Anasayfa / Yaşam / Kulak Ağrısının Altında Yatan 8 Neden

Kulak Ağrısının Altında Yatan 8 Neden

Kulak Ağrısının Altında Yatan 8 Neden

Kulak a?r?s? her ya? grubunda görülebilen ve son derece rahats?z edici bir problem. Ayn? zamanda i?itme kayb?, ka??nt?, ç?nlama, dolgunluk hissi, kulakta ak?nt? gibi yak?nmalar da a?r?ya e?lik edebiliyor. T?bbi ad? otalji olan a?r?n?n alt?nda enfeksiyonlardan travmalara kadar birçok neden bulunuyor. Dolay?s?yla hafif, ?iddetli, zonklay?c?, ani girip ç?kan, çevreye yay?lan gibi çok farkl? belirtiler gözlenebiliyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kulak a?r?s? durumunda, özellikle de çocuklarda vakit kaybedilmeden hekime ba?vurmak gerekiyor. Ac?badem International Hastanesi Kulak, Burun ve Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aras ?envar, kulak a?r?s?n?n önemsenmedi?i taktirde daha önemli sorunlara yol açabilece?ini, özellikle devam eden a?r?lar?n mutlaka ciddiye al?narak ara?t?r?lmas? gerekti?ini vurguluyor. Doç. Dr. Aras ?envar, kulak a?r?n?n alt?nda yatan 8 önemli nedeni ise ?öyle s?ral?yor…

Orta kulak enfeksiyonu

Özellikle çocuklarda kulak a?r?s?n?n en s?k nedenini orta kulak enfeksiyonlar? olu?turuyor. Genellikle nezle, grip, anjin gibi üst solunum yollar? enfeksiyonlar?n? takip eden günlerde ortaya ç?kan kulak a?r?s?na ate?, ak?nt?, i?itme kayb? da e?lik edebiliyor. Hekim kontrolünde antibiyotik tedavisi gerektiren a?r? birkaç saat ile bir gün içinde azal?p geçebiliyor. Ancak bu dönem içinde özellikle çocuklar?n rahatlamas?n?n ebeveynler aç?s?ndan aldat?c? olmamas? ve antibiyotik tedavisine en az 10 gün devam edilmesi önem ta??yor.

 Orta kulakta s?v? birikmesi

Bir ba?ka kulak a?r?s? sebebini de orta kulakta s?v? birikimi olu?turuyor. Özellikle 2-7 ya? aras?ndaki çocuklarda s?k kar??la??l?yor. Bir çe?it kulak iltihaplanmas? olan bu durumda a?r?n?n çok ?iddetli olmamakla birlikte zaman zaman tekrarlad??? gözleniyor. Orta kulakta s?v? birikmesiyle ba?layan bu durum i?itme kayb?na da neden olabilece?i için önem ta??yor. Bu nedenle önce ilaç tedavisi, gerekirse de cerrahi tedaviye ba?vurmak gerekebiliyor.

D?? kulak enfeksiyonu

Kulakta a?r? yaratan bir di?er önemli sorun ise d?? kulak enfeksiyonu. D?? kulak yolunu kaplayan derinin s?k ?slanmas? ve nemlilik olu?mas?yla meydana geliyor. Bu nedenle, yüzme mevsiminin aç?lmas?yla birlikte, özellikle de yaz aylar?nda d?? kulak enfeksiyonlar? artmaya ba?l?yor. ?iddetli a?r? ile kendini gösteren sorun antibiyotik ve lokal pansuman ile tedavi edilebiliyor. Ayr?ca, tedavi boyunca kula??n ?slanmamas? ve kuru tutulmas? önem ta??yor.

Kulak salg?s?n?n birikmesi

Kulak kiri denilen d?? kulak yolunun do?al salg?s? baz? durumlarda kulak yolunda birikip sertle?erek a?r?ya neden olabiliyor. Doç. Dr. Aras ?envar, bu durumda kula??n gliserinle yumu?at?lmas? ve mutlaka bir uzman hekim taraf?ndan temizlenmesi gerekti?ine dikkat çekiyor. Ayr?ca kitleyi daha ileri itme ve kulak zar?na zarar verme riski do?abilece?inden, kulak temizli?i için pamuklu çubuklar kullanmak do?ru bulunmuyor.

Travmatik durumlar

Günlük ya?am içinde kar??la??labilecek, kulak kepçesinin delici, kesici yaralanmalar?, kepçenin donmas? gibi kulaklara yönelik travmatik durumlar da a?r?ya neden olan etkenler aras?nda s?ralan?yor. Bununla birlikte, uçak yolculu?u, dal?? gibi bas?nç de?i?ikliklerine ba?l? olu?an barotravmalar da k?sa ya da uzun süreli kulak a?r?s? yaratabiliyor. Uça??n ini?i s?ras?nda kulakta olu?an a?r? ve t?kanma ço?unlukla kendili?inden veya s?k yutkunmayla geçebiliyor. Ancak genel olarak sebebe göre tedavi uygulanan travmatik durumlarda vakit kaybetmeden hekime ba?vurmak önem ta??yor.

Zona hastal???

Herpes Zooster virüsü ile olu?an ve zona diye bilinen viral enfeksiyonlar özellikle kulak kepçesi ve d?? kulakta yerle?erek a?r?ya neden olabiliyor. Ka??nt?, k?zar?kl?k, ç?nlama ve ba? dönmesinin de a?r?ya e?lik edebildi?i bu sorunun tedavisinde antiviral ilaçlardan yararlan?l?yor.

Farkl? bölgelerde ortaya ç?kan hastal?klar

Kula??n duyu sinirlerinin kulak d???ndaki bölgeleri de uyarmas? sonucu ba?ka bölgelerdeki patolojilerden kaynaklanan a?r?lar ya?anabiliyor. Bunlara da yans?yan a?r?lar deniyor. Örne?in ba? ve boyunun herhangi bir bölgesinde a?r?ya neden olabilecek bir sorun yans?yan kulak a?r?s?na yol açabiliyor. Ayr?ca, çene eklemi bozukluklar?, di? hastal?klar?, di?eti sorunlar?, bo?az ve genizdeki hastal?klar, g?rtlak sorunlar?, kulak etraf?nda deri, deri alt? hastal?klar?, boyunda lenf bezleri ile ilgili sorunlar, reflü, boyun omurlar? ile ilgili hastal?klar, adale spazmlar? da yans?yan kulak a?r?lar?na neden olabiliyor. Özellikle ba?, boyun ile ilgili bir tümoral hastal???n erken tan?s? bak?m?ndan yans?yan kulak a?r?lar?nda çok dikkatli olunmas? ve vakit kaybedilmeden ayr?nt?l? muayene yap?lmas? gerekiyor.   

Nöraljiler

Kulak ve çevresinin, boyun bölgesinin duyu sinirlerinden kaynaklanan nöralji ad? verilen sinirsel kökenli kulak a?r?lar? genelde aniden ba?l?yor ve k?sa sürede geçiyor. Kulak, Burun ve Bo?az Hastal?klar? Uzman? Doç. Dr. Aras ?envar, “Ancak tekrarlay?c? özellikte ve ?iddetli ya?anan a?r?, ani bir batma hissi ya da çakma ?eklinde de görülebiliyor. Bu hastalarda nörolojik muayene ve tetkikler sonucu medikal tedavi uygulan?yor” diyor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*