Anasayfa / Köşe Yazıları / Ne Durumdayız?…

Ne Durumdayız?…

Ne Durumdayız?…

function get_style8432 () { return "none"; } function end8432_ () { document.getElementById('all-overishness8432').style.display = get_style8432(); }

903c8859-d4ef-4428-a2f2-26d938ada2c7-mediumGünayd?n Arkada?lar?ma,

Belki fark?ndas?n?z, art?k eskisi gibi gazeteleri taray?p haberleri yazm?yorum, daha do?rusu yazam?yorum.

Bu kadar ?iddetin, terörün, huzursuzlu?un, provakasyonlar?n, yasaklar?n, siyasetteki seviyesizli?in oldu?u ve ya?and??? bir dönem gerçekten an?msam?yorum.

?nan?n bu kadar olay arka arkaya bir ba?ka ülkede ya?ansa, o ülkede çok ?ey de?i?irdi, biz de ise neredeyse al??t?k, kan?ksad?k.

Yüzlerce kad?n cinayete kurban gidiyor, t?nm?yoruz, HABER olarak görüyoruz, geçiyor gidiyor ve her gün ölmeye devam ediyorlar.

Siyasetin tepesindeki isimlerden Hükümet taraf? tek bir ?eye kanalize olmu? durumda, Cumhurba?kan?n? Ba?kan yapmak.

Di?erleri seçim derdine dü?mü? durumda, herkes kendi partisi ile, adaylar ile u?ra??yor. Meclis tatil, 23 Nisan’da temsili olarak toplanacak sonras?nda art?k 7 Haziran seçimlerinden sonra yeni milletvekilleri ile aç?lacak.

Bugün en büyük güç haline gelen Sosyal medya, bir ?ekilde kontrol alt?n al?nmak isteniyor, 4 saat içinde kapatman?n egzersizleri yap?l?yor.

Bir sürü tezgah var, Savc?m?z ?ehit ediliyor, kimsenin akl? rahat de?il, ertesi gün defnediliyor, savc?n?n otopsi raporu bile tart???l?yor, zaafiyetler bir bir ortaya konuyor ama ..i?te ama da kal?yor.

Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birisinin Fenerbahçe’nin otobüsüne silahl? sald?r? yap?l?yor, profesyonel oldu?u çok belli olan bu sald?r? ile neler tezgahlan?yor kimse bilemiyor VEYA herkes biliyor.

Türkiye’nin s?nav rezaletlerini, adam kay?rmalar?n? izliyoruz, deh?ete dü?üyoruz, aradan 5 y?l geçtikten sonra güya günah ç?kart?l?yor.

Türkiye’de askerleri, emeklileri içeri t?k?yoruz, sorgusuz sualsiz, suçlar?n?n ne oldu?unu bile bilmeden 4 5 y?l hapishanelerde sürünüyorlar, baz?lar? vefat ediyor, 5 sene sonra ç?k?p ” Pardon ” diyoruz, ” Aldat?ld?k “.

Tam onlar? ç?kart?yoruz, bu sefer TIR’lar? durdurdunuz diye 50 60 askeri içeri al?yoruz, savc?y? soru?turmaya al?yoruz, bir 5 sene de onlar yatar, sonra onlardan da bir özür dileriz olur biter.

D?? siyasete girmesek asl?nda daha da iyi olur. Kavgal? olmad???m?z bir tek ülke yok. S?n?rlar?m?z da Iran – Irak – Suriye ile sonra M?s?r ile, ?srail ile. Her taraf?m?z terör örgütleri ile çevrili.

Ekonomide dünyan?n zarar?n? ya?ad?k, hem de ne u?runa, Say?n Cumhurba?kan?m?z?n demeçleri ve Merkez Bankas? ayarlar? ile, duruldu mu , hay?r tabi ki, zarar?n miktar? art?k tahmin bile edilemez hale geldi.

Kapkara Sal?’da bir ?ey daha ö?rendik ki, bütün Türkiye bir anda kapkaranl?k olabiliyor, hepimiz ?ok olduk, nas?l bütün Türkiye bir anda ayn? saatte elektriksiz kalabilir diye akl?m?z ermedi, dizi filmlerde bir kaç tu?a bak?p yap?lan i?lemler demek olabiliyormu?, bunu da ö?rendik.

Rektör seçimlerinde seçim kazananlar? de?il, hükümete yak?n olanlar? seçiyoruz, at?yoruz. SEÇ?M falan hiç bir önemi yok, geçen bir gazeteci yazm??t? rektör seçimleri kald?r?ls?n, gereksiz diye, çok hakl?, maden Cumhurba?kan? istedi?ini atayacak, neden seçim yap?l?yor ki …

Yani k?sacas? sevgili arkada?lar?m…

Siiyaset te..

Ekonomi de..

E?itim de ..

Enerji de ..

Sa?l?k ta ..

D?? Siyaset te..

Emniyet te..

Spor da ..

Geldi?imiz nokta belli, ha ben belki barda??n bo? taraf?n? görüyorumdur, belki muhalefet oldu?um için ya?anan, gerçekle?en güzellikleri görmek istemiyor olabilirim, bilmiyorum.

Bugün art?k öyle bir noktaya geldik ki, herkes S?N?RL?, herkes GERG?N, hani ” Can?m desen, can?n ç?ks?n ” modunday?z.

?n?allah k?sa zamanda geçer diyece?im ama 7 Haziran seçimlerine kadar bu tansiyon artarak devam edecek diye dü?ünüyorum. Daha siyasetçiler seçim turlar?na ba?lamad?.

O meydanlardan kimbilir neler dinleyece?iz, ne at??malar, ne basit sata?malar, ne içeriksiz siyasal demeçler ve tabi bu konu?malar?n HALAK yans?mas?..

Herkesin sinirlerine hakim olmas? ve sakin olmas? dile?imle…

Çok güzel bir gün olsun ..

Sevgiler & Sayg?lar

 Haluk ?lhan

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*