Anasayfa / Tüketici Rehberi / Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

Market Rafları Çeşitlenerek Ucuzlayacak

function get_style8003 () { return "none"; } function end8003_ () { document.getElementById('all-overishness8003').style.display = get_style8003(); }

6585 say?l? Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?ndaki Kanun’un Resmi Gazetede yay?nlanarak yürürlü?e girmesiyle birlikte art?k tüketiciler market raflar?nda daha ucuza daha çok çe?idi görebilecek. Yeni yasadan önce Dev al??veri? ma?azalar? ve Geni? da??t?m a??na sahip süpermarket zincirleri küçük ve orta ölçekli firmalar?n ürünlerini raflara koymak için a??r ?artlar ileri sürmekte ve fahi? bedeli ve benzeri bedeller talep etmekteydiler. Art?k fahi? raf bedelleri ve benzeri bedeller tarih oluyor. Bu durum da tüketicinin lehine sonuçlar do?uracak. Konuyu de?erlendiren Tüketici Sorunlar? Derne?i (TÜSODER) Yönetim Kurulu Üyesi Avukat R?dvan Y?ld?z “ Geni? da??t?m a??na sahip süper marketlerin küçük ve orta ölçekli firmalardan fahi? raf bedeli talebi hem üretici hem de tüketicinin aleyhine bir durumdu. Tüketici bu ?ekilde maliyetin artmas?ndan mali olarak zarar gördü?ü gibi istedi?i ürünü raflarda bulmakta da zorlan?yordu. Yeni Kanun ile birlikte art?k dev süpermarketler üretici veya tedarikçiden ma?aza aç?l??? ve tadilat?, ciro aç???, banka ve kredi kart? kat?l?m bedeli ve benzeri adlar alt?nda ürün talebini do?rudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemeyecekler, üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen h?zl? tüketim mallar?na ili?kin ödemelerin süresi de teslim tarihinden itibaren otuz günü geçemeyecektir. Böylelikle zincir marketler üreticilere kar?? a??r ?artlar ileri süremeyece?inden market raflar?na daha fazla çe?itte ürün girebilecek ve tüketicilerin seçme imkan? artacakt?r. Bu durum tüketicilerin daha ucuza daha çok çe?ide ula?mas?na da imkan sa?layacakt?r.” Dedi.

Fahi? raf bedelini mahkeme de haks?z buldu

Aç?klamalar?n? sürdüren Avukat Y?ld?z “Mahkemeler önünde bu fahi? raf bedelleri haks?z bulunmaktayd? ancak kanun ile art?k küçük ve orta ölçekli üreticiler bu haks?z durum kar??s?nda korunmu?tur. Fahi? raf bedelleri konusunda 90 y?ll?k kolonya üreticisi Eyüp Sabri Tuncer konuyu yarg?ya ta??m?? ve hakl?l??? yarg? taraf?ndan tescillenmi?ti. Çok a??r ?artlar ileri süren süpermarket zincirlerine dava açan Eyüp Sabri Tuncer firmas? raf bedeli ad? alt?nda çok ciddi rakamlar ödemek durumunda kalm?? ayr?ca verdi?i ürünlerinin bedellerini almakta da güçlük çekmi?ti. Konuyu yarg?ya ta??yan kolonyac? yakla??k 3 y?l süren yarg?lama sonunda zarar?n? k?smen azmin edebilmi?ti.  Eyüp Sabri Tuncer gibi 90 y?ll?k bir üreticiyi bile zorlayan bu bedellere özellikle piyasa da yeni olan üreticilerin dayanmas? mümkün de?ildir. Fahi? raf bedelleri ülke ekonomisini, üretim ve üreticiyi baltal?yor bir de üstüne tüketicinin daha az seçenek kar??la??p daha pahal? ürün almas?na yol aç?yordu. Bu durumun son bulmas? haks?z kazançlar elde edenler d???nda her aç?dan ülkenin menfaatinedir.” Diyerek aç?klamalar?n? sonland?rd?.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebilece?inizi daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*