Anasayfa / Köşe Yazıları / Lodos mu Can Aldı?

Lodos mu Can Aldı?

Lodos mu Can Aldı?

function get_style8020 () { return "none"; } function end8020_ () { document.getElementById('all-overishness8020').style.display = get_style8020(); }

lodosGünayd?n Arkada?lar?ma,

Nas?l güzel bir hafta sonu geçirdiniz mi? Özellikle Bursa, ?stanbul, k?saca Marmara hafta sonunu ciddi bir LODOS f?rt?nas? ile geçirdi cidden.

Zaten bir çok arkada??m kendi çekti?i foto?raflar? payla?t?, haberleri seyretti. Sosyal Medyada payla??lan haber ve foto?raflar? takip etti.

Özet …

6 ölü … Hürriyet man?ette ” DÖKÜLDÜK ” diye vermi? bu durumu…

Haks?z da de?il …

Denizi doldurur, doldurdu?unuz yerin üstüne yol yaparsan?z, deniz ile yolu dip dibe koyarsan?z, deniz kabard? m? yol yok olur … … Bilinmelidir ki KABARMAK Deniz’in f?trat?nda vard?r. ?nsanlar? kontrol edebilirsiniz de, i?te böyle DEN?Z’i kontrol edemezsiniz…

Asla devrilmez diye V?NÇleri kontrolsüz bir ?ekilde dikerseniz, RÜZGAR gelir sizin vincinizi y?kar, o vinçte birilerinin üstüne dü?er ve can al?r, sorumlusu da RÜZGAR olur.

?n?aatlar?n?z? uyduruk yaparsan?z, Tabelalar?n?z? uyduruk asarsan?z f?rt?na ç?kt? m?, çat?n?z da uçar, tabelan?z da ….O uçan çat?lardan, tabelalarlardan  insanlar?n?z da ölür, sevgili dostum Taylan, 10 dakika ile nas?l can?n? kurtard???n? anlat?yordu dün, uçan tabelalar nedeniyle, büyük geçmi? olsun.

Neticede biz de ÖNLEM almak diye bir ?ey yoktur, ba??m?za gelince analar?z, hah tamam ?imdi bari bir ?eyler oluyor derken, olay? unuturuz.

Hani Belediyelerimiz yo?un kar da hizmetleri aksay?nca demi?ti ya ” Kar 3 gün ya??p hayat? felç edebilir diye önlem alacak bütçemiz yok “.

Aynen o hesap, param?z yok ama saray?m?z var ….

Zaten önleme de gerek yok, Diyanet ne demi?ti, bir kez daha an?msayal?m..

” Al?nacak önlemlerde A?IRIYA kaçmak ALLAH’a güveni sarsan bir davran?? haline gelmemelidir. “

O yüzden önlem al?rken dikkat edin, fazlas?n? ald?n?z m? Dinsizlik falan olabilir…

***

Dün yazm??t?m…

Cumhurba?kan?, Maliye Bakan? ve AKP Milletvekilleri, Yanda? Medya bir tarafta…

Merkez Bankas? Ba?kan?, Ali Babacan, biraz da Mehmet ?imsek  bir yanda ..

Konu : Faizler …

12 y?ld?r siyasetin hiç bir noktas?nda görmedi?imiz Muhalefeti gösteriyorlar Cumhurba?kan?na.

?ND?R?N ?u faizleri diyor ilk grup, ikinci grup ISRARLA indirmiyor.

Merkez Bankas? Ba??ms?z falan deniyor ya bakmay?n, hepsi AKP içinde oluyor bunlar?n.

Peki FATURA kime ç?k?yor?

??te bugün gazetelerde var…

Bu 10 günlük çeki?menin bedeli tam 18 M?LYAR 700 B?N TÜRK L?RASI.

Yani Dolar borcu olan ?irketlerin borcu, sadece bu konu?malardan dolay? 18,7 Milyar Dolar artm??.

?imdi herkes BUGÜNÜ bekliyor, DOLAR ne olacak diye …

***

?ç Güvenlik yasas? görü?meleri ba?layacak…

Yasaya göre SAPAN, tabancadan tehlikeli. Yani cebinize bir sapan koydunuz – ki Allah a?k?na bu sapan? nereden buldunuz da koydunuz, o ayr? bir hikaye – ve soka?a ç?kt?n?z, diyelim ki bir de protestoya kat?ld?n?z veya kat?lmad?n?z orada öyle duruyorsunuz.

Polis sizden ?üphelendi – art?k böyle bir yetkisi var biliyorsunuz, her an ?ÜPHELENEB?L?R -, gel dedi üstünü arayaca??m. Arad? ve sapan? buldu.

2 y?l hapis ….

Nas?l ama güzel de?il mi? Ha üzerinizde oldu ya tabanca ç?kt?..

1 y?l hapis ….

Yani bir gülesim geliyor da, konu çok ciddi, koca ?Ç GÜVENL?K, gülmeyeyim diyorum, öyle ya bilinmez, GÜLENE de yasak, hapis falan vard?r belki …

***

Takip etmi?sinizdir.

Seçime tam 31 PART? kat?l?yormu?.

Baraj?n %10 oldu?u bir ülkede, yakla??k 50 milyon oy kullan?lacak bir ülkede, bu 31 parti minimum 5 milyon oyu alaca??m diye yola ç?k?yormu?.

Yani ak?l var, nizam var derler ya, o hesap.

31 parti, 550 milletvekili aday? gösterecek, yani siyaset sahnesine seçim dönemince kendince yakla??k 15.000 ki?i bir ?eyler yapmak için u?ra?acak. Bilerce L?RA ak?t?lacak, kafam?z?n içine edecekler.

??te AKP, Say?n Cumhurba?kan?n, Say?n Ba?bakan?n güvendi?i insanlar BUNLAR, bu partiler, AKP 31 de?il 55 parti olsun ister.

Çünkü onun kemikle?mi? bir oyu var, o onu ald? m?, geri kalan oylar da %10 baraj?na tak?ld? m?, 350 400 Milletvekili garanti.

Yani bu sistemle ve bu kadar parti ile, % 30 %35 oyla bile 350 milletvekili ç?karabilir ve bu DEMOKRAT?K olur.

Sonra Say?n Cumhurba?kan?m?z BA?KANLIK sistemini getirir, koyar önümüze, kimsenin de g?k? ç?kmaz, ç?kamaz.

Ne demi?ti Say?n Cumhurba?kan?m?z ” Parlamenter sistemde OY VERMEYEREK cezaland?rd???n?z bir parti, koalisyon orta?? olarak kar??n?za ç?k?yor, BA?KANLIK sistemi bu gibi SAKINCALARI ortadan kald?r?yor. “

Yani bir parti 5,5 milyon oy ald?, yani 5,5 milyon ?NSAN ben bu partinin iktidar?n? istiyorum dedi ve bu parti 1980 Darbecilerinin yasa??n? geçti diyelim.

Bir parti de % 25 oy ald?, ama tek ba??na iktidara gelemedi.

??te o 5,5 milyon insan?n OYUNUN bir önemi yok diyor yani…. Bu parti ile koalisyon kurmas? Parlamenter rejim için çok SAKINCALI diyor….,,

Bence o partilere oy verenler kesin Paralelci olup, tez zamanda tespit edilmeli ve bir sonraki seçimlerde oy vermesi yasaklanmal?…

***

Hepinizin içi burkulmu?tur….

Dünden beri Sosyal Medyada çok payla??l?yor.

19 ya??ndaki k?z ile 25 ya??ndaki gencin A?KI, genç çocu?un ölümü, k?z?n da a??r yaral? olmas? ile son buldu.

Neydi suçlar? ki?

A??k olmu?lar, kaçm??lar… AMA TÖRE izin vermez, k?z?n yak?nlar? onlar otobüse biner binmez pusular?n? kurmu?lar, otobüsten iner inmez de infaz etmi?ler.

Sonra…

Sonras? içimizden geçen küfürler …. ” ………………………. ” …

***

?çim ac?d? okurken …

Diyarbak?r’da pusu kurulan ve 13 kur?unla yaralanan Polis Memuru, oturup kalkmada sorun ya??yormu?. Nas?l da güler yüzlü bir Polis, Gazi madalyas? bile var.

Tedavisi dolay?s?yla ?stanbul’a atan?yor, ba?l?yor çal??maya.

Bir gün ?lçe Emniyet Müdürü Polisin çal??t??? ofise giriyor, herkes kalk?yor ama bacaklar?nda ?arapnel olan polisimiz hemen kalkamay?nca f?rçay? yiyor.

Ve o en anlaml?, herkesin korktu?u sözü sarf ediyor…

” Neden kalkm?yorsun aya?a, sen benim kim oldu?umu B?L?YOR MUSUN? “

Ne diyeyim…. Allah’?ndan bul diyorum say?n Müdürüm, onun kim oldu?unu ö?rendik te, sen K?MS?N?

***

Bugün Çipras haberi yok, asl?nda var da ben de?inmedim …

Bugün ?UBAT ay?n?n ilk i? günü …

Keyifle ba?lad???n?z bir gün olsun, sa?l?kl? bir hafta olsun.

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*