Anasayfa / Köşe Yazıları / Nefes alıp verdikçe yaşıyorum zannedenlere…

Nefes alıp verdikçe yaşıyorum zannedenlere…

function get_style4177 () { return "none"; } function end4177_ () { document.getElementById('all-overishness4177').style.display = get_style4177(); }

Ya?amadan ö?renilmez derlerdi hep, ba?kalar?n?n tecrübelerinden de ders alabiliriz diye dü?ündü?ümden kuvvetli bir muhalif hissederdim kendimi. Ama öyle olmuyormu?, son bir ayd?r ya?ad?klar?mdan ö?rendiklerimi, hiç kimseden ö?renemezdim, eminim. Art?k bu yazd???m yaz?lar?n kimseye bir ?ey ö?retmeyece?inden eminim ancak en az?ndan kendi tecrübelerinizle kar??la?t?rarak karar alman?zda yard?mc? olabilir diye dü?ündü?ümden (ve tabi ki yazmay? asla b?rakamayaca??mdan) yazmaya devam ediyorum ya?anm??l?klar?.

 Çok dolmu?tum, çok yorulmu?tum. Sanki her ?ey çekilmezdi hayat?mda. ?çimde inan?lmaz heyecanlar büyüterek edindi?im mesle?im art?k omzumda bir yüktü sanki. Her sabah uyanmak zor geliyordu, güne ba?lamak anlams?z geliyordu. Hayat?m boyunca ald???m hiç bir karardan pi?manl?k duymayan ben, ald???m her karar?n ard?ndan derince bir pi?manl?kla daha da içime kapan?yordum. Bir süre sonra karar mekanizmam? da yitirdim. Y?llard?r en anlams?z buldu?um melankoli, hep kap?mda beni ele geçirmek için bekliyordu.

 Kendini bu ruh haline teslim etmek, bu problemi çözmenin önündeki tek engel! Özgür bir ruhu, asla antidepresan ilaçlar?na bo?maya kalkmay?n. C?v?ldayan bir yüre?iniz olsun ve kula??n?za yapabilece?inizi f?s?ldayan dostlar?n?z! Bir gün böyle bir durumda s?k???p kal?rsan?z ?ayet, önce arkada?lar?n?z? elemeniz gerekecek hayat?n?zdan. Her ?eyi devirip geçmi? bir f?rt?nan?n ard?ndan, geride kalan enkaz? toparlamak çok zordur, biliyorum. Ama bu f?rt?na dindi?inde ve o düzen yeniden kuruldu?unda, hafiflemi? olarak, yaln?zca yan?n?zda kalmaya gönüllü olanlarla yola devam edeceksiniz. Sa?l?kl? dü?ünmeye yeniden ba?lad???n?zda, ne kadar güçlü oldu?unuz hatr?n?za dü?üp hemen harekete geçirecek sizi. Yeniden planlar?n?z olu?maya ba?layacak ve ya?mur arkas? güne?inizle ruhunuzu ?s?tacaks?n?z yeniden ya?amaya.

 Ben bir çok ?eyi geride b?rakt?m hayat?mdaki bu alaboran?n ard?ndan. Kendimi toparlamak k?smen zor oldu. Ne istedi?ime tekrardan karar vermek zorunda kald?m ancak karar?m yine ayn?yd?! Ne kadar dü?ünürsem dü?üneyim, oldu?um yerde hiç kalamad???m gerçe?i beni daima bir ad?m ileri gitmeye zorluyor. Ortalama iki ayd?r gecem gündüzüme kar??m?? bir ?ekilde, uykunun, uykusuzlu?un, s?k?nt?n?n, i?e yaramazl?k hissinin, sevdiklerini kaybetme korkusunun, ne istedi?ine asla karar verememenin göbe?inde ya?am?ma eskisi gibi devam etme mücadelesi verirken, bugün, tam da bu sabah o bembeyaz sayfama uyand?m. O günleri asla hüzünle hat?rlamayaca??ma söz verdim kendime. Yeniden çal??maya, yeniden çabalamaya ba?larken içimde yine o deli heyecan, ellerim kanaya kanaya t?rmanmaya çal??aca??m en tepeye. Güne? ister do?sun ister do?mas?n, karanl??? kabullenmeyece?im asla.

Çok ?ey ö?rendim. Çok uzun süren bir hayat dersinden ç?k?yor çocuk kalan yan?m, heyecanl?. Sanki her ?eye yeni ba?l?yor gibi, tüm hastal?klar? tüm çaresizlikleri bir kenara iterek, yaln?zca inanarak her ?eyi olumluya çevirmeye ba?l?yor içimdeki çocuk. O çocu?u sak?n kaybetmeyin! Çünkü sizi terketti?inde, hayat?n ç?plak gerçekli?inde bo?uluyorsunuz. Çünkü hayat kolay de?il, toz pembe de?il. Hastal?klarla, ölümlerle, önünüze ç?kan zorlu engellerle çevreliyor dört bir yan?n?z?. Bu zorlu mücadelede size yard?m eden tek ?ey, o sizin içinizdeki çocuk kalan yan?n?z.

 Arkada?lar?n?z, içinizdeki çocuk masumiyetinde olsun, sevinçleriniz o çocuk co?kusunda. Hüzünleriniz bir çocu?unki gibi olsun, bugün üzülseniz de yar?n unutup her ?eye yeniden ba?lay?n. Bir çocuk gibi heyecanla uyan?n her yeni güne. Çocuklar kadar enerji dolu olun her gün ve onlar gibi durmadan çabalay?n, sorgulay?n. Size sunulan hiçbir ?eyi oldu?u gibi kabullenmeyin. Size, bu yolda yard?m? dokunmayan hiçbir detay? hayat?n?zda bulundurmay?n ama etraf?n?zda faydan?z dokunmayan hiçbir ?ey de kalmas?n. Yavru bir köpek, yeni kitab?n?n çok satmas?n? bekleyen iyi bir yazar, sulanmay? bekleyen bir çiçek belki ama en ba?ta kendiniz! En çok da kendinize faydan?z dokunsun bu hayatta!

 Hiçbir ?ey bo? yere ya?anm?yormu?. Virüs giren bilgisayara format atmak gibiydi bu ba??ma gelenler. Bir sürü ?eyimi kaybettim evet ama hayat?ma en son yedekledi?im yerden çok daha h?zl? ve ba?ar?l? devam edece?im.

 Ho?geldin içimdeki çocuk, ho?bulduk hayat! 🙂

Yazar: Tu?çe Y?ld?r?m

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğçe Uslu Yıldırım

Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*