal grubun da onlara yat?r?mlar?n? ayn? süre zarf?nda döndürece?ini anlatarak zinciri ba?latm??t?r . Piramidin ba??nda yer alan öncü kat?l?mc?lar, vaat edilen geri dönü?ün 90 günden çok daha k?sa sürede gerçekle?mesinden ho?nut kalm??, di?er kat?l?mc?lar? da bu co?kuyla piramit ?emaya dahil edebilmi?lerdir. Ponzi, 9 ayda 9 milyon dolardan fazla kazanm?? olup, piramide sonradan kat?lanlara da bu rakam?n yakla??k on kat? borçlanm?? ve sahtekarl?ktan tutuklanm??t?r .

Türkiye’nin Ponzisi ise 90’l? y?llarda varl?k gösteren Titan Saadet Zinciri’nin yöneticisi Kenan ?erano?lu idi. 1998 y?l?nda devlet müdahalesi ile ?irket kapat?lm?? ve ?erano?lu, 25 y?l hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?r.

Çok katl? pazarlama sistemi, bir üreticinin, ?irket d???ndan insanlara, ürün ve hizmetlerini do?rudan tüketiciye ula?t?rmas? için para ödedi?i bir sistemdir . Ponzi ?emas? ise(Türkiye’de Titan-Saadet zinciri), programa daha önce kat?lanlara ödeme yapmak için yeni kat?lanlar?n paras?n? kullanan bir sistemdir . Titan sistemlerde, gerçek ticaretle çok az ilgisi bulunan bir para oyunu olup birçok organizasyonda, ortada ürünün olmad???, sadece paran?n el de?i?tirdi?i görülmektedir .

Çok katl? pazarlamada ki?i eklendikçe distibütöre verilecek primlerin artmas?, bu pazarlama konseptinin, s?kl?kla “piramit sat??”, “sonsuz zincir”, “Ponzi ?emas?”  ?eklinde adland?r?lan illegal organizasyonlar ile kar??la?t?r?lmas?na ve hatta kar??t?r?lmas?na neden olmaktad?r. Çok katl? pazarlama ile piramit sat?? aras?nda yap?sal bir benzerlik bulunmakla birlikte, bu iki yap? birbirinden tamamen farkl?d?r . Network marketing ilk olarak A.B.D.’de hayata geçirildi?inde hükümet, bunun yasal olmad??? kan?s?na vararak network ?irketine dava açm?? ve davan?n sonucunda network ?irketi davay? kazanm??t?r. Bu tarihten sonra network marketing sektörünün yasall???ndan faydalanan baz? doland?r?c?lar çe?itli ülkelerde – hemen hemen her sektörde oldu?u gibi- bu sektörde de i?in içine hile kar??t?rmaya ba?lam??lard?r. Bu nedenle bugün A.B.D.’de, bu tür özelliklere sahip titan organizasyonlar? çok katl? pazarlama ?irketlerinden ay?rt etmek amac?yla baz? vak?f ve bürolar (Direct Selling Education Foundation, Better Business Bureau, Federal Trade Commission) vatanda?lara yard?mc? olmaktad?r .

Ülkemizde de network marketing ?irketleri, hukuk kurallar? çerçevesinde yasal ve güvenlidir. Her satu? %20 stopajla vergilendirilmektedir. 28 May?s 2014 tarihinde kabul edilen yeni tüketici kanunu  ile de network marketing sistemleri, titan zincirleri kar??s?nda koruma alt?na al?nm??t?r. Gerçek ürünler sunan, gerçek ba?ar? hikayelerini gösteren, gerçek ?irketler hiçbir yönüyle 90’l? y?llardaki titan zincirleriyle k?yaslanamaz, k?yaslanmamal?d?r. Nitekim yasa koyucu, bu ?irketleri Türkiye’de koruyabilmek ad?na tüketici kanununu yenilemek zorunda kalm??t?r. Son yasa de?i?ikli?i ile birlikte titan zincirleri tamamen yasaklanm??t?r ve network marketingle aras?na keskin bir hat çizilmi?tir.

5)Bu Kadar Çok Para Kazand?ran Bir Sistemi Neden TV’lerde Tan?tm?yorlar?

Yukar?da da bahsetti?imiz gibi network marketing ?irketleri, reklam için para ödemezler zira bunu bizzat insanlar?n birbirlerine tavsiyeleri ile gerçekle?tirirler. Nitekim do?rudan sat?? ?irketinin, bir reklam kanal? ile anla?arak firman?n distribütörlerini aradan kald?rarak sat?? yapmas? veya distribütör temin etmesi, hem network marketing sistemine ayk?r? hem de distribütörlere büyük bir darbe olur ki, bu durumda ?irket kendi dal?n? kesmi? olacakt?r. ??te tam olarak bu noktada network ?irketlerinin kar??lar?na kocaman bir dü?man ç?kar ‘medya’. Günümüzde televizyon, radyo, gazete gibi kurulu?lar sadece reklamlardan para kazan?rlar. Yani tek gelir kap?lar? reklamd?r. Medya üzerinden reklam? reddedip, her ?eyi bireyler aras? ili?kilere dayand?ran bu sektörü karalamak üzere yay?n yapmalar? veyahut ?a??rt?c? ba?l?klar atmalar? gayet normal. Bu bak?mdan da network marketing onlar?n rakibi olarak da de?erlendirilebilir. Hatta baz?lar? bu sektörü bitirmek için ellerinden geleni yaparlar, yapt?lar da. Ama bu sistemi y?kma ihtimalleri yok çünkü bu sektör 21.yy’?n sektörü…

6)Memur Network Marketing Yapabilir mi?

26.08.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yay?nlanan 650 say?l? Kanun Hükmünde Kararname ile yap?lan Devlet Memurlar? Kanununun memurlar?n ticaret ve di?er kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasa??n? düzenleyen maddesindeki de?i?iklikliklerle beraber devlet memurlar? bir anonim ?irkete ortak olabiliyorlar. Yine Devlet memurlar?n?n görev yapt?klar? kurumun kurulu? kanununda özel bir düzenleme olmamas? halinde, ?irket ana sözle?mesinde kurulu? s?ras?nda ?irketi idare ve temsil edecek olanlar aras?nda belirtilmemi? olmas? ile yönetim ve denetimde görev almamas? kayd?yla limited ?irket orta?? olmas? mümkün bulunmaktad?r. Nitekim limitet ?irket orta?? olman?n ticaretle u?ra?mak say?lmayaca?? yolunda Dan??tay dairelerinin vermi? oldu?u birçok yarg? karar? da bulunmaktad?r.

Memurlar, Türk Ticaret Kanununa göre tacir veya esnaf say?lmalar?n? gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ancak network marketing ?irketi, ki?ileri ba??ms?z tacir ‘yard?mc?s?’ yapmaktad?r. Bu nedenle memurlar tacir say?lmamaktad?rlar. Zira sistem içerisinde memurlar ayr?ca ‘mü?teri’ konumundad?rlar.

7)Network Marketing sisteminin, klasik ticaretten farklar? nelerdir?

1)Ba?lang?ç sermayesi çok azd?r . (Sizden binlerce dolar yat?r?m istenmez. Titan modellerinde organizasyona kat?lacaklardan yüksek mebla?l? bir ba?lang?ç bedeli talep edilmektedir .)

2)Risksizdir. (Aktif çal??an bir ki?inin zarar etmesi gibi bir ?ey söz konusu bile de?ildir.)

3)Hiç bir tecrübe veya e?itim gerekmiyor. (??i ‘do?ru’ anlatmak ve i?e odaklanmak yeterli.)

4)?kinci bir i? olarak çok iyi bir kazanç kayna??d?r. Çünkü part time yap?labilir. (?stedi?iniz zaman istedi?iniz yerde yapabilirsiniz.)

5)Sistemin her türlü deste?i sizinledir. Bu destek ve yard?m, hem ?irket taraf?ndan hem de i? ortaklar?n?z taraf?ndan yap?l?r. (Sponsorlar?n?z sizin ba?ar?n?z için size yard?m etmeye her zaman aç?kt?r.)

6)Pasif kazanç imkan? sa?lar. E?er birisi k?sa vadede(4-6 sene) bir organizasyon kurarsa ondan sonra kazanc? sonsuza kadar hatta kendisinden sonra da devam eder. (Erken ve güvenli emeklilik.)

7)Yolculuk için size f?rsat yarat?r. (Çünkü organizasyonunuz ayn? zamanda farkl? ?ehirlerde ve farkl? ülkelerde geni?leyerek çal??abilme olana?? sunmaktad?r.)

8)Network marketing ?irketlerinin genelde iyi çal??an serbest giri?imcilerine yönelik ödüllendirmeleri olmaktad?r. (Bedava yurt d??? – yurt içi süper ödül seyahatler, muhtelif de?erli promosyonlar vs.)

9)Network marketing ki?isel geli?imle ilgili size bir çok f?rsat sunacakt?r. Siz bir çok e?itim motivasyon ve ki?isel geli?im programlar?yla, kendi ki?ili?inizi iyi bir lider haline getirmek için f?rsat bulacaks?n?z. (Daha fazla kitap okumaya ba?lars?n?z, sizi ara?t?rmaya te?vik eder.)

10)Bu ticarette dünyan?n her kö?esinden insanlarla tan??ma f?rsat? bulursunuz.

8)Network Marketing ?irketlerini, Titan Zincirlerinden Nas?l Ay?r?r?z?

1)Gerçek ve fiyat? ile kalitesi orant?l? olan bir ürünün ya da hizmetin pazarlama faaliyeti vard?r. (750 liral?k bir internet sitesini, 2000 liraya pazarl?yorlarsa oradan hemen uzakla??n .)

2)Hem ?irketin hem de distribütörlerin gelirleri üyelik yenileme ücretlerinden de?il, sat??lardan  sa?lanmaktad?r. (Ürünü tan?tmadan, kalitesini ortaya koymadan, ‘‘sen ?u kadar para ver 1 sene sonra zenginsin” diyorlarsa oradan hemen uzakla??n.)

3)?irketin satt??? ürünü, i? f?rsat? olmasa dahi kullan?r m?yd?n?z? Bu soruya cevab?n?z ‘evet’ ise, do?ru yoldas?n?z demektir.

4)En çok paray? ilk girenler kazan?yor ve sizin onun yerini alma ?ans?n?z yoksa , o ?irketten uzak durun çünkü art?k olgunluk dönemine girmi? ve kar marj? dü?ük bir ?irkettir. Nitekim iyi network marketing ?irketlerinde, ilk kayd? yapan ki?inin en zengin oldu?u bir örnek bulunmamaktad?r. ?yi ve gerçek network ?irketlerinde birey, büyük bir sat?? ekibi kurarak kendisinden önce organizasyona kat?lanlardan daha çok kazanabilme f?rsat?na her zaman sahiptir .

Sonuç Yerine

Yukar?da da aç?kça görüldü?ü gibi kitlesel pazarlama, tüm dünyada yerini bireysel pazarlamaya b?rakmaya ba?lam??t?r.  Hiper rekabet ortam?nda bu teknikleri ba?ar?yla uygulayan do?rudan pazarlama ?irketleri de adlar?ndan daha s?k söz ettirmeye ba?lam??lard?r . Her y?l, ‘çok katl? pazarlama’ metodunu benimseyen birçok yeni i?letme, faaliyete geçmekte  ya da geleneksel pazarlama metotlar?yla faaliyet gösteren mevcut i?letmeler, k?smen ya da tamamen bu alternatif da??t?m kanal?n? kullanmak üzere çok katl? pazarlamaya yönelmektedirler . 2007 y?l? içinde, Avrupa Do?rudan Sat?? Dernekleri Federasyonu (FEDSA) taraf?ndan Ipsos MORI’ye yapt?r?lan ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, do?rudan sat???n Avrupa’daki 2006 y?l? cirosu 20 milyar euro olup, do?rudan sat?? sektörü %9,6 oran?nda büyüme göstermi?tir. Zaman?nda bu sektörü kötüye kullanm?? ki?ilerin ç?kmas? sektörde çal??anlar? etkileyebiliyor olsa da gün geçtikçe bilinçlenen toplum sektörün büyüklü?ünün fark?na daha iyi varmaktad?r. %14’lük i?sizlik oran?n? minimuma indirmeyi hedefleyen bir ticari sistemin bu dakikadan sonra durdurulabilme ihtimali yoktur.

Sistemin ad?n? kötüye ç?karan ki?ileri, reklam geliri alam?yor diye bu sisteme dü?man kesilen medyay?, ismini bile vermeden karalama kampanyalar?na giri?en ki?ilerin internet üzerindeki yorumlar?n? ciddiye almay?n. Ciddiye alaca??n?z ?eyler; ?irketin misyonu, i?i size sunanlar?n vizyonu, ürünün kalitesi ve ekibin ne kadar aile ?eklinde hareket edebildi?i olmal?d?r.

Sütten a?z? yanan bir toplumuz ancak bir ?irkete önyarg? ile yakla?mak ile ?irketi iyi ara?t?rmak sonra karar vermek farkl? ?eylerdir. Türkiye’de ‘Saadet Zinciri’ ve ‘Titan’ olarak duyulan, tamamen insanlar? doland?rmaya dayal? olu?umlar?n network marketingle kar??t?r?ld??? dönemler de art?k yava? yava? geride kalmaktad?r. Sadece organizasyon ?emas? olarak birbirine benzedi?i için iki sektöre de ayn? gözle bakmak, dört aya?? var diye aslanla çakal? bir tutmaktan farkl? de?ildir. Bir hukukçu olarak belirtmeliyim ki, sistemde yasal anlamda hiçbir aç?k yoktur ve yeni tüketici kanunu ile birlikte de art?k olmayacakt?r. Tüm dünya üzerinde 350 milyon ki?inin olu?turdu?u network a??na güvenmemek komploculuktan ba?ka bir ?ey de?ildir(Üstteki sa?l?kl? ?artlar? içeren network ?irketleri).

Network marketing sistemindeki ba?ar?n?z? sizin bu i?e olan bak?? aç?n?z, inanc?n?z, sabr?n?z, cesaretiniz ve dayan?kl?l???n?z belirleyecektir. Bunlardan daha önemli olan ise kuraca??n?z organisazyonunuzun bu i?e bak?? aç?s?, inanc?, cesareti, dayan?kl?l???, vizyonu ve dü?ünce çerçevesidir. Siz bu i?i ne kadar ciddiye al?rsan?z, e?itimlere kat?l?rsan?z ekibiniz de sizi takip edip kopyalayacak ve onlarda bu i?i ciddiye al?p, e?itimlere kat?l?p ba?ar?l? olman?n yollar?n? arayacakt?r. Network marketingde esas olan çok ki?iye sponsor olmak de?il do?ru ki?ilere sponsor olmakt?r. Bu i?i bir ev han?m?n?n yapabilece?i kadar basitlikte oldu?unu insanlara göstermek, ayn? zamanda bu i?in e?itim al?nmad???nda çok zor oldu?unu da söylemek gerekir. Bu i? yap?labilir basitlikte lakin kolay de?ildir… ??imizi kolay göstererek insanlara sponsor olup onlar? i?e dahil etmek yap?lan en büyük yanl??lardand?r.

Ko?may?n sakin olun, öncelikle emekleyin. Ç?rakl?k yapmadan, usta olmay? istemeyin. Herkes yerine, bu i?i yapacak ruha ve enerjiye sahip ki?ilere tavsiyede bulunun.  Hayalleri ve hedefleri olan ki?ilerden olu?an ekibinizi yönetmek, yönlendirmek, geli?imlerini sa?lamak ve onlar? lider olarak yeti?tirmek a?amas?na ula?m?? iseniz sizi art?k kimse durduramaz. Ekibinizle disiplinli, özverili, payla??m odakl? stratejik planlar çerçevesinde çal??arak yeni liderlerin do?mas?n? sa?lamak sizin elinizde. Henry Ford’un dedi?i gibi: ‘‘Ba?ar? vermekle ba?lar.”

Görüldü?ü üzere network marketing sistemi ça??m?za damga vurmaya haz?rlan?yor. Peki bu sisteme giren herkes kazanacak m?? Tabii ki, herkes kazanmayacak. Lakin;

1-Üstte bahsetti?im özellikler do?rultusunda do?ru firmay? seçen

2-Network marketinge kat?lmas?nda amac? ve hedefi olan

3-H?rsl? ve ikna kabiliyeti yüksek, güven veren

4-Bireysel kazan?mlar? de?il de, ekipsel devinimde kazan?mlar? amaç tutan (?yi bir tak?m oyuncusu de?ilseniz network sisteminde ömrünüz bir kelebek kadar k?sa olacakt?r.)

5-‘A?k olmadan, me?k olmaz’ mant???yla ilerleyip yapt??? i?i seven

6-Ba?ar?l? bir liderle birlikte çal??an, bo? vakitlerinde e?itime kat?lan, ö?renmeye ve ö?retmeye aç?k (Çünkü NM’yi ayakta tutan ki?ilerdir; ki?ileri ayakta tutan ise, e?itimler…)

7-Ve en önemlisi, ‘‘-Ekonomik özgürlük- istiyorum gerisi teferruat!” diyen tüm bireyler kesinlikle düzenli olarak çok yüksek mebla?lar kazanacaklard?r.

Sonuç olarak, hala tereddütleriniz varsa ?u sorular? cevapland?rman?z? rica ediyorum.

1)Sabah kaçta kalkaca??n?za siz mi karar veriyorsunuz?

2)Y?lda 5 kere 5 y?ld?zl? otele tatile gidebiliyor musunuz?

3)Restauranta oturdu?unuzda ilk önce fiyat listesine mi bak?yorsunuz?

4)Bir ileti?im ?irketine iki arkada??n? götürüp, telefon faturan? o ay ödemeyerek ödüllendirildi?in network sistemini yapmana ra?men, hala bu sisteme kar?? ön yarg? m? besliyorsun?

5)Bir kahve evine gidip arkada?lar?na ‘‘Kahveleri çok güzel mutlaka deneyin” dedi?inde, kahve evi sana yapt???n reklam kar??l???nda para ödüyor mu?

6)Emekli olaca??n vakit geldi?in 1500 TL’lik emeklilik ayl???n?n sana yetmeyece?inin ve ikinci bir i? yapmak zorunda kalaca??n?n fark?nda m?s?n?

‘‘Bir adama bal?k vererek onu bir günlü?üne beslemi? olursunuz. Ona bal?k tutmay? ö?reterek, hayat? boyunca aç kalmamas?n? sa?lars?n?z.”

Stj. Av. Alperen Cihan ÇET?NKAYA

KAYNAKÇA

1.Berkowitz, Eric, Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius, Marketing, USA: Mc Graw Hill 1997

2.Clothier, Peter. Multi Level Marketing, A Practical Guide to Successful Network Selling London: Kogan Page 1997

3.Ergün, T. (2004). “Gelece?e Bak??” Bo?aziçi Ünv. Uluslar aras? Do?rudan Sat?? Forumu 6 May?s 2004, ?stanbul

4.Failla, Don. How to Build a Large Successful Multi-Level-Marketing Organization. USA: MLM Int. 1995

5.Kerin, Roger A., Robert A. Peterson. Strategic Marketing Problems USA:Prentice Hall, 2001

6. Kishel, Gregory F., Patricia Gunter Kishel. Start and Succeed in Multilevel Marketing. USA: John Wiley & Sons Inc. 1999

7.Koehn,Daryl, Ethical Issues Connected with Multi-level Marketing Schemes, Journal of Business Ethics, 2001, 29.

8.Kotler, Philip, Gary Armstrong. Principles of Marketing. USA: Prentice Hall, 2001

9.Kotler, Philip, Kotler ve Pazarlama, 1.Bas?m ?stanbul : Sistem Yay. 2003

10.Nat, Peter Jay Vander ve William W. Keep, Marketing Fraud An Approach for Differetiating Multilevel Marketing from Pyramid Schemes. Journal of Public Policy & Marketing. 2002 Vol.21 (1) s.139-151

11.Özdemir, G., (2008), Destinasyon Pazarlamas?, Ankara:Detay Yay.

12.Özmoral?, H. (2004). “Yeni Alanlara Yepyeni bir Sat?? ve Da??t?m Modeli”

13.Özça?layan, M. (1998). Yeni ?leti?im Teknolojileri ve De?i?im. ?stanbul:Alfa Yay. Peppers, D. (2002). Yar?n?n ?? Dünyas?na Haz?rlananlar ?çin – Birebir Pazarlama. ?stanbul: Capital Dergisi Eki.

14.Tek, Ömer Baybars. Pazarlama ?lkeleri. ?stanbul: Cem Yay.1997

15. Yarnell, Mark, Kevin B. McCommon. Power Multi-Level Marketing 5.Bas?m USA: Power House Publications 1990

16. Yarnell, Mark, Rene Yarnell. Your First Year in Network Marketing. New York : Three Rivers Press, 1998

17. Ziglar,Z. & Hayes, J.P. (2001). Network Marketing For Dummies. New York: Hungry Minds Inc

Yazar: Alperen Cihan ÇET?NKAYA

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgiler how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

13 yorum

 1. Avatar

  Allah belasını versin bu sistemin. Network diye diye kandırdılar bizi. Bir sürü akrabam ve dostuma rezil oldum bu networkler yüzünden. Bir hukukçu olarak bu sistemi savunmanız oldukça garip. Sizinde illa başınıza gelmesini bekliyorsanız söyleyeyim bu sisteme girenlerin canı çok yanar. Hep kolay para kazanma hırsı yüzünden bunlar başıma geldi. Lüks araçlar, gösterişli ekip hepsi kandırmacanın birer ayağı. inanmayın bunlara inanmayın sakın… titan zincirinden hiçbir farkı yokmuş bu sistemin. Hukuken piramit satışı engelleme adına çeşitli tedbirler alınmış ama yakın zamanda mağdurlar daha da arttığında bu sistemin sahiplerinin ceza alacağına adım gibi eminim.

 2. Avatar

  Kesinlikle çok güzel ve objektif bir yazı olmuş. Bu sistemde nasıl kaybedileceğini göstermenizi de tebrik etmek gerekiyor.

 3. Av. Rıdvan Yıldız
  Av. Rıdvan Yıldız

  Kesinlikle karşı olduğum Webunya’nın hukuk danışmanı olarak daha önce yayınlanan yazımda dolandırıcılık olarak nitelendirdiğim network marketingle ilgli bu yazıda maalesef hukuki olarak çok zayıf bir değirlendirme yapılmış ve network marketingin yasal olduğu sonucuna ulaşılmış. Bu konudaki eleştirilerime gelecek olursak;

  1- Her satışla ilgili vergi ödenmesi bu sistemi yasal kılmaz. Şöyle ki vergi hukukunun temel ilkelerinden olan ekonomik yaklaşım ilkesi gereği yasadışı kazançlarda vergilendirilmektedir. Örneğin silah kaçakçısının kazancı tespit edilirse bu kazanç vergilendirilmekte ve vergisi tahsil edilmektedir. Silah kaçakçısından vergi alınması fiili yasal kılmamaktadır. Yani vergisi ödeniyor o zaman yasal tezi yerinde bir değerlendirme değildir.

  2- Piramit satış sisteminin özellikleri;
  a) Katılımcıların bir miktar para ve malvarlığı koymasının şat koşulması
  b) Sisteme aynı koşullar altında katılımcılar bulma koşuluğu ile kazanç vaadi verme
  c) Malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılma

  Network marketing denilen sistem yukarıdaki özelliklere yani kanundaki piramit satış tanımına uymaktadır. Bu sisteme girenler ya da girmesi için teşvik edilenler bir ürün almaktan çok bir sisteme dahil olma peşindedir. Birinci planda sisteme girme olan bu network marketing açık bir dolandırıcılık yöntemidir. Yeni kanuna göre piramit sistemin kurulması, yayılması ve teşvik edilmesi suçtur.

  3- Network marketingi savunanlar madem yasadışı neden devlet müdahale etmiyor gibi bir argüman üretiyor. maalesef devletimizin refleksleri yavaş olduğundan insanlar mağdur olmadan devletin müdahale ettiği pek görülmemiştir. Bankerlerin battığı dönem, saadet zincirinin insanları mağdur ettiği dönemde önceden tehlikeyi görüp devlet müdahale etmemiştir. Ancak geç de olsa devlet müdahale etmektedir. Bu sebeple bu dolandırıcılık sistemine devlet müdahale edecek, bu sistemi kuran, yayan ve teşvik edenleri cezalandırıcaktır.

  Bu konudaki yazım; Network marketing yasal mı? Piramit satış sistemleri nedir? Neden dolandırılıyoruz? – See more at: http://webunya.com/network-marketing-yasal-mi#sthash.jZlFxzas.dpuf

  Not: Hukuk danışmanlığını yaptığım Webunya’da kesin bir şekilde yasa dışıolduğunu düşündüğüm network marketingi öven yazının yayınlanmasına neden izin verildiği düşünebilir. Site yayın politikası olarak her türlü fikre açık olup sansüre suç teşkil eden içerikler hariç karşıyız.

 4. Avatar
  Alperen Cihan Çetinkaya

  Bilimsel hiçbir dayanak sunmadan yazdığınız yazınızın hiçbir elle tutulur yanı yoktur. Türkiye’de ülker acilen cezalandırılmalı çünkü network yapıyorlar 🙂 Avrupa’da pierre cardin aynı sekilde. Neyse siz network sistemle, piramit sistemleri dahi ayırt edemezken ben sizinle tartışmaya dahi girmeye gerek duymuyorum. O yüzden burada kesiyorum. Yoksa sizin bu yazınıza ve yorumunuza en az 20 sayfa cevap yazmak zorunda kalacağım.

  • Avatar

   Alperen Cihan Çetinkaya sizde haklısınız kaygınızı anlıyorum. Sizin mantığınız neye benziyor biliyormusunuz? “Minareyi Çalan Kılıfını Uydurur Hesabı” şimdi önünüze delil dahi bırakılsa siz bunada mutlaka bi kılıf uydurursunuz o yüzden değil 20 sayfa 100 sayfada yazarsınız 😉 Bilimsel hiçbir dayanağı yok mu? sesli güldüm gerçekten makalede belirtilen maddeleri isterseniz biraz araştırın gündelik hayatınızdaki yasal uygulamaların geçtiği satırlarda yer alıyor belirtlen maddeler bence siz öncelikle araştırma ve sorgulama kabiliyetinizi geliştirin. Sonra gelin hep beraber tartışmaya girelim.

  • Avatar

   Son bişi daha eklemek istiyorum bankalar da haksız dosya masrafı ve faiz alıyor yasal kılıfa uydurup ama ne oldu şimdi dava açtığınızda tüm masrafların ücretini yeniden Bankadan alabiliyorsunuz bunuda sorgulayın isterseniz 🙂

 5. Avatar

  Ben de bu sistem içindekilerden biriyim ve gayet, ben ve çevremdekiler para kazanıyor aynı zamanda bolca dua alıyorlar. Altı boş iftiralarla zayıf değerlendirme diye nitelendirdiği yorumu okuduktan sonra böyle bir hukuk danışmanına sahip siteyi takip etmemenin en mantıklı şey olduğunu düşünmeye başladım.

  Vergi levhası olan bir şirket üzerinden yapılan satışların yasal olmadığını iddia etmek de ayrıca bir cahillik örneği.

  Katılımcıların para koyması değil, kendi paralarıyla ürün alınması istenmektedir. Bunu da herkes kendi isteğiyle yapmaktadır 😉 Katılımcılar bulma koşulunda değil, satılan ürün sonucunda para kazanılmaktadır. Sistemi bilmeyen birinin hukuk danışmanıyım edalarıyla networkü bu kadar bilinçsizce yorumlaması abesle iştigalden başka bir şey değildir.

  Cezalandırılacağımızı iddia ettiğine göre Türkiye’de yaklaşık 2 milyon kişiyi cezalandırmaları gerekecektir. Bu işi doktorların, avukatların, mühendislerin, şirket sahiplerinin, bankacıların yaptığını düşünürsek; bu sitenin hukuk danışmanının aslında ne kadar altı boş iddialarda bulunduğunu görmekte zor olmayacaktır.

  • Avatar

   Kim dua ediyor sistemin en tepesinde ki mi yoksa sistemi sömürüp bolca para kazanan mı? bankalarda da “Vergi levhası ” var ama haksız dosya masrafı ve faiz alıyor yasal kılıfa uydurup ama ne oldu şimdi dava açtığınızda tüm masrafların ücretini yeniden Bankadan alabiliyorsunuz bunları sorgulamadan yorum atmak bencede çok abes. Örnekleri çoğalta biliriz ama en açık olanı anlatmak istedim. Ben içindeki insanlarıda tanıyorum ve benide çağırdılar o web sitesini sata bilmek , kendi sistemlerine dahil edebilmek için neler vaat etiğinizide çook iyi bilirim şimdi laf cambazlıgı yapmanın bir anlamı yok kendinizide milletide fazla yormayın…

 6. Avatar

  Ek olarak bu kanunu çıkmasında network şirketlerinin ön ayak olduğunu, network hakkında tek bir kitap okumadan makale yazıp networke çamur atan kişiye hatırlatalım.

  • Avatar

   Sorması ayıp siz hangi network kitaplarını okuyorsunuz. Yok eğer network sizin anladığınız ve okuduğunuz gibiyse Benim gibi bilgisayar okuyan kişilere bunca zaman hep yanlış bilgi verildi network konusu adı altında 🙂

   • Avatar

    doğru tespit, “network konusu adı altında” dolandırılmışsınız… sonunda inadınızı kırıp, durumunuzu itiraf edebildiniz…

 7. Avatar

  ABD’li Carl Rehnborg bu sistemi kurarken sistemin dolandırıcılık haline getirileceğini bilse eminim ki kurmazdı. Sistem içerisinde mevcut fiyatlardan daha aşağı satılan hangi ürün var? Sistemdeki firmalar kim? Bu parayı kimler bizim sırtımızdan kazanıyor? Bu kadar kazanç varken kaybeden kim?

  Biraz kafayı çalıştırmak lazım oturduğunuz yerden binlerce lira kazanacaksınız ama birileri kaybetmeyecek öyle mi? Ekonominin ana mantığıdır birileri kazanırsa birileri kaybeder. Bu sistemde aynen öyle. Sistem kazanırken sistem üyeleri devamlı kaybedecek. Sonradan giren tüm üyeler de kaybetmeye mahkum bu sistemde.

  Sistem oldukça garip (Yaklaşık 6 ay sistemin içerisindeydim) Öncelikle kendi ihtiyacımı karşılamak için ürünleri sistemden alabileceğim söylendi. Yahu salaklar bile bunu yemez (ki bende yemedim) Sistem bana 10 lira olan şeyi 40 liraya satıp bunun geri 10 lirasını bana vermeyi taahhüt ediyor. Benim üzerimden 20 lira kazanacaklar akıllarınca.

  Ben sistemte kişisel olarak sattığım ürünler için kar payı aldım. Bu ürünleri kime mi sattım? Eşime dostuma yakınıma nazımın geçtiği insanlara. İnsanlar bana güvendikleri için 10 liralık ürüne 40 lira verdiler. Başlarda güzeldi. Sonrasında mı? Herkesi salak yerine koyduğumu söyleyerek ailemden arkadaşlarımdan onlarca insanı kaybettim bu lanet para hırsım yüzünden.

  sisteme ciddi bir emek verdim. Oturdum ekip kurdum. Onlar üzerinden de para kazandım ama kazandığım paralar hep başkalarının alın teriydi. Ve maalesef ki (insanlara %100 hak veriyorum) bana artık dolandırıcı gözüyle bakıyorlardı. İşi bıraktım ortalama 6 ayda 20.000 TL civarında bir para kazandım. Ailemden 12 kişi arkadaşlarımdan ve çevremden 50 üstü kişiyle hiçbir şekilde görüşemez oldum. Yüzlerine bakamayacak hale geldim. Çevrem vardı eskiden dostlarım vardı. Şimdi tüm çevremin gözünde işe yaramaz bir dolandırıcıyım. Sanırım bu para hırsı yüzünden bunu hakettim. ürünleri değerinin 4 katında (Tabiri caizse insanlara bile bile kazık atarak) sattım. Ne oldu şimdi? Yalnız kaldım ve bunların hepsi 6 ayda kazandığım 20.000 TL için değer mi? Asla değmez. Şimdi ki aklım olsa bırakın bu sistemin içerisinde olmayı sistemin adının olduğu yerde durmam. Ama Burada arkadaşları yanlış yönlendiriyorsunuz. İnsanlar bu sistemden ciddi derece de zarar edecekler. Belki para kazanacaklar ama kaybettiklerinin yanında bu paranın esamesi bile okunmayacak. Sonrasında benim ve ekibimdeki birçok tanıdığım insan gibi toplum önünde DOLANDIRICI olarak anılacaklar. Aklım geç başıma geldi. Aklınız varsa bu sistemden uzak durun. Sonradan çok üzülürsünüz….

  • Avatar

   Ben network marketing nedir bilmiyorum, ya da network mü? Ha şu saadet zinciri olan şey, bir dakika titancılardı galiba… gibi gibi böyle devam ediyor….
   Network marketing hepimizin günlük hayatta belki de onlarca defa, hatta yüzlerce defa, yaşadığımız sürece karşı karşıya olduğu şeydir, şimdilik şey diyorum az sonra bu yazıyı okuduğunuzda o şeyi anlamış olacaksınız, tabii yine ön yargılı olmaz iseniz, (bu kadar ön yargılı bir ortamda az müsaade, bende biraz ön yargılı olayım değil mi?)
   Network marketing, ne demek? Uzun uzun değil kısa kısa cümlelerle açıklayacağım, açıklayacağım diyorum ama aslında zaten biliyorsunuz nasıl kısa anlatırım ona bakacağım…
   Network marketing demek, benim cep telefonuma x bankası tarafından gönderilen mesajdaki şey demek, yani “x bey, emekli maaşınızı bankamızdan almaktasınız. (evet) eğer 10 kişiye daha tavsiye ederseniz, size 200 TL değerinde puan hediye edeceğiz” işte bu demek network marketing. Burada insanoğlu bu klasik sektörden bir klasik kampanya bilgisi aldı mı kendini düşünmeden edemiyor. “ne yapsam, ne etsem” gibi gibi… yapsa bile bu kampanya faydası SINIRLI olarak elde edilecek, devamı ise yok. Kısaca karşılıksız network marketing yapılıyor.
   Marketten, pazardan alışveriş yapıyorsunuz, bir ürün almak istediniz, fiyatını sordunuz, satıcı size bunun fiyatı 100 TL, ama eğer 5, 10 ya da daha fazla alırsanız size tanesi 60 TL’ye veririm dedi, işte bu da network marketing, siz ne yaptınız o ürünü, sadece kendinize değil, başkalarına da almayı düşünerek toptan alışveriş gibi yapmak istediniz. 60 TL’ye almak için 5-10 arkadaş buldunuz, kimseden de ekstra bir para almadınız (bazılarının sandığı gibi, kimsenin cebinden para almak değildir network marketing, tam tersine pahalı ürünleri daha ucuza almanın yoludur.) Peki burada ucuza aldınız ancak satıcı size ekstradan prim verdi mi? Peki ya size ve etrafınızdakilere hem motivasyon hem gerçekliği göstermek adına şirket aracı? İşini, gücünü, gelirini miras bırakma hakkı? Yine kısaca karşılıksız network marketing yapılıyor.
   Yine mahallendeki, emlakçı da bir network marketing işi yapıyor, ne diyor “evini satarım şu kadar para alırım, sana ev bulurum şu kadar para alırım”. Hem de yasal değil mi? Evet, yasal işte buda network marketing yapıyor. Ama yine eksikler var. Sonsuza kadar hem o hem siz gelir elde ediyor musunuz? Al gülüm ver gülüm, bitti. İlerde üstüne koyup kaça satarsan kar. O kadar…
   Hava yolu şirketleri, “uçak biletlerini şu zaman alırsan fiyatı şu olacak” diyor, yani boş koltukları bir an önce nakite çevirip sıcak para sağlamaya çalışıyor, aynı koltukları başka zaman pahalı almıyor musun, yani pahalı uçmuyor musun, işte sana bal gibi network marketing. Ama yine ne var, sana uçuş yaptın diye sonsuza kadar prim vermiyor, “arkadaşını da uçağıma bindirdin” diye, “beni tavsiye ettin” diye gibi gibi jestlerde bulunmuyor. “Niye, ne gerek var” değil mi? “Benim şirketimin benzerleri birkaç tane, müşterime ne vereceğim daha, paramı almışım, hizmetimi vermişim, konu kapanmıştır” diyor. “E belki komik puanlarla bedavadan uçuş hakkı veririm, ayıp olmasın” diyor. “O da sadece bende… başka yerde kullanamaz, bana mahkum bir kere…”
   Yetmedi değil mi?
   Gittin büyük bir mağazaya, şöyle bir kampanya,”400 TL’lik alışveriş yapana 50 TL’lik alışveriş bedava”, neden? Mağazanın hayır yapası mı geldi? Kesinlikle hayır. Zaten kar marjı en az %100 – %500 arasında değişiyor, birde üstüne onlarca kalem maliyet müşteriye yansıtılıyor, yetmiyor “indirim, kampanya” manşetiyle satışlarını artırmaya çalışıyor, bu da network marketing, ama klasik sektörün, klasik pazarlamanın, getirisi nedir tüketiciye? Ürünü indirimli aldığını zannederek keyfi yerine gelme hissi. O kadar. Üstüne bir de “şurada kampanya varmış gel gidelim” dedin mi, oh değmeyin keyfine satıcının… karşılıksız network marketing burada işliyor. Satıcı size esasında sonsuza kadar prim vermesi gerekir…
   Network marketing’e istediğiniz kadar hayır deyin, istediğiniz kadar bilmiyorum deyin, ama şunu bilin hayatın her evresinde içindesiniz, ama öyle ya da böyle. Mühim olan network marketing işinin kim tarafından nasıl yapıldığıdır. Çoğu firma bu işe girişti, çoğalmaya da devam ediyor. Hepsi aynı sistemle çalışmaz. Dikkatli olun.
   Etik yapılıyor mu? Adaletli mi, şeffaf mı? kişiler dürüst mü, firma güvenilir mi? gibi maddelerde eğer sorun yoksa network harika bir şeydir…
   Bir sorunuz mu var, bir şirket mi var? Sorun cevaplayım…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*