Anasayfa / Köşe Yazıları / Müridim, Deliririm

Müridim, Deliririm

Müridim, Deliririm

function get_style7144 () { return "none"; } function end7144_ () { document.getElementById('all-overishness7144').style.display = get_style7144(); }

Sabah uyand???n?zda, kaba tabiriyle kafa açman?n en kolay yolu, gazeteleri okumaktan geçer. Siyaset ve spor haberlerinden bahsetmiyorum elbette. Gözlerinizin yuvalar?ndan f?rlamas?na sebep olan, beyninizde var oldu?undan bile habersiz oldu?unuz sinir hücrelerini uyaran “yurdum insan?” haberlerinden bahsediyorum.

Hani ?u okudu?umuzda, “millet uzay? fethetti biz hala nelerle u?ra??yoruz” dedirten haberlerden…

Mesela bugün okudu?um bir haberle, gülmekle a?lamak aras? bir duyguya kap?l?p; ne kadar anlams?z sesler ç?karabildi?imin fark?na vard?m. Me?er insan ne tepki verece?ini ?a??r?nca, a?z?ndan ç?kan sesler kelimelere dönü?meyebiliyormu?.

?imdi efendim, habere göre Bursa’da, do?du?um büyüdü?üm ve ya?ad???m ?ehirde, bir sözde tarikat liderinin evine polis bask?n? yap?lm??. Bunda ?a??racak ne var, tarikatlar bu ülkenin gerçeklerinden biri diyebilirsiniz elbette. Yani bu ad? k?salt?lan tarikat liderinin müritleriyle cinsel ili?kiye girmesine de ?a??rm?yoruz art?k, biliyorum.

Benim saçma sesler ç?karmama sebep olan, adam?n evine gelen müritlerine cenneti vaat etmesi ya da insanlar?m?z?n buna inanarak adamla cinsel ili?kiye girmeyi kabul etmesi de de?il ku?kusuz. Zira çok uzun y?llar ya?amam?? olsam da, nelere inanabildi?imizi gördüm.

Beyin devrelerimi yakan, sözde tarikat liderinin verdi?i ifade idi elbette. Bütün bunlar? inanarak m? söyledi yoksa tek derdi paçay? y?rtmak m?yd? bilmiyorum ama her iki durumda da ç?ld?rmak i?ten de?il, söylüyorum.

?fadeye göre, adamca??z kad?n ya da erkek hiçbir müridiyle zorla cinsel ili?kiye girmemi?. Hepsinin r?zas? varm?? anlayaca??n?z. Zaten kim cennete gitmek istemez ki, de?il mi?

Hem zaten cinsel ili?kiye girmek dediysek, öyle tutkulu bir birle?me falan de?ilmi? can?m. Bir nevi zorunluluktan ya?an?yormu? bunlar. Zikir esnas?nda cezbelenen mürit, tarikat lideri olan arkada??n odas?na gidip kuca??na oturuyor, iyi niyetli beyefendi de müdahale etmiyor ve Allah r?zas? için onlarla birlikte oluyormu?. Bak bak bak! Üstüne üstlük adam hay?r demeyi bir lüks olarak görüyormu?, hiçbir müridine hay?r diyemezmi?. Neden mi? Müridiyle cinsel ili?kiye girmezse zavall? mürit zikir durumundan dolay? yanmaya ba?lar ve dayanamaz delirirmi?!

Yahu me?er sevi?memek adam? delirtiyormu?! E o zaman ne demeye k?zl? erkekli meselelere kar???p duruyorsunuz ki? Hem nerden biliyorsunuz sizin sap?k diye isimlendirdi?iniz gençlerin evde zikir çekmedi?ini?

Kendimi tekrar etmi? olaca??m belki ama ne geliyorsa ba??m?za okumamaktan geliyor arkada?. ?nançl?y?m, müridim, cennete gidece?im diye elin herifinin koynuna girece?ine; aç da bir oku bakal?m neler emretmi? kutsal kitap bize?

Dü?ünme yetini yar?ya indiren gündüz ku?a?? programlar?nda anlat?lanlardan kendine bir din yarataca??na, duydu?un bilgilerin do?rulu?unu ara?t?r?ver zahmet olmazsa. Hem ilk emir olarak “Oku” gelmedi mi sana?

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgiler nas?l okumak? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*