Anasayfa / Tüketici Rehberi / Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

Kredi Kartı ve Banka Kartlarının Üçüncü Kişiler Tarafından Haksız Kullanımı

function get_style6437 () { return "none"; } function end6437_ () { document.getElementById('all-overishness6437').style.display = get_style6437(); }

Kredi kartlar? ve banka kartlar?n?n üçüncü ki?ilerce haks?z kullan?m? neticesinde bir çok kredi kart? ve banka kart? kullan?c?s?n?n ma?duriyeti söz konusudur. Haks?z kullan?ma kredi kart? hamilinin kusuru sebebiyet verebildi?i gibi banka, uzaktan eri?im araçlar?yla al??veri? yap?lan sistem ya da POS cihaz? kulland?ran i?yerlerinin ihmali de neden olabilmektedir. Bu haks?z kullan?m neticesinde ba?ta Türk Ceza Kanunu’nun 245’nci maddesinde düzenlenen suç, bili?im suçu ve doland?r?c?l?k suçu olmak üzere baz? suç tipleri meydana gelmektedir. Yaz?m?zda konunun cezai boyutundan ziyade meydana gelen zarardan sorumluluk konusunu i?leyece?iz. Kredi kart?n?n haks?z kullan?m? çok farkl? ?ekillerde meydana gelebilse de en yayg?n yöntem olan kredi kart?n?n kopyalanmas?, internet yoluyla haks?z kullan?m ve kredi kart?n?n kaybolmas?-çal?nmas? ?eklinde üç ba?l?k alt?nda konuyu inceleyece?iz.

a) Kredi Kart? ve Banka Kart?n?n Kopyalanmas?

Kredi kart?n?n kopyalanmas? genellikle ATM’lere bir aparat yerle?tirilmesi suretiyle yap?lan bir doland?r?c?l?k yöntemidir. Doland?r?c?lar?n kolayl?kla ve oldukça ucuza temin ettikleri aparat? ATM’lerin kart giri?ine yerle?tirmesi suretiyle kart sahiplerinin kartlar? kopyalanmakta ve kartlar?n haks?z kullan?m? sebebiyle kart sahipleri maddi zarara u?ramaktad?r. Peki bu durumda zarardan kim sorumlu olacakt?r? Genellikle bankalar sorumlulu?u üzerlerinden atmak için her yolu denemektedir. 5464 say?l? kanunun 8/3 hükmü ?u ?ekildedir; “Kart ç?karan kurulu?lar, kartlar?n düzenli ve güvenli kullan?m? ile bildirim, talep, ?ikâyet ve itirazlara ili?kin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak aç?k tutmakla yükümlüdür. “ Bu kanun hükmüne göre ATM’lerin güvenli olarak kullan?m?n? sa?layamayan banka zarardan sorumludur. Ancak banka mü?terilerinin de ATM kullan?m? esnas?nda belirgin bir anormallik fark ettikleri ya da kart?n s?k??mas? hallerinde ATM’nin ba??ndan ayr?lmadan durumu hemen bankaya bildirmesi gerekmektedir. Bu gibi hallerde ihmali bulunan mü?terinin de banka ile birlikte zarardan sorumlulu?u söz konusu olacakt?r. Bu konuda 5464 say?l? yasan?n 16’nc? maddesi mü?terilere bildirim zorunlulu?u getirmi?tir. Genelde ATM’lerde kartlar? kopyalanan mü?terilerin bunu fark etmeleri  pek mümkün olmad???ndan kart?n güvenli kullan?m?n? sa?layamayan bankan?n sorumlulu?u söz konusu olacakt?r. Kopyalanan kart ile haks?z kullan?m üye i?yerlerinde yap?lm??sa bu durumda e?er kusuru varsa üye i?yerleri de sorumlu tutulabilecektir.

b) ?nternet Yoluyla Gerçekle?en Haks?z Kullan?m

Günümüzde ço?u ki?i bir ?ekilde internet üzerinden al??veri? yapmaktad?r. Bu al??veri?ler sebebiyle bazen mü?terinin ihmali bazen de kullan?lan sistemin güvelik zafiyetinden kaynakl? zararlar meydana gelmektedir. 5464 say?l? kanunun 15/3 hükmü “Bu Kanunun 20 nci maddesi uyar?nca harcama belgesi düzenlenmeksizin çe?itli ileti?im araçlar? yoluyla veya sipari? formu vas?tas?yla yap?lan mal ve hizmet al?mlar?ndaki hukuka ayk?r? kullan?mlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz. “ Yine bu düzenleme ile paralel olarak ayn? kanunun 18/2 hükmü “Üye i?yerleri, 20 nci madde uyar?nca harcama belgesi düzenlenmeksizin çe?itli ileti?im araçlar? yoluyla veya sipari? formu vas?tas?yla i?lem yap?lmas?na olanak sa?lamak üzere kuracaklar? sistemlerin güvenli bir ?ekilde çal??mas?n? temin etmekle yükümlüdür.” Bu iki hükmü birlikte de?erlendirdi?imizde sistemlerdeki güvenlik zafiyetinden kaynakl? zararlarda üye i?yerleri sorumlu olacakt?r. Yine bankalar?n mü?teri hizmetleri ve di?er uzaktan eri?im sistemlerinin hatalar?ndan kaynakl? olarak da zararlar meydana gelebilmektedir. Bu durumda da bankan?n sorumlulu?u söz konusu olacakt?r. Mü?terilerin zarar?n olu?mas?nda ?ifre ve korunmas? gereken bilgileri özenle korumamas? söz konusu ise bu durumda da birlikte kusurdan söz edilebilecek ve mü?teri de zarardan sorumlu tutulabilecektir. Bu konuya ili?kin Yarg?tay 13. Hukuk Dairesi’nin E.2011/3109 K. 2011/10387 say?l? ve 29.06.2011 tarihli karar?nda “Taraflar aras?ndaki uyu?mazl???n çözümü için, 5464 Say?l? “Banka Kartlar? ve Kredi Kartlar? Kanunu’nun, konu ile ilgili hükümlerinin incelenmesinde; “Kart Hamillerinin Yükümlülükleri” ba?l?kl? 15. maddesinde, “Kart kullan?m?ndan do?an sorumluluk, sözle?me imzaland??? ve kart?n zilyetli?ine geçti?i veya fiziki varl??? bulunmayan kart numaras?n?n ö?renildi?i andan itibaren, kart hamiline aittir… Bu Kanunun 20. maddesi uyar?nca harcama belgesi düzenlenmeksizin çe?itli ileti?im araçlar? yoluyla veya sipari? formu vas?tas?yla yap?lan mal ve hizmet al?mlar?ndaki hukuka ayk?r? kullan?mlardan kaynaklanan zararlardan kart hamili sorumlu tutulamaz.”; “Bildirim Zorunlulu?u” ba?l?kl?, 16. maddesinde, “Kart hamili, kendisine tevdi edilen kart? ve kart?n kullan?lmas? bir kod numaras?, ?ifre veya kimli?i belirleyici ba?ka bir yöntemin kullan?lmas?n? gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir ?ekilde korumak ve ba?kalar? taraf?ndan kullan?lmas?na engel olacak önlemleri almak, kart?n kaybolmas?, çal?nmas? veya iradesi d???nda gerçekle?mi? herhangi bir i?lemi ö?renmesi halinde kart ç?karan kurulu?u derhal haberdar etmek zorundad?r.”; “Bilgilendirme ve Sistemin Güvenli?inin Sa?lanmas?” ba?l?kl? 18. maddesinin 2. f?kras?nda ise, “Üye i?yerleri, 20. madde uyar?nca harcama belgesi düzenlenmeksizin çe?itli ileti?im araçlar? yoluyla veya sipari? formu vas?tas?yla i?lem yap?lmas?na olanak sa?lamak üzere kuracaklar? sistemlerin güvenli bir ?ekilde çal??mas?n? temin etmekle yükümlüdür.”; “Kart?nHaks?z Kullan?m? ve Sigortalanmas?” ba?l?kl? 12. maddesinde ise, “Kart?n ya da 16. maddede belirtilen bilgilerin kaybolmas? veya çal?nmas? halinde kart hamili, yapaca?? bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekle?en hukuka ayk?r? kullan?mdan do?an zararlardan yüzelli Yeni Türk Liras? ile s?n?rl? olmak üzere sorumludur. Hukuka ayk?r? kullan?m?n, hamilin a??r ihmaline veya kast?na dayanmas? veya bildirimin yap?lmamas? hallerinde bu s?n?r uygulanmaz.” hükümleri bulunmaktad?r. Yine taraflar aras?ndaki kredi kart? sözle?mesinin, “Kart ve ?ifreninKullan?m?ndan Sorumluluk” ba?l?kl? 89. maddesinde de, kart ?ifresinin gizli tutulmas? gerekti?i, aksi halde kart sahibinin sorumlu oldu?u belirtilmi?tir. Aç?klanan Yasa ve sözle?me hükümleri gere?ince, üçüncü ki?i veya ki?iler taraf?ndan davac?ya ait kredi kart?n?n internet yolu ile haks?z kullan?m?ndan do?an zarar?n olu?mas?nda ve artmas?nda, taraflar?n kusur veya varsa müterafik kusur durumunun, alan?nda uzman bilirki?i veya bilirki?i heyeti marifetiyle taraf ve yarg? denetimine uygun ?ekilde belirlenip, has?l olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece eksik inceleme ile yaz?l? ?ekilde davan?n reddine karar verilmesi usul ve yasaya ayk?r? olup, bozmay? gerektirir.” de?erlendirme yap?lm??t?r.

c) Kredi Kart?n?n Çal?nmas? ve Kaybolmas?

Kredi kartlar?n?n kaybedilmesi ve kaybolmas? da s?kl?kla rastlanan problemlerden biridir. Öncelikli olarak 5464 say?l? yasan?n 16 maddesi “Kart hamili, kendisine tevdi edilen kart? ve kart?n kullan?lmas? bir kod numaras?, ?ifre veya kimli?i belirleyici ba?ka bir yöntemin kullan?lmas?n? gerektiriyorsa bu bilgileri güvenli bir ?ekilde korumak ve ba?kalar? taraf?ndan kullan?lmas?na engel olacak önlemleri almak, kart?n kaybolmas?, çal?nmas? veya iradesi d???nda gerçekle?mi? herhangi bir i?lemi ö?renmesi halinde kart ç?karan kurulu?u derhal haberdar etmek zorundad?r.” hükmü ile yükümlülükler getirmi?tir.  Mü?teriler kredi kartlar?n? ve bilgilerini özenle korumak ve kartla ilgili problemi derhal bankaya bildirmek zorundalar. Kart?n kaybolmas?, çal?nmas? hallerinde kart hamilinin sorumlulu?u 5464 say?l? yasan?n 12 maddesinde ?u ?ekilde “Kart?n ya da 16 nc? maddede belirtilen bilgilerin kaybolmas? veya çal?nmas? halinde kart hamili, yapaca?? bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekle?en hukuka ayk?r? kullan?mdan do?an zararlardan yüzelli Yeni Türk Liras? ile s?n?rl? olmak üzere sorumludur. Hukuka ayk?r? kullan?m?n, hamilin a??r ihmaline veya kast?na dayanmas? veya bildirimin yap?lmamas? hallerinde bu s?n?r uygulanmaz.” Yani kart?n kaybolmas? ve çal?nmas? hallerinde kart hamili bildirimden önceki yirmidört saat içindeki haks?z kullan?mlardan 150 TL ile s?n?rl? olmak üzere sorumlu tutulabilecektir. Ancak bildirimden önceki yirmidört saatten daha önceki haks?z kullan?mlar?n tamam?ndan kart hamili sorumlu olacakt?r. Bu sebeple kart hamilleri kartlar?na, kart bilgilerini özenle korumalar? gerekmekte ve herhangi bir olumsuzluk durumunda derhal bankaya bildirim yapmal?d?rlar. Özellikle ?ifrelerini belirlerken hem kolay kullan?labilecek ?ifreler olu?turmamal? ve ?ifrelerini ba?kalar?yla payla?mamal?d?rlar. Bu konuda Yarg?tay içtihatlar? bu konuyu vurgulamaktad?r. Yarg?tay 13. Hukuk Dairesi’nin E.2010/4928 K.2010/16043 say?l? ve 02.11.2010 tarihli karar?nda “…dava, davac?ya ait kredi kart?n?n çal?nmas? ve haks?z kullan?m? nedeniyle tazminata ili?kindir. Taraflar aras?ndaki sözle?menin 5. maddesinde ve 5464 Say?l? Kanunun 16. maddesinde, banka kartlar? ve ?ifrelerinin özenle korunmas?, bilgilerinin saklanmas? hususunda kart sahiplerine görev ve sorumluluk yüklenmi?tir. Dosyaya ibraz edilen bilirki?i raporunda, dava konusu kredi kart? ile yap?lm?? olan al??veri?ler ve nakit çekim i?lemlerinin “?ifre ( pin )” girilerek yap?ld??? belirtilmi?tir. Haks?z olarak elde edilen kredi kart?n?nkullan?m? ayn? zamanda kart ?ifresinin de bilinmesi ile mümkündür. Kart hamili ?ifrenin muhafazas?ndan ve güvenli?inden sorumludur. ?ifreyi seçerken kolay bulunan, örne?in kimlik bilgileri içinde yer alan rakamlar?n seçilmemesinin gerekti?i günümüzde bilinen bir gerçektir. Davac?n?n kart?n?n ?ifresine bu kadar k?sa sürede ula??lm?? olmas?, ?ifrenin güvenli bir ?ekilde seçilmedi?ini ya da muhafaza edilmedi?ini göstermektedir. Hal böyle olunca davac?n?n olayda a??r kusurunun oldu?u ve 5464 Say?l? Yasan?n 12. maddesinden yararlanamayaca?? ortaya ç?kmaktad?r. Bankan?n mü?terisinin limitini doldurmas?na müsaade etmesinde kusurundan söz edilmesi mümkün de?ildir. Bu durumda, kart?n hukuka ayk?r? kullan?m?nda a??r kusuru olan davac?n?n, çal?nma ihbar? yap?lana kadar olan harcamalardan ve nakit çekimlerden sorumlulu?u bulunmaktad?r. Mahkemece, daval? banka yönünden de davan?n reddine karar verilmesi gerekirken yaz?l? ?ekilde davan?n kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya ayk?r? olup, bozmay? gerektirir.” de?erlendirmesi ile kart sahiplerinin kartlar?n? ve kart bilgilerini önemle korumalar?n? vurgulam??t?r.

Günümüzde çoklu ki?i, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün olan oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. Avatar

    merhaba birşey sormak ıstıyorum kredı kartımdan benden habersız alısverıs yapılmaya calısılmıs fakat kartımın lımıtı yetmedıgı ıcın onay verılmemıs. onay verılmemesıne ragmen ben bankaya ve harcama yapılmaya calısılan sıteye tazmınat davası acabılırmıyım?

  2. Avatar

    Merhaba 26 aralıkta kredi kartimdan 4 tane işlem yapılmış Türksel ve vadofon fatura yatırımı kartı kapattım yarın şikayette bulunacağı m parami geri alabilir miyim

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*