Anasayfa / Köşe Yazıları / Mobil İnternet Kullanıcısı Artıyor

Mobil İnternet Kullanıcısı Artıyor

Mobil İnternet Kullanıcısı Artıyor

En son yay?nlanan Ericsson Mobilite Raporu’na göre 2022 y?l?na kadar, 2,6 milyar yeni mobil geni?bant abonesinin sisteme dahil olaca?? tahmin ediliyor. Bu rakam her gün ortalama bir milyondan fazla abone demek…

2018 y?l?nda dominant eri?im teknolojisi -4G olarak da bilinen- LTE olacak ve bu da onu, tarihin en h?zl? büyüyen mobil teknolojisi haline getirecek

Mobil a?lardaki toplam trafik, 2017 ilk çeyre?inin sonunda, 2016 ilk çeyre?inin sonuna oranla yüzde 70 büyüdü

Ericsson (NASDAQ: ERIC); en son Mobilite Raporu’nu yay?nlad?. Rapor; mobil ba?lant?da sürekli bir h?zl? büyüme gerçekle?ece?ini ve küresel mobil veri trafi?inin 2022 y?l?nda, ?u anda oldu?undan sekiz kat daha fazla olaca??n? tahmin ediyor.

Bahsi geçen trafi?in ula?aca?? büyüklük a?a??daki örneklerle peki?tiriliyor:

Bir ay boyunca, günde 24 saat HD video yay?n? izleyen ?spanya nüfusu

3.55 milyon y?l sürekli olarak HD video yay?n? izleyen tek bir abone

31 milyar saat sürekli HD video yay?n?

Gelecek alt? y?l boyunca, yakla??k 2,6 milyar abone, mobil geni?bant a?lar?na eklenecek. Bu rakam; her gün 20 kez, 50 bin ki?i kapasiteli bir Avrupa ?ampiyonas? stadyumunu doldurmaya yetecek kadar abone demek… Bu say? ayn? zamanda 2017’yi kar??lamak üzere New York Times Meydan?’na giden insan say?s?na denk…

Ericsson Mobilite Raporu, mobil a?lardaki abone art??? ve veri trafi?i ile ilgili en son istatistikleri kaps?yor. Buna göre rapor, mobil verinin gereklili?inin alt?n? çiziyor ve 2013 y?l?ndan bu yana senelik bazda mobil veri kullan?m?n?n art???n?n en üst seviyeye ula?t???n?, bunun ba??n? da Hindistan’?n çekti?i iletiliyor.

Ak?ll? telefonlar?n kullan?lmas? ve mobil internet hizmetlerine olan kolay eri?im, trafik rakamlar?n?n en büyük k?sm?n? olu?turuyor. Bu trendi daha aç?k bir ?ekilde ortaya koymak için, Ericsson, “ak?ll? telefon mobil veri trafi?ini,” “mobil veri trafi?i” içerisinde analiz ediyor. 2022 y?l?n?n sonuna kadar, toplam ak?ll? telefon mobil veri trafi?inin dokuz kat artaca?? ve ve ayl?k 66 ExaByte’a ç?kaca?? öngörülüyor.

Ericsson Stratejiden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi, Teknoloji ve Yeni Geli?en Teknolojiler Bölümü Ba?kan? Niklas Heuveldop, ?unlar? söyledi: “Yüzlerce mobil a?da yap?lan ölçümlemelerimize göre Ericsson Mobilite Raporu, sektördeki inan?lmaz büyümenin alt?n? çiziyor. 4G abonelikleri hiç olmad??? kadar h?zl? büyüyor, VoLTE’nin yükseli?i h?zlan?yor ve trafikteki y?ll?k büyüme 2013’ten bu yana görmedi?imiz bir seviyede gerçekle?iyor. Bu noktada sektörde 5G’nin en k?sa sürede yay?lmas?n? sa?layacak olan, ‘ba??ms?z olmayan 5G New Radio’ (Non-Standalone 5G New Radio) da dahil olmak üzere, a? evriminin tamamlanmas? konusunda at?lacak önemli ad?mlar? görmek için sab?rs?zlan?yorum. Tahminlerimize göre bu durum, yar?m milyar?n üzerine ve nüfusun %15’ine denk 5G aboneli?ini beraberinde getirecek.

 

Endüstri trendleri ile ilgili olarak, Mobilite Raporu, herkes için ?nternet, ?ehirlerdeki kitlesel IoT kapsam? ve 5G’nin ta??tlarda uzaktan kullan?lmas? konusundaki makaleleri içeriyor.

LTE TAR?HTE EN FAZLA YAYGINLA?AN TEKNOLOJ? HAL?NE GEL?YOR

LTE (4G), 2018’de abonelik say?s? bak?m?ndan, en geni? eri?im teknolojisi olarak GSM’nin yerini alacak. Bu teknolojinin yay?lma ve kullan?m h?z? konusunda e?i benzeri yok. WCDMA/HSPA ya da 3G’nin sekiz y?ll?k süreci ile kar??la?t?r?ld???nda, LTE’nin 2.5 milyar ki?iyi kapsamas? sadece be? y?l sürdü. Sadece bu y?l?n ilk çeyre?inde, 250 milyon yeni LTE abonesi olu?tu.

LTE abone say?s?n?n art???, artan kullan?c? deneyimi ve a?lar?n daha h?zl? olmas?na ba?l? iken; 5G’nin yay?lmas?n? da geli?mi? mobil geni?bant kabiliyetlerine duyulan ihtiyac?n yan? s?ra, verimlilik ve otomasyon bak?m?ndan endüstrinin çözüm ihtiyaçlar? belirliyor. 5G, kullan?m durumlar?n?n (use case) çe?itlili?ini destekleyecek bir a? olacak. Yar?m milyardan fazla 5G aboneli?inin 2022 y?l?na kadar aktif hale gelmesi bekleniyor. BU rakama IoT ba?lant?lar? dahil de?il. Böylece, 5G’nin, dünya nüfusunun, yüzde 15’i civar?nda bir oran? kapsamas? bekleniyor.

Detaylar? ö?renmek için, bugün, 13 Haziran, webinar?m?za kaydolabilir; kendi grafiklerinizi olu?turmak için, Trafik Ke?if Arac? da dahil, tam raporumuzu inceleyebilirsiniz.

 

Hakkında İsa Altun

İsa Altun
Akçakale doğumlu İsa Altun, 1991 yılından bu yana Polis Memuru olarak Gaziantep, Kahramanmaraş, Antalya ve İstanbul llerinde görev yaptı.Halen İstanbul ilinde aktif olarak çalışıyor. "Bağımlılık kültürü" üzerine yaptığı raştırmalarla ilgili gençlere ve ailelere yönelik kendi imkânları ile bastırdığı " BİR KEREDEN ÇOK ŞEY OLUR " kitabının ardından " KOD ADI BEYAZ ÖLÜM " isimli kitabı da yayımlanmak üzere. İlk yazısı 1990 yılında Kültür Bakanlığının resmi Dergisinde yayımlandı.1994 ile 1997 yılları arasında Gaziantep27 gazetesinde uyuşturucu kültürünün içyüzünü ele alan yazılarıyla bu alana kamuoyunun dikkatini bu alana çekmeye çalıştı. Uyuşturucunun vahşi ve ölümcül yüzünü göstermek için Yurdun çeşitli bölgelerinde Okullarda ve eğitim kurumlarında karikatür sergileri açtı. Konferanslar verdi. Seminerlere ve Panellere katıldı. Uyuşturucu ile mücadele alanında göstermiş olduğu etkin çalışmalardan dolayı 1998 yılında Uluslar arası Genç Girişimciler Organizasyonu ( TOYP ) tarafından " Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı " dalında ödül aldı. 2000 yılında çocuklara,gençlere ve ailelere yönelik uyuşturucuya karşı bilinçlendirme çalışmalarından dolayı dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati BİLİCAN tarafından " YILIN POLİSİ " seçildi. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Mezunu. " Bilişim suçları" ve " Türk Polis Tarihi" ile ilgili araştırma ve incelemelerinin ardından bu çalışmalarını kitaplaştırmak için uğraşılar veriyor.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*