Nazik

Nazik

function get_style5782 () { return "none"; } function end5782_ () { document.getElementById('all-overishness5782').style.display = get_style5782(); }

Kendine nazik ol !!!…

Nereden esti, anlataca??m…

Önce ‘nazik’ kelimesini inceleyelim. Türk Dil Kurumu’nun www.tdk.gov.tr adl? internet sitesinde Farsça kökenli bir s?fat olarak yer alan ‘nazik’ kelimesi, ‘ba?kalar?na kar?? sayg?l? davranan’, ‘ince yap?l?, narin’, ‘özen, dikkat gösterilmezse k?r?labilen, bozulabilen, kötüle?ebilen’, ‘gerekli önlemler al?nmad???nda daha kötü olan, kritik’ ve ‘dikkat isteyen, özen gerektiren’ olmak üzere birbirine yak?n anlamlar içermesine ra?men 5 farkl? ifadeyle aç?klan?yor.

Bu sabah ‘kendine nazik ol’ diyen bir sesle uyand?m. Dün gece ne kafayla uyudum ve rüyamda nerelere yolculuk ettim bilmiyorum, hat?rlam?yorum…

Yeni günün güne?i odama vurdu?unda, yorgun uyand???mdan ve üzerime çöken tuhaf ruh halinden, gecemin pek de ?en ?akrak geçmedi?i belliydi.

?nsan niye sabah sabah kendini telkin ederek uyan?r ki?

Ho?, ?a??rmamak gerek, söz konusu bensem her?ey mümkün…

Bir sabah çok mutlu, gülerek ve hatta havalara uçarak, bir ba?ka sabah dua okuyarak, bir di?er sabah da rüyamdakilere sayd?rarak veya gözya??yla uyanmam çok rastlan?r durumdur.

Daaa, niye durduk yerde bir nezaket beklentisi çöktü üzerime?

Son aylarda biraz fazla yo?un tempoda yer ald???mdan, bir süredir ara ara bünyemi yoklayan alerji ve gribal nöbetlerden yahut hayat?mda belli noktalarda hala y?rtamad???mdan veya fazlaca sab?rs?z davrand???mdan olabilir,  bu vücutta yan?p sönen k?rm?z? alarm?n nedeni…

Bir çe?it ‘dur’ sinyalidir, belki.

“Her halta da sinirlenilmez ki karde?im, kendine nazik ol yoksa yak?nda patlayaca??m” diyor, belli ki… Hakl?… Benden ba?ka herkes hakl?, bu aralar…

Geçenlerde bir arkada??m benim ‘hayatla kavgal?’ oldu?umu söyledi. Hal ve hareketlerim hayata kar?? öfkeli oldu?umu gösteriyormu?, istedi?im ?eyleri yapamad???mdan k?zg?nm???m, çabuk sinirleniyormu?um.

Bence öyle de?il tabii. Anl?k duygu dalgalanmalar?m?n eseri bu medcezir, tehlikesiz ve geçici.

Sadece, do?ru zamanda duyabilece?im ufak bir çift güzel söz ile iyile?tirilebilecek bir durum yani…

Ancak madem aksi bir görüntü veriyorum, kendime çekilmenin zaman? gelmi? demektir… Çoktand?r, kendimleyim oysa, yeterli gelmedi demek ki…

Eee normal, insan bazen herkese yeter ama an gelir kendine yetemez…

Olabiliyor. Gelir ve geldi?i gibi de geçer gider… Neyse ne…

?çten hissetti?im ‘kendine nazik ol’ uyar?s? beni kendime getirdi.

?nsan, kendine özen göstermezse, kimseden de ayn? özeni göremiyor, do?al olarak kimseye de özen gösteremiyor… Net bilgi yayal?m…

Sözü uzatt?m, toparlayay?m…

De?er görmek istiyorsan önce kendine de?er ver…

Kahkaha duymak istiyorsan önce kendi kendine kahkaha at…

Samimiyet görmek istiyorsan önce kendine samimi ol…

?lgi bekliyorsan en önce kendine ilgi göster…

Veeee tabii ki,

Önce kendine ve sevdiklerine güzel sözler söyle ki, hayat?n kavgadan ve küfürden ar?ns?n…

Özetle ‘Kendine nazik ol…’

Sevgi ve nezaketle…

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğba Özmelek

Tuğba Özmelek
Bursa’da, 1982 yılında doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini Bursa’da tamamladıktan sonra, yerel medyada görev yaptı. Halen bir kamu kurumunun basın ve halkla ilişkiler şube müdürlüğünde muhabir olarak çalışıyor. Yazı ve röportaj tutkusunun peşinden giderek, gazetecilik merakını yazılarıyla törpülüyor. Sosyal yaşamda aklına ve gözüne takılanlarla, yazarak, hayatla kendince dalga geçmeye devam ediyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*