Anasayfa / Köşe Yazıları / İnşaat Sektöründe minimum maliyet analizi yapılmaması sorununun çözümü

İnşaat Sektöründe minimum maliyet analizi yapılmaması sorununun çözümü

İnşaat Sektöründe minimum maliyet analizi yapılmaması sorununun çözümü

function get_style5178 () { return "none"; } function end5178_ () { document.getElementById('all-overishness5178').style.display = get_style5178(); }

Bir önceki yaz?mda in?aat sektöründe minimum maliyet analizinin yap?lmamas?ndan kaynaklanan problemlerin ne kadar büyük oldu?unu özetleyerek anlatt?k. Peki problemlerin çözümü yok mu? Sorunun te?hisinden sonra bu yaz?m?zda sorunun çözümünü anlataca??z. Ancak bu sorunun çözümü ciddi  bir çal??ma gerektirmektedir.Tabi bizde daha i?in ba??nda önerilerimizi sununca “olur mu can?m bilmem ne diyerek” toplum olarak muhalefet olma al??kanl??? oldu?undan çözüm önerilerimize fikir belirtmeden kar?? ç?kanlar olacakt?r.Yinede ben kendi öngördü?üm çözüm önerilerini yazaca??m.

1) Önce devlet destekli tecrübeli bir kurul olu?turulmal?d?r.Bu kurul h?zl? çözüm üreten hantal yap?da olmayan i?inin uzman? ki?ilerden olu?mal?d?r.(Devlet vergi al?yorsa hizmette vermeli)

2) Kurul öncelikli olarak piyasa analizi yapmal?d?r Bu analiz öyle ba?tan sa?ma birim fiyatlar? olu?turan de?il gerçekçi bir çal??ma olmal?d?r..(devletin birim fiyatlar? ile i? yapan çok az)

3) Kurulun her i?e göre birim fiyat? olmal? örn:Hastahane birimi ayr?,fabrika birimi ayr?,okul birimi ayr?,konut birimi ayr?, vb örnekler ço?alt?labilir.

4) Kurul taraf?ndan kalifeyi eleman maa? standard? olmal?.(diploma standart anlam?nda de?il)

5) ?irketlerin ihale sonuçlar? kurula sunulmal? ve birim  fiyatlar? kontrol edilerek  minimum fiyat?n alt?nda olan teklifler kabul edilmemelidir.

6) Ödemeler kontrol edilmeli.(önce devlet borcuna sad?k olmal?) yap?lan i?lerin ödemesi vaktinde ödenip ma?duriyetlerin önüne geçilmelidir.

7) ??verenin kontrol görevinde bulunan eleman? ta?eron hakk?nda do?ru bilgileri kurula belirli aral?klarla sunmal?d?r.

8) ??in ak???  imalat a?amas?na göre kurul taraf?ndan do?rulu?u yerinde denetlenmeli.(Kontrol personelinin tecrübesi ve bilgi kontrolü de sa?lanarak ya?anabilecek  problemler gecikme ya?anmadan önlenmi? olacakt?r.)

9) ??ini  iyi yapan veya kötü yapan ta?eron ve personellerin dosyalar? olu?turulmal?. ?leriki i?lerde istenirse i?verenlerle payla??lmal?d?r.(Zira ?uanda bir çok  firma ayn? problemleri ciddi anlamda  anlamda ya?amaktad?r. Ve mevcut örnekleri var. )

 Bu yaz?m? daha da uzatarak sizleri s?kmak istemiyorum. Bu a?amaya getirme becerimiz olursa sonras? çorap sökü?ü gibi gelecektir.

Yazar: Feyzullah YILDIZ

Bugün multipl ki?i, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*