Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kurs / Dershane / Özel Okul KAYIT İPTALİ

Kurs / Dershane / Özel Okul KAYIT İPTALİ

Kurs / Dershane / Özel Okul KAYIT İPTALİ

function get_style4747 () { return "none"; } function end4747_ () { document.getElementById('all-overishness4747').style.display = get_style4747(); }

Kurs, dershane, özel okul ve benzeri özel e?itim kurumlar?na yapt?r?lan kay?tlar ile bu kay?tlar?n iptali ile ilgili ö?renci ve kursiyerler sorunlar ya?ammaktad?rlar. Bu konu ile ilgili bir çok soru ve sorun ile kar??la?t???mdan bu konuda bir yaz? kaleme almaya karar verdim. Öncelikle özel e?itim kurumlar?na kay?t yapt?racaklar?n sorun ya?amamalar? aç?s?ndan kay?t yapt?rmadan önce iyi dü?ünmeleri tavsiyem olup sorun ya?ad?klar? takdirde neler yaapmalar? gerekti?ine k?saca aç?klamaya çal??aca??m.

Kurs / Dersane / Özel Okul Kayd?n? ?ptal Edersem Ücret Ödemek Zorunda M?y?m?

Belirli ?artlar?n varl??? halinde hiç ücret ödemeden özel e?itim kurumu kayd? iptal edilebilece?i gibi, belli oranda ücret ödeyerek de kay?t iptal edilebilir. A?a??da iki ba?l?k alt?nda bu konuyu aç?klayaca??m.

a)  Ücret Ödenmesini Gerektirmeyen Durumlar

Ö?renci  ve kursiyerin kayd?n? iptal ettirdi?i tarihten sonraki günler ve saatler için ödedi?i ücreti geri alabilmesi ya da bu sürenin ücretini ödemek zorunda olmamas? için a?a??daki ?artlar?n varl???  gerekmektedir. Bu ?artlar Özel E?itim Kurumlar? Yönetmeli?inin 56/2 maddesinde belirtilmi?tir. Söz konusu ?artlar ?u ?ekildedir;

 a) Okullarda, ö?rencinin ba?ka bir okula nakli,

b) Sa?l?k raporu alarak ö?renci ve kursiyerin sa?l?k sebebiyle kurumdan ayr?lmas?,

c) Kurumun kapanmas?,

ç) Dönemin aç?lamamas?,

d) Kurumun e?itim ve ö?retim ortam?n?n olumsuz yönde de?i?ti?inin il e?itim denetmenleri taraf?ndan tespit edilmesi,

e) Kursiyer veya ö?renci velisinin, ö?renci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma dü?tü?ünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi

Yukar?daki ?artlar?n varl??? halinde ö?renci ya da kursiyer ayr?l?? tarihinden sonraki gün ve saatler için ücretini geri alabilir, e?er ayr?l?? tarihinden sonraki günler ve saatler için ücret ödememi?se bu ücreti ödemesine gerek kalmaz.

b) Belli Oranda Ücret Ödenmesini Gerektiren Durumlar

Yukar?da alt? madde olarak say?lan ?artlar yoksa bu durumda ö?renci veya kursiyerin kayd?n? iptal ettirmesi yine mümkün. Ancak bu durumda ö?renci ya da kursiyer ö?renime hiç ba?lamam??sa ö?renim ücreti y?ll?k olarak belirlenmi?se y?ll?k kurs ücretinin %10’unu, kurs ba?lam??sa bu süreye göre belirlenen ücrete ilave olarak yine y?ll?k kurs ücretinin %10’unu ödemesi gerekmektedir. Ö?renim ücreti ders saati ücreti olarak belirlenmi?se ö?renim dönemi ba?lamadan kay?t iptal edilirse ö?renim dönemi ücretinin %10, ö?renim dönemi ba?lad?ktan sonra kay?t iptal edilirse ö?renim gördü?ü ders saati ücreti ile ö?renim ücretinin yüzde %10’unun ödenmesi gerekmektedir.  Söz konusu düzenleme Özel E?itim Kurumlar? Yönetmeli?inin 56/3 maddesinde düzenleme ?u ?ekildedir;

a) (De?i?ik:RG-21/7/2012-28360) Ö?renim ücretini y?ll?k olarak belirleyen okul öncesi e?itim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel e?itim okulu, ortaö?retim okullar?nda ve ö?renci etüt e?itimmerkezlerinde ö?retim y?l? ba?lamadan ayr?lanlara y?ll?k ücretin yüzde onu d???ndaki k?sm? iade edilir. Ö?retim y?l? ba?lad?ktan sonra ayr?lanlara y?ll?k ücretin yüzde onu ile ö?renim gördü?ü günlere göre hesaplanan miktar?n d???ndaki k?sm? iade edilir.

b) Ö?renim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem ba?lamadan ayr?lanlara ö?renim ücretinin yüzde onu d???ndaki k?sm? iade edilir. Dönem ba?lad?ktan sonraayr?lanlara ö?renim ücretinin yüzde onu ile ö?renim gördü?ü ders saati say?s?na göre hesaplanan miktar?n d???ndaki k?sm? iade edilir.

c) Ö?retime ba?lad?ktan sonra ayr?lan ö?renci veya kursiyerlerden al?nacak ücret kurumun ö?renim ücretinden fazla olamaz.

S?kl?kla Yap?lan Hatalar

Yukar?da k?saca özel ö?retim kurumlar?nda kay?t iptali ve iptal durumunda ücret konusunu aç?klad?k. Bu ba?l?k alt?nda da s?kl?kla yap?lan hatalara k?saca aç?klayaca??z.

1- Genellikle yap?lan hatalardan birisi özel e?itim kurumuna kay?t yapt?rd?ktan sonra kayd? iptal ettirmeye çal???p, e?itim kurumu kayd? iptal etmeyince derslere gitmeyip ücreti ödeme yükümlülü?ünün olmayaca??n? sanmakt?r. Bu durumda halen kayd?n?z devam etti?inden tüm ö?renim ücretinden sorumlu olacaks?n?z. Özel e?itim kurumu  kayd?n?z? iptal etmiyorsa e?er ö?renim dönemi ba?lamam??sa ö?renim kurumuna ihtar çekip ücretin %10’unun ödemeniz gerekmektedir. Ö?renim dönemi ba?lam??sa da %10 ve bu devam edilen k?sm?n ücretini ödemelisiniz. Bu yap?lmad??? takdirde kurs ücretinin tamam?ndan sorumlu olursunuz.

2- Yap?lan hatalardan biri de ö?renim ücreti için tek bir senet düzenlemektir. Bu durumda  taksitler halinde ödenen borçlar?n ispat? için elde bir doküman bulunmad???nda s?k?nt? ya?anabilmektedir. E?er senet yap?l?yorsa her ödeme dönemi için ayr? ayr? senet yap?lmas? ve ödeme yap?l?nca ilgili senedin geri al?nmas? en do?rusudur.

3- Yine di?er bir hata kayd?n iptali için gerekenlerin yap?lmas? ancak özel e?itim kurumunun senedi geri vermedi?inde durumun bo? verilmesidir. Akabinde özel e?itim kurumlar? icra takibi ba?latmakta ve s?k?nt?lar ya?anmaktad?r. Bu durumda yap?lmas? gereken e?itim kurumu senedi geri vermedi?i takdirde menfi tespit davas? açmakt?r.

4- Bu konuda son de?inece?imiz nokta ise 18 ya??ndan küçüklerin ailelerinden habersiz e?itim kurumuna kaydolmas?, sonradan durumu ailelerine aç?klayamay?p kendilerine s?k?nt?ya sokmalar?d?r. 18 ya??ndan küçükler yasal temsilcileri yani anne ve babalar?n?n r?zas? olmadan borç alt?na giremezler. Bu sebeple 18 ya??ndan küçüklerin yapt?klar? sözle?meler, taahhütler ask?da hükümsüzdür. E?er anne baba izin verirse sözle?me geçerli olacak, aksi takdirde hükümsüz olacakt?r. Ailelerinden habersiz e?itim kurumuna kaydolan 18 ya??ndan küçükler bu kay?t sebebiyle sorumlu tutulamayacaklard?r. Bu durumda kusur re?it olmayanda de?il özel e?itim kurumundad?r.

5-Yap?lacak kay?t iptali bildirimleri yaz?l? yap?lmal? ve e?er bildirim bizzat yap?lm??sa al?nd? ?erhi dü?ülen bir nüshas? muhafaza edilmelidir. Bildirim iadeli taahhütlü mektup ve noter arac?l???yla da yap?labilir. ?leride ya?anacak sorunlarda ispat aç?s?ndan yaz?l? bildirim esas?na riayet etmek gerekmektedir.

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile yakla??k multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

16 yorum

 1. Avatar

  merhaba; kızımı özel bir okula sene başında kayıt ettirdim. ikinci dönem tayinim çıktığı için okuldan kaydının silinmesi için başvurduğumda bana %10 luk bir ücret çıkardılar. bu dönem içinde de çocuğumu başka bir okula kayıt ettirdim. Benim tayinimin çıkması ve çocuğumun kaydını başka bir okula aldırdığımız için %10 luk ücreti yine ödemek zorunda mıyız ? teşekkürler…

 2. Avatar

  MADDE 56 – (1) (Değişik:05/07/2014-29051 RG) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.

  (2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;

  a) (Değişik:05/07/2014-29051 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 3. Avatar

  Çocuğumu kredi yazdırdı ama iptal etmek istiyorum.odedigim ilk taşıdı geri alabilirmiyim

 4. Avatar

  ben ön kayıt yaptırdım ama çocuğumun asıl kaydı halen devlet okulunda yani koleje nakli yapılmadı. yine de %10 ödemek zorundamıyım

 5. Avatar

  Dershanenin biz verdigi nushanada imza olmayisi bunu gecersiz kilar mi ayrilirken yine belli bi miktar odeme yapmak zorundamiyim

 6. Avatar

  Sevgi saygı ile ilgi ve alaka gösteren tüm insanları
  Benim sorunum oğlumunözel dersaneye kaydettim
  Ama oğlum derslerin yetersiz ve eğitimde yetersiz
  Olduğunu söyledi ve 1 ayı doldurmadı kayıtı
  Dildirmek isteyince bir takım prosüdürleri
  Gösterdiler bunlar sırasıyla şöyle belgeli sağlık
  Sorunu başka bir yere nakili ve benzeri
  Anlamak istediğim eksik bir durum varsa
  Öğrenciyi zorlamanın ve zorla okutmanın anlamı
  Asla yoktur bunu kabulenmeyen kuruluş
  Kurumlar var TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE
  Halk hep neden haksız adalet sistemindeki
  Açıktan faydalanılıyormu ve sömürülüyor
  İnsanlar sizlerde bir yol ışık istiyorum ve
  Rica ediyorum

 7. Avatar

  Ozel krese kayit yaptirdik ama sonra iptal ettirdik.on kayit esnasinda talep ettikleri ve odedigimiz parayi iki aydir oyalayip odemiyolar.malesef faturamizda kayip.ne yapmamiz lazim.

 8. Avatar

  Merhaba ;
  Dediğiniz gibi iyi düşünmeden bi İngilizce kursuna kayıt yaptırdım ve ödemek için zorlanacağımı fark ettim. Kayıt sildirmek için kurs gittiğim de bana kaydın silinmesi için sadece ya kendi soy İsmimden birine devredebileceğimi ya da Bir doğal afetten sonuçlanan fiziksel bir engel olup silinebileceğini anlattı. Bende o zaman pek dertli olduğum için her dediğine ‘tamam,evet,öyle’ gibi tepki verdim. Onayladım ve ikna oldum yani. Daha sonra kursa başladım. Parayı zor da olsa ödedim. 1 kur bitirdim ama hiç memnun değilim. Özellikler kurumun eğitiminden hocalarından falan hiç verim alamadım. Aynı zamanda da bi ara dondurmuştum ve o süre zarfında elden değilde hesaptan ödemiştim ve o 3 ay boyunca para konusunda beni çok yordular geldiğim zaman ödemediğimi borcum olduğunu söylediler defalarca bende hesaptan ödediğim her ay boyunca ödediğine dair makbuz getirdim ve anca ikna oldular. Amaçları sürekli para almak buna hemfikiriz zaten arkadaşlarımızca bu durumda benim için verimli olmadığı için kaydımı sildirmek ve paramı geri iade almak istiyorum bu mümkün mü ?

 9. Avatar

  Merhaba ben 19 yaşında bir öğrenciyim.bir etkinlik sayesinde bir ingilizce kursu bana ulaştı ve indirim kazandığımı öne sürerek görüşmeye çağırdı. Ben de yalnızca eğitim hakkında bilgi alacağımı zannederek ailem olmadan tek başına görüşmeye gittim.ailemle görüşmeden kayıt olmak istemesem de indirim hakkınız bugün kullanamazsınız sona eriyor deyip ikna ederek sözleşmelerini imzalattilar.ertesi gün pişman olup hemen arayarak kaydımı sildirmek istediğimi bildirdim.ancak kayıt iptali olmayacağını ve ucretin tamamini ödemedigim takdirde icraya vereceklerini avukata devredeceklerini vs. söylediler. Hiçbir mal varlığım olmamasına rağmen neyin icrasiysa bu!kuruma bir mail yoluyla da kaydımı sildirmek istediğimi ilettim.bir de dilekçe yazmayı düşünüyorum adreslerine.haliyle sözleşme imzaladığım için biraz endişeliyim. Cayma hakkım yok mudur?herhangi bir yasal işlemde tüketici hakları kimi haklı bulur?lütfen acil bilgilendirir misiniz ?

 10. Avatar

  Merhaba ben özel bir kurumda bilgisayar kursuna başvuru yaptım ve özel sebeplerimden dolayı devam edemeyeceğimi saatlerinin ve gününün uymadığını kurs başlamadan 4 gün önce yazılı olarak bildirdim. 1 adet ödeme yapmıştım. 5 tane de senete imza attım. Bana kursu iptal etme gibi bir durumun olmadığını ve iptal edilmek istendiği durumda da toplam tutarın %60 ı oranında ödeme yapmam gerektiği imzalatılmış sözleşmede. Siz %10 olarak belirtmişsiz bunu kurslar kendine göre yükseltebiliyor mu? Buda bana yaklaşık 2000 tl gibi bir maaliyete yol açıyor. Hiç başlamadığım kursa bunu ödemek zorunda kalır mıyım acaba dava açmak zorunda mıyım? Teşekkür ederim.

 11. Avatar

  Merhaba.Geçtimiz mart ayında ygs lys için bir kurs programına kaydoldum,yaklaşık 1 hafta önce kurs başladı fakat memnun değilim peşin yatırmıştım kurs ücretini şuan iptal ettirmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim,haklarım nelerdi ? Teşekkür ederim.

 12. Avatar
  gülten hatipoglu

  http://anaokuluaciyorum.net/medya/24-03-2015_12-04_1427198673.pdf
  bağlantı adresinden;
  Ücretlerin iadesi
  MADDE 56 – (1) (Değişik:05/07/2014-29051 RG) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının
  oluşması hâlinde kurumdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden ayrılış tarihinden sonraki
  günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.
  (2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;
  a) (Değişik:05/07/2014-29051 RG) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
  b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
  c) Kurumun kapanması,
  ç) Dönemin açılamaması,
  d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit
  edilmesi,
  e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün
  resmî kurumlarca belgelendirilmesi gerekir.
  (3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
  a) (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu,
  ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı
  başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra
  ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade
  edilir.
  b) Öğrenim ücretini ders saati ücreti olarak belirleyen kurumlarda dönem başlamadan ayrılanlara öğrenim
  ücretinin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Dönem başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu
  ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
  c) Öğretime başladıktan sonra ayrılan öğrenci veya kursiyerlerden alınacak ücret kurumun öğrenim
  ücretinden fazla olamaz.

 13. Avatar

  Merhabalar, bende yakın zamnada bir kpss kursuna yazıldım 2 hafta kursa nkatıldım fakat özel sebeplerden dolayı
  ayrılmak istedim ve sözleşmedeki maddelerden dolayı yüklü bir miktar parayı ödeyerek senedimi aldım fakat
  sözleşmemi yada kursla ilişğimi kestiğime dair bir evrak almadım, önümüzdeki zamanda kursa devam ettin diyerek
  benden para talep edebilirlermi? teşekkürler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*