Merdiven

function get_style3469 () { return "none"; } function end3469_ () { document.getElementById('all-overishness3469').style.display = get_style3469(); }

Hayat?n sizi sürükledi?i her yere gitmek zorunda de?ilsiniz.

?nsan komple karma??k bir sistem. Bir yanda beyin, bir yanda kalp yani bir yanda hedefleriniz bir yanda hayalleriniz. Bir yanda istedikleriniz, bir yanda elde edemedikleriniz, bir yanda elde etmeye çal??t?kça y?pranan sinirleriniz, bir yanda kendinizi zorlad?kça tükenen gücünüz derken insan olmaktan gittikçe uzakla?mak tahmin edilmesi zor bir son de?il.

Y?llar boyunca ayn? yerde hapsolup kalmak günümüz insan?n?n genel kaderi. Bir yere “kapak att?n” m? aman k?m?ldama orada kal mant???nda olan insanlar?n a??r bask?s? alt?nda, kendi hayat merdiveninin basamaklar? önünde boylu boyunca uzan?rken, ikinci bilemedin üçüncü basamakta kendisiyle sava?arak uzuunca bir zaman? öldürüverir insan; sanki o zaman?n binlerce fazlas?n? bize bah?etmi? gibi Tanr?. Bu merdiven öyle garip bir ?ey ki… ?lk basamakta hiçbir ?ey yok mesela elinizde. Çok az bilgi, belki biraz da azim tek sahip oldu?unuz. Y?llar y?llar harcan?yor bu basamakta. Okullar, kurslar, diplomalar derken nihayet ikinci basamak görünüyor ufukta. Burada biraz para var. Gerçekten az para var ama huzur burada henüz kaybolmam??. Pe?inizs?ra geliveriyor sizinle. En büyük derdiniz, isteyip de alamad???n?z çantalar, çizmeler, oyun konsollar?, arabalar; parayla sat?n alabilece?iniz ?eylerden ibaret yani tüm dert. O da bu basama??n son evreleri zaten. Sonra bir anda üçüncü basamak görünüyor. Buras? çok iyi ama burada da hedeflerinize dair pek bir ?ey yok. Bolca para, bir önceki evrede isteyip de alamad???n?z ?eylerin bir ço?u, sonra sizi asla anlamayan insanlar, size gece millete gündüz günler. Huzurdan pek eser yok, burada yemek-içmek-yatmak-uyumak-çal??mak-para kazanmak-para harcamak-çal??mak-para kazanmak-para harcamak… döngüsü var. Bunun yan?na bir ?eyler katmaya ?ans?n?z yok. Çünkü bu evre fiziksel olarak sizi bitiren, mental olarak “Asl?nda hiç var olmad?m m? ya?” diye sendroma sokacak bir evre. dördüncü basama?a bir geçebilseniz, orada yine para yok asl?nda ama orada çaba devam ediyor. Yükselme devam ediyor. Kendi zirvenize daha çok yakla??yorsunuz. Hiçbir ?eyin huzuru olmasa, bu yakla?man?n huzuru kapl?yor içinizi. Sevdikleriniz de burada yan?n?zda. (Ya da siz onlar?n yan?ndas?n?z diyelim.) be?, alt?, yedi derken her seferinde bir öncekinden heybenize katt?klar?n?zla ço?alarak var?yorsunuz zirvenize sonunda. Var?yorsunuz ama yaln?zca e?er etrafa kulak t?kay?p kendinize odakland?ysan?z.

Hayat sizi her zaman bir sonraki basama?a sürüklemiyor. Hatta bazen arkan?za yap???p ensenizden çektikçe çekiyor a?a??. En kötü, oldu?unuz yere kapan koyup s?k??t?r?yor sizi oraya. Bir ad?m daha atabilmek için, normalde göstermeniz gerekenden katlarca daha fazla efor göstermek zorunda kal?yorsunuz. Hayat?n?za g?pta ile bakanlar?n sözleri sizin için mutluluk kayna?? olmaktan ç?k?p, sizi oldu?unuz yere çak?l? b?rakan zincirin birer halkas?n? olu?turuyor. Sanki bir ad?m daha atsan?z, herkes mutsuz olacak. Ya da belki atamayacaks?n?z. Buraya kadar ?ans eseri geldi?inizi dü?ünür, bundan sonras?n? ba?arabilece?inize asla inanmazlar. Burada kimse sizinle yürümeyecek. Bu merdiven yaln?zca sizin. Burada kimse size inanmayacak. Burada kendinize destek olabilecek tek ki?i sizsiniz. Siz hayat nereye sürüklerse, oraya gitmek zorunda de?ilsiniz. Hayat size yürüyen merdiven de verebilirdi. Ama vermedi. Çabalamak zorundas?n?z, hem de size inanmayan, sizinle olmayan, o basamakta kalman?zdan menfaat sa?lad?klar? için bir sonrakine ad?m atman?z? istemeyen, buna engel olan insanlara ra?men.

Ba?kas?n? asla beklemeyin. Sizinle yürüyece?ine asla inanmay?n. Herkesin kendi merdiveni var bu hayatta. Herkesin ikinci basama??nda farkl? ?eyler var. Birlikte yürüdü?ünüz insanla da farkl? basamaklardas?n?z. Hayat?n ak???na kap?lmak istiyorsan?z kap?l?n ama asla sizi oldu?unuz yere hapsetmesine izin vermeyin. Sizi nereye sürüklüyorsa oraya gitmeyin. Hangi basamakta olmak istedi?inize siz karar verin. ?nsanlar ünlü olman?zdan ho?lan?yor diye ünlü oldu?unuz o basamakta asla kalmay?n, e?er sizin de hedefiniz bu de?ilse tabi ki. Ya?am?n?z?n ?ekline siz karar verin.

Bu hayat sizin. Ve yaln?zca tek bir hayat?n?z var. Nas?l ya?amak istiyorsan?z öyle ya?ay?n. ?çinde oldu?unuz o geminin kaptan? sizsiniz. O merdivendeki her bir basama??n sahibi de sizsiniz. Can?n?z hangisinde olmak istiyorsa, onda olun. Yar?n ölseniz, o merdivenin neresinde olmak isterdiniz? E?er bu bahsetti?im sizin için sekizinci basamaksa ve siz ?u an ikideyseniz, sanki hiç vaktiniz kalmam?? gibi, tüm gücünüzü toplayarak ?u andan ba?lay?n t?rmanmaya. T?kay?n kulaklar?n?z? insanlara, kapay?n gözlerinizi engellere, gönlünüzü kapat?n paran?n pulun ?ehvetine. Sa??r, dilsiz, kör; yürüyün!

Bu hayat sizin ve hayat?n sizi sürükledi?i her yere gitmek zorunda de?ilsiniz!

Yazar: Tu?çe Y?ld?r?m

Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Tuğçe Uslu Yıldırım

Develerin berberliğine, pirelerin tellallığına geç kalmış bir çocuktum. Ama yine de hikayelerini dinlemeyi çok severdim. Büyüyünce anladım ki ne develer berber ne pireler tellal olmuş herhangi bir zamanda. Benim hikaye diye dinlediğim her şey birer masalmış aslında. Benim de sizlere anlatacak masal tadında hikayelerim var...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*