Anasayfa / Yaşam / Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Kontrolsüz Spor ve Obezite Dizlerin Düşmanı

Önce merdiven inip ç?kmayla ba?layan, hareketle belirginle?en a?r? giderek istirahat halinde de geli?iyor. A?r?ya zamanla diz çevresinde ?i?lik, tak?lma ve kilitlenme gibi sorunlar da e?lik ediyor. Tüm bunlar?n sonucunda hastay? her gün a?r? kesici ilaç kullanmaya zorlayan, ilerleyen zamanda sosyal ya?amdan koparabilecek kadar ?iddetli hareket k?s?tl?l??? yaratabilen hastal???n ad?: Diz ekleminde kireçlenme! Eklem k?k?rda??n?n a??nmas? anlam?na gelen dizde kireçlenme sadece ileri ya? sorunu olarak görülüyordu. Ac?badem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya hastal???n son y?llarda art?k genç ya?taki ki?ileri de etkilemeye ba?lad???na dikkat çekerek, “Diz ekleminde k?k?rda??n a??nmas? eskiden 35 ya??n alt?ndaki ki?ilerde en fazla yüzde 2 oran?nda görülürken, yap?lan baz? ara?t?rmalar bu oran?n günümüzde yüzde 8’lere ula?t???n? gösteriyor. Bu art???n en önemli nedenleri ise bilinçsizce yap?lan spor ve obezite ” diyor. Prof. Dr. Alper Kaya diz ekleminde k?k?rda??n a??nmas?na ait belirtiler ortaya ç?kmaya ba?lad???nda ise zaman kaybetmeden hekime ba?vurmak gerekti?i uyar?s?nda bulunuyor. Çünkü hastal?k ilerledikçe tedavi hem daha zorla??yor hem de ameliyat gibi daha giri?imsel i?lemlere ihtiyaç duyulabiliyor. 

En temel belirtisi a?r?

“Dizdeki kireçlenmenin en temel belirtisi a?r?d?r” diyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya önce yüklenmeyle, merdiven inip ç?kmayla ve hareketle belirgin olan a?r?n?n giderek istirahatte de görülmeye ba?lad???na i?aret ederek di?er yak?nmalar? ?öyle s?ral?yor: “A?r?y? zamanla hareket k?s?tl?l??? takip ediyor. Diz çevresinde ?i?lik, ses gelmesi, tak?lma, kilitlenme gibi ?ikayetler de görülebiliyor. Daha da ileri a?amalarda diz e?rilme ba?layabiliyor. Olu?an bu tablo sonucunda hasta her gün a?r? kesici ilaçlar kullanmak zorunda kalabiliyor, hareket k?s?tl?l??? nedeniyle evden d??ar?ya ç?kamaz noktaya gelebiliyor” 

Bu etkenler diz kireçlenmesini tetikliyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzman? Prof. Dr. Alper Kaya dizde kireçlenmenin nedeni bilinen ve bilinmeyen olmak üzere iki gruba ayr?ld???n? belirtiyor. Özellikle romatoid artrite ba?l? geli?en romatizmal hastal?klar, eklemi ilgilendiren k?r?klar sonras? geli?en kireçlenmeler nedeni bilinen kireçlenmeler aras?nda bulunuyor. Prof. Dr. Alper Kaya “nedeni tam olarak bilinmeyen” kireçlenmenin ise en s?k görülen tipi olu?turdu?unu belirterek, “Bu tip kireçlenmede genetik etkenlerin rol ald??? ve ileri ya?, kad?n olmak, fazla kilo, kontrolsüz sporlar ile di?er nedenlerle dize yap?lan a??r? yüklenmelerin etkiledi?i, kaslar?n zay?f olmas? ile diz travmalar? gibi baz? etkenlerin de k?k?rda??n bozulmas?n? h?zland?rd??? dü?ünülüyor” diyor. 

Kontrolsüz spor ve obezite dizlerin dü?man?

Diz kireçlenmesi eskiden 35 ya??n alt?ndaki ki?ilerde sadece yüzde 1-2 oran?nda görülürken  yap?lan baz? ara?t?rmalar bu oran?n günümüzde yüzde 8’e yükseldi?ini gösteriyor. Prof. Dr. Alper Kaya diz kireçlenmesinin art?k genç ya?taki ki?ileri de etkilemesindeki en önemli etkenlerden birinin ise bilinçsizce yap?lan spor oldu?una i?aret ederek sözlerine ?öyle devam ediyor: “Spora olan e?ilim günümüzde gittikçe art?yor. Spor bilinçli yap?ld???nda çok önemli faydalar sa?l?yor. Ancak kontrolsüz, a??r? yüklenme içeren ve yeterli ?s?nma yap?lmadan uygulanan spor diz eklemlerinde kireçlenmeye neden olabiliyor. Bunun yan? s?ra günümüzün önemli problemlerinden biri olan obezite, dizde ba? ve menisküs yaralanmalar?n?n zaman?nda tedavi edilmemesi gibi nedenler de genetik yatk?nl??? olan ki?ilerde hem hastal???n daha erken görülmesine yol aç?yor, hem de özellikle tedavi edilmeyen diz yaralanmalar? do?rudan k?k?rda??n a??nmas?na neden olabiliyor” 

Tek bir tedavisi yok

Prof. Dr. Alper Kaya dizlerde kireçlenmenin tek bir tedavisinin olmad???n? belirtiyor. Hangi tedavinin uygulanaca?? hastan?n ya??, a?r?s?n?n ?iddeti, günlük aktivitelerinin etkilenme durumu, di?er hastal?klar? ve sosyal durumu göz önüne al?narak veriliyor.

1-Hastal???n ba?lang?ç a?amas?nda egzersizler, kilo verilmesi ve a?r? kesiciler yararl? olabiliyor. K?k?rdak destekleyici ilaçlar da hastalar?n bir k?sm?nda a?r?y? azaltabiliyor.

2-Fizik tedavi uygulamalar? ve eklem içi enjeksiyonlar yap?labiliyor. Bu enjeksiyonlar k?k?rdak yüzeylerin kayganl???n? artt?ran, sürtünmeyi azaltan ve k?k?rda?? bir miktar besleyen ilaçlar, kortizon, hastan?n kendisinden al?nan kandan haz?rlanan trombositten zengin plazma (PRP) veya daha kompleks bir i?lem olan kök hücre enjeksiyonlar? oluyor. Uygun hastalarda ba?vurulan kök hücre enjeksiyonlar?yla sorun tümüyle ortadan kalkmasa da, yap?lan ara?t?rmalar hastalar?n ?ikayetlerinde azalma ve fonksiyonlar?nda iyile?me oldu?unu gösteriyor.

3-Daha ileri a?amadaki veya önceki tedavilerin yetersiz kald??? hastalarda eklem içinde bir miktar temizlik ve k?k?rdak yüzeylerdeki bozuklu?un k?smen düzeltildi?i kapal? yöntemle yap?lan artroskopi ameliyat?, kemik yük ta??ma ekseninin bozuldu?u durumlarda bu ekseni düzelten kemik ameliyatlar? yap?labiliyor. Kireçlenmenin daha fazla oldu?u ve kemik yüzeyinde hiç k?k?rdak dokusu kalmad??? durumlarda ise k?smi veya tam diz protezi ameliyat?yla hastan?n a?r?s?n?n giderilerek normal aktivitesini kazanmas? amaçlan?yor.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*