Anasayfa / Köşe Yazıları / Minyatür İnsanlar; İNSANBİÇİMCİLİK

Minyatür İnsanlar; İNSANBİÇİMCİLİK

Minyatür İnsanlar; İNSANBİÇİMCİLİK

Bir hücre tek ba??na iken ona kodlanm?? olan süre boyunca solunum, sindirim, bo?alt?m, enerji üretimi, savunma, ço?alma gibi ya?am?n? sürdürmek için birçok faaliyeti bir arada 7/24 yapar. Bunun için sürekli çevreden ald??? sinyalleri de?erlendirmek ve ona göre eyleme geçmek durumundad?r.

Hücreler bir araya geldi?inde ise bu görevleri yapmak üzere dokular, organlar gibi gruplar olu?turmaya ba?larlar. Farkl?la??rlar ama bir arada ahenkle, uyum içinde bu görevleri payla?arak varl?klar?n? sürdürürler.

Organizman?n tümü için bakt???m?zda ise, milyarlarca hücre kendi canl?l???n? sürdürürken pay?na dü?en görevleri de bu arada yapmaktad?r.

Tek hücreli ya?amdan çok hücreliye geçi?te i?ler hücre seviyesinde azalmakta ancak baz? özgürlükler de k?s?tlanmaya ba?lamaktad?r. Örne?in bir hücre besin buldu?u kadar ço?alma, ya da di?er hücreleri rahats?z edecek ?ekilde yay?lma gibi faaliyetlerine son vermek zorundad?r.

Peki, ya bu sosyal düzene uymazsa ne olur?

Bazen bir tanesi hücredeki 6-7 fren sistemini zaman içinde bertaraf eder. ?lkel, vah?i özelliklerine geri dönü?tür bu. Bir arada ya?aman?n gerektirdi?i i? bölümü, sorumluluk, görev da??l?mlar?na isyan edip, ba??na buyruk hale gelmektir.

Son derece bencilce der ki; ben ne kadar yemek varsa hepsini yemek, s?n?rs?z ?ekilde ço?almak ve çok be?endi?im bu bölgeye yerle?mek istiyorum. Burada sistemin bütün kaynaklar?na sald?rarak köklenir, tutunur ve ço?al?r. Ta ki, orada art?k kendi ve ondan üreyen di?erlerinin yiyecek bulma s?k?nt?s? ba? gösterene kadar. Sonra oradan baz?lar? yeni kaynaklarla beslenmek üzere ba?ka bölgelere göç etmeye ba?larlar.

Bu süreç ne zaman biter?

Bazen tesadüf ile bazen kendini çok iyi tan?ma ve de?i?iklikleri fark etme ile bu senden kökenlenen ama ars?zca ço?alarak senin ya?am hakk?na tecavüz edeni tan?yabilirsin ve ona haddini, s?n?rlar?n? bildirmek üzere harekete geçebilirsin.

Ama bazen de o kadar sinsice, fark ettirmeden ço?al?r ki, bütün sisteme yay?l?r. Sistem normal çal??ma ?artlar?n? sa?layamaz, fonksiyonlar?n? i?letemez hale gelir. Bu durumda asl?nda kendi besini de olan sistemi yok ederek kendini de yok etmi? olur. Sonsuz, s?n?rs?z i?tah? ile üzerinde ya?ad???, beslendi?i organizma ile kendi sonunu da getirir.

Bir hücrenin canl? organizmada i?ler yolunda iken mükemmel olan varl???, düzen tan?maz, ba??na buyruk ço?alma ve bulundu?u organ? istila haline dönü?tü?ünde bir dü?man halini almakta. Üstelik kendi bedeninde kavga etti?in kendine ait hücreyle sava?ta kazanmak oldukça ac? verici süreçleri de beraberinde getirebilmekte.

Biz buna “kanser” diyoruz.

Peki, bu konuda elimizde olan nedir? Çaresiz kurbanlar m?y?z?

Günümüzün felaketi olarak görülen ?eker, kalp hastal?klar? ve kanser mutlu ve sa?l?kl? bir ya?am evresini k?saltmaktad?r. Sa?l??? korumak için sadece dengeli beslenme, fiziksel hareketlilik, sigaradan uzak durmak gibi faktörler de?il; ayn? zamanda dü?ünce ile yaratt???m?z olumsuz duygular?n da ba????kl?k sistemine verdi?i zararlar?n fark?nda olmak gerekli.

Dü?ünceler sa?l???m?z üzerinde nas?l etkisi yapar?

Hepimiz bir s?navda “eyvah, bütün çal??t?klar?m? unuttum” hissine kap?lm???zd?r. Ya da t?p ö?rencilerinin derslerde gördükleri tüm hastal?klar?n belirtilerini ya?ad?klar?n? biliriz. Yine hastal?k hastas? ki?ilere verilen yalanc? bir ilaç (vitamin veya ?eker gibi) ile iyile?tiklerine ?ahit olmu?uzdur.

Bütün bunlar hücrelerimiz taraf?ndan inand???m?z her ?eyin gerçek olarak kabul edildi?inin birer göstergesi. Hücreler, hayatta kalmas?n? riske ataca??n? dü?ündü?ü dü?mana kar?? ya sava?mak, ya da ondan h?zla uzakla?mak yolunu tercih eder. Bunun için stres hormonlar? salg?lar ve enerjisini tamamen kaslara gönderir. Bu s?rada hücreler için gerçekten tehdit olan sorunlar?n çözümü ertelenir. Hücre önce hayatta kalmal?y?m diye tercih yapar. Kafas?na bir silah dayanm?? olan ki?i ba??rsaklar?ndaki enfeksiyonla u?ra?may? erteleyecektir.

Milyarlarca hücrenin bir arada ahenkle, uyumla çal??abilmesi, ne gerçek bir dü?man ne de?il ay?rt edebilmesine ba?l?d?r. Sürekli alarm durumunda, h?zl? nefeslerle enerji depolar?n? bo?altmak yerine, derin nefeslerle sakinle?mek, içsel dinginli?i sa?layacak ve sa?l???n korunmas? mümkün olabilecektir.

Gün içerisinde s?k s?k bir çiçe?i koklar gibi ald???m?z derin nefesler bizim ba????kl?k sistemimiz için en yararl?, yan etkisi olmayan ve her daim bulabilece?imiz tek ilaçt?r. Nefes, sadece ??MD? ve BURADA al?nabildi?i için de geçmi?in olumsuz deneyimlerini gelece?e yans?tmam?z? da engelleyebilecek bir huzur yoludur.

Kendine Yeni Bir Deniz ÖNER

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*